Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης-χορήγηση σε πράκτορες σχετικών αδειών για παιχνίδια του ΟΠΑΠ-προϋποθέσεις του νόμου για χορήγηση των εν λόγω αδειών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους όρους λειτουργίας των παιχνιδιών και των επιχειρήσεων των πρακτόρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια-απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης - ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 505/2012 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
http://static-enet.toolip.gr/resources/2010-01/dikasthrio-thumb-large.jpg
  • Αριθμός : 505
  • Έτος : 2012
  • Δικαστήριο : Άρειος Πάγος
  • Μελέτη :
  • Διάταξη :
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α2'...
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές:..., Αντιπρόεδρο,...,...,...και...
, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και της γραμματέως..., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείοντος- καθού η κλήση: την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΟΠΑΠ ΑΕ" που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της..., με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του....Δ.
Των αναιρεσιβλήτων- καλούντων: 1....Θ., κατοίκου ... και 2....Π., κατοίκου ... . Η πρώτη παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της...και η δεύτερη δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο. Κοινοποιουμένη (η κλήση) προς τον...Α., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.... Η ένδικη διαφορά άρχισε με τις από 2-1-2003 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων-καλούντων, και την 5-10-2004 πρόσθετη παρέμβαση του ήδη αναιρεσείοντος-καθού η κλήση, που κατατέθηκαν στο...και συνεκδικάσθηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 4633/2006 του ίδιου Δικαστηρίου και 6779/2007 του.... Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζήτησε η αναιρεσείουσα με την από 25-1-2008 αίτησή της και με τους από 24-2-2009 πρόσθετους λόγους. Εκδόθηκε η 1918/2009 απόφαση του...που κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης. Την υπόθεση επαναφέρουν για συζήτηση οι καλούσες με την από 18-11-2009 κλήση τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής...ανέγνωσε την από 16-3-2009 έκθεση της ήδη αποχωρήσασας από την υπηρεσία..., με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης και των προσθέτων λόγων. Ο πληρεξούσιος της παραστάσας αναιρεσίβλητης ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και των προσθέτων λόγων καθώς και την καταδίκη του αντιδίκου, στη δικαστική δαπάνη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 25.1.2008 αίτηση της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ και τους πρόσθετους αυτής λόγους, προς αναίρεση της με αριθμό 6779/2007 απόφασης του....
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Μαρτίου 2012.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια