4/2018 ΕΙΡ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( 716444) Προσβολή νόμιμης μοίρας. Αγωγή περί κλήρου. Η εναγομένη-συζυγος κατακρατεί τα κληρονομιαία αντικείμενα ως κληρονόμος, αντιποιουμένη το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος - τέκνου. Εσφαλμένος υπολογισμός νόμιμης μοίρας. Η αποβολή και η εγκατάσταση αποτελούν μέσα εκτελέσεως. Απορριπτέο το αίτημα να διαταχθεί βίαιη αποβολή της εναγομένης, διότι η αποβολή και η εγκατάσταση στο ακίνητο, δεν διατάσσονται από το δικαστήριο αλλά εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή

4/2018 ΕΙΡ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( 716444)
Προσβολή νόμιμης μοίρας. Αγωγή περί κλήρου. Η εναγομένη-συζυγος κατακρατεί τα κληρονομιαία αντικείμενα ως κληρονόμος, αντιποιουμένη το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος - τέκνου. Εσφαλμένος υπολογισμός νόμιμης μοίρας. Η αποβολή και η εγκατάσταση αποτελούν μέσα εκτελέσεως. Απορριπτέο το αίτημα να διαταχθεί βίαιη αποβολή της εναγομένης, διότι η αποβολή και η εγκατάσταση στο ακίνητο, δεν διατάσσονται από το δικαστήριο αλλά εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή.....
Μη νόμιμη η επικουρική αξίωση με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Αυτόκλητα ο ενάγων προσκόμισε το πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση της αγωγής. Ένσταση παθητικής νομιμοποίησης. Απορριπτέα καθόσον η εναγομένη νέμεται και κατακρατεί ως κληρονόμος τα ακίνητα της κληρονομίας και συγκεκριμένα κατά το ποσοστό που ο ενάγων ισχυρίζεται ότι του ανήκει ως συμπλήρωμα της νομίμου μοίρας του. Απορριπτέα η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος καθόσον δεν έχει αποδυναμωθεί το κληρονομικό του δικαίωμα. Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης. Επανάληψη της συζήτησης για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την εξέταση μαρτύρων. 

Σχόλια