ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ)
https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
(ΕΚΟΥΣΊΑ – άρθ 17 Ν 4055/2012)

Της ..... του Νικολάου και της Κοραλίας, ως ασκούσα αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της, ...... , κατοίκου .... του Νομού Πιερίας.
=======================================================                      
Στο Δημοτολόγιο του .......,
καταχωρήθηκε, πέρα από το κύριο όνομα του υιού μου ....... ,εσφαλμένα το δεύτερο  όνομά του ........... . Πρόκειται για ένα σφάλμα που προέκυψε από λαθεμένη καταχώρηση στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
Επειδή, η ανακριβής αυτή καταχώριση, οφείλεται στην εσφαλμένη αναγραφή του ονόματος στην με αριθ. ...... τόμος ...... του έτους 2013 ληξιαρχική πράξη γέννησης, (παρά του ότι βαπτίστηκε στις με το όνομα, όπως προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο του βαπτιστηρίου)

Επειδή ,επικαλούμαι σπουδαίο λόγο, όπως οι ανεπιθύμητες συνέπειες της σύγχυσης με το διπλό όνομα, αλλά και το μη εύηχο άκουσμα αυτού.


Επειδή από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 58 ΑΚ και 415 ΠΚ προκύπτει ότι ο νομοθέτης προσέβλεψε στο κύριο όνομα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας και θέλησε να διατηρείται αυτό σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ίδιας προσωπικότητας, αλλά παράλληλα και της ασφάλειας των συναλλαγών. Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 25 § 2 του ν.δ. 610/1970, με το οποίο είναι επιτρεπτή η προσθήκη και άλλου κύριου ονόματος και 13 § 1 ν.344/1976, με το οποίο απαιτείται δικαστική απόφαση για διόρθωση οποιασδήποτε ληξιαρχικής πράξης και συνεπώς και γι' αυτήν της γέννησης κάποιου προσώπου της οποίας πράξης στοιχείο είναι το κύριο όνομα αυτού κατά το άρθρο 22 § 1 του ίδιου ως άνω Ν/τος, προκύπτει ότι ο νομοθέτης από την άνω αρχή για το σταθερό και αμετάβλητο του ονόματος δέχτηκε παρεκκλίσεις που επιβάλλονται στις άνω περιπτώσεις χάριν πάλιν του ίδιου του προσώπου. Επίσης, με το άρθρ. 5 § 1 του Συντάγματος το διαγορεύεται στον καθένα το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του προς όλες τις εκφάνσεις της που συνθέτουν αυτή, συνάγεται περαιτέρω ότι το πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς την διόρθωση του κύριου ονόματος, που δόθηκε σ’ αυτό εφόσον τούτο έχει δικαιολογημένα, μη επιθυμητές συνέπειες, όπως συμβαίνει όταν δεν είναι εύηχο (ΟλΑΠ 09/85 ΝοΒ 33.1178, ΑΠ 573/1961 ΝοΒ 30.422 και ΕφΑθ 2064/2005 ΕλλΔ/νη 2005.1547).
Επειδή σύμφωνα με το αρθρ. 25 ν. 344/76 (βλ. αρθρ. 22 § 1 εδ. δ και άρθρ. 14 και 15 ν. 1438/1984) ρητά ορίζεται ότι οι γονείς, και σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του άλλου γονέα ο πατέρας ή και μόνη η μητέρα ή και ο ανήλικος (ΑΠ 513/81 ΝοΒ 30.422), δικαιούται να επιδιώξει τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξεως και του κυρίου ονόματος του τέκνου του (βλ. επίσης και ολΑΠ 240/75; ΝοΒ 23.665, ΕΑ 4242/76 Αρμ 31.122 και ΜΠΙωαν 296/75 Αρμ 30.50 – Β. Μπρακατούλας Εκούσια Δικαιοδοσία, Θεωρία - Νομολογία – Πράξη, Έβδομη Έκδοση, 2002, σελ. 206), συνεπώς νομιμοποιούμαι ενεργητικά στην κατάθεση της υπο κρίσιν αιτήσεως, ως αποκλειστικώς ασκούσα την γονική μέριμνα, του παιδιού μου, διότι είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο, αγνώστου πατρός.
Επειδή η αίτησή μου αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου της περιφέρειας του Ληξιάρχου όπου έχει συνταχθεί η προς διόρθωση ληξιαρχική πράξη γέννησης, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740, 782 παρ. 3 ΚΠολΔ)  (ΕιρΑκράτας 64/2013) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του Ν. Δ/τος 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 782 παρ. 3-1, καθώς και σε αυτές των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 57 και 58 ΑΚ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η  αίτησή  μου. Να διορθωθεί το κύριο όνομα του υιού μου από .......... σε ......... προκειμένου να καταχωρισθεί η σχετική μεταβολή στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του.
Να επιμεληθεί ο αρμόδιος του Δημοτολογίου του Δήμου ......  να εγγράψει την παραπάνω διόρθωση (δηλαδή .......... της ......) στα βιβλία Δημοτολογίου και  γενικά να διαταχθούν τα νόμιμα.

Κατερίνη ….-4-2014              
ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια