74/2016 ΕΙΡ ΣΑΜΟΥ ( 685291) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αίτηση γονέων ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, για τη χορήγηση δικαστικής άδειας αποποίησης της επαχθείσας στο ανήλικο τέκνο κληρονομίας. Διατυπώσεις για την αποποίηση της κληρονομίας. Προθεσμία. Όταν ο κληρονόμος αποποιηθεί νομίμως και εμπροθέσμως την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία, η προθεσμία της αποποίησης της κληρονομίας στη μερίδα εκείνου που αποποιήθηκε αρχίζει από τη γνώση της αποποίησης και όχι από τη γνώση του θανάτου του κληρονομούμενου. Επί νόμιμης εκπροσώπησης του κληρονόμου, το στοιχείο της γνώσης κρίνεται στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου. Αποδοχή της κληρονομίας από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης. Προσβολή της από τον κληρονόμο λόγω πλάνης. Η άγνοια των γονέων ότι έπρεπε να προβούν οι ίδιοι σε δήλωση αποποίησης για λογαριασμό του ανηλίκου συνιστά πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομίας. Περιπτώσεις. Δέχεται την αίτηση. Όμοιες οι υπ΄ αριθ. 75/2016 και 76/2016 αποφάσεις Ειρ Σάμου

ΑΠ Απόφαση 492 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ερημοδικία , Κληρονομία , Κλήτευση . Περίληψη: Κληρονομία. Ένδικο μέσο. Ερημοδικία. Αποκατάσταση του υπολοίπου (περιλιμπανομένου). Έννοια. Εξουσία διαθέσεως των κληρονομιαίων αντικειμένων εκ μέρους του βεβαρυμένου κληρονόμου. Ελέγχεται μόνο με ΑΚ 281. Αναίρεση. Απουσία αναιρεσίβλητου στη μετ’ αναβολήν συζήτηση. Σαν να ήταν παρών, αν έχει επιδοθεί σ’ αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης και κλήση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 11, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1. Αλυσιτελής λόγος, όταν πλήττεται παραδοχή του δικαστηρίου που δεν στηρίζει το διατακτικό της απόφασης. [Επικυρώνει Ε.Α. 5781/2010]
74/2016 ΕΙΡ ΣΑΜΟΥ ( 685291)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Αίτηση γονέων ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, για τη χορήγηση
δικαστικής άδειας αποποίησης της επαχθείσας στο ανήλικο τέκνο κληρονομίας. Διατυπώσεις για
την αποποίηση της κληρονομίας. Προθεσμία. Όταν ο κληρονόμος αποποιηθεί νομίμως και ..
εμπροθέσμως την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία, η προθεσμία της αποποίησης της κληρονομίας
στη μερίδα εκείνου που αποποιήθηκε αρχίζει από τη γνώση της αποποίησης και όχι από τη γνώση
του θανάτου του κληρονομούμενου. Επί νόμιμης εκπροσώπησης του κληρονόμου, το στοιχείο της
γνώσης κρίνεται στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου. Αποδοχή της κληρονομίας από την
παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης. Προσβολή της από τον κληρονόμο λόγω πλάνης. Η
άγνοια των γονέων ότι έπρεπε να προβούν οι ίδιοι σε δήλωση αποποίησης για λογαριασμό του
ανηλίκου συνιστά πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομίας. Περιπτώσεις. Δέχεται την
αίτηση. Όμοιες οι υπ΄ αριθ. 75/2016 και 76/2016 αποφάσεις Ειρ Σάμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

 Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Καρλοβασίου - Ειρηνοδικη Υπηρεσίας Μαρίνα Γ.
Περπιράκη, η οποία ορίσθηκε νόμιμα από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Σάμου, και τη Γραμματέα του
Δικαστηρίου αυτού Διονυσία Κουλούρη.

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Οκτωβρίου 2016, για να δικάσει τη με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 66/15-9-2016 αίτηση με αντικείμενο τη χορήγηση άδειας Δικαστηρίου.

 ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Της ................. με ΑΦΜ ................ και 2) ................ με ΑΦΜ ...... ,
κατοίκων Ηραίου Σάμου Τ/Κ Παγώνδα Σάμου της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου του Δήμου
Σάμου, ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους ............ με ΑΦΜ ...... ,
κατοίκου ομοίως, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του ....

 Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 15.8.2016 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη
Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 66/15.09.2016 και
προσδιορίστηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων
ανέπτυξε και προφορικά το περιεχόμενο της υπό κρίση αίτησης και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα
αναφέρονται σ` αυτή, στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις του.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1711 εδ. β`, 1846, 1847, 1848, 1849,1850, 1851
και 1856 ΑΚ συνάγεται ότι ο κληρονόμος, είτε καλείται από διαθήκη είτε εξ αδιαθέτου, αποκτά
αυτοδίκαια την κληρονομία με μόνο το θάνατο του κληρονομούμενου, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους του, ακόμα και χωρίς τη γνώση ή θέλησή του. Το δικαίωμα
όμως αυτό της αυτοδίκαιης κτήσης της κληρονομίας είναι προσωρινό και μετακλητό, γιατί τελεί
υπό την τιθέμενη από το νόμο διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποποίησης της κληρονομίας
(άρθρο 1847 ΑΚ), δηλαδή δικαιούται ο κληρονόμος να αποποιηθεί κατά βούληση την κληρονομιά
που έχει επαχθεί σ` αυτόν από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου, οπότε η κτήση αναιρείται εξαρχής και
θεωρείται σαν να μην έγινε ποτέ. Η αποποίηση της κληρονομίας είναι δήλωση του προσωρινού
κληρονόμου ότι αποκρούει -δεν δέχεται την κληρονομία που έχει επαχθεί σ` αυτόν από διαθήκη ή
εξ αδιαθέτου. Η αποποίηση συνιστά μονομερή δικαιοπραξία διαπλαστικού χαρακτήρα, μη
απευθυντέα σε τρίτο, υποκείμενη σε συστατικό τύπο και είναι ανεπίδεκτη οποιοσδήποτε αίρεσης ή
προθεσμίας, χάριν της ασφάλειας των συναλλαγών (άρθρο 1851 εδ. β` ΑΚ). Η σχετική δήλωση
γίνεται σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, (με τη διαφοροποίηση του άρθρου 1847 παρ. 2 ΑΚ), που
αρχίζει από τότε που ο κληρονομούμενος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής (ΑΠ
725/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Κατά δε τα άρθρα 1847 παρ. 1 εδ. α` και 1850 εδ. β` του ΑΚ, ο
κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που
αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Αν περάσει η προθεσμία, η κληρονομία
θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Γνώση της επαγωγής, ως γεγονός της έναρξης της τετράμηνης
προθεσμίας, νοείται η γνώση από τον κληρονόμο του θανάτου του κληρονομούμενου, γνώση δε
του λόγου επαγωγής συνιστά η εκ διαθήκης ή κατά την εξ αδιαθέτου διαδοχή κλήση του
κληρονόμου στην κληρονομία. Εξάλλου, όταν πρόκειται για εξ αδιαθέτου διαδοχή, οπότε η
συγγενική σχέση μεταξύ κληρονόμου και κληρονομουμένου είναι από την αρχή δεδομένη και
γνωστός στον κληρονόμο ο χρόνος του θανάτου του κληρονομούμενου, η τετράμηνη προς
αποποίηση προθεσμία αρχίζει κατά κανόνα (εκτός συνδρομής μετανενέστερων της επαγωνής
γενονότων, όπως έκπτωση του προηγουμένου, αποποίηση κλπ) από τότε που ο κληρονόμος έλαβε
γνώση του θανάτου του κληρονομουμένου συγγενούς του. Οταν ο κληρονόμος αποποιηθεί
νομίμως και εμπροθέσμως την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία, θεωρείται η προς τον
αποποιηθέντα επαγωγή ότι δεν έγινε και η κληρονομιά επάγεται σ` εκείνον, ο οποίος θα εκαλείτο αν
ο αποποιηθείς δε ζούσε κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου. Στην περίπτωση αυτή
η προθεσμία της αποποίησης της κληρονομίας στη μερίδα εκείνου που αποποιήθηκε δεν αρχίζει
από τη γνώση του θανάτου του κληρονομουμένου, αλλά από τη γνώση της αποποίησης, διότι
στην περίπτωση αυτή η επαγωγή της κληρονομίας συνδέεται με γεγονότα μεταγενέστερα του
θανάτου του κληρονομουμένου (αποποίηση). Και ναι μεν και πάλι κατά πλάσμα του νόμου ο
χρόνος επαγωγής ανατρέχει στο χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου σαν να μην υπήρχε
εκείνος που αποποιήθηκε, όμως, όπου ο νόμος απαιτεί για κάποια νομική ενέργεια γνώση της
επαγωγής εννοεί και τα μεταγενέστερα αυτά γεγονότα προ της γνώσεως των οποίων η προς
αποποίηση προθεσμία δεν αρχίζει (ΑΠ 1534/2011, ΑΠ 426/2002, ΕφΘεσ 1920/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Η προθεσμία της αποποίησης τρέχει, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει και κατά προσώπων ανικάνων
προς δικαιοπραξία (ΑΠ 338/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Αναστέλλεται δε η προθεσμία αυτή κατά την ρητή
διατύπωση του άρθρου 1847 παρ. 3 ΑΚ εκ των αυτών λόγων, που αναστέλλεται και η παραγραφή,
(Κ. Παπαδόπουλος, ΑγωγΚληρΔ Α`, παρ. 91.4, σελ. 179), με συνέπεια την ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 255 και 258 παρ. 2 ΑΚ (ΑΠ 1087/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Έτσι, εάν ο
κληρονόμος εμποδίστηκε να ασκήσει το δικαίωμα της αποποίησης από δικαιοστάσιο ή από άλλο
λόγο ανώτερης βίας μέσα στην ως άνω τετράμηνη προθεσμία, υπάρχει θέμα αναστολής της λόγω
του ότι πρόκειται για προθεσμία μικρότερη των, έξι μηνών - η προθεσμία αυτή δε λήγει πριν από
την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την παύση της αναστολής, κατ` ανάλογη εφαρμογή του
άρθρου 257 εδ. β` ΑΚ (Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο I [2004], παρ. 6.11.2, σελ. 158, Ν.
Παπαντωνίου, Κληρονομικό Δίκαιο, Εκδ.5η, παρ. 19. IV, σελ. 91).
Αν ο κληρονόμος τελεί υπό νόμιμη εκπροσώπηση (λ.Χ. γονική μέριμνα) το στοιχείο της γνώσης
κρίνεται στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου, αφού μόνον αυτός δικαιούται να αποποιηθει την
κληρονομιά που έχει επαχθεί στον αντιπροσωπευόμενο τηρούμενων των διατυπώσεων που ο
νόμος επιτάσσει, προκειμένου δε περί αποποιήσεως ανηλίκου πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον
εκπροσωπούντο αυτόν και να χορηγηθεί προς τούτο η σχετική άδεια. Περαιτέρω, κατά το άρθρο
1857 εδ. β` περ. α`, γ` και δ` του ΑΚ, η αποδοχή της κληρονομιάς που οφείλεται σε πλάνη κρίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δικαιοπραξίες. Η πλάνη σχετικά με το ενεργητικό ή το παθητικό
της κληρονομιάς δεν θεωρείται ουσιώδης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε
αποδοχή που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας για αποποίηση. Κατά τα άρθρα δε
140 και 141 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δε συμφωνεί, από ουσιώδη
πλάνη, με τη βούληση του, έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Η πλάνη είναι
ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε αν το
πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δε θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία. Από τις
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η αποδοχή της κληρονομιάς που συνάγεται από την παραμέληση της
προθεσμίας αποποίησης, μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω πλάνης, όταν η με τον
τρόπο αυτό συναγόμενη κατά πλάσμα του νόμου αποδοχή δε συμφωνεί με τη βούληση του, όταν
αυτή αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομιάς, ώστε ο κληρονόμος
αν γνώριζε την αληθινή κατάσταση ως προς το σημείο αυτό, δε θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία αποποίησης. Η εσφαλμένη δε γνώση ή άγνοια, που δημιουργεί τη μεταξύ βούλησης και
δήλωσης διάσταση, η οποία όταν είναι ουσιώδης θεμελιώνει δικαίωμα προσβολής της δήλωσης
λόγω πλάνης, μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των προαναφερόμενων
νομικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονομιάς (ΟλΑΠ 3/1989, ΑΠ 1570/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Υπάρχει δε πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομιάς και όταν ο κληρονόμος τελεί σε
άγνοια που ανάγεται: α) στο σύστημα της κτήσης της κληρονομιάς κατά τον ΑΚ που επέρχεται
αμέσως μετά το θάνατο του κληρονομούμενου, οπότε η προθεσμία του άρθρου 1847 ΑΚ δεν
αρχίζει γιατί η άγνοια αποκλείει την γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και β) σε άγνοια μόνο
της υπάρξεως της προθεσμίας του άρθρου 1847 ΑΚ προς αποποίηση ή της κατά το άρθρο 1850 ΑΚ
νομικής σημασίας της παρόδου της προθεσμίας αυτής άπρακτης. Ετσι ο κληρονόμος κατά την
άνω διάταξη 1847 παρ. 1 εδ. α ΑΚ μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία
τεσσάρων μηνών, που αρχίζει απο τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της (ΑΠ 1087/2011,
1211/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου απαιτουμένης θετικής γνώσης της επαγωγής και του λόγου της
και μη αρκούσης της υπαίτιας άγνοιας αυτής, η κίνηση της πιο πάνω προθεσμίας δεν άρχεται σε
περίπτωση πλάνης του κληρονόμου ως προς την επαγωγή και το λόγο της, ως γεγονότων που
αφετηριάζουν την εν λόγω προθεσμία. Ειδικότερα η από τον κληρονόμο μη γνώση της προς αυτόν
επαγωγής και του λόγου της εξ αιτίας άγνοιας ή εσφαλμένης γνώσης των νομικών ρυθμίσεων περί
αποδοχής κληρονομίας, αποτρέπειτην έναρξη της κρίσιμης προθεσμίας.

 Στην ένδικη περίπτωση οι αιτούντες, οι οποίοι ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου
τους, ...................... , που γεννήθηκε στις 21-9-2009 στο Βαθύ Σάμου, με την υπό κρίση αίτησή
τους ζητούν, με την προαναφερόμενη ιδιότητά τους, να τους δοθεί η άδεια να αποποιηθούν στο
όνομα και για λογαριασμό του ως άνω ανηλίκου τέκνου τους την κληρονομία του ............ και
της ................... που απεβίωσε στις 25-11-2015 στην ιδιωτική του κατοικία στον οικισμό Ηραίου
Τ/Κ Παγώνδα Σάμου χωρίς να αφήσει διαθήκη, κάτοικος εν ζωή οικισμού Ηραίου Τ/Κ Παγώνδα
Σάμου, πατέρα της πρώτης των αιτούντων και παππού του ανηλίκου τέκνου, η οποία
(κληρονομία) επάγεται σε αυτό (ανήλικο τέκνο) ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου κατόπιν της
αποποιήσεως της πρώτης των αιτούντων μητέρας του, λόγω του κατάχρεου της εν λόγω
κληρονομίας, ενώ και το ενεργητικό της δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών αυτών, με
συνέπεια η αποδοχή της, ακόμη και με το ευεργέτημα της απογραφής, να καθίσταται άσκοπη και
αντίθετη προς το συμφέρον του ως άνω ανηλίκου.

 Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει το ως άνω ανήλικο τέκνο
των αιτούντων, αλλά και παραδεκτώς, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη
του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την κοινοποίηση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης
με τη σημείωση για τον προσδιορισμό της δικασίμου στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Σάμου (βλ. την προσκομιζόμενη υπ` αρ. .../27-9-2016 Έκθεση Επίδοσης του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Σάμου .......................), κατά την προκείμενη διαδικασία
της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 797 ΚΠολΔ), είναι δε παραδεκτή, ορισμένη
και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1, 1526, 1527, 1625 αρ. 1, 1813,
1847, 1848, 1856 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική
βασιμότητά της.

 Από όσα εκτέθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο των αιτούντων, αλλά και εγγράφως με τις προτάσεις των αιτούντων, από όλα τα
νομίμως προσκομιζόμενα μετ` επικλήσεως έγγραφα, καθώς από την εκτίμηση της ένορκης
κατάθεσης της μάρτυρα των αιτούντων .............. που εξετάστηκε νόμιμα κατά τη συζήτηση
της υπόθεσης στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά
δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά:

 Ο ............ και της .......... , κάτοικος εν ζωή οικισμού Ηραίου Τ/Κ Παγώνδα Σάμου, απεβίωσε στην
ιδιωτική του κατοικία στον οικισμό Ηραίου Τ/Κ Παγώνδα Σάμου, στις 25-11-2015 (βλ. το με αρ.
πρωτ. ......./02-12-2015 Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Ληξιάρχου της Δ.Ε
..) καταλείποντας κατά το χρόνο θανάτου του πλησιέστερους συγγενείς τη σύζυγό του
.......... και της ............. , το γένος ......... , και τα έξι τέκνα του ......... το γένος ........, ....... και....
(βλ. το υπ` αρ. πρωτ. ....../8-9-2015 Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών
του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Σάμου, Δ.Ε ..). Ο ανωτέρω
αποβιώσας δεν κατέλειπε διαθήκη (βλ. το υπ` αρ. ..../2015 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης
διαθήκης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Σάμου) και συνεπώς κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου
από την επιζώσα σύζυγό του κατά ποσοστό 2/8 (άρθρο 1820 εδ. α` ΑΚ) και από τα τέκνα του
κατά ποσοστό 1/8 έκαστος (άρθρο 1813 ΑΚ). Η προαναφερόμενη σύζυγος δεν προέβη σε
αποποίηση κληρονομιάς με συνέπεια η επαγωνή ως προς αυτή να θεωρείται γενομένη. Αντιθέτως
όμως, όλα τα τέκνα του αποβιώσαντος και εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του θανόντος αποποιήθηκαν
νόμιμα και εμπρόθεσμα την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομία του πατέρα τους όπως προκύπτει
από τις προσκομιζόμενες υπ` αρ. ./13-1-2016, ./13-1-2016, ../30-12-2015, ../30-12-2015, ./13-1-
2016; ./13-1-2016 Εκθέσεις Δήλωσης Απολύτου Αποποίησης Κληρονομίας του Ειρηνοδικείου
Σάμου, με συνέπεια η επανωνή ως προς αυτούς να θεωρείται ως μη νενομένη (άρθρο 1856 ΑΚ).
Μετά τις ως άνω αποποιήσεις των τέκνων του αποβιώσαντος, ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου
σύμφωνα με τις κατά ρίζες διαδοχή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1813 και 1856 ΑΚ, εκλήθησαν
τα τέκνα των πιο πάνω αποποιηθέντων τέκνων του θανόντα και εγνόνια του τελευταίου δηλ. α)
......... και της ......... β) ο ........ γ) ο ......... και της .... δ) η .......... , ε) η .............. τέκνα της ως
άνω αποποιηθείσας ........... τα οποία αποποιήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως την επαχθεισα σε
αυτά κληρονομία, δυνάμει των υπ` αρ. ../22-2-2016, ../16-2-2016, ../18-3- 2016, ../11-2-2016
και ../17-2-2016 Εκθέσεις Δήλωσης Απολύτου Αποποίησης Κληρονομίας του Ειρηνοδικείου Σάμου,
στ) η ........... .......... ζ) η ............ , θυγατέρες της ως άνω αποποιηθείσας ..... ........... οι οποίες
αποποιήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως την επαχθείσα σε αυτές κληρονομία δυνάμει των υπ` αρ.
../31-3-2016 και ../17-2-2016 Εκθέσεις Δήλωσης Απολύτου Αποποίησης Κληρονομίας του
Ειρηνοδικείου Σάμου, η) ο ................ θ) η .............. και της ......... , τέκνα της ως άνω
αποποιηθείσας ................... , εκ των οποίων ο πρώτος ........... ....... αποποιήθηκε νομίμως και
εμπροθέσμως την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία δυνάμει της υπ` αρ. ../10-2-2016 Εκθέσεως
Δήλωσης Απολύτου Αποποίησης Κληρονομίας του Ειρηνοδικείου Σάμου ενώ δεν αποποιήθηκε την
επαχθείσα σε αυτήν κληρονομία η ανήλικη............... , ι) ο ........... κ) ο ..................., τέκνα της ως
άνω αποποιηθείσας ................... εκ των οποίων ο .............. ατιοποιήθηκε νομίμως και
εμκροθέσμως την ετιαχθείσα σε αυτόν κληρονομιά δυνάμει της υπ` αρ. ../22-2-2016 Εκθέσεως
Δήλωσης Απολύτου Αποποίησης Κληρονομίας του Ειρηνοδικείου Σάμου ενώ δεν αποποιήθηκε την
επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία ο ανήλικος ...................... και λ) ο .................. και της .......... ,
ανήλικο τέκνο της ως άνω αποποιηθείσας (δυνάμει της υπ` αρ. ./13-1-2016 Έκθεσης Δηλώσεως
Απολύτου Αποποιήσεως Κληρονομίας του Ειρηνοδικείου Σάμου) και πρώτης των αιτούντων
.................... , οποίος νεννήθηκε την 21.9.2009 στο Βαθύ Σάμου, του οποίου τη νονική μέριμνα
ασκούν από κοινού οι αιτούντες γονείς του. Η κληρονομία θα είχε επαχθεί στο πιο πάνω ανήλικο
τέκνο των αιτούντων, με το ευεργέτημα της απογραφής (1902 παρ. 2 και 1527 ΑΚ), την 14-1-
2016, δηλαδή την επομένη της αποποίησης της κληρονομίας από την μητέρα του, εάν έκτοτε οι
αιτούντες, ως νόμιμοι αντιπρόσωποί του, τελούσαν σε γνώση του νομικού λόγου της επαγωγής
της κληρονομίας σε αυτό (ανήλικο τέκνο) και δεν αγνοούσαν ότι έπρεπε να προβούν οι ίδιοι σε
δήλωση αποποίησης της ως άνω κληρονομίας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους.
Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες είναι άνθρωποι μορφώσεως δημοτικού με περιορισμένο
κοινωνικό κύκλο που θα μπορούσε να τους συμβουλεύσει ή καθοδηγήσει, χωρίς στοιχειώδεις
νομικές γνώσεις και συνεπώς δε γνώριζαν ότι η κληρονομία μετά την αποποίηση της πρώτης από
αυτούς επήχθη στο ανήλικο τέκνο τους. Συνεπώς, στην κρινόμενη περίπτωση υπήρχε πλάνη στο
πρόσωπο των αιτούντων περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομίας καθώς τελούσαν σε άγνοια
που ανάγεται στο σύστημα της κτήσης της κληρονομίας κατά τον ΑΚ που επέρχεται αμέσως μετά
το θάνατο του κληρονομούμενου.

 Είναι προφανές ότι οι αιτούντες δεν ήθελαν να αποκτήσει το ανήλικο τέκνο τους την ιδιότητα του
κληρονόμου του αποβιώσαντος, ούτε βέβαια η αποποίηση της μητέρας του ανηλίκου έγινε προς
τον σκοπό αυτό, αλλά αντιθέτως έγινε διότι γνώριζε ότι ο αποβιώσας πατέρας της ήταν κατάχρεος
όσο ζούσε. Η πιο πάνω πλάνη διήρκησε μέχρι την 7-8-2016, όταν και πληροφορήθηκαν από τον
δικηγόρο τους .............. ότι οι ίδιοι ως αντιπρόσωποι του τέκνου τους, έπρεπε να προβούν σε
αποποίηση της κληρονομίας για λογαριασμό του.

 Η πιο πάνω πλάνη των αιτούντων είχε ως αποτέλεσμα τη μη έναρξη για το ανήλικο τέκνο τους
της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης του άρθρου 1847 ΑΚ πριν τις 7-8-2016, η προθεσμία αυτή
δε ανεστάλη από την 15-9-2016 (ημέρα και χρονολονία κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης) και
μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επ` αυτής, καθόσον χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου δεν
είναι δυνατόν να αποποιηθούν την κληρονομία για λοναριασμό του ανηλίκου οι αιτούντες γονείς
του, που ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα αυτού, η γνώση δε περί της επαγωγής και του
λόγου αυτής (αφενός η συγγενική του σχέση με τον ως άνω αποβιώσαντα, αφετέρου οι
επακολουθήσασες αποποιήσεις των τέκνων αυτού μία εκ των οποίων και της μητέρας του
ανηλίκου και η εκ του νόμου κλήση του στην κληρονομία), κρίνεται στο πρόσωπο των νομίμων
αντιπροσώπων αυτού, ήτοι των αιτούντων γονέων του.

 Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η επαχθείσα στο ανήλικο τέκνο των αιτούντων κληρονομία βαρύνεται
με υπέρογκα χρέη άνω των 100.000€ (βλ. την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος που εξετάστηκε
κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα
απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού), ενώ και το ενεργητικό της δεν
επαρκεί για τη κάλυψη του παθητικού της καθώς, όπως ενόρκως κατέθεσε η μάρτυρας του
αιτούντων, ο εκλιπών κατά το χρόνο του θανάτου του κατέλειπε δύο διαμερίσματα αξίας 20.000€
έκαστο, ένα αγροτεμάχιο αξίας 4.000€, μία γκαρσονιέρα αξίας 7.000€ και μισό μαγαζί αξίας 7.000€.
Η ως άνω δε κρίση επιρρωνύεται από την αποποίηση κληρονομίας στην οποία προέβησαν όλα τα
τέκνα και εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα ανωτέρω.
Συνεπώς, ακόμα κα με το ευεργέτημα της απογραφής, κρίνεται άσκοπη και μη συνάδουσα προς το
συμφέρον του ανηλίκου, με αποτέλεσμα να συντρέχει περίπτωση προφανούς ωφέλειάς του να
παρασχεθεί η άδεια στους αιτούντες να την αποποιηθούν για λογαριασμό του, εν όψει του
κατάχρεου αυτής.

 Κατ` ακολουθίαν όλων των προεκτεθέντων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως
ουσία βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ παρισταμένων των αιτούνιων.

 ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση αίτηση.

 ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στους αιτούντες ....... , κατοίκους Ηραίου Σάμου Τ/Κ Παγώνδα Σάμου της
Δημοτικής Ενότητας ....του Δήμου Σάμου, ως ασκούντες τη νονική μέριμνα του
ανηλίκου τέκνου τους .................... , όπως προβούν στο όνομα και για λογαριασμό αυτού στη
νομότυπη δήλωση αποποίησης της επαχθείσης σε αυτό κληρονομιάς του .............. που
απεβίωσε στις 25-11-2015 στην ιδιωτική του κατοικία στον οικισμό Ηραίου Τ/Κ Παγώνδα Σάμου,
χωρίς να αφήσει διαθήκη, κάτοικος εν ζωή οικισμού Ηραίου Τ/Κ Παγώνδα Σάμου

 Κρίθηκε,

 ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Σάμο, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια
αυτού συνεδρίαση την 21-11-2016, χωρίς την παρουσία των αιτούντων και του πληρεξουσίου
δικηγόρου τους.

 Η ΔΟΚΙΜΗ                                                                    ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ


 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 23-11-2016


 Ρ.Κ.

Σχόλια