Οθωμανικός νόμος περί γαιών, ποίαι αι κατ` αυτόν δημόσιαι γαίαι, αι μοναστηριακαί γαίαι τυγχάνουν αναπαλλοτρίωτοι και φέρουν τα χαρακτηριστικά γνησίων βακουφίων.72/1976 ΠΠΡ ΧΑΛΚΙΔΙΚ

 
72/1976 ΠΠΡ ΧΑΛΚΙΔΙΚ (164271).ΑΡΜ/1977 (343) Οθωμανικός νόμος περί γαιών, ποίαι αι κατ` αυτόν δημόσιαι γαίαι, αι μοναστηριακαί ..
γαίαι τυγχάνουν αναπαλλοτρίωτοι και φέρουν τα χαρακτηριστικά γνησίων βακουφίων. Αγιον Ορος, καταστατικός χάρτης αυτού, αναπαλλοτρίωτος πάσα ακίνητος περιουσία των μονών ως πράγμα θείου δικαίου, εις την έννοιαν της ακινήτου περιουσίας περιλαμβάνονται και τα εκτός της περιοχής Αγίου Ορους κείμενα ακίνητα, κατ` εξαίρεσιν το αναπαλλοτρίωτον των εκτός του Αγ. Ορους κτημάτων κάμπτεται οσάκις πρόκειται εύλογος αιτία, ήτοι ανάγκη, φιλανθρωπία ή ωφέλεια της Μονής, εις την περίπτωσιν ταύτην απαραίτητος ειδική πληρεξουσιότης και η τήρησις ωρισμένης διαδικασίας, προβλεπομένης υπό των κανονικών διατάξεων, άλλως η εκποίησις τυγχάνει άκυρος, η ακυρότης ταύτη είναι σχετική, τεταγμένη μόνον υπέρ της Ιεράς Μονής. Ειδικώτερον η προβλεπομένη διαδικασία περιλαμβάνει τας εξής διατυπώσεις: α) σύμφωνον γνώμην της πλειοψηφίας των μελών της Μοναχικής αδελφότητος της Ιεράς Μονής, β) προηγουμένην λήψιν της προς τούτο συντακτικής πράξεως της εποπτευούσης διοικητικής αρμοδίας εκκλησιαστικής αρχής (με εξαίρεσιν διά τας είκοσιν ελευθέρας και αυτοδεσπότους Μονάς), γ) δημόσιον πλειστηριασμόν, δ) υπογραφήν του οριστικού συμβολαίου κατόπιν συντάξεως πρωτοκόλλου εκποιήσεως υπογεγραμμένου υπό της διοικήσεως της Μονής. Ακυρος η μεταβίβασις κυριότητος ακινήτου η μή περιβληθείσα τον συμβολαιογραφικόν τύπον. Δικαιώματα Δημοσίου, αεροπορικής αμύνης και Ιερών Μονών επί ακινήτων, δεν υπόκεινται εις παραγραφήν από του ν.δ. της 22.4/16.5.26, συνεπώς δεν χωρεί χρησικτησία. Κατάχρησις δικαιώματος, διά την ύπαρξίν της δεν αρκεί μόνον η αδράνεια του δικαιούχου αλλ` απαιτείται και η συνδρομή περιστατικών αναγομένων εις την συμπεριφοράν του δικαιούχου, εξ ων να γεννάται εις τον υπόχρεον η πεποίθησις ότι δεν θα ασκηθή κατ` αυτού το δικαίωμα.
 

Σχόλια