Πώληση Συστατικά στοιχεία της πώλησης Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τροπή κινδύνου Δικαιώματα του αγοραστή επί μη εκπλήρωσης Μη εκπλήρωση λόγω αδυναμίας παροχής Ευθύνη του πωλητή από νομικό ελάττωμα Μη εκπλήρωση λόγω υπερημερίας Δικαιώματα του αγοραστή επί πλημμελούς εκπλήρωσης Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας Αντικατάσταση, υπαναχώρηση και μείωση του τιμήματος Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης Παραγραφή επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας Ευθύνη εγγυητή έναντι αγοραστή Λιγότερα δικαιώματα του αγοραστή Δικαιώματα του πωλητή Παραγραφή αξιώσεων του εμπόρου - πωλητή Έξοδα της πώλησης Πώληση ακινήτου Τόπος κατάρτισης της σύμβασης Ορισμένο αγωγής πώλησης Πώληση προς καταναλωτή Εξώνηση Ανταλλαγή Πώληση με δοκιμή

 
Πώληση

    Συστατικά στοιχεία της πώλησης
    Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τροπή κινδύνου
    Δικαιώματα του αγοραστή επί μη εκπλήρωσης
        Μη εκπλήρωση λόγω αδυναμίας παροχής
        Ευθύνη του πωλητή από νομικό ελάττωμα..

        Μη εκπλήρωση λόγω υπερημερίας
    Δικαιώματα του αγοραστή επί πλημμελούς εκπλήρωσης
        Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας
        Αντικατάσταση, υπαναχώρηση και μείωση του τιμήματος
        Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης
        Παραγραφή επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας
    Ευθύνη εγγυητή έναντι αγοραστή
    Λιγότερα δικαιώματα του αγοραστή
    Δικαιώματα του πωλητή
        Παραγραφή αξιώσεων του εμπόρου - πωλητή
    Έξοδα της πώλησης
    Πώληση ακινήτου
    Τόπος κατάρτισης της σύμβασης
    Ορισμένο αγωγής πώλησης
    Πώληση προς καταναλωτή
    Εξώνηση
    Ανταλλαγή
    Πώληση με δοκιμή

Συστατικά στοιχεία της πωλησης Ο πωλητης αναλαμβάνει:

    Την μεταβίβαση στον αγοραστή της κυριότητας κάποιου πράγματος ή δικαιώματος αρ.513 ΑΚ και
    Την παράδοση στον αγοραστή του πράγματος αρ.513 ΑΚ.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα αρ.513 ΑΚ. Το πράγμα που πωλείται πρέπει να είναι ελεύθερο από δικαιώματα τρίτου (νομικά ελαττώματα) κατά τη μεταβίβαση και να παραδίδεται με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα αρ.514 ΑΚ αρ.534 ΑΚ. Τόπος κατάρτισης της πώλησης θεωρείται ο τόπος όπου περιήλθε στον πωλητή η αποδοχή της πώλησης 2447/2006 Εφ.Αθήνας. Στην χρηματική οφειλή τόπος εκπλήρωσης της παροχής είναι ο τόπος της κατοικίας του δανειστή κατά την καταβολή 2447/2006 Εφ.Αθήνας. Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τροπή κινδύνου Το πράγμα, εφόσον έχει φυσική υπόσταση, ενδέχεται να καταστραφεί ή να χειροτερέψει από τυχαίο περιστατικό, και τον κίνδυνο αυτό φέρει ανα πάσα στιγμή μόνο ένα από τα μέρη της σύμβασης. Ο νόμος ορίζει ότι το μέρος που φέρει τον κίνδυνο φέρει επίσης τα βάρη και παίρνει τα ωφελήματα του πράγματος. Από τη στιγμή δε που ο αγοραστής παίρνει τα ωφελήματα, οφείλει και τόκους για το τίμημα, αν αυτό δεν πιστώθηκε. Αρχικά, τον κίνδυνο φέρει ο πωλητής. Ο κίνδυνος τρέπεται στον αγοραστή:

    Με την παράδοση του πράγματος, ή και μόνο με την μεταγραφή ακινήτου, αν αυτή προηγηθεί της παράδοσης. Αυτό ισχύει και επί πώλησης υπό διαλυτική αίρεση
    Με την παράδοση του πράγματος για αποστολή, όταν το πράγμα αποστέλεται με αίτηση του αγοραστή σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής
    Με την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που έχει συμφωνηθεί στην πώληση αρ.522 ΑΚ αρ.523 ΑΚ αρ.524 ΑΚ αρ.525 ΑΚ αρ.529 ΑΚ αρ.532 ΑΚ.

Μετά την μετάθεση του κινδύνου στον αγοραστή, έχουν ισχύ οι ειδικές διατάξεις των άρθρων περί πώλησης, και όχι οι γενικές διατάξεις των διατάξεων περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, γιατί οι διατάξεις της πώλησης είναι πιό ειδικές 518/1972 ΑΠ 13968/1987 Εφ.Αθήνας. Τα δικαιώματα αυτά έχει ο αγοραστής και πριν να δεχθεί την παράδοση του πράγματος, αν κατά την προσπάθεια παράδοσης διαπιστώσει ότι το πράγμα είναι ελλατωμάτικό 518/1972 ΑΠ 13968/1987 Εφ.Θεσσαλονίκης. Δικαιώματα του αγοραστή επί μη εκπλήρωσης Ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν δεν παραδίδει ή δεν μεταβιβάζει το πράγμα ή δικαίωμα αρ.513 ΑΚ. Μη εκπλήρωση λόγω αδυναμίας παροχής Η αδυναμία παροχής μπορεί να είναι φυσική αδυναμία (πχ καταστροφή, απώλεια ή δήμευση του πράγματος με ευθύνη του πωλητή) ή νομική αδυναμία (το πράγμα φέρει δικαίωμα τρίτου, δηλ. νομικό ελάττωμα). Ευθύνη του πωλητή από νομικό ελάττωμα Ο πωλητής δεν ευθύνεται για το νομικό ελαττώμα που υπάρχει κατά τον χρόνο της πώλησης αν ο αγοραστής το γνώριζε. Ανεξάρτητα της γνώσης του αγοραστή, ο πωλητής ευθύνεται πάντα για την υποθήκη, την προσημείωση, την κατάσχεση και το ενέχυρο αρ.515 ΑΚ. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να πληροφορήσει τον αγοραστή για τις νομικές σχέσεις του αντικειμένου της πώλησης, ιδίως για τα όρια, τα δικαιώματα και τα βάρη πάνω στο ακίνητο και να παραδώσει όσα αποδεικτικά έγγραφα των δικαιωμάτων του κατέχει αρ.519 ΑΚ. Το βάρος απόδειξης νομικών ελαττωμάτων βαρύνει τον αγοραστή αρ.517 ΑΚ. Αν ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω αδυναμίας παροχής από γεγονός για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής, τότε ο αγοραστής έχει δικαίωμα

    να ζητήσει την καταβολή της παροχής που ήδη κατέβαλε, κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, ή
    να ζητήσει αποζημίωση, ή
    να υπαναχωρήσει από την πώληση αρ.380 ΑΚ αρ.382 ΑΚ αρ.383 ΑΚ αρ.516 ΑΚ

Μη εκπλήρωση λόγω υπερημερίας Αν ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω υπερημερίας του, ο αγοραστής πρέπει να τάξει εύλογη προθεσμία για εκπλήρωση, δηλώνοντας ότι μετά την πάροδό της αποκρούει την παροχή. Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη ή μέσα σ΄ αυτή γίνει μερική εκπλήρωση που δεν δικαιολογεί την συνέχεια της πώλησης, ο αγοραστής έχει δικαίωμα

    να απαιτήσει αποζημίωση για την μη εκπλήρωση ή
    να υπαναχωρήσει από την πώληση
    αρ.380 ΑΚ αρ.382 ΑΚ αρ.383 ΑΚ αρ.516 ΑΚ

Δικαιώματα του αγοραστή επί πλημμελούς εκπλήρωσης Εφόσον η παράδοση και η μεταβίβαση έγινε νόμιμα, ο πωλητής ευθύνεται μόνο αν το πράγμα έχει κάποιο πραγματικό ελάττωμα ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες (πλημμελής εκπλήρωση). Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας Το πράγμα έχει πραγματικό ελλάτωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας όταν το πράγμα που παραδίδεται δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, και ιδίως:

    Αν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή, το δείγμα ή υπόδειγμα που πρότεινε ο πωλητής
    Αν δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της σύμβασης, ιδίως για την ειδική χρήση
    Αν δεν είναι κατάλληλο για τη συνήθως προοριζόμενη χρήση των πραγμάτων
    Αν δεν έχει την ποιότητα ή απόδοση που προσδοκά εύλογα ο αγοραστής από πράγμα της ίδιας κατηγορίας. Εδώ λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου, ιδίως στο πλαίσιο της σχετικής διαφήμισης ή επισήμανσης, εκτός αν ο πωλητής δεν γνώριζε και δεν οφειλε να γνωρίζει τη δήλωση
    Αν η εγκατάσταση απότελεί μέρος της σύμβασης και πραγματοποιήθηκε από τον πωλητή πλημμελώς ή η πλημμελής εγκατάσταση από τον αγοραστή οφείλεται στην παράλειψη παροχής σωστών οδηγιών από τον πωλητή.
    Αν ο πωλητής ακινήτου διαβεβαίωσε τον αγοραστή ότι το ακίνητο έχει ορισμένη έκταση, ευθύνεται για συνομολογημένη ιδιότητα
    Αν το πράγμα έχει κάποια νομική ατέλεια που δεν αποτελεί δικαίωμα τρίτου (πχ αυθαίρετη οικοδομή, αυθαίρετο κατασκεύασμα επί ακινήτου) αυτό συνιστά πραγματικό ελάττωμα 29/1990 ΑΠ Ολομ 1291/2000 ΑΠ

Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας που διαπιστώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν αυτό δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος, του ελαττώματος ή της έλλειψης.  αρ.535 ΑΚ αρ.536 ΑΚ αρ.537 ΑΚ αρ.550 ΑΚ Αν κατά την τροπή του κινδύνου το πράγμα παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή του λείπει ιδιότητα ο αγοραστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει:

    Διόρθωση του πράγματος, ή
    Αντικατάσταση του πράγματος, ή
    Μείωση του τιμήματος, ή
    Υπαναχώρηση, και
    Σωρευτικά με ένα από τα άνωτέρω δικαιώματα, αποζημίωση για την ζημία που δεν καλύπτεται από αυτό, ή
    Διαζευκτικά με τα ανωτέρω αποζημίωση για την μη εκπλήρωση της σύμβασης

Τα παραπάνω δικαιώματα δεν γεννιούνται αν το ελάττωμα ή η έλλειψη ήταν γνωστά στον αγοραστή κατά την σύναψη της πώλησης ή κατά την ανεπιφύλακτη παραλαβή του πράγματος. Δεν γεννιούνται επίσης αν το ελάττωμα ή η έλλειψη ευθύνεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής αρ.537 ΑΚ αρ.545 ΑΚ. Για να γεννηθεί το δικαίωμα διόρθωσης, πρέπει αυτή να είναι είναι δυνατή, να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες και το πράγμα να μην καταστράφηκε, χειροτέρεψε εξαιτίας του πραγματικού ελαττώματος αρ.540 εδ. 1 ΑΚ αρ.548 ΑΚ 198/1998 Εφ.Πειραιώς. Για να γεννηθεί το δικαίωμα αντικατάστασης, πρέπει αυτή να είναι είναι δυνατή και να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Για να γεννηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει το πραγματικό ελάττωμα να μην είναι επουσιώδες, ή η έλλειψη της έκτασης του ακινήτου που βεβαίωσε ο πωλητής να είναι τόση ώστε ο αγοραστής να μην έχει συμφέρον στην σύμβαση. Για να καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης (σωρευτική ή διαζευκτική), πρέπει η ιδιότητα να υπήρχε κατά την σύναψη της σύμβασης, αλλά να έλλειψε πριν την τροπή του κινδύνου χωρίς υπαιτιότητα του πωλητή, ή το πράγμα να καταστράφηκε ή να χειροτέρεψε εξαιτίας του πραγματικού ελαττώματος αρ.544 ΑΚ Κάθε νέο πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας που ανακύπτει δίνει εκ νέου στον αγοραστή το δικαίωμα επιλογής από τα ανωτέρω δικαιώματα αρ.541 ΑΚ.  αρ.540 ΑΚ αρ.541 ΑΚ αρ.543 ΑΚ αρ.544 ΑΚ αρ.545 ΑΚ αρ.548 ΑΚ αρ.550 ΑΚ Μεταξύ των δικαιωμάτων αυτών, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα μόνο. Η επιλογή του είναι αμετάκλητη και μπορεί να γίνει με εξώδικη δήλωση ή αγωγή 1069/1979 ΑΠ 789/1993 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης. Αντικατάσταση, υπαναχώρηση, μείωση του τιμήματος Ο πωλητής οφείλει να αντικαταστήσει το πράγμα σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Δικαίωμα αντικατάστασης έχει και ο πωλητής, εφόσον η άσκησή του δεν έιναι ασύμφορη για τον αγοραστή. Επί αντικατάστασης του πράγματος ή υπαναχώρησης λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας, ο αγοραστής έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε. Ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα αρ.540 εδ.1 ΑΚ αρ.546 εδ.2 ΑΚ αρ.547 ΑΚ. Η αντικατάσταση ή η υπαναχώρηση για το κύριο πράγμα περιλαμβάνει και το παρεπόμενο, ακόμη και αν ορίστηκε ιδιαίτερο τίμημα γι' αυτό αρ.552 ΑΚ. Όταν πουλήθηκαν περισσότερα πράγματα και μερικά μόνο είναι ελαττωματικά ή δεν έχουν τη συνομολογημένη ιδιότητα, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται σ' αυτά, ακόμα και αν ορίσθηκε ενιαίο τίμημα για όλα. Επέκταση του δικαιώματος σε όλο το σύνολο χωρεί μόνο αν τα πράγματα πουλήθηκαν αθρόα ή ως σύνολο και εκείνα που έχουν το ελάττωμα δεν μπορούν να αποχωριστούν από τα υπόλοιπα χωρίς να ζημιωθεί ο ένας από τους συμβαλλομένους αρ.551 ΑΚ. Όταν οι πωλητές ή αγοραστές είναι περισσότεροι, το δικαίωμα αντικατάστασης ασκείται από όλους και κατά όλων. Η απόσβεση του δικαιώματος για έναν από τους συμβαλλομένους αποσβένει το δικαίωμα και για τους υπόλοιπους. Αντίθετα, το δικαίωμα μείωσης του τιμήμητος ασκείται από τον καθένα ή κατά του καθενός συμμέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής ή ο αγοραστής κληρονομηθεί από πολλούς αρ.553 ΑΚ αρ.396 ΑΚ. Το δικαστήριο μπορεί, κρίνοντας ότι οι περιστάσεις δεν την δικαιολογούν, να μην επιδικάσει την αιτηθείσα υπαναχώρηση αλλά μόνο μείωση ή αντικατάσταση αρ.542 ΑΚ αρ.549 ΑΚ. Η υπαναχώρηση δεν απαιτείται να γίνει με εξώδικη δήλωση, μπορεί να γίνει και με την αγωγή 617/1990 ΑΠ 179/2005 Εφ.Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, μετά από αίτηση του δανειστή, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση αρ.387 ΑΚ. Η αποζημίωση αυτή δεν ταυτίζεται με το πλήρες διαφέρον σε σχέση με την τιμή που πλήρωσε ο δανειστής σε τρίτο, και λαμβάνεται υπόψη μόνο η πραγματική ζημία 832/2004 Εφ.Λάρισας 1145/1989 Εφ.Αθήνας. Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης Η αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης περιλαμβάνει

    τη θετική ζημία 509/2003 Εφ.Πατρώνκαι
    το διαφυγόν κέρδος509/2003 Εφ.Πατρών 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας

Στη θετική ζημία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το καταβληθέν τίμημα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, ο φόρος μεταβίβασης, η αμοιβή δικηγόρου και μηχανικού κλπ 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας. Η θετική ζημία περιλαμβάνει και την αξίωση για επιστροφή τυχόν προκαταβληθέντος τιμήματος 509/2003 Εφ.Πατρών 2784/1986 Εφ.Αθήνας. Στην αποθετική ζημία λογίζεται ποσό ίσο με την αντικειμενική αξία, κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, του ακινήτου, το οποίο θα είχε στην κυριότητά του ο αγοραστής αν δεν υπήρχε το νομικό ελάττωμα 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας. Παραγραφή επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά αρ.554 ΑΚ. Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή, ακόμα και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν συμφωνήθηκε προθεσμία ευθύνης του πωλητή για ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αυτό σε περίπτωση αμφιβολίας σημαίνει ότι η παραγραφή για τα ελαττώματα ή τις ελλείψεις που εκδηλώθηκαν εντός της προθεσμίας αρχίζει από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν αρ.555 εδ. 1 αρ.556 ΑΚ. Ο χρόνος που διαρκεί η συντηρητική απόδειξη που ζήτησε ο αγοραστής διακόπτει την παραγραφή αρ.555 εδ.2 ΑΚ. Ο πωλητής δεν μπορεί να επικαλεστεί την παραγραφή των προηγούμενων άρθρων αν απέκρυψε ή αποσιώπησε με δόλο το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας αρ.557 ΑΚ. Ο αγοραστής μπορεί και μετά την εκπλήρωση του χρόνου της παραγραφής να ασκήσει με ένσταση τα δικαιώματά του από το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, εφόσον ειδοποίησε γι' αυτά τον πωλητή μέσα στον χρόνο της παραγραφής αρ.558 ΑΚ. Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων, η παραγραφή των δικαιωμάτων του τελικού πωλητή, που ευθύνεται για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, κατά του προηγούμενου πωλητή λόγω του ελαττώματος ή της έλλειψης αρχίζει από τότε που ικανοποιήθηκε ο αγοραστής, εκτός αν προηγήθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του τελικού πωλητή, οπότε η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για την παραγραφή οι διατάξεις των άρθρων 554 έως 558 αρ.560 ΑΚ. Ανάλογα εφαρμόζονται και οι διατάξεις σε περίπτωση αναγωγής εναντίον κάθε προηγούμενου πωλητή του ίδιου πράγματος. Ευθύνη εγγυητή έναντι αγοραστή Ο αγοραστής έχει έναντι του εγγυητή (είτε εγγυήθηκε ο πωλητής είτε τρίτος) τα δικαιώματα που απορρέουν από τη δήλωση της εγγύησης σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή τη σχετική διαφήμιση, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από το νόμο αρ.559 ΑΚ. Λιγότερα δικαιώματα του αγοραστή Ο αγοραστής έχει δικαίωμα μόνο σε μείωση του τιμήματος αν

    το πράγμα εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος καταστράφηκε ή χάθηκε ή χειροτέρεψε ουσιωδώς από τυχαίο περιστατικό ή
    το πράγμα μεταποιήθηκε ή εκποιήθηκε εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος από τον αγοραστή.

Η καταστροφή, η απώλεια και η χειροτερευση είναι τυχαία όταν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του πωλητή ή του αγοραστή 1191/2006 ΑΠ. Η καταστροφή του πράγματος περιλαμβάνει την απώλεια. Η απώλεια περιλαμβάνει την δήμευση 198/1998 Εφ.Πειραιώς. Δικαιώματα του πωλητή Αν τέθηκε όρος ο πωλητής να διατηρήσει την κυριότητα μέχρι να αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι η μεταβίβαση γίνεται μόλις αποπληρωθεί το τίμημα. Αν στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής καταστεί υπερήμερος, ο πωλητής μπορεί να απαιτήσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από την πώληση, ασκώντας τα δικαιώματά του από την κυριότητα αρ.532 ΑΚ. Αν ο πωλητής εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του και πιστώσει το τίμημα, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω καθυστέρησης του τιμήματος αρ.531 ΑΚ. Επί αμφιβολίας για την αγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή, αυτή είναι η μέση τιμή της αγοράς ή του χρηματιστηρίου κατά τον χρόνο και τόπο εκπλήρωσης της παροχής. Αν το τίμημα ορίστηκε κατά βάρος, επι αμφιβολίας νοείται το καθαρό βάρος. Όταν οι πωλητές ή αγοραστές είναι περισσότεροι, το δικαίωμα αντικατάστασης ασκείται από όλους και κατά όλων. Η απόσβεση του δικαιώματος για έναν από τους συμβαλλομένους αποσβένει το δικαίωμα και για τους υπόλοιπους. Αντίθετα, το δικαίωμα μείωσης του τιμήμητος ασκείται από τον καθένα ή κατά του καθενός συμμέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής ή ο αγοραστής κληρονομηθεί από πολλούς αρ.553 ΑΚ αρ.396 ΑΚ. Παραγραφή αξιώσεων του εμπόρου - πωλητή Οι αξιώσεις των εμπόρων πωλητών έχουν πενταετή προθεσμία παραγραφής. Η προθεσμία ξεκινά από την 1η ημέρα του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και μπορούσε να επιδιωχθεί δικαστικά αρ.250 περ.1 ΑΚ αρ.251 ΑΚ αρ.253 ΑΚ. Έξοδα της πώλησης Ο πωλητής βαρύνεται με τα εξοδα παράδοσης του πράγματος, ιδίως ζύγισμα, μέτρηση, αρίθμηση. Ο αγοραστής βαρύνεται με

    τα έξοδα της παραλαβής και αποστολής σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης.
    τις δαπάνες που κατέβαλε για το πράγμα ο πωλητής μετά την τροπή του κινδύνου αλλά πριν την παράδοση του πράγματος. Οι αναγκαίες δαπάνες ζητούνται κατά τις διατάξεις της εντολής και οι μη αναγκαίες κατά την διοίκηση αλλοτρίων.
    τα έξοδα της μεταγραφής ακινήτου ή δικαιώματος σε ακίνητο.

Τα έξοδα και τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη αρ.526 ΑΚ αρ.527 ΑΚ αρ.528 ΑΚ. Πώληση ακινήτου Η πώληση ακινήτου γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, με συμβολαιογραφικό έγγραφο αρ.1033 ΑΚ αρ.159 ΑΚ αρ.180 ΑΚ. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης θεωρεται ο τόπος στον οποίο περιήλθε στον προτείνοντα η αποδοχής της πρότασης 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Αν η παραγγελία για την αποστολή εμπορευμάτων δίνεται τηλεφωνικά ή μέσω FAX, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε στον τόπο της κατοικίας ή της έδρας του πωλητή κατά τον χρόνο της λήψης της σχετικής παραγγελίας περί την αγορά και την αποστολή των εμπορευμάτων 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, τόπος κατάρτισης της σύμβασης δεν είναι ο τόπος παραλαβής ή αποστολής του εμπορεύματος 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Ορισμένο αγωγής πώλησης Η αγωγή πώλησης είναι ορισμένη αν στην αγωγή αναφέρονται

    η συμφωνία των συμβαλλομένων περί μετάθεσης της κυριότητας και πληρωμής του τιμήματος 1417/1999 ΑΠ 1522/2000 ΑΠ 655/2005 Εφ.Θεσσαλονίκης, δηλαδή η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης 246/2014 Μον.Πρ.Θηβών (Εφετείο) 6580/2004 Πολ.Πρ.Αθηνών 98/2009 Μον.Πρ.Ρόδου,
    ο χρόνος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης 731/1997 Εφ.Αθηνών 4126/2001 Εφ.Αθηνών 1105/2002 Εφ.Πατρών 96/2006 Μον.Πρ.Ρόδου 246/2014 Μον.Πρ.Θηβών (Εφετείο),
    τα πράγματα που πωλήθηκαν 1417/1999 ΑΠ 1522/2000 ΑΠ 655/2005 Εφ.Θεσσαλονίκης 1105/2002 Εφ.Πατρών 4126/2001 Εφ.Αθηνών 731/1997 Εφ.Αθηνών 6580/2004 Πολ.Πρ.Αθηνών 98/2009 Μον.Πρ.Ρόδου και παραδόθηκαν 731/1997 Εφ.Αθηνών 1105/2002 Εφ.Πατρών 4126/2001 Εφ.Αθηνών 96/2006 Μον.Πρ.Ρόδου,
    οι επιμέρους τιμές μονάδας των πωληθέντων πραγμάτων 731/1997 Εφ.Αθηνών 1105/2002 Εφ.Πατρών 4126/2001 Εφ.Αθηνών 246/2014 Μον.Πρ.Θηβών (Εφετείο) 98/2009 Μον.Πρ.Ρόδου 96/2006 Μον.Πρ.Ρόδου,
    το τελικό συμφωνηθέν τίμημα 1417/1999 ΑΠ 1522/2000 ΑΠ 655/2005 Εφ.Θεσσαλονίκης 6580/2004 Πολ.Πρ.Αθηνών 98/2009 Μον.Πρ.Ρόδου.

Επιμέρους απόψεις θεωρούν ότι απαιτείται να αναφέρεται και

    η μεταβίβαση του πράγματος κατά κυριότητα στον αγοραστή 6580/2004 Πολ.Πρ.Αθηνών,
    η παράδοση του πράγματος με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα 6580/2004 Πολ.Πρ.Αθηνών.

Η κατά είδος και ποσότητα ανάλυση των πωληθέντων πραγμάτων επαρκεί για το ορισμένο του συγκεκριμένου στοιχείου της αγωγής 246/2014 Μον.Πρ.Θηβών (Εφετείο). Ως τίμημα της πώλησης δύναται να συμφωνηθεί η αγοραία ή η χρηματιστηριακή αξία του πράγματος, όπως συνήθως επί αντικειμένου πώλησης που είναι προϊόν μέλλουσας παραγωγής 1417/1999 ΑΠ. Ως αγοραία αξία θεωρείται η μέση τιμή της αγοράς κατά τον χρόνο και στον τόπο εκπλήρωσης της παροχής 1417/1999 ΑΠ. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε η αγοραία αξία του πράγματος, για το ορισμένο του τιμήματος στην αγωγή περί τιμήματος αρκεί ο προσδιορισμός αυτού και ο ισχυρισμός ότι αυτό ανταποκρίνεται στη συμφωνηθείσα αγοραία αξία του πωληθέντος 1417/1999 ΑΠ. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε η αγοραία αξία του πράγματος, δεν αποτελούν στοιχείο για το ορισμένο της αγωγής περί τιμήματος τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εν λόγω αξία, δηλαδή η ύπαρξη οργανωμένης αγοράς, η πραγματοποίηση πωλήσεων σε αυτή και οι τιμές που συμφωνήθηκαν κατά την κατάρτισή των πωλήσεων 1417/1999 ΑΠ. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να προκύψουν από τις αποδείξεις 1417/1999 ΑΠ. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε, ρητά ή σιωπηρά, η τρέχουσα αγοραία τιμή, και δεν συμφωνήθηκε συγκεκριμένο τίμημα, πρέπει για το ορισμένο της αγωγής να αναφέρεται ότι το ζητούμενο τίμημα είναι το τρέχον στην αγορά 731/1997 Εφ.Αθηνών. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί το εύλογο και δίκαιο τίμημα, και δεν συμφωνήθηκε συγκεκριμένο τίμημα, πρέπει για το ορισμένο της αγωγής να αναφέρεται ότι το ζητούμενο τίμημα είναι το κατ' επιεική κρίση απαιτητό 731/1997 Εφ.Αθηνών. Η σύμβαση της πώλησης καταρτίζεται με μόνη τη συμφωνία των μερών, και δεν αποτελεί προϋπόθεση της κατάρτισης της σύμβασης η αποστολή ή η παραλαβή των πραγμάτων 9135/1986 Εφ.Αθηνών. Πώληση προς καταναλωτή Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Το προϊόν είναι ελαττωματικό προϊόν αν δεν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εμφάνισής του, της εύλογα αναμενόμενης χρησιμοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Δεν είναι ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού αρ.6 ν.2251/1994 μετά την τροποποίησή του με τον ν.3043/2002. Κατά την πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους αρ.5 περ.2, αρ.5 περ.3 ν.2251/1994 μετά την τροποποίησή του με τον ν.3043/2002. Επιπλέον η δυνατότητα επιστροφής δίνεται για 10 ημέρες χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο αν το προϊόν αγοράστηκε από καταναλωτή με σύμβαση που συνάφθηκε από απόσταση (όπως π.χ. μέσω τηλεφωνικής ή διαδικτυακής παραγγελίας): Σύμβαση από απόσταση, είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με τη χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη της σύμβασης και της αποδοχής. Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, με την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα έντυπα με παραλήπτη, οι τυποποιημένες επιστολές, τα διαφημιστικά έντυπα με στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η τηλεόραση. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν συμφωνήθηκε μακρότερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση αρ.4 ν.2251/1994, μετά την τροποποίησή του με τον ν.3043/2002 Εξώνηση Το σύμφωνο εξώνησης αποτελεί ιδιαίτερη μορφή πώλησης με την οποία ο πωλητής έχει δικαίωμα να πάρει πίσω το πράγμα που πουλήθηκε, με δήλωσή του προς τον αγοραστή εντός συμφωνημένης προθεσμίας ότι ασκεί το δικαίωμα της εξώνησης και αφού καταβάλλει το συμφωνημένο τίμημα. Η προθεσμία ορίζεται στα πέντε έτη αν δεν συμφωνήθηκε καθόλου σχετική προθεσμία ή αν συμφωνήθηκε μακρότερη προθεσμία. Αν δεν συμφωνήθηκε τίμημα, αυτό ορίζεται στην τιμή της πώλησης. Η δήλωση για την εξώνηση πρέπει να γίνει με τον ίδιο τύπο που ορίζει ο νόμος για τη σύμβαση της πώλησης αρ.565 ΑΚ αρ.566 ΑΚ αρ.567 ΑΚ. Ο αγοραστής, όταν συντελεστεί η εξώνηση, έχει υποχρέωση

    Να επιστρέψει το πράγμα μαζί με τα παραρτήματά του ελεύθερο από τα βάρη με τα οποία το έχει επιβαρύνει πριν από την εξώνηση. Μπορεί όμως να αφαιρέσει το κατασκεύασμα που έχει προστεθεί.
    Σε αποζημίωση αν κατά την εξώνηση είναι αδύνατη από υπαιτιότητά του η απόδοση του πράγματος στην κατάσταση που το παρέλαβε
    Σε αποζημίωση αν το πράγμα εκποιήθηκε αναγκαστικά πριν την εξώνηση.

Ο πωλητής, όταν συντελεστεί η εξώνηση, έχει υποχρέωση

    Να καταβάλει το τίμημα
    Να καταβάλει τις δαπάνες που έγιναν πάνω στο πράγμα πριν την εξώνηση, μόνο αν από αυτές αυξήθηκε η αξία του.

 αρ.568 ΑΚ αρ.569 ΑΚ αρ.571 ΑΚ Για τα πριν από την εξώνηση ωφελήματα που καρπώθηκε ο αγοραστής δεν παρέχεται αξίωση αρ.568 εδ.2 ΑΚ. Αν το πράγμα καταστράφηκε πριν από την εξώνηση εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος, χωρίς υπαιτιότητα του αγοραστή, το δικαίωμα της εξώνησης αποσβήνεται. Αν το πράγμα έχει χειροτερέψει, ο πωλητής δεν έχει δικαίωμα σε μείωση του τιμήματος της εξώνησης αρ.570 ΑΚ. Αν το δικαίωμα της εξώνησης ανήκει ή περιήλθε σε περισσότερους ή αρμόζει κατά περισσότερων υποχρέων, μπορεί να ασκηθεί μόνο από όλους και εναντίον όλων. Αν όμως κάποιος από τους δικαιούχους παραιτήθηκε από το δικαίωμα ή το έχασε, οι υπόλοιποι το ασκούν εξ ολοκλήρου αρ.572 ΑΚ. Ανταλλαγή Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί αρ.573 ΑΚ. Πώληση με δοκιμή Η πώληση υπό δοκιμή λογίζεται, υπό αμφιβολία, ότι τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης του αγοραστή. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να αποποιηθεί μόνο μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσει ο πωλητής. Αν το πράγμα που πωλήθηκε με δοκιμή έχει παραδοθεί στον αγοραστή, η σιωπή του αγοραστή λογίζεται ως έγκριση, διαφορετικά ως αποποίηση αρ.563 ΑΚ αρ.564 ΑΚ

greelaw

Σχόλια