Διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης λόγω αλλαγής φύλου από γυναίκα σε άνδρα

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 
(ΤΏΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΕΣ ΕΔΩ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ)
....................

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Α Ι Τ Η Σ Η
(Διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης λόγω αλλαγής φύλου από γυναίκα σε άνδρα)................., κατοίκου ................., οδός ....................................

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ .....................

________________________________
Γεννήθηκα στο ...............
. του Δήμου .............., Νομού ................ την ......., συνετάγη δε η υπ' αριθμ. ............../.........ληξιαρχική πράξη γέννησης μου από την τότε ληξίαρχο ............... κ. .................... στην οποία ανεγράφη ότι η μητέρα μου ............. σύζυγος ..............., το γένος ..............., εγέννησε θήλυ τέκνο του ...................., την ανωτέρω ημερομηνία. Κατόπιν της βάπτισής μου κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ............. (........), ανεγράφη στη ληξιαρχική μου πράξη γέννησης το κύριο όνομα που έλαβα “............”, ενώ το αναγραφέν σε αυτήν επώνυμό μου είναι “..............ου”.

Όπως προκύπτει από το με ημερομηνία ........./......./2010 επίσημο ειδικό ιατρικό πιστοποιητικό για αλλαγή προσωπικής κατάστασης του καθηγητή δρ.ιατρ. .............., ιατρικού δ/ντή της κλινικής πλαστικής χειρουργικής – αποκατάστασης και χειροχειρουργικής, .......... του Νοσοκομείου ............. (...............) στη ................, νομίμως θεωρημένου με apostille (Σφραγίδα Σύμβασης Χάγης 1961) και επίσημα μεταφρασμένου από τον κ. .........., ορκωτό διερμηνέα Πρωτοδικείου ............, εξουσιοδοτημένο μεταφραστή Εφετείου ............... για τη πιστότητα της μετάφρασης (θεώρηση γνήσιου υπογραφής από Ελληνικό Προξενείο .............), υπεβλήθην σε επιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου, από γυναικείο σε ανδρικό φύλο (..............................................) με οριστική προσαρμογή από ιατρικής άποψης στο ανδρικό φύλο. Η αλλαγή φύλου έγινε, όπως προκύπτει από το παραπάνω επίσημο πιστοποιητικό, αλλά και από την με ημερ/νία .................... Ιατρική γνωμάτευση του ............, νευρολόγου – ψυχίατρου, διδάκτωρα ψυχιατρικής ........................ κατόπιν προηγούμενης ψυχολογικής ειδικής ιατρικής γνωμάτευσης προ των επεμβάσεων, που επιβεβαίωσε “αναμφίβολο τρανσεξουαλισμό με αμετάβλητη θέληση για νομική και ιατρική μετατροπή σε ανδρικό φύλο”, αλλά και κατόπιν υποδείξεων ψυχιάτρων προς αποφυγή ψυχολογικών διαταραχών μου, καθόσον ήδη από μικρή ηλικία εμφάνιζα χαρακτηριστικά, συμπεριφορά και ψυχοσύνθεση ανδρική, με αποτέλεσμα να υφίστανται πολλαπλά προβλήματα στην καθημερινή μου ζωή.

Επειδή όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, κατόπιν των ανωτέρω χειρουργικών επεμβάσεων χώρησε αλλαγή φύλου και επομένως πλήρης, οριστική επικράτηση του ανδρικού φύλου, αντί του γυναικείου στο οποίο είχα καταταγεί από της γεννήσεώς μου, συμφώνως προς την ανωτέρω υπ' αριθμ. .............. ληξιαρχική πράξη γέννησης μου, ενώ σύμφωνα και με το Καθηγητή δρ. Ιατρό ................. στο παραπάνω πιστοποιητικό βεβαιώνεται σαφώς ότι “με βάση τις διεξαχθείσες και επιτυχείς εγχειρήσεις υπάρχει από ιατρικής άποψης μια οριστική προσαρμογή στο ανδρικό φύλο. Η νομική αλλαγή της προσωπικής κατάστασης είναι από ιατρικής άποψης αιτιολογημένη και συνηγορείται από ιατρικής πλευράς”.

Επειδή επομένως το αναγραφέν κύριο όνομά μου «..........» ως και το αντιστοίχως αναγραφέν φύλο μου «θήλυ» δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα, εφόσον ως προανέφερα έχουν λάβει χώρα χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου από το θήλυ στο άρρεν, καθίσταται επομένως αναγκαία η διόρθωση του ανωτέρω στοιχείου του φύλου μου και η αντίστοιχη του κύριου ονόματός μου, ώστε να προσιδιάζει αυτό στο νέο φύλο καθώς και του επωνύμου ως προς την κατάληξή του, δηλαδή ..........ης, αντί του ................ου που προσιδιάζει σε θήλυ.

Επειδή η αναγραφή των ανωτέρω αυτών στοιχείων καθιστά την ανωτέρω ληξιαρχική πράξη του ληξιάρχου .................. ανακριβή, δημιουργώντας μου έτσι πλείστα όσα προβλήματα στην καθημερινή μου ζωή και στις συναλλαγές μου, εφόσον πλέον έτσι υφίσταται αντίθεση μεταξύ της νυν προσωπικής μου καταστάσεως και κοινωνικής μου εικόνας ως άρρενος και των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στην ανωτέρω ληξιαρχική μου πράξη γέννησης, δεν επιθυμώ δε πλέον να φέρω το δηλωθέν και αναγραφέν στη ληξιαρχική πράξη γέννησής μου κύριο όνομα «...........», αλλά το όνομα «.................» και τούτο, διότι ........................................ πάνω από 20 χρόνια με αυτό το όνομα με αποκαλούν και με γνωρίζουν, με θεωρούν άνδρα, αφού η εμφάνισή μου και το ντύσιμό μου εκφράζει και εξέφραζε ακόμη και προ της εγχείρισης (από παιδικής ηλικίας) αρσενικό φαινότυπο, επιπρόσθετα δε για λόγους συναισθηματικούς.

Εξάλλου, και σε συμφωνία με το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος, όπου διαγορεύεται στον καθένα το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του ως προς όλες τις εκφάνσεις που την συνθέτουν, κάθε πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς την διόρθωση του φύλου του και του κυρίου ονόματός του και του επωνύμου του, ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά δεν ανταποκρίνονται στην προσωπική και κοινωνική του κατάσταση και εικόνα η δε διατήρησή τους έχει μη επιθυμητές συνέπειες για το άτομο εφόσον η αντίθεση μεταξύ του αναγραφέντος φύλου, ονόματος, επωνύμου και του νέου φύλου, ονόματος και επωνύμου προκαλεί και προβλήματα στις συναλλαγές, αλλά και προσκρούει στην ηθική και έννομη τάξη.

Επειδή το αντρικό φύλο, το όνομα “...........ς” καθώς και το επώνυμο “...................ης” αποτελούν απαραίτητα και χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς μου, όσον δε αφορά το κύριο όνομα και το επώνυμο που επιθυμώ να φέρω είναι “............ς” και “...............ης” αντίστοιχα και με τα οποία αποκλειστικά με γνωρίζουν και ονοματίζουν στο οικογενειακό, κοινωνικό, επαγγελματικό μου περιβάλλον πάνω από 20 χρόνια και τα χρησιμοποιώ ανέκαθεν. Η αναγραφή στη ληξιαρχική μου πράξη με το κύριο όνομα “.........”, επώνυμο “............ου”, με φύλο “θήλυ” δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές μου σχέσεις και στη ψυχοσύνθεσή μου, παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας μου, έχει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες σε μένα και ως εκ τούτου συντρέχει εξαιρετική περίπτωση και σοβαρός λόγος για διόρθωσή τους. (διόρθωση ληξιαρχικής πράξης λόγω αλλαγής φύλου, απόφαση 6843/2007 ΜΠΡ ΑΘ Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος, Πρ.Δράμας 68/72 ΝοΒ, 20 1084 Εκουσίας, ΝοΒ29 612 βλ. αλλοδαπή Νομολογία Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου Δυτ. Γερμανίας, απόφ. 647/1988 ΜΠΡ ΠΕΙΡ, απόφ. 175/2006 ΜΠΡ Ρεθύμνου, απόφ. 430/2003 ΜΠΡ ΠΑΤΡ)

Επειδή συντρέχει επομένως νόμιμη περίπτωση να διορθωθεί η ανωτέρω υπ' υπ' αριθμ. ................. ληξιαρχική πράξη γέννησης ............. από τον ληξίαρχο .............., ώστε να εμφανίζεται η νέα κατάσταση αναφορικά με το νέο φύλο, κύριο όνομα και επώνυμό μου, να απεικονίζεται και στα ληξιαρχικά βιβλία, στα οποία προς πιστοποίηση της αλήθειας και για την ασφάλεια των συναλλαγών θα πρέπει να αναγράφουν επιπλέον την αλλαγή φύλου μου κατόπιν χειρουργικής επέμβασης. Επειδή αρμόδιο καθ΄ύλην και κατά τόπο τυγχάνει το παρόν δικαστήριο σας να εκδικάσει την παρούσα αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 739, 740 παρ. 1 και 782 παρ. 3 ΚΠολΔ)

Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη και βάσιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος (δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας), 13 παρ. 1, 14 παρ.1 Ν. 344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” και 782 παρ. 1, 3 ΚπολΔ, επιδίδεται δε για το παραδεκτό αυτής στον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών....................

Επειδή για τους ανωτέρω λόγους έχω άμεσο πρόδηλο έννομο συμφέρον και καθίσταται αναγκαίο να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής μου για να υπάρχει ακρίβεια σε αυτήν σε σχέση με γεγονότα που αφορούν την προσωπική μου κατάσταση και θα πρέπει να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και τα κατά την συζήτηση προστεθησόμενα, με τη ρητή επιφυλάξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Ζ Η Τ ΩΝα διαταχθεί, για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους και αιτίες, η διόρθωση της υπ' αριθμ. ............./....... ληξιαρχικής πράξης γέννησης- βαπτίσεως, που συνέταξε η ληξίαρχος ...................... και:
1) ως προς το αναγραφέν φύλο, να διορθωθεί αυτό και αντί του «θήλυ» να αναγραφεί το ορθό «άρρεν»,
2) ως προς το αναγραφέν κύριο όνομά μου, να διορθωθεί αυτό και αντί του «..............» να αναγραφεί το νέο ορθό «..............», αντίστοιχο του ανωτέρω άρρενος φύλου μου,
3) ως προς το αναγραφέν επώνυμό μου, να διορθωθεί αυτό ως προς την κατάληξή του και αντί του «........ου» να αναγραφεί το νέο ορθό «................ης», αντίστοιχο του ανωτέρω άρρενος φύλου μου και
Να αναγραφεί στη ληξιαρχική πράξη γέννησής μου το γεγονός της αλλαγής φύλου μου κατόπιν χειρουργικής επέμβασης. Να διαταχθούν τα νόμιμα προς την Αρμόδια Ληξίαρχο.

....../....../20...
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


* Η απόφαση που εκδόθηκε επι της παραπάνω αιτήσεως έκανε αυτήν καθ΄ολοκληρίαν δεκτή.

Σχόλια