Συναινετικό Διαζύγιο Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.) Ενώπιον Συμβολαιογράφου - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνάδελφοι,Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων διατάξεων για το συναινετικό διαζύγιο, οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ (Ν. 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 22-12-2007), σας αποστέλλεται συνημμένα το από 5-1-2018 σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα του...
δικηγόρου Αθηνών Θεμιστοκλή Κλουκίνα που συντάχθηκε κατόπιν ανάθεσης από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Υπό το φως των νέων ρυθμίσεων εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των συναδέλφων στα εξής κρίσιμα ζητήματα:


1. Κατά την υπογραφή των προβλεπόμενων στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα εγγράφων συμφωνιών ως και της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου οι σύζυγοι παρίστανται και εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με χωριστό ο καθένας δικηγόρο και όχι κοινό (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄ και 4).
2. Οι ως άνω προβλεπόμενες έγγραφες συμφωνίες συνυπογράφονται τόσο από τους συζύγους, όσο και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή των έγγραφων συμφωνιών (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄).
3. Η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την υπογραφή των ως άνω έγγραφων συμφωνιών. Προκειμένου οι τελευταίες να λαμβάνουν βέβαιη χρονολογία, προβλέπεται να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, και όχι των δικηγόρων, από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 1441 παρ. 3 β).
4. Οι δικηγόροι υποβάλλουν τις παραπάνω έγγραφες συμφωνίες και τα τυχόν ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο, προκειμένου να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης του γάμου της παρ. 4 του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1441 παρ. 3 α). 
5. Κατά την ενώπιον συμβολαιογράφου παράσταση δικηγόρου για υπογραφή της παραπάνω συμβολαιογραφικής πράξης εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο και προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο τετραπλότυπο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για τη διαδικασία «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ)».(βλ. συνημμένο αρχείο)
6. Για τη σύνταξη της παραπάνω συμβολαιογραφική πράξης, και έως την έκδοση νεότερης νομοθετικής ρύθμισης, καταβάλλεται στο συμβολαιογράφο πάγια αμοιβή.
7. Επίσης, αυτονόητα, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, η οποία προβλέπεται μόνο για την ενώπιον Δικαστηρίου συζήτηση καταψηφιστικής αγωγής.
8. Η πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της πράξης (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. β΄).
9. Η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο αναφορικά με τους περί επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής όρους της, εφόσον σε αυτή έχουν συμπεριληφθεί οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. δ΄). Συνεπώς θα πρέπει να περιέχει ειδικό όρο με τον οποίον να κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος ως προς την απαίτηση διατροφής των ανηλίκων, όσο και ως προς την παράδοση και απόδοση αυτών στο πλαίσιο άσκησης της επιμέλειας και του δικαιώματος επικοινωνίας. 10. Ο συμβολαιογράφος εκδίδει και παραδίδει στους συμβαλλόμενους συνολικά τουλάχιστον τρία (3) και προκειμένου για θρησκευτικό γάμο τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα της παραπάνω πράξης, από ένα για κάθε συμβαλλόμενο, και από ένα για τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (για την εισαγγελική παραγγελία πνευματικής λύσης του γάμου) και το αρμόδιο ληξιαρχείο (άρθρο 1441 παρ. 5 και 7).
11. Η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο είναι απαραίτητη για την επέλευση της έννομης συνέπειας της λύσης του γάμου (άρθρο 1441 παρ. 5).12. Η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου προβλέπεται πλέον ως υποχρεωτική (άρθρο 1441 παρ. 7).

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.... 


Σήμερα ισχύει η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου Ενώπιον Συμβολαιογράφου.
Εισάγει καινοτομίες, που από άλλους θεωρήθηκαν ορθές, από άλλους όχι.
Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι:

-      Απαιτείται σύμπραξη τουλάχιστον δύο δικηγόρων.
-      Η πληρεξουσιότητα δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κ.Πολ.Δ, (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
-      Η προβλεπόμενες ημερομηνίες των υπογεγραμμένων και απαιτουμένων συμφωνητικών θεωρούνται βεβαίες αν το γνήσιο της υπογραφής βεβαιωθεί από τον Αρμόδιο Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθο 22 παρ.3,α) 2 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
-      Η συμφωνία για διατροφές κλπ αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία…..πχ Η παρούσα συμφωνία θα αποτελεί  τίτλο εκτελεστό και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προβλέπει το άρθρο 1441 ΑΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.), με  ενώπιον Συμβολαιογράφου.
(Σημειώσεις, υποδείγματα και περιληπτική αναφορά στο θέμα, από τον Δικηγόρο Καλαιτζή Δημήτριο)
(Παρακάτω ακολουθούν: η παράθεση των σχετικών διατάξεων και υποδείγματα που επιμελήθηκε το δικηγορικό μας Γραφείο)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
  ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Άρθρο 1438. Πώς επέρχεται
Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441. (Όπως το άρθρο, το εδάφιο β΄ του οποίου είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν 4055/2012, έναρξη ισχύος 2.4.2012 - άρθρο 113 του Ν 4055/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
Σημ.: Βλ. και το Ν 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) και πριν από αυτόν το Ν 3719/2008 για τις «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί,  την κοινωνία και άλλες  διατάξεις».
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Άρθρο 1441. Συναινετικό διαζύγιο
1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
3. α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.
β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.
(Όπως το άρθρο, το οποίο είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 4055/2012, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
Σημ.:Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017, η ρύθμιση του άρθρου 1441 παρ. 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.
Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΝ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ..
1.ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η  παρακάτω υπογεγραμμένη …. του … και της …. κάτοικος …… εξουσιοδοτώ τον Δικηγόρο Πρωτοδικείου …… με Α.Μ Δικηγορικού Συλλόγου ……. ώστε να υποβάλλει για επικύρωση ενώπιον του Συμβολαιογράφου ….. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1441 του Α.Κ το άρθρο 22 παράγ 3 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.), την με ημερομηνία ….. συμφωνία μου με τ…. σύζυγό μου περί λύσης του γάμου μου καθώς και την με ημερομηνία ……. συμφωνία μου περί λύσης του γάμου μου και ρύθμισης της επιμέλειας και επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου μου η οποία συμφωνήθηκε μετά του συζύγου μου ……. καθώς και να παρασταθεί και υπογράψει για λογαριασμού μου, για λογαριασμό μου ως πληρεξούσιος δικηγόρος μου Ενώπιον του Συμβολαιογράφου….. αλλά και να καταθέσει αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.
(Όπως το άρθρο, το οποίο είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 4055/2012, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.) (όταν πρόκειται για πολιτικό γάμο)
ή να προβεί στις ανάλογες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου.
Η εξουσιοδοτούσα
…………201.
Βεβαιώνεται το γνήσιο
Της υπογραφής σύμφωνα με το
Άρθρο 96 του Κ.Πολ.Δ, (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
… ………..201..
Ο βεβαιών Δικηγόρος
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη συναινετική λύση γάμου
Στη …… σήμερα στις ... και ημέρα ... οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός ο: 1. Του … του … και της …, κάτοικος … και 2. Της … του … και της …, κάτοικος … . συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε τα ακόλουθα: Παντρευτήκαμε με ….. στις … …. … . Κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής μας όμως, λόγω πολλών περιστατικών και  γεγονότων που συνέβησαν,  κλονίσθηκε τόσον ισχυρά  ο γάμος μας ώστε να επιθυμούμε την λύση του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.), με  ενώπιον Συμβολαιογράφου Συμφωνούμε, λοιπόν, με το παρόν συμφωνητικό να χωρίσουμε με συναινετικό διαζύγιο.
Οι συμβαλλόμενοι ...                                     Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθο 22 παρ.3,α) 2 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ακολουθεί ένα  παράδειγμα συμφωνητικού…..
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας και επικοινωνίας


Τυπικό Συμφωνητικό Νο 1.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
(Ρύθμισης επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων)
Στη ΚΑΤΕΡΙΝΗ σήμερα την …. μεταξύ  των παρακάτω συμβαλλόμενων:
1……. κάτοικος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΛΠ .
2…… συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:
1. Οι συμβαλλόμενοι σύζυγοι τελέσαμε  ….. γάμο …… ο οποίος τελέσθηκε στις … στην …..
Από τον γάμο αυτόν αποκτήσαμε δύο τέκνα την …. η οποία γεννήθηκε στις … και τον …ο ο οποίος γεννήθηκε στις ...
       
2) Κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής μας όμως, λόγω πολλών περιστατικών και  γεγονότων που συνέβησαν,  κλονίσθηκε τόσον ισχυρά  ο γάμος μας ώστε να επιθυμούμε την λύση του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.), με  ενώπιον Συμβολαιογράφου, συμφωνούμε τα θέματα που αφορούν την  επιμέλεια καθώς και  την επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο μας  , να ρυθμιστούν ως εξής:
3)Η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από την μητέρα ενώ η γονική μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού. Ο πατέρας θα έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο του ανάλογα με τις εργασιακές του υποχρεώσεις και εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις συνθήκες  διαβίωσης του παιδιού  μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την μητέρα.
4)Και οι δύο γονείς υπόσχονται να μην αλληλοκατηγορούνται ενώπιον των τέκνων τους , αλλά να εμπνέουν σ’ αυτά αισθήματα αγάπης και σεβασμού προς τους γονείς τους, ανεξάρτητα από τις διαφορές που τους οδήγησαν στη λύση του γάμου τους.
5) Η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για επικύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4055/2012 παράλληλα με την αίτηση για ακύρωση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο.
Για το λόγο αυτό συντάξαμε, διαβάσαμε και υπογράψαμε το παραπάνω συμφωνητικό.
Οι συμβαλλόμενοι ...                 Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθο 22 παρ.3,α) 2 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Αναλυτικό Συμφωνητικό 2.
Στη …. σήμερα στις … και ημέρα … οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός ο: 1. … του … και της …, κάτοικος … και αφ’ ετέρου η: 2. … του … και της …, κάτοικος … . συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε τα ακόλουθα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής μας όμως, λόγω πολλών περιστατικών και  γεγονότων που συνέβησαν,  κλονίσθηκε τόσον ισχυρά  ο γάμος μας ώστε να επιθυμούμε την λύση του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.), με  ενώπιον Συμβολαιογράφου.
Συμφωνούμε, λοιπόν, να χωρίσουμε με συναινετικό διαζύγιο.
Επειδή, όμως, έχουμε αποκτήσει ένα (1) ανήλικο παιδί, που γεννήθηκε …, δηλ. την … ηλικίας σήμερα … ετών ρυθμίζουμε όπως απαιτεί ο Νόμος την γονική μέριμνα, την επιμέλεια και την επικοινωνία μας με αυτό καθώς δε και τη διατροφή του με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
1. Ρητά συμφωνείται ότι η γονική μέριμνα της … μας θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς του. Ομοίως από κοινού αναλαμβάνουμε την ανατροφή, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου μας και γενικά θα φροντίζουμε για κάθε τι που αφορά σ’ αυτό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του καλώς εννοουμένου συμφέροντος του παιδιού μας.
2. Η επιμέλεια του παραπάνω ανηλίκου παιδιού μας ρητώς συμφωνείται ότι θα ασκείται αποκλειστικά από την δεύτερη από εμάς τους υπογράφοντες, …, μητέρα του, η οποία και θα επιμελείται κάθε τι που απαιτείται για το παιδί μας απρόσκοπτα από την πλευρά της και με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανήλικου τέκνου μας, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του και επιβάλλεται τούτο για την σταθερότητα της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησής του, αλλά συγχρόνως και για τη δημιουργία ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού με τον πατέρα του για την ομαλή ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του μέσα σε σταθερό πλαίσιο αγάπης και στοργής.
3. Ρητά συμφωνείται ότι το ανήλικο τέκνο θα διαμένει μαζί με την μητέρα του.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: (Ενα παράδειγμα, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη συμφωνία)
Ο πρώτος από εμάς τους υπογράφοντες, πατέρας του ανηλίκου τέκνου μας, θα επικοινωνεί με το παιδί μας ως ακολούθως:
1. Κάθε Τετάρτη από ώρα 17:00 μ.μ. μέχρι 20:00 μ.μ.
2. Κάθε Σαββατοκύριακο από ώρα 09:00 π.μ. το Σάββατο μέχρι την Κυριακή στις 18:00 μ.μ. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το παιδί από την κατοικία της μητέρας και θα το παραδίδει και πάλι εκεί τις ανωτέρω ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση κωλύματός του θα μπορούν να παραλαμβάνουν το ανήλικο τέκνο οι γονείς του πρώτου εξ ημών σε περίπτωση δε κωλύματος της δεύτερης εξ ημών το παιδί μπορεί θα παραδίδεται στους γονείς της.
3. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων–Νέου Έτους μία (1) εβδομάδα και ως εξής: α. κάθε μονό έτος από τις 23 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. έως τις 30 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μ.μ. και β. κάθε ζυγό έτος από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα στις 11.00 π.μ. έως τις 6 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 μ.μ.
5. Κατά τις εορτή του Πάσχα μία (1) εβδομάδα και ως εξής: α. κάθε μονό έτος από την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 18.00 μ.μ. και β. κάθε ζυγό έτος από την Δευτέρα του Πάσχα (της διακαινισίμου) και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 18:00 μ.μ.
6. Το καλοκαίρι ο πρώτος από εμάς θα μπορεί να επικοινωνεί με το τέκνο μας τριάντα (30) ημέρες και ως εξής και το διάστημα αυτό θα ρυθμίζεται μεταξύ μας.
7. Ρητά συμφωνείται ότι αν κάποιος εξ ημών επιθυμήσει να δει το παιδί ενόσω αυτό θα βρίσκεται στην οικία του άλλου γονέα θα μπορεί να το δει κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ μας.
8. Ρητά συμφωνείται μεταξύ μας ότι η παρούσα συμφωνία της επικοινωνίας του πρώτου από εμάς τους συμβαλλομένους με το ανήλικο τέκνο μας ισχύει από σήμερα και για μία διετία, οπότε και πάλι, μετά την συμπλήρωση της, εμείς οι συμβαλλόμενοι θα ρυθμίσουμε εκ νέου τον τρόπο επικοινωνίας του πατέρα–πρώτου συμβαλλομένου με το παιδί μας ανάλογα με τις τότε προκύψασες ανάγκες του τέκνου μας.
9. Συμφωνείται ακόμη ότι σε περίπτωση που ο πρώτος από εμάς εξ αιτίας των ανειλημμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων θα αδυνατεί να τηρήσει τις ώρες που άνω καθορίσθηκαν για την επικοινωνία του με το ανήλικο παιδί μας οφείλει εγκαίρως, ήτοι μέχρι την προηγούμενη της κάθε καθορισθείσης ημέρας συναντήσεως του με αυτό, να το γνωστοποιεί στη δεύτερη εξ ημών και να προτείνει νέο ωράριο το οποίο δέον να εξυπηρετεί αμφότερους τους εδώ συμβαλλομένους. Το ίδιο ισχύει ως προς την αλλαγή των ωρών επικοινωνίας και στην περίπτωση που και η δεύτερη εξ ημών έχει ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:
1. Ρητά συμφωνείται ότι ο πρώτος εξ ημών … θα καταβάλλει για τη διατροφή του ανήλικου τέκνου μας σε τραπεζικό λογαριασμό της δεύτερης εξ ημών και σε τράπεζα επιλογής της το ποσό των … ευρώ μηνιαίως. Αυτό το ποσό θα αποτελεί τη συμμετοχή του πρώτου στην διατροφή του, η οποία διατροφή συμφωνήθηκε να είναι κοινή και ανάλογη των δυνάμεων μας. Το ανωτέρω ποσό συμφωνείται ότι θα ισχύει για τα επόμενα δύο (2) χρόνια. Μετά το πέρας της διετίας θα συνταχθεί καινούριο συμφωνητικό όπου θα προβλεφθεί μεγαλύτερο ποσό ανάλογα με τις τότε ανάγκες του παιδιού και κατόπιν συνεννοήσεώς μας.
2. Ρητά συμφωνείται επίσης ότι ο πρώτος εξ ημών … θα αναλάβει αποκλειστικά τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του τέκνου μας καθώς και κάθε άλλο έξοδο που είναι αναγκαίο για την εκπαίδευση και την εν γένει μόρφωσή του.
3.Η παρούσα συμφωνία θα αποτελεί  τίτλο εκτελεστό και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προβλέπει το άρθρο 1441 ΑΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.), με  ενώπιον Συμβολαιογράφου.
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα με το παρόν συμφωνητικό ότι ουδεμία συμμετοχή είχε ο ένας στα αποκτήματα του άλλου καθώς ό,τι απέκτησε ο καθένας τους κατά τη διάρκεια του γάμου το απέκτησε αποκλειστικά με δικά του χρήματα και δυνάμεις χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά του άλλου συζύγου, γι’ αυτό και ρητά συμφωνούν ότι καμία απαίτηση δεν έχουν ο ένας από τον άλλο και παραιτούνται από κάθε αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από εμάς τους συμβαλλομένους, όπως ακολουθεί.
Οι συμβαλλόμενοι ...                 Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθο 22 παρ.3,α) 2 του Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Σχόλια