Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

ΨΗΦΙΣΗ 26/03/2014
ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/k-koined-pap.pdf
...............................
Άρθρο 139
Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε την επι-
φύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, καταργούνται οι δια-
τάξεις του ν. 3386/2005


Άρθρο 142
Θέµατα ιθαγένειας
τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004),


Άρθρο 147
Η παρ. 4 του άρθρου 383 του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
µίας αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 148
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) µήνες µετά τη δη-
µοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην
των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12 και
των άρθρων 141, 142, 143, 145, 146 και 147, που ισχύουν
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθώς και του άρθρου 144 που ισχύει από
τις 13.3.2014.

Σχόλια