Αδικοπραξία Ορίζεται υποχρέωση για αποζημίωση όταν κάποιος ζημιώσει άλλον και η ζημία είναι παράνομη και υπαίτια. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση όποιος ζημίωσε άλλον Προσβολή των χρηστών ηθών Συκοφαντική δυσφήμηση Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα Ορισμένο αγωγής Ψευδής καταμήνυση Ψευδορκία Ψευδορκία κατ' αρ.224 παρ.2 ΠΚ Απάτη Απάτη στο δικαστήριο Ηθική αυτουργία σε άδικη πράξη Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ Αποθετική ζημία Αθέτηση σύμβασης Αδικοπραξία από παροχή υπηρεσιών Αδυναμία συμψηφισμού και επίσχεσης Παραγραφή Παραγραφή απαίτησης αποζημίωσης από προσβολή στην προσωπικότητα Παραγραφή σε εξακολουθητική ζημία

Αδικοπραξία

Ορίζεται υποχρέωση για αποζημίωση όταν κάποιος ζημιώσει άλλον και η ζημία είναι παράνομη και υπαίτια. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση όποιος ζημίωσε άλλον
 • αν δεν είχε συνείδηση των πράξεών του,
 • αν βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά την κρίση και την βούλησή του. Αν η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε χρήση οινοπνευματωδών ή συναφών ουσιών, η κατάσταση πρέπει να είναι ανυπαίτια.
 • αν δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο έτος,
 • αν δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος και ενήργησε χωρίς διάκριση,
 • αν είναι κωφάλαλος και ενήργησε χωρίς διάκριση.
Αν η ζημία δεν μπορεί να καλυφθεί από αλλού και κατά κρίση της κατάστασης των μερών, ο μη ευθυνόμενος μπορεί να καταδικασθεί σε εύλογη αποζημίωση.

Προσβολή των χρηστών ηθών

Αν κάποιος ζημιώσει άλλον με πρόθεση και κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει άρ.919 ΑΚ.

Συκοφαντική δυσφήμηση

Ενημερωθείτε για το πότε στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση.

Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα

Το αν περισσότερες πράξεις του ίδιου ατόμου θεωρούνται ως ένα κατ' εξακολούθηση έγκλημα ή αν πρόκειται για πραγματική συρροή καταλείπεται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 308/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ορισμένο αγωγής

Αν στην αγωγή δεν εκτίθεται με ακρίβεια η τέλεση της αδικοπραξίας από τον υπόχρεο στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης ή οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αντικειμενικής ευθύνης από τον νόμο, και η πρόκληση της ηθικής βλάβης στον αιτούμενο, και δεν προσδιορίζεται το αιτούμενο χρηματικό ποσό, τότε η αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι αόριστη 265/2015 ΑΠ. Στο δικόγραφο της αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης δεν απαιτείται να εκτίθενται τα προσδιοριστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα καθορισθεί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης 265/2015 ΑΠ. Τέτοια στοιχεία αποτελούν ο βαθμός του πταίσματος του αδικοπρακτήσαντος, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διάδικων μερών, καθώς τα παραπάνω δύνανται να προκύψουν από τις αποδείξεις 265/2015 ΑΠ.

Ψευδής καταμήνυση

Η αντικειμενική υπόσταση της ψευδούς καταμήνυσης κατ' αρ.229 παρ.1 ΠΚ στοιχειοθετείται όταν:
 • ο κατηγορούμενος καταμηνύει άλλον, ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση.
 • ο κατηγορούμενος αποδίδει σε ένα ή περισσότερα άτομα πράξη 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.
 • η πράξη, την οποία ο κατηγορούμενος ψευδούς καταμήνυσης αποδίδει σε άλλον, είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιμη 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.
 • η πράξη, την οποία ο κατηγορούμενος ψευδούς καταμήνυσης αποδίδει σε άλλον, είναι ψευδής 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.
Η υποκειμενική υπόσταση της ψευδούς καταμήνυσης κατ' αρ.229 παρ.1 ΠΚ στοιχειοθετείται όταν
 • ο κατηγορούμενος ψευδούς καταμήνυσης γνωρίζει ότι η πράξη που αποδίδεται στον καταγγελλόμενο είναι ψευδής 413/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ., και
 • ο κατηγορούμενος ψευδούς καταμήνυσης προέβη στην καταμήνυση με σκοπό να ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ..
Το έγκλημα είναι τετελεσμένο από τη στιγμή που η μήνυση θα περιέλθει στην αρχή ή γίνει η ανακοίνωση σε αυτή, ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε ή όχι στη συνέχεια ποινική δίωξη κατά του μηνυομένου 43/2010 Ποιν.Τμ.. Αν έχει κατατεθεί η μήνυση, και πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της ψευδούς καταμήνυσης, τότε κατηγορία για ψευδή καταμήνυση δεν ευσταθεί μόνο αν από κάποιο νόμιμο λόγο προκύπτει το ακαταδίωκτο της καταγγελλόμενης πράξης, ώστε να μην παρίσταται ανάγκη να διαπιστωθεί με οποιαδήποτε ανακριτική πράξη, ούτε και με την κατ' αρ.43 παρ.2 ΚΠοινΔ προκαταρκτική εξέταση 43/2010 Ποιν.Τμ.. Αν παρίσταται ανάγκη να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, όπως όταν δεν προκύπτει από την ίδια την έγκληση ότι η έγκληση δεν στηρίζεται στον νόμο, το έγκλημα της ψευδούς καταμήνυσης είναι τετελεσμένο από την υποβολή της έγκλησης 43/2010 Ποιν.Τμ.. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης, πρέπει να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την υποβολή της μήνυσης ή της αναφοράς ενώπιον της αρχής, η καταγγελόμενη ποινική πράξη, η γνώση της αναλήθειας των καταγγελόμενων περιστατικών από τον δράστη, και ο σκοπός αυτού να προκληθεί καταδίωξη του ψευδώς καταγγελλόμενου προσώπου 413/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ψευδορκία

Ψευδορκία κατ' αρ.224 παρ.2 ΠΚ

Η αντικειμενική υπόσταση της ψευδορκίας μάρτυρα, στοιχειοθετείται: Η υποκειμενική υπόσταση της ψευδορκίας μάρτυρα στοιχειοθετείται Η γνώση έχει την έννοια της βεβαιότητας - επίγνωσης 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η έκφραση επιστημονικής άποψης από τον κατηγορούμενο, βάσει αυτοψίας που διενήργησε, ανεξάρτητα με το αν η άποψη είναι ορθή, ή αν αντίκειται σε άλλη άποψη που ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει σε άλλη χρονική στιγμή, δεν αποτελεί ισχυρισμό γεγονότος, και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ψευδορκία 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης, πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ψευδή περιστατικά, τα αληθή περιστατικά, το από που προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τα αληθή περιστατικά, δηλαδή ότι τελούσε εν γνώσει της αναληθείας, και να παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά με βάση τα οποία το δικαστήριο κατέληξε στην περί τούτου κρίση 413/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Απάτη

Η απάτη τελείται με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, συνεπεία των οποίων παραπλανάται άλλος και προβαίνει, με πράξη, με παράλειψη ή με ανοχή, σε περιουσιακή διάθεση, η οποία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα περιουσιακή βλάβη στον πλανηθέντα ή σε άλλον, με σκοπό να αποκομίσει ο δράστης ή άλλος παράνομο όφελος, χωρίς να προσαπαιτείται πραγματοποίηση του σκοπού αυτού 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Εκείνος που εξαπατήθηκε δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιος με αυτόν ο οποίος ζημιώθηκε 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως περιουσιακή βλάβη νοείται κάθε μείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας, αλλά και η απειλή μείωσής της, όταν δημιουργείται χειροτέρευση της ενεστώσας περιουσιακής κατάστασης, όπως και η απειλή ή ο κίνδυνος της περιουσίας στο μέλλον λόγω εμπλοκής σε δαπανηρό δικαστικό αγώνα 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η έκφραση επιστημονικής άποψης από τον κατηγορούμενο, βάσει αυτοψίας που διενήργησε, ανεξάρτητα με το αν η άποψη είναι ορθή, ή αν αντίκειται σε άλλη άποψη που ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει σε άλλη χρονική στιγμή, δεν αποτελεί ισχυρισμό γεγονότος, και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απάτη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Απάτη στο δικαστήριο

Η απάτη μπορεί να τελεσθεί και με την παραπλάνηση του δικαστηρίου σε πολιτική δίκη, όταν υποβάλλεται σε αυτό ψευδής ισχυρισμός, υποστηριζόμενος με προσαγωγή εν γνώσει ψευδών αναληθών αποδεικτικών μέσων 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η απάτη επί δικαστηρίου είναι τετελεσμένη, όταν με τους ψευδείς ισχυρισμούς και με την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών μέσων, εκδίδεται απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη της απάτης και σε βάρος του αντιδίκου του 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Διαφορετικά, η απάτη επί δικαστηρίου παραμένει στο στάδιο της απόπειρας 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Απάτη επί δικαστηρίου διαπράττεται και όταν η δίκη διεξάγεται κατ' ειδική διαδικασία, στην οποία το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από αποδεικτικούς κανόνες ως προς τα αποδεικτικά μέσα και την αποδεικτική τους δύναμη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Τέτοια διαδικασία είναι και η ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ηθική αυτουργία σε άδικη πράξη

Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ

Η αντικειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργία σε άδικη πράξη, κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν:
 • o κατηγορούμενος προκάλεσε στον αυτουργό την απόφαση να τελέσει ορισμένη πράξη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ. 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • η πράξη αυτή συγκροτεί την αντικειμενική υπόσταση ορισμένου εγκλήματος 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο (άδικη πράξη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.), και
 • ο αυτουργός τέλεσε την πράξη 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο ή επιχείρησε πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης της άδικης πράξης 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..
Η πρόκληση της απόφασης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς ο νόμος δεν ορίζει 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο, αρκεί να παρήγαγε στον αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ενδεικτικά, η απόφαση μπορεί να προκλήθηκε
 • με συμβουλή 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ. 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με απειλή 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.,
 • με υπόσχεση 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.,
 • με χορήγηση αμοιβής 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.,
 • με χορήγηση άλλων ανταλλαγμάτων 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.,
 • με πρόκληση οποιασδήποτε πλάνης 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.,
 • με εκμετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.,
 • με πειθώ 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ. 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με φορτικότητα 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ. 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με προτροπές 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με παρακίνηση 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με παρόρμηση 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με ενθάρρυνση 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με παραινέσεις 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο,
 • με εκμετάλλευση της επιβολής στον φυσικό αυτουργό, λόγω υπηρεσιακής εξάρτησης 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο.
Η υποκειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν:
 • ο κατηγορούμενος έχει συνείδηση ότι παρήγαγε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ., και
 • ο κατηγορούμενος έχει συνείδηση της ορισμένης πράξης στην οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..
Δηλαδή απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος με θέληση, γνώση και αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο.

Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ

Άμεση συνέργεια σε τελούμενο από άλλον άδικη πράξη, κατ' αρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ, υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος παρείχε άμεση συνδρομή στον φυσικό αυτουργό κατά τη διάρκεια της κύριας πράξης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον αυτουργό, έτσι ώστε, χωρίς τη συνδρομή του κατηγορουμένου, να μην ήταν δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη της άδικης πράξης κάτω από τις περιστάσεις που τελέστηκε 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. "Άμεσος συνεργός" είναι εκείνος που, με πρόθεση, παρέχει άμεση συνδρομή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση και τη διάρκεια της κύριας πράξης κατά τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς αυτή τη συνδρομή, δεν θα ήταν με βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που διαπράχθηκε, ενώ ο δόλος του άμεσου συνεργού περιλαμβάνει τη θέληση για άμεση υποστήριξη του εκτελούντος την κύρια πράξη και τη γνώση της συγκεκριμένης πράξης, στην οποία παρέχει τη συνδρομή του, καθώς και ότι η τελευταία παρέχεται κατά την εκτέλεση της ίδιας πράξης 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο.

Αποθετική ζημία

Για να είναι ορισμένη η απαίτηση αποθετικής ζημίας, η αγωγή πρέπει να αναφέρει πραγματικά περιστατικά που να πιθανολογούν τη μελλοντική ζημία του ενάγοντα και θα καταστήσουν δυνατή στον δικαστή την εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης της ζημίας 869/2013 ΑΠ.

Αθέτηση σύμβασης

Η αθέτηση σύμβασης δεν αποτελεί αδικοπραξία 980/2014 Εφ.ΑΘηνών. Αποτελεί παράνομη πράξη, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί παροχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη, πλημμελή εκπλήρωση της σύμβασης) 980/2014 Εφ.Αθηνών. Αν η αθέτηση της σύμβασης αποτελεί ταυτόχρονα και παράβαση των συναλλακτικών ηθών (πχ προσβολή της αρχής της εμπιστοσύνης του κοινού στους προμηθευτές), γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία 980/2014 Εφ.ΑΘηνών.

Αδικοπραξία από παροχή υπηρεσιών

Αποζημίωση οφείλει και ο πάροχος υπηρεσιών αν παράνομα και υπαίτια προκάλεσε ζημία ή ηθική βλάβη στον αποδοχέα των υπηρεσιών ν.2251/1994 αρ.8. Αν ο αποδοχέας των υπηρεσιών σύναψε τη σύμβαση ως μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δεν προστατεύεται με τις συγκεκριμένες διατάξεις 3884/2006 Εφ.Αθηνών 414/2013 Μον.Πρ.Λαμίας.

Αδυναμία συμψηφισμού και επίσχεσης

Για να γεννηθεί δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία, δεν απαιτείται να αποτελεί η άδικη πράξη και ποινικό αδίκημα 838/2008 ΑΠ. Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός έναντι απαίτησης από αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αν η ενέργεια του υπόχρεου σε αποζημίωση είναι δόλια αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ, χωρίς να είναι απαραίτητο η αδικοπραξία του υπόχρεου να συνιστά ποινικό αδίκημα αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ. Δεν επιτρέπεται επίσχεση έναντι απαίτησης από αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αν η ενέργεια του υπόχρεου σε αποζημίωση είναι δόλια αρ.327 AK αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ, χωρίς να είναι απαραίτητο η αδικοπραξία του υπόχρεου να συνιστά ποινικό αδίκημα αρ.327 AK αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ.

Παραγραφή

Παραγραφή απαίτησης αποζημίωσης από προσβολή στην προσωπικότητα

Η απαίτηση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από προσβολή στην προσωπικότητα υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή 726/2015 ΑΠ. Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα της προσβολής 647/2011 ΑΠ.

Παραγραφή σε εξακολουθητική ζημία

Αν η ζημία είναι εξακολουθητική, δεν αναγεννάται και η αξίωση αποζημίωσης εξακολουθητικά 28/2010 ΑΠ. Η αξίωση αποζημίωσης γεννάται εξαρχής για όλη την ζημία, συμπεριλαμβάνουσας και της μέλλουσας, από τη στιγμή που η πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες, αν η ζημία μπορεί να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 28/2010 ΑΠ. Από τη στιγμή της γέννησης της αξίωσης, αν δεν υπάρχει κώλυμα περί την άσκηση της αγωγής, αρχίζει να τρέχει και η παραγραφή για την όλη ζημία 28/2010 ΑΠ. Για την έναρξη της παραγραφής, ως γνώση της ζημίας θεωρείται η γνώση των επιζήμιων συνεπειών της πράξεως, χωρίς να απαιτείται και η γνώση της ακριβούς έκτασης της ζημίας ή του ποσού της αποζημίωσης 28/2010 ΑΠ.
 • αν ο μάρτυρας καταθέσει ενόρκως ενώπιον αρχής 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, και
 • αν η αρχή είναι αρμόδια να ενεργεί ένορκη εξέταση 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, και
 • αν τα κατατιθέμενα ως πραγματικά περιστατικά είναι ψευδή 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ.
 • αν ο κατηγορούμενος ενήργησε εν γνώσει, με την έννοια της βεβαιότητας, ότι τα περιστατικά που καταθέτει ως πραγματικά είναι ψευδή 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, ή
 • αν ο κατηγορούμενος ενήργησε εν γνώσει, με την έννοια της βεβαιότητας, των αληθινών περιστατικων, τα οποία ο μάρτυρας σκοπίμως αποκρύπτει ή αρνείται να καταθέσει 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, και
 • αν ο κατηγορούμενος ενήργησε με θέληση κατάθεσης των ψευδών περιστατικών, ή απόκρυψης των αληθινών περιστατικών ή άρνησης κατάθεσης των αληθινών περιστατικών 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ.
 • greeklaw
 • Σχόλια