ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ - ΔΑΣΗ - ΑΞΙΩΣΗ ΔΙΚΙΑΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Α.Ν. 1539/1938/ ΦΕΚ 488 Α/1938/29.12.1938

Α.Ν. 1539/1938/ ΦΕΚ 488 Α/1938/29.12.1938
'Αρθρο 8
[1. Οποιοσδήποτε αξιώνει δικαίωμα κυριότητας ή άλλο, εκτός της νομής, εμπράγματο δικίωμα επί ακινήτου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξάρτητα αν αυτό κατέχεται ..
από το Δημόσιο ή τον ίδιο, οφείλει, πριν υποβάλει σχετική αγωγή στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες  διατάξεις, δικαστήριο, να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς το Δημόσιο αίτηση, η  οποία θα περιλαμβάνει τις αξιώσεις του, δηλαδή το δικαίωμα του, το είδος, την έκταση, την ακριβή θέση όπου κείται το ακίνητο, και τα όριά του, μετά τοπογραφικού διαγράμματος,  συνταγμένου από μηχανικό, και τους τίτλους στους οποίους στηρίζει το δικαίωμά του, ως και  τα ονόματα και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας των μαρτύρων, οι οποίοι μπορούν να  καταθέσουν υπέρ αυτού.
Αγωγή, που ασκείται χωρίς να έχει τηρηθεί η ως άνω προδικασία, κηρύσσεται απαράδεκτη από το αρμόδιο δικαστήριο]
2.
Δια της αιτήσεως δύναται να ορίζηται και αντίκλητος του αιτούντος, της κατοικίας του οποίου η ακριβής διεύθυνσις αναγράφεται εν τη αιτήσει.
3.
Η επίδοσις της κατά την προηγούμενην παράγραφον αιτήσεως διακόπτει την παραγραφήν του δικαιώματος.
4.
Μόνον εξ μήνας μετά την επίδοσιν της ως άνω αιτήσεως ή εις την περίπτωσιν του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 11, μόνον μετά τη λήξιν της υπό του κατά το άρθρο 10 Συμβουλίου ταχθείσης κατά παράτασιν προθεσμίας δύνανται οι εν παρ. 1 του παρόντος  άρθρου μνημονευόμενοι αν δεν λάβωσιν ειδοποίησιν περί της αποδοχής των αξιώσεών των, εν όλων ή εν μέρει να εγείρωσιν αγωγή.


Αρθρο 9
1.
Η κατά το προηγούμενον άρθρον αίτησις διαβιβάζεται προς την Διεύθυνσιν Δημοσίων  Κτημάτων του Υπουργείου των Οικονομικών ήτις καταγράφει αυτήν εις ειδικόν βιβλίον αντίγραφον δι' αυτής αποστέλλει εις τινα των Οικονομικών Επιθεωρητών ή άλλον ανώτερον οικονομικόν υπάλληλον ή τον αρμόδιον Ειρηνοδίκην ή τον Οικονομικόν 'Εφορον ίνα εντός τριών το πολύ μηνών ενεργήσωσιν επί της υποθέσεως ένορκον διοικητικήν εξέτασιν καθ' ήν δύνανται ούτοι και οίκοθεν να προβώσιν εις την εξέτασιν οιουδήποτε μάρτυρος προταθέντος ή μη και εις συλλογήν παντός εν γένει αποδεικτικού στοιχείου.
2.
Αι διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας περί βιαίας προσαγωγής των μη εμφανιζομένων  μαρτύρων εφαρμόζονται κατά πάσαν περίπτωσιν μη εμφανίσεως μαρτύρων κατά την  συμφώνως τη προηγουμένη παραγράφω διοικητικήν εξέτασιν του εντάλματος βιαίας  προσαγωγής εκδιδομένου υπό του ενεργούντος την διοικητικήν εξέτασιν.
3.
Οι εκ των μαρτύρων όντες δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου  δικαίου καλούμενοι υπό του ενεργούντος την κατά το παρόν άρθρον διοικητικήν εξέτασιν και
μη προσερχόμενοι προς εξέτασιν διώκονται πειθαρχικώς δια παράβασιν καθήκοντος, μη  αποκλειομένης και της ποινικής αυτών διώξεως κατά τας σχετικάς διατάξεις του Ποινικού Νόμου.
4.
Επιτρέπεται όπως εις τους μάρτυρας του Δημοσίου καταβάλληται δι' οδοιπορικά ή ημεραργίαν αποζημιώσεως μη δυναμένη να υπερβή δι' έκαστον τας δρχ. 75.
Περί της καταβλητέας αποζημιώσεως αποφασίζει ο Υπουργός των Οικονομικών μετά  πρότασιν του ενεργήσαντος την διοικητικήν εξέτασιν.
5.
Η έκθεσις της εξετάσεως των μαρτύρων μετά του πορίσματος του ενεργήσαντος την  διοικητικήν εξέτασιν και παντός σχετικού στοιχείου ευρισκομένου εν τη Οικονομική Εφορία υποβάλλονται επί αποδείξει μετ' εμπεριστατωμένης γνώμης του Οικονομικού Επιθεωρητού ή του ενεργήσαντος την διοικητικήν εξέτασιν άλλου ανωτέρου οικονομικού υπαλλήλου ή του  Οικονομικού Εφόρου εις το Υπουργείον των Οικονομικών (Διεύθυνσιν Δημοσίων  Κτημάτων), παρ' ού εισάγεται η υπόθεσις εις το κατά το επόμενον άρθρον Συμβούλιον κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτού.
6.
'Οπου του παρόντος άρθρου γίνεται μνεία της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου των Οικονομικών ή του Υπουργού των Οικονομικών νοείται προκειμένου περί των κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 κ τημάτων, η Διεύθυνσις Δασών του Υπουργείου της  Γεωργίας και ο Υπουργός Γεωργίας της κατά την παρ. 1 εξετάσεως ανατιθεμένης κατά πρώτον λόγον εις τους δασικούς υπαλλήλους.
 

Σχόλια