Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια - N 4239/20.2.2014


Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ........

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43
20 Φεβρουαρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4239
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης δι−
άρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστή−
ρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Δικαιούμενοι στην άσκηση αιτήσεως
Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους, εκτός από το
Δημόσιο και τα δημόσια νομικά πρόσωπα, τα οποία
συνιστούν κυβερνητικούς οργανισμούς κατά την έννοια
του άρθρου 34 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, που έλαβε μέρος σε δίκη ενώπιον των
πολιτικών δικαστηρίων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
μπορεί να ζητήσει με αίτηση δίκαιη ικανοποίηση προ−
βάλλοντας ότι η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθε−
σης καθυστέρησε αδικαιολόγητα και συγκεκριμένα ότι
διήρκεσε πέραν του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για
τη διάγνωση των πραγματικών και νομικών ζητημάτων
που ανέκυψαν στη δίκη.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητα
1. Η αρμοδιότητα προς εκδίκαση της αίτησης για δί−
καιη ικανοποίηση, όταν αφορά καθυστέρηση εκδίκασης
υπόθεσης ενώπιον: (α) του Αρείου Πάγου, ανατίθεται σε
Αρεοπαγίτη, (β) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανατίθεται
σε Σύμβουλο ή Πάρεδρο, (γ) του εφετείου, ανατίθεται
σε Πρόεδρο Εφετών του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση, (δ) του πρωτοδικείου, ανατίθεται σε Πρόε−
δρο Πρωτοδικών του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση, (ε) του ειρηνοδικείου, ανατίθεται στον Ει−
ρηνοδίκη που διευθύνει το ειρηνοδικείο που εξέδωσε
την απόφαση. Σε περίπτωση που υπηρετεί ένας ειρη−
νοδίκης, ανατίθεται σε άλλον ειρηνοδίκη που υπηρετεί
στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου, οριζόμενο από τον
Πρόεδρο Πρωτοδικών.
2. Στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, ο Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζουν
τις δικασίμους των αιτήσεων για δίκαιη ικανοποίηση,
καθώς και τους Αρεοπαγίτες και τους Συμβούλους και
Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μετέχουν σε
κάθε δικάσιμο. Την ίδια υποχρέωση έχουν αντίστοιχα
οι πρόεδροι των τριμελών συμβουλίων διεύθυνσης ή οι
δικαστές που διευθύνουν τα εφετεία, πρωτοδικεία και
ειρηνοδικεία.
Άρθρο 3
Αίτηση
1. Η αίτηση ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας εντός
προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της ορι−
στικής απόφασης του δικαστηρίου που εκδόθηκε μετά
από δίκη για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρ−
ξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειάς της. Ο αιτών δεν
μπορεί να ζητήσει δίκαιη ικανοποίηση για υπέρβαση
εύλογης διάρκειας της δίκης, η οποία έλαβε χώρα σε
προηγούμενο βαθμό δικαιοδοσίας, με την αίτηση για
καθυστέρηση δίκης από ανώτερο δικαστήριο.
2. Αν η αίτηση αφορά καθυστέρηση στην έκδοση από−
φασης από την Ολομέλεια ή από Τμήμα του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου, η αίτηση ασκείται εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της
οριστικής απόφασης. Ο αιτών δεν μπορεί να ζητήσει
δίκαιη ικανοποίηση για υπέρβαση εύλογης διάρκειας
της δίκης, η οποία έλαβε χώρα σε Τμήμα αυτού, με
αφορμή την κατάθεση αίτησης για καθυστέρηση δίκης
από την Ολομέλειά του.
3. Η αίτηση στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου
νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονο−
μικών.
4. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα στοιχεία της πα−
ραγράφου 4 του άρθρου 4, κατατίθεται στη γραμμα−
τεία του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και
περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας εκείνου
που την ασκεί, χρονολογία, υπογραφή, καθώς και την
ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου ή του
τηλεομοιοτύπου (φαξ) του αιτούντος ή του πληρεξου−
σίου δικηγόρου του. Με το πρωτότυπο του δικογράφου
υποβάλλονται και δύο αντίγραφα αυτού. Η αίτηση επι−
δίδεται με επιμέλεια του αιτούντος, με κάθε πρόσφο−
ρο μέσο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αν έχει
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της ως άνω απόφασης και
η δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε άλλο δικαστήριο, το
τελευταίο διαβιβάζει αντίγραφα των διαδικαστικών εγ−
γράφων στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί
η αίτηση.
737
738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
5. Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο. Για την πα−
ροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 94 επ. του Κ.Πολ.Δ.,
εάν η αίτηση ασκείται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρί−
ων, ή 17 επ. του π.δ. 1225/1981, εάν αυτή ασκείται ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Για την άσκηση της αίτησης καταβάλλεται παρά−
βολο, το οποίο ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για τις
αιτήσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου, εκατό (100) ευρώ
για τις αιτήσεις ενώπιον του Πρωτοδικείου και Εφετείου
και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τις αιτήσεις ενώπιον
του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπέρ
του Δημοσίου. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Η
αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη εάν δεν καταβλη−
θεί παράβολο μέχρι τη συζήτηση.
Άρθρο 4
Διαδικασία
1. Όταν η αίτηση κατατίθεται ενώπιον του Αρείου
Πάγου, ο Πρόεδρος αυτού ή του Τμήματος, που εξέδω−
σε την απόφαση επί της δίκης για την οποία ζητείται
δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρ−
κειας αυτής, ορίζει, με πράξη του, Αρεοπαγίτη για την
εκδίκασή της. Όταν η αίτηση κατατίθεται ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Πρόεδρος του σχηματισμού
που εξέδωσε την απόφαση επί της υποθέσεως, για την
οποία ζητείται δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της
εύλογης διάρκειας αυτής, ορίζει, με πράξη του, Σύμβου−
λο ή Πάρεδρο, για την εκδίκασή της.
2. Με την πράξη της προηγουμένης παραγράφου, η
οποία κοινοποιείται στον υπογράφοντα την αίτηση δικη−
γόρο και, μαζί με αντίγραφο της αίτησης, στον Υπουργό
Οικονομικών, ορίζεται, επίσης, η ημέρα συζήτησης της
αίτησης σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να
απέχει πέραν των πέντε (5) μηνών από την κατάθεση
της αίτησης. Η κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση γίνεται
τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομη−
νία της συζήτησης. Η γραμματεία του δικαστηρίου που
εξέδωσε την οικεία απόφαση υποχρεούται να υποβάλλει
στον αρμόδιο δικαστή αναλυτική έκθεση για την πορεία,
καθώς και τα στοιχεία της υπόθεσης τουλάχιστον δε−
καπέντε (15) ημέρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης.
Η έκθεση και τα ίδια ως άνω στοιχεία τίθενται στη διά−
θεση των διαδίκων μερών. Η αίτηση εκδικάζεται ακόμα
και σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω έκθεσης.
3. Όταν η αίτηση κατατίθεται ενώπιον εφετείου, πρω−
τοδικείου ή ειρηνοδικείου, ο πρόεδρος της τριμελούς
διεύθυνσης του δικαστηρίου ή ο δικαστής που διευθύ−
νει το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση επί της
δίκης για την οποία ζητείται δίκαιη ικανοποίηση λόγω
υπέρβασης της διάρκειας αυτής, ή ο Ειρηνοδίκης, που
ορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζει με πράξη του, αντίστοιχα,
Πρόεδρο Εφετών, Πρόεδρο Πρωτοδικών ή ειρηνοδίκη
για την εκδίκασή της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η
προηγούμενη παράγραφος.
4. Ο αιτών μνημονεύει στην αίτησή του το δικαστήριο
ενώπιον του οποίου προβάλλει ότι υπήρξε αδικαιολό−
γητη καθυστέρηση, αναφέρει τις αναβολές που τυχόν
δόθηκαν με πρωτοβουλία των διαδίκων ή του δικαστη−
ρίου, περιγράφει συνοπτικά τα ανακύψαντα νομικά ή
πραγματικά ζητήματα και λαμβάνει θέση επί της πο−
λυπλοκότητας αυτών.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει θέση επί της δικο−
νομικής συμπεριφοράς των διαδίκων και των αρμόδιων
κρατικών αρχών κατά την εξέλιξη της δίκης, την πολυ−
πλοκότητα της υπόθεσης και επικαλείται οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο για τη διάγνωσή της.
6. Η απόφαση δημοσιεύεται εντός δύο (2) μηνών από
τη συζήτηση της αίτησης και δεν υπόκειται σε ένδικα
μέσα.
Άρθρο 5
Κριτήρια για τη διαπίστωση της υπέρβασης και την
επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης
1. Το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν συντρέχει
υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης συνεκτι−
μώντας ιδίως: α) την καταχρηστική ή παρελκυστική
συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης
για τη διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι
υπερέβη την εύλογη διάρκεια, β) την πολυπλοκότητα
των τιθέμενων πραγματικών και νομικών ζητημάτων,
γ) τη στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και δ) το
διακύβευμα της υπόθεσης για τον αιτούντα.
2. Όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει υπέρβαση της
εύλογης διάρκειας της δίκης και επομένως υπάρχει πα−
ραβίαση του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της δικαι−
οσύνης, το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν πρέπει να
καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη δίκαιη ικανοποίηση
και σε καταφατική περίπτωση ορίζει το ύψος αυτής,
λαμβάνοντας υπόψη και την περίοδο που υπερέβη τον
εύλογο χρόνο για την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά
συνεκτίμηση των κριτηρίων της προηγούμενης παρα−
γράφου, καθώς και την ικανοποίηση του αιτούντος από
άλλα μέτρα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθε−
σία για την αποκατάσταση της βλάβης του, μεταξύ
των οποίων και την επιδίκαση υπέρ αυτού αυξημένης
δικαστικής δαπάνης, κατά τα οριζόμενα στις οικείες
διατάξεις.
3. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, επιβάλλονται στο Δημόσιο
τα έξοδα του αιτούντος για τη σύνταξη της αίτησης
και την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου, τα
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμε−
νο ποσό για την άσκηση και συζήτηση της παρέμβασης
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση
απόρριψης της αίτησης, μπορεί , κατ’ εκτίμηση των πε−
ριστάσεων, να επιβάλλεται δαπάνη υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο 6
Εκτέλεση της απόφασης
1. Η απόφαση με την οποία επιδικάζεται το χρηματι−
κό ποσό της δίκαιης ικανοποίησης εκτελείται κατά τις
οικείες, περί εντάλματος πληρωμής, διατάξεις εντός έξι
(6) μηνών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουρ−
γό Οικονομικών. Η είσπραξη του ποσού αυτού μπορεί
να επιτευχθεί και με αναγκαστική εκτέλεση κατά του
Δημοσίου η οποία γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής
περιουσίας του. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του
Δημοσίου επιτρέπεται μετά την παρέλευση των έξι (6)
μηνών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό
Οικονομικών.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης προς δίκαιη ικανοποί−
ηση των διαδίκων, λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρ−
κειας της δίκης, εγγράφεται κατ’ έτος ειδική πίστωση
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 739
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε περίπτωση δε που
αυτή δεν έχει εγγραφεί ή η εγγεγραμμένη είναι ανε−
παρκής ή έχει εξαντληθεί, τηρείται η, κατά τις οικείες
διατάξεις, διαδικασία εγγραφής ή μεταφοράς πίστωσης.
Άρθρο 7
1. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα εφαρμόζο−
νται αναλόγως και στις διαδικασίες ενώπιον των ποι−
νικών δικαστηρίων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
των επομένων παραγράφων.
2. Η αρμοδιότητα προς εκδίκαση της αίτησης για δί−
καιη ικανοποίηση, όταν αφορά καθυστέρηση εκδίκασης
υπόθεσης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
και του Δικαστηρίου Ανηλίκων ανατίθεται σε Πρόεδρο
Πρωτοδικών, ενώπιον δε του Μικτού Ορκωτού Εφετεί−
ου και του Εφετείου Ανηλίκων ανατίθεται σε Πρόεδρο
Εφετών, αντίστοιχα, που υπηρετούν στο δικαστήριο που
εξέδωσε την απόφαση.
3. Κατά την επιμέτρηση της ποινής το αρμόδιο δικα−
στήριο λαμβάνει υπ’ όψιν την υπέρβαση της εύλογης
διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαι−
τιότητα του κατηγορούμενου. Στη δικαστική απόφαση
γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία ότι κατά την
επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του
την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της
διαδικασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συνιστά, εν
όλω ή εν μέρει, δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση
της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 8
1.Α. Η παράγραφος 21 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Στο γονέα δικαστικό λειτουργό χορηγείται, με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ύστερα από αίτησή του,
άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή τέ−
κνου. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η παραπάνω
προβλεπόμενη άδεια εννέα (9) μηνών για ανατροφή
τέκνου με αποδοχές προσαυξάνεται, κατά έξι (6) μήνες
για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Η ημερομηνία έναρξής
της ορίζεται: α) από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμ−
βουλίου Διοίκησης, σε όσα Δικαστήρια διευθύνονται από
Τριμελές Συμβούλιο, β) από τον Προϊστάμενο του Δικα−
στηρίου ή της Εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
σε κάθε άλλη περίπτωση και πρέπει να προσδιορίζεται,
όταν το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από μητέρα δικα−
στική λειτουργό, το συντομότερο δυνατόν, οπωσδήποτε
όμως μέσα σε δύο (2) μήνες από το πέρας της άδειας
μητρότητας που έλαβε η ίδια δικαστική λειτουργός. Η
αίτηση για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας σε πατέρα
δικαστικό λειτουργό, για την ανατροφή του τέκνου του,
πρέπει να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν μετά
τη λήξη της άδειας μητρότητας που έχει χορηγηθεί
στην εργαζομένη μητέρα του παιδιού του. Αν η σύζυγος
του δικαστικού λειτουργού δεν έχει λάβει άδεια μητρό−
τητας, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται το συντομότερο
δυνατόν μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα έλη−
γε η άδεια μητρότητας, την οποία, με βάση το χρόνο
τοκετού, θα ελάμβανε μητέρα δικαστική λειτουργός.»
Β. Στους δικαστικούς λειτουργούς, στους οποίους,
κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 89 του
ν. 4055/2012 (Α΄ 51), χορηγήθηκε άδεια ανατροφής τέκνου
πέντε (5) μηνών, χορηγείται επιπροσθέτως άδεια χρο−
νικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατόπιν αιτήσεώς
τους, μέχρι τη συμπλήρωση του τρίτου έτους ηλικίας
του τέκνου με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ημερομηνία
έναρξης της οποίας καθορίζεται, το αργότερο εντός έξι
(6) μηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως: α)
από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης,
σε όσα Δικαστήρια διευθύνονται από Τριμελές Συμβού−
λιο, β) από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή της
Εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Σε περίπτωση
πολύδυμης κύησης, χορηγείται στους δικαστικούς λει−
τουργούς, κατόπιν αιτήσεώς τους, μέχρι τη συμπλήρωση
του τρίτου έτους ηλικίας των τέκνων κατά τα ανωτέρω,
πλην της άδειας εννέα (9) μηνών για ανατροφή παιδιού,
και η προβλεπόμενη στην παρ. 21 του άρθρου 44 του ν.
1756/1988 επαύξηση της άδειας ανατροφής των τέκνων.
2.Α. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 1756/1988,
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι δόκιμοι εισηγητές, που κρίνονται ικανοί από το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προάγονται σε εισηγη−
τές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν η συμπλήρω−
ση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας παρατείνεται
λόγω λήψης από το δικαστικό λειτουργό άδειας, λόγω
ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, ο εκ
των υστέρων διορισμός του σε θέση εισηγητή ενερ−
γεί αναδρομικά ως προς τον καθορισμό της κατά το
άρθρο 54 σειράς αρχαιότητας μόνο και ο δικαστικός
λειτουργός αναγράφεται στους συντασσόμενους από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων πίνακες αρχαιότητας με τη σειρά που κα−
τείχε κατά την αποφοίτησή του από την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.»
Β. Στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 1756/1988, όπως
ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Αν η συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπη−
ρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από το δικαστικό
λειτουργό άδειας, λόγω ασθένειας, κύησης, λοχείας ή
ανατροφής τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του
σε θέση πρωτοδίκη ενεργεί αναδρομικά ως προς τον
καθορισμό της κατά το άρθρο 54 σειράς αρχαιότητας
μόνο και ο δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους
συντασσόμενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πίνακες αρχαι−
ότητας με τη σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή
του από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.»
Γ. Στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 1756/1988, όπως
ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Αν η συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσί−
ας παρατείνεται λόγω λήψης από το δικαστικό λειτουρ−
γό άδειας, λόγω ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατρο−
φής τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του σε θέση
εισηγητή ενεργεί αναδρομικά ως προς τον καθορισμό
της κατά το άρθρο 54 σειράς αρχαιότητας μόνο και ο
δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους συντασσό−
μενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πίνακες αρχαιότητας με τη
σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή του από την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.»
Δ. Στην παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 1756/1988, όπως
ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
«Αν η συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπη−
ρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από το δικαστικό
λειτουργό άδειας, λόγω ασθένειας, κύησης, λοχείας ή
ανατροφής τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του σε
θέση πρωτοδίκη ή αντεισαγγελέα πρωτοδικών ενερ−
γεί αναδρομικά ως προς τον καθορισμό της κατά το
άρθρο 54 σειράς αρχαιότητας μόνο και ο δικαστικός
λειτουργός αναγράφεται στους συντασσόμενους από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων πίνακες αρχαιότητας με τη σειρά που κα−
τείχε κατά την αποφοίτησή του από την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3689/
2008, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα σεμινάρια επιμόρφωσης που διοργανώνονται
από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για το
Ελεγκτικό Συνέδριο και αφορούν σε ελεγκτικά θέματα,
μπορεί να συμμετέχουν και δικαστικοί υπάλληλοι που
υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»
Άρθρο 9
1. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 95 του ν. 3655/
2008 (Α΄ 58), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
4 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις
χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ,
καθώς και ο προσδιορισμός των σχετικών εισφορών που
βαρύνουν τους μετόχους ασφαλισμένους αυτού, καθο−
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική
μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.»
2. Στο άρθρο 103 του ν. 3655/2008 προστίθεται παρά−
γραφος 5 ως εξής:
«5. Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ)
και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων
(ΤΠΥΑΠ) που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα
πέντε (35) ετών στους Τομείς αυτούς μπορούν να ζη−
τήσουν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και πριν την
έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας
οπότε ο μέτοχος ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη
διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της,
μέχρι την έξοδό του από το Σώμα. Στην πρώτη περί−
πτωση διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή
του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους
εξελθόντες οριστικά. Στη δεύτερη περίπτωση το ποσό
που χορηγήθηκε στο μέτοχο ασφαλισμένο συμψηφίζε−
ται, υπολογιζόμενο εντόκως, με το εφάπαξ βοήθημα που
προσδιορίζεται με την οριστική απόφαση χορήγησης
της παροχής μετά την έξοδό του από το Σώμα. Αν μέ−
τοχος ασφαλισμένος που έλαβε εφάπαξ βοήθημα κριθεί
ως μη δικαιούμενος συντάξεως ή μετά τον ανωτέρω
συμψηφισμό προκύπτει επιστροφή ποσού, ο μέτοχος
ασφαλισμένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτω−
ση ποσό στο Ταμείο εντός διμήνου. Αν δεν αποδοθεί το
ποσό αναζητείται και αποδίδεται στο Ταμείο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε μέτοχο που διετέλεσε
δημόσιος υπόλογος ή διαχειριστής δεν μπορεί να χο−
ρηγηθεί εφάπαξ βοήθημα αν αυτός έχει καταλογισθεί
με οποιοδήποτε ποσό (έλλειμμα) ή δεν έχει ολοκληρω−
θεί ο έλεγχος της διαχείρισής του. Με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
καθορίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 10
Παράγραφος 1
Ημερομηνία διενέργειας
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται την
προηγούμενη Κυριακή από την ημέρα διενέργειας της
ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συν−
δυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ημέ−
ρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των
Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ίδια
εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές,
τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και
τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Η προεκλογική περίοδος αρχίζει με τη δημοσίευση
του προεδρικού διατάγματος, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (Α΄ 188).»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 προ−
στίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών
συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 139
παρ. 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυ−
ριακή, ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλο−
γή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 115 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προεκλογική περίοδος αρχίζει με τη δημοσίευση
του προεδρικού διατάγματος κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (Α΄ 188).»
Παράγραφος 2
Διορισμός Αντιπροσώπων
της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους
Το άρθρο 17 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
ως εξής:
1. Για το διορισμό των εφόρων και των αντιπροσώ−
πων της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), όπως
κάθε φορά ισχύει.
2. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυ−
τοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι δεν διορίζονται
αντιπρόσωποι.
Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δι−
καστικής αρχής μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι
ή μόνιμοι υπάλληλοι της περιφέρειας στην οποία βρί−
σκεται ο Δήμος, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής με
βαθμό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών και
οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, τουλάχιστον
τμήματος, που υπηρετούν σε υπηρεσία μέσα στα διοι−
κητικά όρια του Δήμου.
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι
αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, μόνον αν είναι
γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας
περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν
δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου
που ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα
καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό
κατάλογο άλλου Δήμου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 741
δήλωση στην οποία αναφέρεται ο Δήμος στους εκλο−
γικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι
και ψηφίζουν.
4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευ−
τικών επιτροπών κληρώνονται, σύμφωνα με τις ρυθμί−
σεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Αν η
ψηφοφορία ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Δ.Κ.,
ή επαναληφθεί η ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 33
του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη
των εφορευτικών επιτροπών.
Παράγραφος 3
Κατάρτιση συνδυασμών
Η παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«5. Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυα−
σμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγε−
λέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο
γραφείο του το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την
κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλο−
γικής περιόδου.»
Παράγραφος 4
Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων
και καταστημάτων ψηφοφορίας
1. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη της προη−
γούμενης παραγράφου εκδίδονται το αργότερο δέκα
(10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3
έναρξη της προεκλογικής περιόδου και κοινοποιούνται
αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και
δια του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άρειο Πάγο.»
2. Η παρ. 6α του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Υπουργείο Εσωτερικών δέκα (10) το αργότερο
ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρ−
ξη της προεκλογικής περιόδου, πίνακες των εκλογικών
τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την Επικράτεια.»
Παράγραφος 5
Προθεσμία αποστολής ονομαστικών καταλόγων για
το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 68 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραπάνω με στοιχεία β΄ έως και στ΄ και η΄ ονο−
μαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δέκα
(10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3
έναρξη της προεκλογικής περιόδου.»
Άρθρο 11
1.Α) Οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι ενταγμένοι στο
Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας
ΚΕ.Π.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/
2010 (Α΄ 115), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
των άρθρων 63 και 64 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), εξακο−
λουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις
εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη
λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από
7.2.2014 έως 30.9.2014, ανεξάρτητα αν κατά το μετα−
βατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό
(Ε.Σ.Υ.) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα
ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί
σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Β) Ο περιορισμός του άρθρου 61 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88) στις αποδοχές που δύναται να καταβάλλει μη−
νιαίως το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώ−
ματος, ως αποζημίωση για τις παρασχεθείσες κατά
περίπτωση υπηρεσίες του, δεν ισχύει για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα.
Γ) Τα έξοδα μετακίνησης των ιατρών του Ειδικού
Σώματος που θα μετακινούνται εκτός έδρας κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα στα πλαίσια εκτέλεσης των
καθηκόντων τους ως Πρόεδροι ή μέλη των Υγειονομικών
Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., θα καταβάλλονται, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35).
Άρθρο 12
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/
2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως
ακολούθως:
«Από το έτος 2014, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων, είναι ο εργολάβος, για ακίνητο το
οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει
μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε
τρίτα πρόσωπα που αυτός έχει υποδείξει, εφόσον έχουν
παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώ−
ρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής
άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί
ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των
τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.»
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ−
θρου 32 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύει, αντικα−
θίστανται οι λέξεις «στο φόρο αυτόν» με τις λέξεις
«από το φόρο ακίνητης περιουσίας και τον ενιαίο φόρο
ιδιοκτησίας ακινήτων».
3. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προ−
στίθεται παράγραφος 41 ως εξής:
«41. Ειδικά για την πράξη αποδοχής κληρονομιάς, της
παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, η υποχρέωση
του συμβολαιογράφου για μνημόνευση και επισύναψη
του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει από την 20ή Ιανου−
αρίου 2014.»
742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01000432002140008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
􀃸􀃮􀃱􀃬 􀃵􀂗􀃰􀃬􀃷􀃬􀃷 􀃺􀃹􀃰􀃰􀂗􀃲 􀃸􀃬􀃷 􀃪􀃺􀃬􀃱􀃪􀃶􀃮􀂝􀃧􀃷 􀃸􀃬􀃷 􀃯􀃹􀃨􀃪􀃶􀃲􀃬􀃷􀃪􀂗􀃷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -
Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -
Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -
Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €
Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
􀃪􀃸􀃬􀃷􀃮􀃪􀃷 􀃷􀃹􀃲􀂝􀃶􀃴􀃱􀃪􀃷 􀃺.􀃪.􀃯.
Τεύχος Έντυπη μορφή
Α΄ 225 €
Β΄ 320 €
Γ΄ 65 €
Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €
Τεύχος Έντυπη μορφή
Δ΄ 160 €
Α.Α.Π. 160 €
Ε.Β.Ι. 65 €
Α.Ε.Δ. 10 €
Τεύχος Έντυπη μορφή
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €
Δ.Δ.Σ. 225 €
Α.Σ.Ε.Π. 70 €
Ο.Π.Κ. −
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

Σχόλια