Διεκδικητική αγωγή συγκυρίου - δικογραφα - υποδείγματα


http://static-enet.toolip.gr/resources/2010-01/dikasthrio-thumb-large.jpg 

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Διεκδικητική αγωγή συγκυρίου - Κατεβάστε την εδω!!

Διεκδικητική αγωγή συγκυρίου (Ι) 
Προς το Μονομελές Πρωτοδικείο …… 
ΑΓΩΓΗ
Γ. Α. Φ., κατοίκου ……………………
ΚΑΤΑ
Α. Ι. Α., κατοίκου ………………………….


__________
Δυνάμει του υπ' αριθμ. …… /1975 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου ……….. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγρα­φών του ενταύθα Υποθηκοφυλακείου, στον τόμο …. και αριθμό …. , ο Α. Φ. του Γ., δικαιοπάροχος εμού και των αδελφών μου Ι. Φ. του Α. και Α. Φ. του Α., απέκτησε με αγορά από τη ....
δικαιοπάροχο του, Ε. Λ. του Ν., κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή, ένα (1) αγροτεμάχιο, έκτασης 5.000 τ.μ., το οποίο
βρίσκεται στην αγροτική περιοχή   και στη θέση  , το οποίο συνο­ρεύει γύρω, ανατολικά με αγρό Α.Β., δυτικά με αγρό Β.Γ., βόρεια με αγρό Γ.Δ.
και νότια με αγροτική οδό.

Τον ενταύθα αποθανόντα την 3/2/97 πατέρα μας διαδεχθήκαμε, εγώ και οι δύο
προαναφερθέντες αδελφοί μου ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας μας και με την υπ' αριθμ. ….. /1997 συμβο­λαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου ………. , η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του ενταύθα Υποθηκοφυ­λακείου, στον τόμο … και αριθμό … αποδεχθήκαμε το προπεριγραφέν κληρονομιαίο ακίνητο και έκτοτε συνεχίσαμε τη νομή και εκμετάλλευση του με τον ίδιο τρόπο που το νεμόταν και το εκμεταλλευόταν ο τελευταίος, δηλαδή με την καλλιέργεια σιτηρών σε αυτό. Όμως, τον Ιούλιο του έτους 1997, ο αντίδι­κος, παρόλο που γνώριζε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα επί του προπεριγραφέντος ακινήτου, εκμεταλλευόμενος την απουσία μας λόγω των θερινών διακο­πών από την περιοχή, κατέλαβε παράνομα τον παραπάνω αγρό και έκτοτε και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να κατέχει τούτον παράνομα, καλλιεργώντας τον για λογαριασμό του με πατάτες.
Επειδή είμαι συγκύριος, συννομέας και συγκάτοχος του παραπάνω ακι­νήτου, του οποίου ιδανικό μερίδιο 1/3 απέκτησα με τον προπεριγραφέντα παράγωγο τρόπο, δηλαδή με κληρονομική διαδοχή, άλλως, με πρωτότυπο, με τακτική, άλλως, με έκτακτη χρησικτησία, δεδομένου ότι ο προκτήτορας και δικαιοπάροχος μου το νεμόταν συνεχώς και αδιάκοπα, με καλή πίστη, νόμιμο τίτλο και διάνοια κυρίου, από το χρόνο κτήσης (1975), μέχρι και το θάνατο του (1997), οπότε εγώ και οι συγκληρονόμοι, Ι. Φ. του Α. και Α. Φ. του Α., τον διαδεχθήκαμε στη νομή και δη κατ' ιδανικά μερίδια 1/3 ο καθένας μας επί του παραπάνω ακινήτου και ασκήσαμε με τα ίδια προσόντα τα απορρέοντα από την παραπάνω διαδοχή δικαιώματα μας. ωσότου ο αντίδικος μας απέβαλε βίαια από αυτό.
Επειδή ο εναγόμενος κατέλαβε εξ ολοκλήρου τον παραπάνω αγρό, επί του οποίου δεν έχει κανένα δικαίωμα και πρέπει γι' αυτό με απόφαση αυτόν του δικαστηρίου να αναγνωρισθεί ότι είμαι συγκύριος, συννομέας και συγκάτοχος κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου και συγχρόνως να διαταχθεί η αποβολή του αντιδίκου από αυτό και η απόδοση του σε μένα, κατά το αναλογούν στη συγκυριότητα μου ποσοστό.
Επειδή επομένως, ενόψει της άρνησης του εναγομένου, έχω δικαίωμα, κατ' άρθρα 1094 επ. Α.Κ., να ζητήσω δικαστικώς, με απόφαση αυτού του δικα­στηρίου, η οποία πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή λόγω της προφα­νούς ζημίας που θα υποστώ από την καθυστέρηση που συνεπάγεται η έκδοση τελεσίδικης απόφασης ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου αποδώσει, κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, τη νομή του επιδίκου ακινήτου και, σε περίπτωση άρνησης του, να διαταχθεί η βιαία απο­βολή του από αυτό.
Επειδή η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, δηλαδή η αξία του 1/3 του επιδίκου ακινήτου, ανέρχεται σε 4.000.000 δραχμές.
Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

Για όλα αυτά
και για όσα θα προσθέσω στη συζήτηση και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μου
Ζητώ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
Να αναγνωρισθεί η κατά το 1/3 συγκυριότητα, σύννομη και συγκατοχή μου επί του ακινήτου που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου αποδώσει το 1/3 εξ αδιαιρέτου της νομής του παραπάνω ακινήτου και, εν αρνήσει του, να διαταχθεί η βιαία απο­βολή του και η νόμιμη εγκατάσταση μου σε αυτό.
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, κατά την παραπάνω διάταξη της.
Να απαγορευτεί στον αντίδικο κάθε μελλοντική διατάραξη της συγκυριότη­τας, σύννομης και συγκατοχής μου επί του επιδίκου ακινήτου, με την απειλή χρηματικής ποινής δρχ. 100.000 και προσωπικής κράτησης για κάθε διατάραξη και
Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

…/…/1998
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σχόλια