Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ν.4061/2012 σχετικά με τις δασικές εκτάσεις, αλλά και σχετικά με τον Νόμο 4061/2012 - Εγκύκλιοι Δασικής Υπηρεσίας


Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ν.4061/2012 σχετικά με τις δασικές εκτάσεις
Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α’66) παρέχονται σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της χώρας.
7
Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α’66) παρέχονται σε.....
Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της χώρας. Οι οδηγίες αναφέρονται σε διατάξεις για τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες περιελήφθησαν στο ν.4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από την ισχύ του ν.4061/2012, όλες οι εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα και αυτές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν διέπονται από το ειδικό καθεστώς διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας (ως δασικές εποικιστικές εκτάσεις). Αρκεί δηλαδή η διαπίστωση του δασικού χαρακτήρα της έκτασης για την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι για την παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στην διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, όταν πρόκειται να διατεθούν για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, ενώ απαιτείται η έκδοση για τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο 4 παρ.5 του νόμου, μέχρι να δημοσιευθούν οι δασικοί χάρτες της χώρας. Με το σκεπτικό ότι οι εκτάσεις που υπάγονται στη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θα μπορούσαν να είναι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ο νομοθέτης έκρινε ότι αρκεί η διαπίστωση της διαχείρισης αυτών από το εν λόγω Υπουργείο, για να παραχωρηθούν με τις σχετικές διατάξεις. Για τη διασφάλιση των ενεργειών όμως, και για να μην υπάρξουν ασάφειες ως προς την εφαρμογή ή μη της δασικής νομοθεσίας για τις εκτάσεις αυτές, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες που σχεδιάζουν την παραχώρηση των εκτάσεων, πριν την εκκίνηση των διαδικασιών παραχώρησης να πληροφορούν τις οικείες δασικές υπηρεσίες για την πρόθεσή τους αυτή, διαβιβάζοντας τα αναγκαία στοιχεία.

==========================

Ν.4061/2012 - Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων..
-Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ Α-66/22.03.2012) ο Νόμος 4061/2012 με τίτλο «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

Οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν.4061/2012  κωδικοποιήθηκαν και διατίθενται για κατέβασμα τα αρχεία νομοθεσίας που προσφέρονται δωρεάν στα μέλη του PoliceNET of Greece.

Κατεβάστε τον Νόμο 4061/2012 ΕΔΩ απευθείας από την ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου σε μορφή (.pdf) ΦΕΚ.

Κατεβάστε επίσης τον 4061/2012 ΕΔΩ από την ιστοσελίδα μας σε μορφή (.pdf) ελεύθερου κειμένου.

Δείτε στη συνέχεια τα αρχεία νομοθεσίας που ενημερώθηκαν:

Ν.4014/2011 - ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ν. 998 / 1979 (ΦΕΚ Α΄ 289/27/29.12.1979 ) Περί προστασίας των δασών ...
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.

Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α 121 17-6-1999)
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Ν.4049/2012 - (ΦΕΚ Α-35/23.02.2012)
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

Ν.4018/2011 - (ΦΕΚ 215/Α/30.9.2011)
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.


 =========================
 
δείτε εδώ όλες τις εγκύκλιους του Δασαρχείου


 • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18. Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 /Β/24.12.2012)
 • Διεθνής Σύμβαση CITES – Επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην τροποποίηση (αντικατάσταση του Παραρτήματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97. Εγκύκλιος 178517/3516/13-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΒ0-ΣΒΛ)

 • ∆ικαίωµα εγγραφής αλλοδαπών από τρίτες χώρες (µη µέλη Ε.Ε.) ως µέλη σε δασικούς συνεταιρισµούς. Αριθμ. 178381/2982/7.12..2012 (ΑΔΑ: Β45Χ0-Ρ6Ξ)


 • Προέγκριση σταδίων υλοποίησης δημοσίων έργων του ΑΞΟΝΑ 1 (ΜΕΤΡΟ 125Β) και ΑΞΟΝΑ 2 (ΜΕΤΡΟ 226, ΔΡΑΣΕΙΣ 1,2 και 3) απο τους Φορείς Εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ του Π.Α.Α. 2007-2013. Εγκύκλιος 171793/1562/18-10-2012 (ΑΔΑ: Β4300-ΚΥΚ). Συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο 125834/270/6-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ0-ΒΤΡ)


 • Αυθαίρετες κατασκευές εντός δημοσίων χορτολιβαδικών, βραχωφών και αναδασωτέων εκτάσεων λόγω εκχέρσωσης. Έγγραφο 174940/3553/3-10-2012 • Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων. Εγκύκλιος 14625/27-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 • Φορέας Διαχείρισης Δασικής έκτασης για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου σύμφωνα με τον Ν.4061/2012 Εγκύκλιος 171979/2323/22-06-2012

 • Εποικιστικές Εκτάσεις – Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής διατάξεων του νόμου 4061/2012 Εγκύκλιος 171460/2421/19-6-2012  • Προγραμματικές Συμβάσεις για την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. Εγκύκλιος 168651/728/27-4-2012 (ΑΔΑ: Β49Κ0-Γ25) • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων κατά το έτος 2012 Υ.Α. 167112/1138/9-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΙΞΧ)

 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων κατά το έτος 2012 Υ.Α. 167111/1137/9-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-9Ω3) • Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. Υ.Α. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077/β/2012).

 • Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012 Υ.Α. 13913/319/20-3-2012 (ΦΕΚ 862/Β/2012)

 • Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας. Υ.Α. 110/1205322/2-3-2012 (ΦΕΚ 1419/Β/2012)
 • Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» Υ.Α. Αριθμ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21΄/Β/2012).


Σχόλια