ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 419/2014: Αναστολή επαναπροώθησης Κενυάτισσας ένεκα κινδύνου ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 419/2014: Αναστολή επαναπροώθησης Κενυάτισσας ένεκα κινδύνου ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων
Κείμενο Απόφασης

ΑΡΙΘΜΟΣ 419/2014
ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Β΄
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Με μέλη τους: Σταυρούλα Λιάγκου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Γεώργιο Αντωνάκο και Σταυρούλα Μπρούστα, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,
Συνήλθε στις 16 Ιουνίου 2014, με γραμματέα την Ευτυχία Καλλιαμπέτσου, για να αποφασίσει σχετικά με την από 4.3.2014 (αρ. καταχ. ΑΝ 142/6.3.2014) αίτηση αναστολής,
Της ..., κατοίκου Αθηνών (οδός ...), ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της α) ..., κατοίκου Χαλανδρίου (...), β) ...., κατοίκου Πειραιώς (οδός ...) και γ) ..., κατοίκου Αθηνών (οδός ...)
Κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Αντίγραφο της αίτησης αναστολής κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 6.3.2014 πράξη της Προέδρου του Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για να παράσχει σχετικές πληροφορίες σε προθεσμία επτά (7) ημερών, οι οποίες παρασχέθηκαν.
Ύστερα από αυτά, το Δικαστήριο, ως Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης Σταυρούλα Μπρούστα, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, που εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι` αυτά.
Μελέτησε τη δικογραφία καθώς και τις σχετικές διατάξεις,
αποφασίζει τα εξής :
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το 1334116/5.3.2014 ειδικό έντυπο παραβόλου).
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα αλλοδαπή, κατά δήλωσή της υπήκοος Κένυας, ενεργούσα ατομικά και ως έχουσα την επιμέλεια των τριών ανηλίκων τέκνων της, ζητά την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμ. 2055/6.11.2013 απόφασης της 9ης Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η από 4.102013 προσφυγή της κατά της με αριθ. πρωτ. 3685/28.8.2013 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής , και αποφασίστηκε να μην αναγνωριστεί στο πρόσωπο αυτής και των ανηλίκων τέκνων της η ιδιότητα του πρόσφυγα, καθώς και ότι δεν δικαιούνται καθεστώτος επικουρικής προστασίας, πιθανολογήθηκε όμως ομόφωνα ότι συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και παραπέμφθηκε κατά το μέρος αυτό η υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3386/2005. Κατά της παραπάνω πράξης έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης (ΑΚ 434/6.3.2014), για την οποία δεν έχει ορισθεί ακόμη δικάσιμος.
3. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ/τος 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), τροποποιήθηκαν δε με το άρθρο 34 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄) και οι οποίες εφαρμόζονται, κατ άρθρον 4 του ν. 702 /1977 (ΦΕΚ 268 Α΄), και επί των ακυρωτικών διαφορών που δικάζονται ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων, το Δικαστήριο, στο οποίο ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης, μπορεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται σε Συμβούλιο, να διατάξει, με αίτηση εκείνου που άσκησε την αίτηση ακύρωσης, την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, όταν η άμεση εκτέλεση αυτής θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Αντίθετα το Δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση αν, κατά την στάθμιση της βλάβης του αιτούντος και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος (παρ.1-6). Εξάλλου, εάν εκτιμάται ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Η αίτηση αναστολής, όμως, μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) εκτιμά ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη (παρ.7).
4. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 1975/1991 8ΦΕΚ 184 Α΄), όπως ισχύει, αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ο αλλοδαπός, στο πρό-σωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης ΄΄Περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων΄΄ (ν.δ. 3289/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το από 31.1.1967 Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης ( αν.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον, δηλαδή, διαπιστώνεται αντικειμενικά δικαιολογημένος φόβος ατομικής δίωξής του, λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξάλλου, στο άρθρο 15 του π.δ/τος 141/2013 (ΦΕΚ 226 Α΄) ορίζεται ότι: ΄΄1. Επικουρική προστασία δικαιούνται τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη. 2. Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε: α) θανατική ποινή ή εκτέλεση, ή β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης΄΄.
5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα ..., κατά δήλωσή της πολίτης Κένυας που εισήλθε αεροπορικώς στην Ελλάδα στις 3.9.2002, υπέβαλε στις 12.7.2013 στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, για τον εαυτό της και ως έχουσα την επιμέλεια των τριών ανηλίκων τέκνων της, κενυατικής υπηκοότητας, ..., ... και ..., γεννηθέντων αντίστοιχα στις 10.6.2001, 3.9.2009 και 27.5.2011, αίτηση διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1(Α) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 περί του Καθεστώτος των Προσφύγων. Κατά την προφορική εξέτασή της παρουσία διερμηνέα στη γλώσσα σουαχίλι που κατανοεί, ισχυρίστηκε συνοπτικά ότι εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής της διότι χρειαζόταν οικονομική συνδρομή προκειμένου να εγχειριστεί το παιδί της που έχει πρόβλημα στα πόδια, καθώς και ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα της, διότι ανήκει στη φυλή Kikuyu, που υποβάλλουν σύμφωνα με τις παραδόσεις τις γυναίκες στην πρακτική FGM (Female genital multilation - ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων), ο ίδιος δε κίνδυνος ελλοχεύει από την οργάνωση Mungiki που δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Κένυας. Με τη με αριθμ. πρωτ. 3685/28.8.2013 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής απορρίφθηκε η ανωτέρω αίτηση, με την αιτιολογία ότι η αιτούσα και τα ανήλικα τέκνα της δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα (άρθρο 1Α της Σύμβασης της Γενεύης ούτε τις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως δικαιούχων επικουρικής προστασίας (άρθρο 22 παρ. 1 του π.δ. 113/2013). Κατά της απόφασης αυτής η αιτούσα άσκησε στις 4.10.2013 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών εμπρόθεσμα ενδικοφανή προσφυγή, με την οποία ζήτησε την επανεξέταση της αίτησής της για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Η 9η Επιτροπή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εξετάζοντας τη νομική βάση του ως άνω αιτήματος α) ως προς την υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η αιτούσα δεν παρέθεσε αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο επικαλούμενος φόβος της λόγω του κινδύνου υποβολής στην πρακτική του FGM από την οργάνωση Mungiki μπορεί να θεωρηθεί εύλογος και θεμελιωμένος σε αντικειμενικά δεδομένα, ώστε να συνάγεται ότι υπάρχει άμεσος και αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική της ακεραιότητα σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής της, καθόσον και από επίσημες και επικαιροποιημένες πηγές η νομοθεσία στη Κένυα παρά τα μακροχρόνια προβλήματα, προβλέπει τη διασφάλιση των γυναικών κατά της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και η Κυβέρνηση της χώρας έχει προχωρήσει σε μιας ευρείας κλίμακας προσπάθεια καταστολής της εγκληματικής δράσης της προαναφερόμενης οργάνωσης και β) ως προς την υπαγωγή στο καθεστώς της επικουρικής προστασίας, έκρινε ότι δεν προκύπτει κίνδυνος να υποστεί σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα της σοβαρή βλάβη που συνίσταται σε θανατική ποινή ή βασανιστήρια, καθώς και ότι στη Κένυα και ιδιαίτερα στην πόλη Ναϊρόμπι (τόπο τελευταίας διαμονής της αιτούσας), δεν υφίστανται συνθήκες διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης που να οδηγούν στην πιθανολόγηση σοβαρής βλάβης, λόγω αδιακρίτως ασκούμενης βίας. Με την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής και με τις ως άνω αιτιολογίες απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία επί της ουσίας η προσφυγή, καθόσον κρίθηκε ότι η αιτούσα και τα ανήλικα τέκνα της δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής προστασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα προβάλει ότι από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα υποστούν αυτή και τα ανήλικα τέκνα της ανεπανόρθωτη βλάβη που συνίσταται για την ίδια στην υποβολή σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και για καθένα από τα παιδιά της στην υποχρεωτική στρατολόγηση από εγκληματική οργάνωση (για το πρώτο), σε πιθανή αρπαγή από τις εγκληματικές οργανώσεις (για το δεύτερο) και σε κίνδυνο δίωξής του ( για το τρίτο), διότι είναι νόμιμο τέκνο αμερικανού πολίτη.
7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, και ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν περίπτωση αναγνώρισης της αιτούσας και των ανηλίκων τέκνων της ως προσφύγων κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων ή υπαγωγής αυτών στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, το Δικαστήριο τούτο (σε Συμβούλιο) κρίνει ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η τυχόν επαναπροώθηση αυτών στην Κένυα ενδέχεται να τους προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη, συνιστάμενη σε έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Προς αποτροπή του κινδύνου αυτού, πρέπει να διαταχθεί η Διοίκηση : α) να απέχει, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, από κάθε ενέργεια ερειδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία θα είχε ως συνέπεια την εξαναγκασμένη αναχώρηση της αιτούσας και των ανηλίκων τέκνων της από τη χώρα και την επιστροφή τους στην Κένυα και β) να επιστρέψει στην αιτούσα, εάν της έχει αφαιρεθεί, το ΄΄ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού΄΄ και να προβεί στην παράταση της ισχύος του, εάν συντρέχει περίπτωση (ΕΑ ΣτΕ 20/2011, 1410/2009, 922/2007).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
- Δέχεται την υπό κρίση αίτηση.
-Διατάσσει τα μέτρα που αναφέρονται στο σκεπτικό.
-Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ
Α.Β.

Σχόλια