Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ακινήτων του ΥΠΑΑΤ. , σύμφωνα με το Ν.4061/2012, ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4235/2014 (άρθρο 37) ΣΤΟ ΦΕΚ 32/Α/2014 - Η νέα προθεσμία υποβολής και για τις δυο περιπτώσεις (άρθρο 23 και 24 παρ.4, Ν.4061/12) λήγει στις 30/6/2014

Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ακινήτων του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το Ν.4061/2012
 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 32/Α/2014 (άρθρο 37) ΝΟΜΟΣ 4235/2014, τροποποίηση  διατάξεων του Ν.4061/2012 περί «Διαχείρισης και προστασίας ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».
 Μεταξύ των άλλων, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων εξαγοράς.....
ακινήτων του ΥΠΑΑΤ -κατεχομένων πριν από τις 5/6/1993- καθώς και τμημάτων βοσκοτόπων που δόθηκαν σε κτηνοτρόφους και άλλαξαν χρήση πριν την ημερομηνία αυτή. Η νέα προθεσμία υποβολής και για τις δυο περιπτώσεις (άρθρο 23 και 24 παρ.4, Ν.4061/12) λήγει στις 30/6/2014.

......
 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 37
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄ 66)
1. Το άρθρο 1 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακο−
λούθως:
α) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται παρά−
γραφος 2α ως εξής:
«2.α. Οι Δήμοι ασκούν τη διαχείριση στα τμήματα των
ακινήτων της παραγράφου 1, όπου έχουν διανοίξει γε−
ωτρήσεις για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς. Ο
Δήμος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
και στον ΟΠΕΚΕΠΕ απόσπασμα χάρτη (1:5.000) ή από−
σπασμα ορθοφωτοχάρτη σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ
’87, όπου απεικονίζεται το τμήμα του ακινήτου, το οποίο
χρησιμοποιεί για τον παραπάνω σκοπό. Η διαχείριση
του ακινήτου αίρεται αυτοδικαίως, εφόσον ο Δήμος
αλλάξει τη χρήση ή παύσει να το χρησιμοποιεί για το
σκοπό αυτόν.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζο−
νται σε ανταλλάξιμες εκτάσεις, δάση, δασικές ή αναδα−
σωτέες εκτάσεις, στις ζώνες απόλυτης προστασίας της
φύσης και προστασίας της φύσης των προστατευόμε−
νων περιοχών των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄
160), χώρους και ζώνες μνημείων που προστατεύονται
από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες,
όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄
285), καθώς και σε άλλες προστατευόμενες, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, περιοχές.»
2.Το άρθρο 4 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακο−
λούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως
εξής:
αα) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Η χρήση γης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο
των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πο−
λεοδομικού σχεδιασμού.»
ββ) Μετά την περίπτωση β΄ προστίθεται περίπτωση
γ΄ ως εξής:
«γ) Δωρεάν, κατά χρήση, ακίνητα έως 70 στρέμμα−
τα στον οικείο Δήμο για τη δημιουργία λαχανόκηπων,
εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει ακίνητα για το σκοπό
αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από ειση−
γήσεις των Διευθύνσεων Παραγωγής και Αξιοποίησης
Προϊόντων Δενδροκηπευτικής και Πολιτικής Γης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσ−
διορίζονται οι υποχρεώσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και
του οικείου Δήμου για τη λειτουργία των λαχανόκηπων,
οι δικαιούχοι για την καλλιέργεια, το όργανο που θα
εκδίδει τη σχετική πράξη παραχώρησης, η διαδικασία,
η χρονική διάρκεια και οι όροι αυτής, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»
β) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται παρά−
γραφος 2α ως εξής:
«2.α. Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινή−
του, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρέμματα, σε αγρότη με
σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με
απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμό−
διας υπηρεσίας της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση δύναται
να παραχωρείται ακίνητο και πέραν των 8 στρεμμά−
των, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που
ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρού−
μενο ακίνητο. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας καταρτίζεται σχεδιάγραμμα, στο οποίο
περιγράφεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση,
εμβαδό και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό
σύστημα αναφοράς. Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται
η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο. Το τίμημα
ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως
αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία. Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσό−
τεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για παραχώρηση της
χρήσης του ίδιου ακινήτου, διενεργείται δημοπρασία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην
αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία
περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντε−
ταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς
και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της
παραχώρησης.»
δ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 προστίθεται πε−
ρίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Το αναλογούν δικαίωμα δόμησης στο παραχωρού−
μενο ακίνητο, εφόσον παραχωρείται τμήμα ακινήτου και
πρόκειται να ανεγερθεί κτίσμα σε αυτό.»
ε) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Για την παραχώρηση ακινήτου, σύμφωνα με την πε−
ρίπτωση α΄ της παραγράφου 1, εκτός της παραχώρησης
χρήσης για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και
σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου
2, απαιτείται ο χαρακτηρισμός του από την αρμόδια
δασική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 14 του ν. 998/1979, έως την κύρωση των δασικών
χαρτών της χώρας.»
3.α. Στο κριτήριο Α της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
4061/2012 προστίθεται περίπτωση Α4 ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 541
«Α4) Δημότης, μόνιμος κάτοικος των τοπικών ή δημο−
τικών κοινοτήτων, στους οποίους βρίσκεται το παρα−
χωρούμενο ακίνητο.
Βαθμοί 100».
3.β. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4061/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. To τίμημα της παραχώρησης της χρήσης κατα−
βάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία
που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται
σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50%
του Δημοσίου και κατά 50% των οικείων Περιφερειών.»
4. Το άρθρο 10 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Τοπογραφικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της
αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η
απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτου εκδίδεται
από τον οικείο Περιφερειάρχη, καταρτίζεται σχεδιά−
γραμμα, στο οποίο περιγράφεται το παραχωρούμενο
ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο
ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και αποτυ−
πώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο.»
β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τις σταδιακές αναπροσαρμογές του τιμήματος,
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον τόπο και χρόνο κατα−
βολής του,».
γ) Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) τον όρο ότι μετά την έκδοση της απόφασης πα−
ραχώρησης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικα−
θίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό
(10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση
της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων
της απόφασης παραχώρησης,».
δ) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του
άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Αν έχουν συγκροτηθεί περισσότερες Επιτροπές
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η δημοπρασία
διεξάγεται στην έδρα της Επιτροπής στη χωρική αρ−
μοδιότητα της οποίας βρίσκεται το δημοπρατούμενο
ακίνητο.»
5. Το άρθρο 14 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τριμελής
Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η οποία
αποτελείται από έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπο−
γράφο ή πολιτικό μηχανικό και έναν γεωπόνο ή τεχνο−
λόγο γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους
αναπληρωτές τους. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορί−
ζεται ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων
αυτός που έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον
ίδιο βαθμό. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται
υπάλληλος της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται
με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Κάθε μέλος
της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή
παρά μόνο μία φορά κάθε τέσσερα έτη.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφο−
ρών μετέχει ως μέλος και Πρόεδρος αυτής, εκπρόσωπος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί
στην οικεία Περιφέρεια, για τα θέματα που εξετάζει η
Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
22, το άρθρο 23 και την παράγραφο 4 του άρθρου 24.
Ο εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
ορίζεται με πράξη του Προέδρου του. Για την κλήση
του στη συνεδρίαση της Επιτροπής εφαρμόζονται οι
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνι−
στάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας,
με μέλη, έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, έναν διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και
έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γε−
ωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Στην Επι−
τροπή προεδρεύει ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται
υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή
συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης. Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν
μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά
ανά τέσσερα έτη.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Περιφερειάρχης είναι αρμόδιος για την έκδοση
των τίτλων κυριότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23
και 36.»
8. Το άρθρο 22 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) Μετά την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 22, προστίθεται υποπερίπτωση
δδ΄, ως εξής:
«δδ) Με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής οι−
κοπέδου της Επιτροπής Αποκαταστάσεων Προσφύγων
κυρωμένων διανομών αγροκτημάτων της Χώρας ή ως
δικαιούχος οικοπέδου σε συνοικισμό κυρωμένων διανο−
μών αγροκτημάτων της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο
26 του Αγροτικού Κώδικα (Α΄342), πλην όμως δεν έγινε
η διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους».
β) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4061/2012 το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν στις υποπερι−
πτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1, θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Για την υποπε−
ρίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ και την περίπτωση β΄
της παραγράφου 1, μετά την έκδοση της απόφασης
της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών,
ο Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, στο οποίο
αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου και
προσδιορίζεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά εμβα−
δόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό
σύστημα αναφοράς. Δεν εκδίδεται παραχωρητήριο, αν
οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του δικαιούχου έχουν
μεταγράψει συμβολαιογραφική πράξη ή έχουν επικυρώ−
σει ανώμαλη δικαιοπραξία που αφορά το ίδιο ακίνητο
σύμφωνα, ιδίως, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
18 του ν. 1644/1986, του άρθρου 16 του ν. 3147/2003, της
542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 και του
άρθρου 31 του ν. 3698/ 2008.»
9. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4061/2012
προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. α) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει, επίσης,
δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το
άρθρο 1, εφόσον:
αα) Κατέχονται από Δήμους για την εξυπηρέτηση ανα−
γκών τους, και συγκεκριμένα για στέγαση δημαρχιακών
μεγάρων, σχολείων και κοινωφελών εγκαταστάσεων.
Μετά από αίτημα του οικείου Δήμου, η αρμόδια υπηρε−
σία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται το
ακίνητο, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση, με
την οποία βεβαιώνεται ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται
για τους παραπάνω σκοπούς.
ββ) Έχουν σε αυτά ανεγερθεί χώροι θρησκευτικής
λατρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η χρήση αυτή, απα−
γορευομένης κάθε άλλης χρήσης. Τα ακίνητα αυτά πε−
ριέρχονται στο οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου προαύλιου χώρου.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της οικείας Περιφέρειας προσδιορίζει τον αναγκαίο
προαύλιο χώρο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες
στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.
β) Εφόσον τα κτίσματα της παρούσας παραγράφου
έχουν ανεγερθεί σε τμήμα ευρύτερου ακινήτου, ο Πε−
ριφερειάρχης εκδίδει πράξη κατάτμησης του ακινήτου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ορίζεται ο τύπος του παραχωρητηρίου
για τα ακίνητα της παρούσας παραγράφου.
8. α) Οι δρόμοι που απεικονίζονται στα κυρωμένα
στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών,
καθώς και κυρωμένων αναδασμών, περιέρχονται κατά
κυριότητα στους οικείους Δήμους, εφόσον σήμερα υφί−
στανται. Αν έχουν αλλάξει χρήση ή κατέχονται αυθαίρε−
τα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της οικείας Περιφέρειας, μετά από αυτοψία, αποφαίνε−
ται για τη σκοπιμότητα επαναφοράς των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση. Αν δεν είναι αναγκαία
η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατά−
σταση, η αίτηση του κατόχου για την εξαγορά ακινήτου
εξετάζεται από την οικεία Επιτροπή Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 23.
β) Οι δρόμοι που διανοίχθηκαν σε θέση διαφορετική
από την προβλεπόμενη στην κυρωμένη διανομή του
αγροκτήματος, θωρούνται ως δρόμοι της κυρωμένης
διανομής και περιέρχονται στην κυριότητα του οικείου
Δήμου, εφόσον μετατοπίσθηκαν εντός δημοσίων εκτά−
σεων και κρίνεται αναγκαία η διατήρησή τους. Για το
σκοπό αυτόν, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
οικείας Περιφέρειας, με την οποία αποφαίνεται για τη
σκοπιμότητα της διατήρησης του δρόμου. Το ίδιο ισχύει
και για αγροτικούς δρόμους που διανοίχτηκαν για την
εξυπηρέτηση τυφλών τεμαχίων κυρωμένης διανομής,
εφόσον δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα τρίτων
προσώπων.
γ) Δρόμοι κυρωμένης διανομής που έχουν απολέσει
τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, μετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της οικείας Περιφέρειας, μπορούν να εξαγοράζονται
από τον ιδιοκτήτη του όμορου ακινήτου, μετά από αί−
τηση που υποβάλλει στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και
Επίλυσης διαφορών. Για την εξαγορά καταβάλλεται
τίμημα ίσο με την αντικειμενική αξία, το οποίο αποτελεί
έσοδο του οικείου Δήμου.
δ) Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των δρόμων εκ−
δίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Περιφερειάρχη,
η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή
καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο
και κοινοποιείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για ενημέρωση της
ψηφιακής βάσης, καθώς και στην Εθνικό Κτηματολόγιο
και Χαρτογράφηση ΑΕ.»
10. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4061/2012 προστίθεται
άρθρο 22α ως εξής:
«Άρθρο 22α
Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας
από τους Δήμους
Διοικητικές πράξεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν
δημοτικά ακίνητα σε δικαιούχους αποκατάστασης, βά−
σει διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, θεωρούνται
έγκυρες και ισχυρές. Οι Δήμοι δεν προβάλλουν δικαιώ−
ματα κυριότητας στα ακίνητα αυτά.»
11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν.
4061/2012, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξα−
γοράς από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 30.6.2014.
3. Η αίτηση εξαγοράς δεν εξετάζεται αν αφορά τμήμα
ακίνητου και το εναπομένον στο δημόσιο τμήμα καθί−
σταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο ή αν συντρέχουν
λόγοι δημοσίου συμφέροντος.»
12. α) Το άρθρο 24 του ν. 4061/2012 τροποποιείται
ως εξής:
αα) Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστί−
θεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αποκαταστά−
θηκε σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου του βοσκότοπου, η
οικεία Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
μπορεί να προσδιορίσει ορισμένο τμήμα του βοσκότο−
που που ο κτηνοτρόφος έχει δικαίωμα χρήσης. Το τμήμα
αυτό πρέπει να αναλογεί στο εξ αδιαιρέτου μερίδιο που
ο κτηνοτρόφος είχε αποκατασταθεί στο βοσκότοπο.
Στο εν λόγω τμήμα ο κτηνοτρόφος μπορεί να καλλι−
εργήσει μόνο κτηνοτροφικά φυτά, σε ποσοστό που δεν
υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του τμήματος αυτού.»
ββ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
24 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εξαγο−
ράς λήγει στις 30.6.2014.»
β) Η ισχύς της ως άνω υποπερίπτωσης ββ΄ της πε−
ρίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου αρχίζει από
1.1.2013.
13.α. Μετά το άρθρο 24 του ν. 4061/2012 προστίθεται
άρθρο 24α ως εξής:
«Άρθρο 24α
Κατάτμηση ακινήτου
Αν με την απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών δεν προβάλλεται δικαίωμα κυριό−
τητας σε τμήμα του ακινήτου ή αν αναγνωρίζεται δι−
καίωμα εξαγοράς σε τμήμα αυτού, ο Περιφερειάρχης
εκδίδει πράξη κατάτμησης του ενιαίου ακινήτου, μετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρι−
κού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, η οποία μετα−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 543
γράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζεται
στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Τα ακίνητα που
προέρχονται από την κατάτμηση του ενιαίου ακινήτου
καταχωρούνται με νέο κωδικό στην ψηφιακή βάση του
ΟΠΕΚΕΠΕ, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της οι−
κείας Περιφέρειας.»
13.β. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4061/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«2. Η διαχείριση των ακινήτων αυτών γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 για αγροτικούς σκοπούς
και μόνο. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση Περιφερειάρχη,
τα ακίνητα αυτά, επιφανείας έως είκοσι (20) στρέμ−
ματα μπορούν να παραχωρούνται, χωρίς δημοπρασία,
έναντι τιμήματος, στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, που
τα καλλιεργούν. Για το σκοπό αυτόν διενεργείται αυτο−
ψία από γεωπόνο που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια
και συντάσσεται έκθεση, με την οποία διαπιστώνεται η
καλλιέργεια των ακινήτων. Το τίμημα ορίζεται από τον
οικείο Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη του Προϊστα−
μένου της οικείας Δ.Ο.Υ. και αποτελεί έσοδο της Περι−
φέρειας. Ο ενδιαφερόμενος, κατ’ επάγγελμα αγρότης,
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφε−
ρειακής Ενότητας αίτηση με τοπογραφικό διάγραμμα,
όπου περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση
και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα
αναφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 8 και 11.»
14. Το άρθρο 36 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως
εξής:
α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 36 τροποποιείται
ως εξής:
αα) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«α) Ακίνητα που παραχωρήθηκαν, κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα,
όπως ισχύει, του άρθρου 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), του
ν.δ. 203/1969 (Α΄ 109), όπως ισχύει, των άρθρων 11 και
13 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189) και των αριθμ. 73/2005 και
2358/2004 αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (Β΄ 837), για την πραγματοποίηση
συγκεκριμένου σκοπού, εξακολουθούν να διέπονται από
τις διατάξεις βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.»
ββ) Μετά την περίπτωση β΄ της παρ. 6 προστίθεται
περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Η χρονική διάρκεια της χρήσης ακινήτων που πα−
ραχωρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 11 του ν. 1734/1987 παρατείνεται αυτοδικαίως
για είκοσι έτη από τη λήξη τους.»
β) Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 36 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις που η σχετική υπουργική από−
φαση προέβλεπε χρονική διάρκεια παραχώρησης της
χρήσης μικρότερη ή ίση των 35 ετών, με σύνταξη πρω−
τοκόλλου παράδοσης παραλαβής, το οποίο δεν συντά−
χθηκε, η χρονική διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει
από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης
και διαρκεί για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτή.»
γ) Η παράγραφος 13 του άρθρου 36, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«13.α) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγε−
γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απα−
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού που μίσθωναν, πριν τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα,
σύμφωνα με την αριθ. 95/19.5.1975 Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου (Α΄ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 138/1975 (Α΄ 180), μπορούν με αίτησή τους προς τη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, να ζητή−
σουν την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα έως τρία
(3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.
β) Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από
τον οικείο Περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης,
το οποίο καθορίζεται με την ως άνω απόφαση παρα−
χώρησης χρήσης, είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι πέντε
(5) ευρώ / στρέμμα. Για τους όρους της παραχώρησης
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11. Μετά τη λήξη της
παραχώρησης τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύμ−
φωνα με τα άρθρα 4 έως 11.»
δ) Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 36 προστίθε−
νται παράγραφοι 14,15 και 16 ως εξής:
«14. α) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει τους τίτλους κυρι−
ότητας σε δικαιούχους οικοπεδικής αποκατάστασης,
σύμφωνα με το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγμα
(Δ΄239), που καταργήθηκε, εφόσον οι αποφάσεις των
Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που τους έκριναν δικαι−
ούχους κατέστησαν τελεσίδικες.
β) Ομοίως, εκδίδονται οι τίτλοι κυριότητας σε δικαιού−
χους ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 666/1977
(Α΄234), το άρθρο 2 του ν. 3147/2003, το άρθρο 24 του
Αγροτικού Κώδικα και το άρθρο 12 του α.ν. 1832/1951
(Α΄ 153), που καταργήθηκαν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
εξόφλησαν το οφειλόμενο τίμημα.
γ) Για την έκδοση των παραχωρητηρίων των ως άνω
περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4061/2012.
15.α) Δεν εκδίδεται τίτλος κυριότητας για όσα ακίνητα
μεταβιβάστηκαν στην οικεία Εκκλησιαστική Επιτροπή ή
στη σχολική Επιτροπή ή στο Σχολικό Ταμείο, βάσει των
άρθρων 28, 31στ, 163 και 198 παράγραφος 1 του Αγρο−
τικού Κώδικα και των άρθρων 7 και 8 του ν.δ. 1189/1972
(Α΄99), που καταργήθηκαν.
β) Τα ακίνητα που μεταβιβάσθηκαν στις σχολικές
Επιτροπές ή τα Σχολικά Ταμεία, βάσει των ανωτέρω
διατάξεων, περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου
στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.
γ) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει, ατελώς, βεβαίωση με
την οποία βεβαιώνει ότι το ακίνητο ανήκει κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εκκλησιαστική Επι−
τροπή ή στον οικείο Δήμο, βάσει των κτηματολογικών
στοιχείων των κυρωμένων διανομών αγροκτημάτων
και συνοικισμών της Χώρας που τηρούνται στην οικεία
Περιφέρεια. Στην ίδια βεβαίωση προσδιορίζονται τα
παραπάνω ακίνητα κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγ−
μένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Η
βεβαίωση αποτελεί τίτλο προς μεταγραφή.
16. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρμογή του
από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος και δεν τήρησε
τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και
3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3147/2003, διατηρεί
την κυριότητα του οικοπέδου που δικαιώθηκε, καταρ−
γουμένου κάθε όρου και περιορισμού του δικαιώματος
κυριότητας, εφόσον καταβάλλει πρόστιμο ίσο με το ένα
τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου. Για
το σκοπό αυτόν διενεργείται αυτοψία από υπάλληλο
544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το
οικόπεδο και συντάσσεται έκθεση με την οποία βεβαι−
ώνεται η παράβαση του σχετικού όρου του προεδρικού
διατάγματος. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής
Ενότητας βεβαιώνει το πρόστιμο στην οικεία Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία. Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο της
Περιφέρειας και καταβάλλεται σε δύο άτοκες δόσεις,
η πρώτη μέχρι 31.12.2015 και η δεύτερη μέχρι 31.12.2017.
Αν δεν καταβληθεί κάποια δόση η Επιτροπή Θεμάτων
Γης και Επίλυσης Διαφορών ανακαλεί την απόφαση
παραχώρησης του οικοπέδου και η σχετική μεταβολή
σημειώνεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματο−
λογικό Γραφείο με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας
της Περιφέρειας. Συμβόλαια αγοραπωλησίας και προ−
σύμφωνα που συντάχθηκαν κατά παράβαση των όρων
του προεδρικού διατάγματος θεωρούνται έγκυρα και
ισχυρά. Σε περίπτωση μεταβίβασης του οικοπέδου ο
πωλητής και ο αγοραστής ευθύνονται εις ολόκληρον
για την καταβολή του προστίμου. Όσοι δεν κατέβαλαν
το οφειλόμενο τίμημα ή κατέβαλαν μέρος αυτού για την
απόκτηση του οικοπέδου και θέλουν να αποποιηθούν
του δικαιώματος κυριότητας, μπορούν να ζητήσουν με
αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέ−
ρειας την ακύρωση του τίτλου κυριότητας. Με μέριμνα
της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας σημειώνεται
η ακύρωση του τίτλου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/
Κτηματολογικό Γραφείο. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις
δεν επιστρέφονται, για τις δε υπόλοιπες συντάσσονται
φύλλα έκπτωσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζο−
νται αναλόγως και στις περιπτώσεις δικαιούχων οικοπέ−
δων λόγω μετεγκατάστασης οικισμού, οι εκτάσεις του
οποίου απαλλοτριώθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού, πλην όμως δεν τήρησαν τους όρους πα−
ραχώρησης.»
15. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.
4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Το άρθρο 1, πλην της παραγράφου 5 αυτού, τα
άρθρα 2 έως και 10, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου
4, το άρθρο 11 παράγραφοι 5 και 7, τα άρθρα 12, 13 και
14 του ν. 3147/2003.»

Σχόλια