ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2014 - ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΠΟΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΓΑΟΖΜΕΝΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Απόφαση:   16  /2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τον τή    Ιωάννη Αρβαν!rο Πρwτοδίκη , που ορίστηκε από τηv Μρόεδρο Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Δέσποινα Ζαμπούνη.
Συνεδρίασε  δημόσιο  στο  ακροατήριό  του  στις  11  Δεκεμβρlοu  2013  για να δικάσει   την  από   14-02 -2 01 3  αγωγή με  αριθμό  έκθεσης  κατάθεσης 1175/51/03-07-
2013 αγωγή, μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ..., 2) .. 3) .... και 4} ... κατοίκων Ν. Μουδανιών - Χαλκιδικής, οι οποίοι  παραστάθηκαν  δια  της  πληρεξούσιάς  τους  δικηγόρου ..... η οποlα κατέθεσε προτάσεις.
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ; Ν.Π.!.Δ. ι,.:r: τ ην επωνuμiα «Κοινωφ ελής Επιχείρηση Δήμου Ν. Προποντίδας », που εδρεύει στα Ν. Μουδανιά - Χαλκιδικής νόμιμα εκπροσωπούμενο, ποu παραστάθηκε:  δια  rου  πληρεξοuοfου  τοu  δικηγόρου ..... ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
01 ενάγοντες ζητούν vα γίνει δεκτή η από 12-06-2013 κκαι με αα κατάθεσης 1175/51/03-07-2013 αγωγή τους, η συζήτηση της οποίας τrροσδιορίστηκε για τηδικάσιμο που οναφέρε.rαι στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, παραστάθηκαν όπως αναφέρεται ανωτέρω και αφού ανέπτυξαν τοuς ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γfνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις ποu κατέθεσαν .
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗtΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η πληρεξούσια Αικηγόρος των εναγόντων με  προφορική  δήλωσή  της,  πριν από την προφορική συζήτηση επί της οuσfας της υπόθεσης , η οπο ία καταχωρήθηκε  στα ταuτάρ1θμα με την παροuσα πραf(τικά δημόσιας συνεδρίασης, δήλωσε ότι η τρfτη των εναγόντων πaραιτεfται του  δικογράφου  της  αγωγής  και  συνεπώς  θεωρείται  όrι δεν ασκήθηκε (άρθρα 1D6, 215 π αρ. 1, 221 , 226 παρ . 4, 230 , 294 , 295 , 297 ι<αι 313 Κ.Πολ.Δ.).
Από τοv συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 του Α.Κ. προκύπrει ότι σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενο δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια γιο την παροχή της εργασlaς, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος κα, τον σκοπό της εργασία ς. Αν τlθετα , η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρι ορισμένου χρονικού σημεlοu ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότοι; ή την εκτέλεση ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου  ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημεlοu, παύει να ισχύει αuτοδικαiως. Επομένως , η διάρκεια της σίιμβοσης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι
σαφώς καθορισμένη εlτε γιατί συμφωνήθηκε, ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και τον σκοπό της σύμβασης εργασfας. Χαρακτηριστιι<ό της σύμβασης
α_ς  of ff_. ένοu    Χ:fόν  υ  -=είναι  ότι  τα _μ ρ  _ yν    ρΙ ?}ι   _ _ Π    !    ,..,Τ9_)'
ιά'μένδί•ι r, αορlστου χρόνοu δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτe>ύντες ή ο νόμος , διότι ο χαρακτηρισμός αι.,τός , ως ι<ατ εξοχήν έργο rης  δικαιοδοτικής λειτοupγίας, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων
26 παρ. 3 και 87 παρ. 2 του Συντάγματος, ανήκει στο δικαστήριο , το οποίο, αξrολογώvτας τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής κσι   εφόσον   στην  συνέχεια   προκύψουν   και  κατά   την   αποδεικτική   δισδικασία .
Προσδίδει τον ακριβη (ορθό) νομικό χαρακτηρισμό  στην σύμβαση. Η δυνατότητα του ορθού χσρακτηρισμού στrό το δικαστήριο της έννομης σχέσης, ως  σύμβασης εργασίας ορισμένου η αοpfστου χρόνου, δεν αποκλεfετα1 στις εργσσιακές σχέσεις του δημόσιου (και του ευρύτερου δημόσ1οu) τομέα (Ολ.Α.Μ. 8/2011 ΧρlδΔ 2011. 752, Ολ.Α.Π. 7/2011 Νο,Β.  2011. 961, Ολ.Α.Π. 18/2006 Αρ .,.   2007. 304,  An.  455/2012. Α.Π. 15/2012 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»). Περαιτέρω , η Ο δηγ lα 1999ΠΟ/ΕΚ του Συμβοuλlου της 28-6-1999 (που δημοσιεύθηκε  στις 10-7-1999 στην Εφημερlδα των ΕυρωπαΎκώ ν Κοινοτήτων και άρχισε να ιcτχύει από 10-7-2001) tχει ως σκοπό την ατrοτροτtη της κσ"tάχρrισης σύναψης διαδοχικών σuμβάcεων r'} σχέσεων εργα ctfας ορισμένου χρόνου με την ληψη cmό ra κράτη μέλη, όταν  δεν  υπάρχουν  ισοδύναμα μέτρα για  την πρόληψη των κοταχpησεωv, σuγκε1ςρ1μένων μέτρων προσαρμογ ς, η Οδηγlα δε αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνrκη έννομη τάξη με τα  Π.Δ. 81/2003  ιςαι 164/2004 , που εφαρμόζεται στους  εργαζομtνουι;  με  συμβάσεις  εpγασlσς  ορισμένου  χρόνου cτον δημόσιο τομέα, η ισχύς των οποfων άρχισε από την δημοσί ευση τους στην Εφημεplδα της Κυβέρνησης στις 02-04-2003 και στις 19-07-2004, αντlστοιχa. Ανεξάρτητα σπό την Οδηγfσ αυτή, στην ελληνική έννομη τάξη η διαc,φάλιση των εργαζομένων από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, με την προσχημσt11<η επιλογή της σύμβασης έργου ή εργασlσς ορισμένου αντl σορlστοu χρόνου, αντιμετωπιζόταν με τn άρθρα 8 rta p. 3 1ου Ν. 2112/1920 (σε  σuνδuσσμό  με  τα άρθρα 281, 671 του Α.Κ. και 25 παρ. 1 και παρ. 3 1ΌU Συν1άγματος), το οποfο εφαρμόζεται σε όλες τις περιmώσεις συμβάσεων ιδιωτικού δικσlου, ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο  τομέα, κσι  ορlζει ότι οι διατάξεις  tou νόμου ,    ::-.-r:::..r-- -::- : r.•... 't-"-"Ύ - ι " ' 11,,ιιι."";';•ψ ι::-;' v rt rτTnr    I IJ' n ryι ι ι i-v,n v nov,κn _1'\16 nιc ιp . αv C)
υποχρεωτικής   κατσγγtλlας   της uπαλληλικης  σύμβασης.    Η   διάταξη   αυτή, ενώ αναφέρεται στην προστασlα των εργαζομένων ατrό τη μη τήρηση εκ μέρους του εργοδότη των τum κών όρων που επιβάλλει κα'tά την απόλυση ο Ν. 2112/ 1920 , αξιοποι eηκε γενικότερα για τον ορθό νομικό  χαρακτηp,σμ6  'tων  σuμβάcεων εργασrσς ως ορισμtνης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, με πληρέστερη μάλιστα τrpοστασfσ έναντι εκεlνης της μεταγtνέσ'tερι ς ως άνω κοινοτικής Οδηγfας, εφόσον πρόκειται   γιο   διαδοχι ές  συμβάσεις  έργου    εργασ!aς ορισ μένου χρόνου, που καλύπτουν πραγματικά τtάγιες και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλετrrες ανάγκες της uπηpεσlας. και τούτο διότι ο ορθός νομικός χσpaκr ηρισμός ορισμένης σχέσης, κατά την προαναφ ερθεiσα έννοια, και δη της σύμβασης έργου ή εργσσfας ως ορισμένου ή σοp/στοu χρόνου , σrtortλεf κστεξοΧt)ν έργο της δικαιοδοτικής λειτοuργlας των δικαστηρfwν, ανεξάρ τητα σττό τον εκ του νόμου χαρακτηρισμό  της  συμβαtικής σχέσης ως ορισμένου χρόνου (Α.Ε.Δ. 3/2001 Ελλ.ΔΙνη 2001. 368, Ολ.Α. n . 1 /201 1 ο.π., Ολ.Α.Π. 8/.2011 ο.τr.), χωρlς rtαpάλληλα  ο ορθός συτός νομικός χαρακτηρισμός εκ μέρους του δ1καστηp iου, όταν συντρέχουν οι προαναφερθεlσες οuσισσηκές προΟττοetσεις twν καλυπτομένων αναγκών, να συνιστά ανεττlτρετττη  "μεr ατροτrή" του ιcχΟοντος    νομικσυ καθεστι.ίJτος απασχόλησης από οpισμtνσu χρόνου σε αόριστου (Ολ.Α.Π. 18/2006 σ :π.). Συνάγ εται. περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα, ότι  εττf διαδοχικών    συμβάσεων   έργου  ι;  εργσσtας    ορισμένου    χρόνου,  που καταρτfσθηκaν με το Δημόσιο κ.λπ. πριν στtό rην έναρξη ισχύος (1) της ως άνω Οδηγlσς 1999ΠΟ/ΕΚ , (2) των πσpσγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 ου Συντάγματος. που προσtέθηκσν κατά την αναθεώρηση tου έτους 2001, ισχύcuν στrό 18-4 2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 85/2001) και απαγορεύουν rη ν, ακόμη και από to νόμο, μονιμοττσlηση του rrpοσλαμβανομένου ως άνω προσωπικού ή την μετατροτrη  των συμβάσεων εργασlας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις σορlστσυ χρόνου. ακόμη  και  σε περrπτωση που οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εpγσσrσς  ορισμένου  χρόνου καλύπτουν πάγι ες και δισρκεlς ανάγκες του Δημοσlοu και (3) των  άρθρων  5 και 11 του Π.Δ. 164/2004, ττου άρχισε να ισχύει από 19-7-2004 και διαγράφει τις _, ροΟποθέσεις    μtτ ατpο τtης    των,    κατά    την    έναρξη της   ισχύος    του, ενεργών συμβάσεωv ορισμένου χpόνοu σε αορίστου , συνεχ ίζον τα! δε και εiν:11 ενερyέςκατ ά τοv χρόνο έναρξης της ισχύος τους κcιι μετά ταύτα r.αι καλ π τουν ι<α_τα την φ σητ ο ς πάγιες κaι διαρκεfς ανάγκες, δεν εφαρμόζον_ται οι ω.ς ανw δ ηι α ξε tς,   διοτ  αυrες (συμβάσεις έργου ή εργασίας) είχαν προσλάβει ηδη καί α τον χρονο ,του εκτεινεταιη έvvομη σχέση και το αντικεlμενο της, δηλαδή ι<σι nρ:ν !ην έναρξη 1σ,χ ύος των ω άvω συνταγματικών   και   άλλων   διατάξεων,   τον   χαρακτηρα   της   <;Jυμβασης αορ ισ ο: u χρ  όνο υ,  κατ  • ορθό νομικό χαρακτηρισμό , παρά την τυχόν απ': γοpευ  crη_απ ό  το νομ της  σύναψης  τοuς  ως   τέτοιων  (αορlσrου  χρόνου),  τον  _ο ποιο διτηρ ουν    και μ τa τ α ύτα,    δηλαδή  και  μετά  την  έναρξη  ισχύος  των  πιο  πανω  διαταξεω,ν   ως ενιαιε ς
πλέον  συμβάσεις  αορlστοu   χρόνου   (Α.Π.   45512012   ο.π., Α .Π    123/2012, A..n 1 6 / 20  1 2  Τ.   Ν .Π .  «ΝΟΜΟΣ»,  Α Π.  15/2012  ο.π.,  πρβλ.  και  Ολ.Α.Π.,  7/2011 .?π. . )
Περαιτέρω,   με  το  άρθρο  5  του  Π.Δ.  164/2004 ,  με  το  oπ fa (  f αι τaγμ α,}  πως προαναφέρθηκε, έγινε η προσαρμογή της ελληνική νομοθεσιας, όσον αφοpα στο προσωπικό του δημοσlοv και rou ευρίιτεροu δημοσιου τομέα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας  1999/70ΕΚ  του  Εuρωπ,α κού  Συμβουλίου,  σχετικά  με  τη  συμφωνlα  πλαίσιο γ1α την εργασlα ορισμένου χρόνου, που έχει σuvαφθεl μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα", ορίζο ται τα  εξής;  "1. .Α:παγοpεύον:αι οι  διαδο  ικές συμ β ά σ εις που καταρτίζονται και εκτελουνται μεταξυ του ιδιου εργοδοτη αι του ιδιου εργαζόμενου με την !δια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους  ίδιους  ή  παρεμφερr.[ς όρους εργασlας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεl χρονικό διάστημα μικρότερο,  των  τριών  μηνών.  2.  Η  κατάρτιση  των  συμβάσεων  αυτών  επιτρέπεται κατ'  εξαίρεση.  εφόσον  δικαιολογείται  από  nντικεψενικούς  λόγους.   Αντικειμενικός λόγος υφίσ1αται, όταν οι επόμενες της αρχικής συμβάσεως συνάmονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και  αμίσως  με  τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης ... 4.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο αριθμός  των  διαδοχικών  συμβάσεων  δεν  επιτρέπεται  να  εlvαι  μεγαλύτερος  των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων  της  παρ.  2  του  επόμενου  άρθρου".  Ως κύρωση για την περlπτωση της κατά . παράβαση των παραπάνω διατάξεων κατάρτισης  διαδοχικών  συμβάσεων,  προβλέφθηκε  από το άρθρο 7  του αυτού  n.Δ. η αυτοδίκαιη ακυρότητα τους και η καταβολή στον εργαζόμενο τόσο iων αποδοχών για την εργασία που παρέσχε, εφόσον οι άκυρες συμβάσεις  εκτελέσθηκαν εξ ολοκλήρου ή έστω κατά ένα μέρος, όσο και αποζημίωσης, ίσης με το ποσό το οποlο δ,καιού1αι ο αντίστοιχος εργαζόμενος αορfστοu χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του, ενώ θεσ-τrfσθηκε ποινική και πειθαρχιι<ή ευθύνη για την παράβαση των κανόνων αυτών. Επιπρόσθετα, με τη μεταβατικού χαρακτήρα, διάταξη  του άρθρου  11 τοu Π.Δ. 164/2004 προβλέπονται (μεταξύ άλλων) τα εξής: "Διαδοχικές συμβάσεις  κατά την πορ. 1 του παρόντος, οι οποίες έχουν συναφθεί πρ:ν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συvιστουv εφεξής σύμβαση εργασlας αορfστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά 01 ακόλουθες προϋποθέσεις: α) συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24 μηνώ_ν έως την έναρξη ισχύος (19-7-2004) του διατάγματος, α εξαρτήτως  α_ριθμο    ανανεωσεω  συμβάσεων   ή   τρεις  τουλάχιστον  ανανεώσεις, περαν της :φχι!<ης συμβ: σης , κατα την παράγραφο 1 του άρ6ροu 5 του παρόντος, με συν?λικ ελαχιστο  χρονο. απασχόλησης  δέκα οκτώ (18) μηνών, μέσα σε συνολικό χρονι_κο  διαστημα    4   μ νων. α,τό  την  αρχική  σuμβαση,  β)   ο   συνολικός  χρόνος uπη εσιας του εοσφ1οu α vα εχει διανuθεf στον fδιο φορέα, με την fδ1α ή παρεμφερή ειδικο:ηrα, και με τους ίδιους ή π:αρεμφερείς ρους εργασίας, όπως αναγράφεται στην αρχικη σuμβ_αση, γ) το αντικειμενο της σuμβασης να αφορά δραστηριότητες, οι οποlες   σχετιζοντα.ι   ευθέως   και   αμέσως   με   πάγιες   και   διάρκείς   ανάγκες τοu αντrστοι οu φορέα, οπως αυτές οριοΒετοίινται από το δημόσιο συμφέρον, το οποίο uπ ρετει ο φο έας αυτός, δ) ο κατά τις  προηγούμενες  περιπτώσεις  συνολικός χρονος υπηρεσιας πρέπει να έχει παρασχεeεΙ κατά πλήρες; ή μειωμένο ωpάριο εργασίας, κaι σε  καθήκοντα  ίδια  ή  παρεμφερή  με  αυτά,  που  αναγράφονται  στην α χική σuμβαση. Οι διαδοχικές συμβάσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας σuvιστούν, συμφωvα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  αυτής,  συμβάσεις  αορίστου  χρόνου μειωμέ νης απ ασχόλησης , αντfστοrχη ς με την αναγραφομένη στην αρχική σύμβαση. Η προΟπόθεση του εδaφlοu α' του παρόντος άρθρου ττ:ρέπει νσ συν τρέχει, κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης . Η τtpόβλεψη, εξάλλου, όη με.σο λαβε f για την αναγν ώριση  της  σχέσηc; ως αόρ1στου  χρόνου  διο1κ r,τιιc,;  δ ιαδrκ α σfα, δεν  μtt opε! να σ'Τtσκλ !σε.1 στσ δικαστ pισ, κστά την άσκηση του υπαγορεuόμενοu από το Σύνταγμα δικαιοδο1-ικού   τους   έpyc,u,   την  έρευνα   της  ύπαρξης  των  προΟποθέσεων    που προσδfδοuν στη σχεηκή σύμβαση ή σχέση το χαρσκt pα σΌμβa σης ή σχέσης εργασίας    αόριστου    χρόνου   (ΑΠ   590/2011  Τ.Ν.Π.    «ΝΟΜΟΣ»).    Στην τtpοκείμενη 1tεplmωση οι ενάγοντες εκθέτουν με την ένδικη αγωγη τους ότι ο πρώτος α,τό τιc; 24- 11-2003, ο δεύτερος από  τις  21-11-2003  και  η  tέτσptr,  εξ αυτών  από  τ1ς  1 2-  02-2002 και μέχρι το χρόνο άσκησης της (ένδικης αγωγής), δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασlας 1δ1ωτικοΟ δικαfσυ ορισμένου χρόνου  και  ατrλών  σχέσεων εργασίας  παρέχουν   στο  [ναγόμεvο   την  εpγασlα   τους  ωι; διοικητικσf  υπάλληλοι    , με τοuς όρουs που αναλυτικά σναφέρουν σε. α υ τήν . Ότ ι ο χρο νικ ός περιορισμός των ανωτέρω   διαδοχικών   συμβάσεων    ορισμένης   διάρκειας   εlναt   κστσχρηστrκός   και  δεν
δικαιολογεlτα1 από  τη φύσrι tων  υπηρεσιών  τους, τtου κάλυπταν 1τάγIες και διαρκε fς ανάγκες τοu εναγομένου, μι ατtοrέλεσμσ οι διc:ιδοχικές οuτές συμβάσεις να θεωρούνται ως μία ενιαfα σύμβαση εργασlας ιδιωτικού δικαlου κσι αορίστου χρόνου. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητοόν να αναγνωριστεΙ ότι σ1τό της 1tρ6σληψης τους συνδέονται με τον εναγόμενο με μfα ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασlaς ιδιωτικού δικσlοu αορfστσu χρόνου. Τέλος, ζηrούν να κσ τaδικαστεf το εναγόμενο στην καταβολή των δικαστrκών τους εξόδων. Με το προδιαλαμβανόμενο περιεχόμενο κοι αlτημα η αγωγι, αρμοδlως καθ' ύλη και κατά τόπο (7, 9, 1Ο, 16 περ. 2, 74 και 664 του κ. n ολ.Δ.) εισάγεϊαι, για να σuζηrηθεf ενώπιον τοu ttαρόντος Δικαστηρίου, κατά την πpοκεrμενη ειδι ςη δrαδικασlα των εργατικών διαφορών {663 επ. του Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη, στις αναφερόμενες στη  μείζονα σκέψη διατάξεις και ιδlως στις διατάξεις της 1999ΠΟ Οδηγfας του Εupωπατκού Κοινοβοuλlο,υ; των  παραγράφων  7  κα1  8   tou   άρθρου  103  του  Συντάγματος  (,του προστέθηκαν με το ψήφισμα  της  Ζ'  Αναθεωρητικής  Βουλής  των  Ελλήνων,  των οποίων η ισχύς αρχrζει από 17•4 -2001) και των άρθρων 5 και 11 του Π.Δ. 164/2004
αλλά και  σ'  tκεfνε  των άρθρων  70,  176  κοι  191 ,τaρ.  2  του  Κ.Πολ.Δ. Σ:υνεπ  ώς ,ττρέπει να εpευνηΘεΙ 1tερα1τέρω και ως προς την ουσιαστικη της βασιμότητα.
Σύμφωνα με τα άρθρα 221 tt αρ. 1α• και  222  παρ.  1  Κ.Μολ.Δ.  η  κατά  το άρθρο 215 τtαρ. 1 του ίδιου Κώδικα κατάθεση της αγωγης  συνεπάγεται  εκκρεμοδικlα, μετά την επέλευση της οποlας και κσtά τη διάρκεια της δεν μπορεf να γlνει ενώπιον ο,το1οuδήποτε δικαστηρlοu νέα δfΚΙΊ για την fδια διαφορά, με βάση την ΙδIσ ιστορικη κaJ  νομική  αιτrα,  μεταξύ  των  Ιδιων  διαδfιcων,   εφόσον  εμφανrζονται   με   την  fδια ιδι ότητα. Η εκκρεμοδικία παύει με την έκδοση οριστικής απόφασης και η ttαΟση της δισρκεl μέχρι Tt'JV άσκηση ένδικου μέσου κατ' συη 'ις , μετά την άσκηση του oτtofou δημrσupγεfται νέσ εκκρεμοδικία (Α Π. 1046/2009 ΕΞΜολΔ 2010 .439 , A.n. 929/2005 Νο.Β. 2007.2129 , Α.Μ. 436/2003 T.N.n. «ΝΟΜΟΣ»  και  ΧρΙΔ  2003.628,  Α.Μ. 457/2000  T.N.n. «ΝΟΜΟΣ»,  Α Π.  240/1998  Δ. 199Β.719 ,  Εφ.Δω δ.  168/2004 Τ.Ν.Π.«ΝΟΜΟΙ », Εφ.ΑΒ. 5646/2002 . Αpμ. 2003.1807, Εφ.Αθ.  8813/2000  ΕπισκΕΔ 2001.4091    Εφ.Αθ.  2232/1998  Αρχ.Ν.  1999.198,  Εφ .Α θ.  2041/1974  Νο.Β. 1974.527).
Κατά  δε  τη  διάταξη  του  άρθρου  222  πσρ.  2  Κ.Πολ.Δ.,  αν  κατά  τη  διάρκεια της εκκpεμσδικlας ασκηθεί άλλη αγωγη, αντaγωγη ή  κυρrα  παρέμβαση  ή  προταθεl ένσταση σuμψηφισμc:,(J γrσ την lδ1σ επlδικη διαφορά,  αναστέλλεται κι αυτεπαγγέλτωc; η εκδlκασή της έως ότου περαrωθεr η πρώτη δίκt'J. Η ένσταση Τr:)ς εκκρεμοδrκlας προτείνεται σε κάθε στάση της δ!κης, ακόμη και ενώπιον  τοu  Αρεfου  Πάγου.  όταν δικάζει σ1ηv συσlα , χωplς ν• ασιςεf επιρροή σε ποιο στάδιο εκιφεμεf η  ,τpώτη  δίκη (Α.Π.  255/2000  Ελλ.Δ/νη  41.1026,  Εφ.Αθ.  4196/1999  Αpχ.Ν.  1999 .794,   Εφ.n ειρ. 85/1999 n ειp.Νομ. 2000.34, Εφ.Θεσ. 149/1994 Αρμ. 1995.1043). ΠροΟποθέσιις της εκκpεμοδικfσς κατά τις ως άνω διατάξεις ε.Ιν α r η ταυτότητα της διαφοράς ποu εισάγεται προς εκδίκαση μεταξu της αγωγης που σσκη-θηκε πρώτη και εκεfνης που εισάγεται   μεrαγενέστερa,   καθώς    και   η    ταυτότητα    διαδlκων    που   πρέπει να πα   rστανται   υπό   την   αυτήν   ιδιότητα.   Η   έν νοια   τηs,    τα υτ ότ η τας    της    δ ιαψ ορά  ς ιλaμβάνε ταυτότητα τοu δικαιώματος, του σντικι:ιμενοu και της 1στορ1 1<ης κα ι
; ικής αιτfας (Α.Π. 1427/1988 Ελλ.Δ/νη 30.330), ενώ_ η έννοια τ ς ταυτό τ ητας τω ν διtδίκων περ λαμβάνει  όλες εκεlνcς  τις περιπ τώσεις κατα  ΤΙ    σπ οει  ς  το  ε δι κασ    έν
ης απόφασης της πρώτης δίκης καταλαμβάνει και του_ς    διa δικοuς της δε.uτ_ερ ης   δ κι η  ? τ  ια  την ίδια διαφορά.  Ακόμη,  είνα ι αδιάφορο  αν προκε1ται  περf_ δικασ;  ηριων    ξiσο Υ ρμόδιων  καθ'  uλην  ή  το  δικαστήριο  rη ς πρώτης  δίκης  είναι κατwτερο  η  αναρμοδ  ι  η το  ένα  από  τα  δύο δικαστήρια επ1λαμβάνετσ    1 κατ ' έφεση και το άλλο σε πρωτο βαθμό, καθώς και το αν η νέα αγωγή Ba εκδικασ τεί κατ' άλλη διαδικασfα ή α ν π   ιp  rέχε   ι   και   επικουρική  βάση   (Εφ.Αθ. 1403/1993   Αρχ.,Ν    1 99 4 .412 ).    Από   τ ν συνδυασμό των άρθρων 221, 222, 223, 294, 296 και 522 Κ.Πολ.Δ., .η εκκρεμ δικαι λήγει  με   την   έκδοση   οριστικής  αποφάσε ς.   ανεξαρτήτως _αν   τη   δεχετσ1  η. τ  ην απορρίπτει για λόγο δικονομικό  r'1 οuσιαατικο.   (βλ. και Δ. Κοvδυλη, Το  Δεδικασμενο , σ. 88,  ΑΠ.  420/1993, Ελλ.Δ/νη 1995. 342, Εφ.Αθ.  3695/1996,  Νο.Β. 45.798).    Η εκκρεμοδικία διατηρείται και με την έκδοση μη οριστικής οτrοφάσεως (βλ. κα_ι Εφ.Αθ. 1403/1993, Αρχ . Ν.  1994  . 412, 414, Εφ.Αθ.  2147/1986, Αρχ.Ν. 198 7 .306 ), καθως _ κα   ι με την έκδοση απόφασης ποu παραπέμπει  την υπόθεση  στο  αρμόδιο  δικαστηριο (βλ. και Κερaμεύς/Κονδύλης/Νίκaς Κ.Πολ.Α. 1 (2000), άρθρο 222 Κ.Πολ.Δ., § 4, σ. 484}, εφόσον συντρέχουν 01 προϋποθέσεις της, δη λαδή ταυτότητα διαφοράς, αιτήματος  και  διaδfκων.    Η  εκpεμοδικία,  αναβιώνει  μ    την  άσκη η  έφεση  και ειδικότερα από τη στιγμη της συvταξης της έκθεσης καταθεσης του ενδικοu μεσοu χωρfς να απαιτεfται ο προσδιορ1σμός δικασlμοu και ανατρέχει στο χρόνο έι<δοσης της οριστικrΊς απόφασης. Δεν πρ οτείνεται όμως επιτυχώς η ένσταση εκκρεμοδιι<ία ς στο διάστημα μεταξύ  έκδοσης  της  ορ1σηκής  απόφασης  και  άσκησης  του ένδιι<οu μέσου,
ούτε αναβιώνει η εκιφεμοδικfα με την άσκηση των εκτάκτων ενδlκων μέσων, αλλά μόνον αφού γ/vοuν αυτά δει<τά και εξαφανισθεί η πpοσβαλλόμενη τελεσίδ1κη απόφαση (Ολ.Α.Π. 38/1996 , Α Π. 1528/2008 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ)) Εφ.Αθ. 535712011 Νο.Β. 2013 .76) . ;'f"o εναγόμενο, με τις προτάσεις του, προβάλλει την ένσταση τηςι εκιφεμοδικfας λόγω άσκησης αγωγής, που άσκησε η τέταρτη ενάγουσα (Ειρήνη Γαροφάλλοu) ενώπιον τοu παρόντος Δικαστηρίου και στρεφόταν εναντfον του με περιεχόμενο και αfτημα ταυτόσημο με αuτό της uπό ι<ρfση αγωγής, επί της οποfας εκδόθηκε η 20/2011 απόφαση αurού τοu Δικαστηρfοu , που απέρριψε την αγωγή της. Όπως αποδε1κνύεται από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας,  η  ενάγουσα (Ειρήνη Γαροφάλλοu) έχει καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρfοu τούτου τη με  αριθμό έκθεση κατάθεσης 476/17-03-2011  αγωγή  (ειδική  διαδικασία  εργατιι<ών  διαφορώ ν), την οττο/α έχει στρέψει κατά του εναγομένου  και  η  οποfα  εκδικάσrηκε  σης  28-09- 2011, οπότε και εκδόθηκε η με αριθμό 20/28-11-2011 απόφαση , η οποία απέρριψε οριστικά την αγωγή αυτή. nεραιτέρω  από  την  ανάγνωση  του  δικογράφου  της αγωγής με αρ1θμό έκθεση κατάθεσης 476/17-03-2011, προκύπτει ότι αυτό έχει όμοιο πεp εχόμενο  με_ αυτό  της  κρινόμενη  αγωγή,  δηλαδή  iδια  ιστορική  και  νομική  βάση αλλα κa1 fδ ιο ιτημα.    Όμ ς, α;rό τη δ μοσίεuση  της  ανωτέρω  απόφασης  (28-11- 2011) δεv "!αpηλθαν  τρfα ετη,  ο  τε  προκυπτrι  επfδοσή  της προκειμένου  να παρέλΘει η προθεσμια των τριάντ? ημερων προκειμένου να καταστεl αυτή τι::λεσ1δ ικη (άρθρο
s.1a κ.nολ.Δ.). _Ως εκ τοuτ?u,    προβληθεrσα  η  προβληθεfσα  ένσταση εκκρεμοδικίας
ει aι νόμω σβ σιμη aφou σuμφωνα με την προπαpατεθε /σα νομιι<ή σκέψη στο διάστημα μεταξ έκδοσης της οριστικής απόφασης και άσκηαης του ένδικου μέσου αηv 'ι εν μπορει να προ.βληθεί αλλά και ούτε δεδικασμένο δημ1οuργεfται (το οποίο ερεuνα_rαι  αυτεπαγγέλτως   κατ'  άρθρο 332  κ.nολ.Δ.    Α Π . 1471/2012 T.N.n.
«ΝΟΜΟΣ». Ε φ.Λαρ. 258/2013 «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ» 2013.1Ο) αφού δεν προι<ύτrτει ότι η ανωτέρω απόφαση κατέστη τελεσlδικη. Απ' όλα τα έγγραφα, που C>ι δ 1άδικοI επικαλούνται και τtροσ κομίζοuν, άλλα εκ των οποlων λαμβάνονται υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μtσα και άλλα για τη συναγωγή. δικαστικών τεκ:μηρfων αποδεfχθηι<σv τα  ακόλουθα  πραγματικά πεpιστατικα; 01 ενάγοντες, προσλήφθηκαν στα Ν. Μουδαν1ά - Χαλκιδ ικής από την πρώην Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Ν. Μοuδανιών («ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ») με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μlσθωcης έργου  και  01  δύο πρώτοι των εναγόντων (Αθανάσ1ο ς Γ1ούλ 1ος κσι Ευγένιος Μισαηλfδη ς) ως άτομα με ειδικές ανάγκες. Η αρχική πρόσληψη  πραγματοποιήθηκε αττό την  ανωτέρω η οποlα στη συνέχεια υποκαταστάθηκε αυτοδικαlως. μετά την tφαρμογη του σχεδfου «ΚΑΛΛΙΚΡΑί ΉΣ)>, αtrό το rνσγόμενο -   Ν.n .Ι.Δ.   Ο πρώτος ενάγων, ,τροσλήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2643/28-09-1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 220) «μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», με την με αριθ. 370/2003 απόφαση ιmαγωyής σ10 πρόγραμμα υπαγωγής  Νέων  Θέσεων  εpγοσlας για ΑΜΕΑ , ως Διοικητικός Υπάλληλος στο τμήμα εσόδων και περιουσlας, με  το ωράριο των υπαλληλων του εναγομένου. Ο πρώτος ενάγων, πάσχει από πολυκυστική νόσο νεφρών με ποσοστό ανaπηρlας 67%. Μροσελ φeη με την cmό 21-11-2003 ι1ύμβααη εpγασlας ορισμένου χρόνου με πλήρη  απασχόληση  για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ηtοι από 24.11.2003 έως 23.11.2007, σύμφωνα με τις σνάγκες της Δημοtικης ΕττιχεΙρησης Ν. Μουδανιών κσI το ωράριο των uπαλλrΊλων αυτής. Η σύμβαση αυτή ανανεώθηκε για τtσσεpα (4) έτη, δυνάμει της από 21.1.2008 σύμβασης, κατόπιν έκδοσης της υπ' αριθμό 14/2008 απόφασt']ι; της; Ιδιας ως άνω Δημοτικrjς !Ξπιχε(ρησηι; . ήτοι για το χρονικό διάστημα από 21.1.2008  έως 1.7.2012, με τους Ιδιοuς όρους. Ο δεύτερος ενάγων, προσλήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2643/28-09-1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 220) <ψέpιμνα γιο 'tην απασχόληση 'tτpοσώπωv ,:ιδικών κα τηγοριών και άλλες διατάξεις», ως Διοικητικός Υπάλληλος - υπάλληλος γραφε!ου , με  το  ωράριο  των υπαλλήλων του εναγομένου.    Ο δεύτερος ενάγων, ο οποlος πάσχει α-τtό χρόνια λειtουpγικr; ψίιχωση με ποσοστό αναπηρlας 67%. Μροσελήφθη ορχικά με την σττό  21.11 .2003  σύμβαση  εpγασlας  ορισμένου  χρόνου, με πλήρη απασχόληση για χρονικό διάστημα σαράντα οκτώ {48) μηνών. τοι από 24.11.2003 έως 23.11.2007, σΟμφωνα με τις ανάγκες της Δημοτικής Εττιχεfρησης Ν. Μουδανιών και το ωράριο των υ,ταλλr;λων αυτής. Η σύμβαση σuτή ανανεώθηκε για τtσσερα (4) έτη, δυνάμει της από 21.1.2008 σύμβασης, κατόπιν έκδοσης  της  uττ' αριθμό 14/2006 αττόφασης της Ιδιας ως άνω Δημοτrκής Etrιχtfpησης, ήτοι για το • χρονικό διάστημα από 21.1.2008 έως 1.7.2012, με τους ίδιους όρους. Και οι δύο πpοσvσφερόμεvοι   ενάγοντες   απ6   την   ημέρα πρόσληψής  τους,    προσφέρουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους, στο εναγόμενο. Κατ' αυτόν  τον τρόπο,  οι  δύο πρώτοι των εναγόντων  που ,τροσληφθηκαν με  την rδιότητα του Διοικητικού Υπαλληλοu, και -rτaρεΙχαν την εργασlα  τους με την ιδιότητα αυτη,  συμπληρώνοντας χρόνο εργασ/σς στο εναγόμενο, τουλάχιστον ε!κοσι τεσσάρων (24) μηνών, καλuτrtοντας τrάγιις κσι διαρκεlς ανάγκες συτού με τους fδ ι οu ς ττάvτα όρους που Ισχυαν από την πρώτη ημέρα παροχής της εργασίας τοuς, ήτοι σε πενθήμερη βάση, με πλήρες ωράριο από ώρα 07 .30 μέχρι 15 .00 και με το προαναφερόμενο αντικεfμ ε νο εpγασlαι;, ο μεν -τtρώτος οτο Τμήμα Εσόδων και Περιοuσlaς και ο δε δεύτερος ως υπάλληλος σtο δ.δ. Σημάντρων, έχοντας δηλαδή τις Ιδιοuς όρους εργασΙσς με έναν μόνιμο διοικητικό υπάλληλο.    ο, ανωτέρω  διαδοχικές  συμβάσεις  που  σuνηφθησαν  μ ταξύ  των δύο πρώτων των εναγόντων και του •εναγομένου και ήταν ενεργές κατά το χρονικό διάστημα από 19-04-2004 έως 19-07-2004, χαρακτηρlστηκαν  ως  συμβάσεις εργασ(ας ορισμένου χρόνου, εlχον όμwς όλες χαρακτήρα εξαρτημένης εργασ!ας, σφού η τταροχr; των uττηρεσιών των εναγόντων αuτώv γινόταν στο χώρο εγκατάστασης του ενσγομένου, μέσα στο ωράριο που συτός κσθ ριζ ε κσι με το πρόγραμμα και τον τρόπο που ο !διος επέλεγε, ο δε καθορισμός της ορισμένης χρονικης  διάρκε ιας  τους  δεν δικ.σιολογούνταν  ουτε  σπ6  τη  φΟση των ttαρεχόμενων    - .f/ '1
υπηρεσιών ούτε ατrό τη φύση των καλυπτόμενων αναγκών του εναγομένου αλλά έγινε  με   αιτ-οκλειστικό  σκοπό   vσ   σποφ εuχθούν   0 1  κάθε   ε!δους   συνέπειες που    ';)':    \ ,.JD απορρέουν  από τη  c:rΟμβαση εξαρτημένης  εργασίας  αοplστου  χρόνου. Πέραν αυ1ών,    JΌ-v η  τέταρτη  των  εναγόντων  προσλήφθηκε  ως  Διοικητική  Υτrάλληλος r  aφε!cπο uσπσσχόληση,  για χρονικό διάστημσ δvο (2)  ετών,  με ωράριο εργασίας από 07:00    v    1:\
. \  έ ως 15 :00 .    Κατόπ   ιν,  δυνάμει  της  από  03-06-2004  σvμβσσης  μlσθωσης έργου, σε    •{
τ•.- -.,-   l    ,,Ζ.-.    υ  5 JΙ{t'fJr Y _) _. _  . _.. _ _,. _ _  _ _. _. _  ...

-=   . ;:-;: r, .  ;:: ; Ξ    •.:;...:::.•: Ξ:.::.... : :? : ;._: :_ ; :
7η 1,71.1.{δα  -τηι;    IG /1014  απόφuσης  του  Μονομt;.ο\\ς  Πρω'fοδικείον  Χα). ιδικής εκτέλεση τηc; 188/2004 απόφασης του Δ.Σ. της .ι:--μιγοuς Δημοτικής Επιχε!ρησης Ν. Μουδανιών («ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ») και στα τtλαfσια των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση σύμφωνο με την Προγραμμαηκή σύμβαση που σύνηψαv ο Δήμοι;, η Δημοτική Επrχεfρηση και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ανατέθηκε στην iδια   ενάγουσα το έργο της διοικητικής στήριξης του Μοuσετο Αλιευτικών σκαφών και    f\i i   ύ-',\ιν i  ") εpγaλεiωv  καθώς και  την  πώληση  εισιτηρίων  κaι  την  ξενάγηση  των επισκεπτών, γra    .ι»J."' l χρονικό    διάστημC1  από  01-06-2004  μέχρι   και   30-05-2006,-pε  συμφωνηθέν   ποσό αμοιβής   12.925,00   εuρώ  πλέον Φ.n .Α.    Η πρόσληψη  με  τη  σύμβαση  μ /σθωση ς έργου πραγματοποιήθηκε για την εύρυθμη λειτοuργfα του Μοuοείου και εγιφίθηκι με την 6861/02-07-2004 απόφαση της Περιφέρειας . Περαιτέρω, με την από 11-09-2006 σύμβασrt μ/σθωσης έργου και σε εκτέλεση της 329/2006 απόφασης του Δ Σ. της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ν. Μουδανιών («ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ») η οποrσ εγκpi8ηκε με την 9167/2006 απόφαση της Περιφέρειας, ανατέθηκε στην ενάγουσα ro έργο της διοικητικής στήρ1ξης του Μc,υσεrο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων καθώς και  την πώληση ε1σιτηρίων  και  την ξενάγηση των  επισκεπτών,  για χρονικό διάστημα    .από  01-09-2006  μέχρι  και  31- - 05-  2007,  με  συμφωνηθέν  ποσό  αμοιβης  11.200,00    (b• Λ_ ευρώ πλέον Φ.Π.Α το οποίο θα καταβαλλόταν σε τέοσερε1ς δόο-εις με έκδοση ανάλογου   τιμολογlοu παροχής  υτrηρεσιών.    Κατόπιν  με   την  α τό  31-08-2007    6u1.1.l. l) O
σίιμβaση  μΙσθωσης   έpγοu,   σνατέθηκε   στην  τέταρτη  ενάγουσα   σε  εκτέλεση   της    1 Γ    .1224/2007  απόφασης   του  Δ.Σ.   της  Αμιγούς  Δημοτικής Επ1χε.fρη  σης    Ν . Μουδανιών            b_lr{)..\V («ΤΑ  ΜΟΥΔΑΝΙΑ»)  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  4879/2007   απόφαση  της n ερ1φέρε1α  ς        ,        i και   της  επfσης  372/2007   απόφασης   του  Ιδιου  Δ.Σ.,  το  έργο   της διοικητικής  στήpιξης                d.. υ του  Μουσείο  Αλiεuτικών   Σκαφών  κα1 Εργαλε/ωv   καθώς  και   τηv πώληση  εισιτηρίων    r}JJ,\tείΙ.Α και   την   ξενάγηση των επισκεπτών,  για  χρονικό  διάστημα  από  17-09-2007  μέχρι κα, _    \,. 17-03-2008,  με   συμφωνηθέν   ποσό  αμοιβής  12.500,00  ε:uρώ  πλέον  Φ.Π.Α.  το οποlο  (,'tt,ι    t1+ θα   καταβαλλόταν   σε   τpει   δόσεις    με   έκδοση    ανάλογου  τιμολογίου   παροχής    a
υπ    ιών    Περαιτέρω,  με  την  από  21-07-2009  σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  σε    "1\ τέλεση tης 49/2009 απόφασης  του Δ. Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού - '    Χ'\\
Τουριστικής  Ανάπτυξης  1<αι Προβολής  του Δήμου  ΜουδανΙων  η  οποία εγκρίθηκε με .    , , , την 5195/24-06-2009 απόφαση τηι; Περιφέρειας, ανατέθηκε στην τέταρτη ενάγουσα '-\(\_\- Ο 0 . το έργο τη διοικητικής στήριξης του Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων  t.ill  \ \.\  1 καθώς και την πώληση εισιτηρίων και την ξενάγηση των επισκεπτών, για χρονικό ,    χ;.    διάστημα  άΠό  17-04-2009  μέχρι  και 31-12-2009,    ε  σu    ωνηθέv   ποσό  αμοι  •
Ο \    14.200,00 ευρώ πλέον ,Φ Π .Α . το  οποlο θα  κατα α    οταν σε τρεις οσεrς με εκ οση 'Εχ ., t:k.1 f......,d-"P
ανάλογου τιμολογίου ποpοχής uπηρεσ1ών. Τέλος, με την από 24-12-2009 σύμβαση r,. ul-Λι'J)<, ,, #μfσθωσης έργου, σε εκτέλεση των 82/2009 και 327/2009 αποφασεων του Δ.Σ. τοu """"l'l - -'-\ι1

1.:,v  .    δήμου Μουδανιών, η οποία εγκρίθηκε με την 7843/08-10-2009 απόφαση της (;, blryL\Vσ.f
Περιφέρειας,    ανατέθηκε    στην    ανωτέρω    ενάγοuσο    το    έργο     της  φΟλαξι,ς    των    l \ .
.,    εγκαταστάσεων  των  τριών  Βιολογrκών  Σταθμών  του  δήμου  Μοuδανrών.    Άπό _τα    f t. Οί,.) Ya
_wν1    a    ανωτέρω  και  όσον  αφορά  την  τέταρτη  ενάγουσα,  δεν  πpοκύτrτει  εκτός  από  την    r/JI\.t H J 1      tJJ;
9;    0 'b•    αρχική σuμβάση, εάν το ωράριο απασχόλησής της ήταν το Ιδιο με αυτό των λοιπών
ο•'- Dr..,,  \ '    μόνιμων    υπcιλλήλων    του    εναγομένου    (πλήρες,    μερικής     απασχόλησης    κ.λπ.)    \S---\-Jb
-        δικόγραφο χρονικό διάστημα με την fδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους c:ιpouς εργασίας με τους οποίους προσλήφθηκε (δεν μνημονεύονται οι όροι παροχής εργασίας με βάση την αρχική σύμβαση, όπως ο τόπος παροχής της εργασίας, οι  ημέρες απασχόλησης κ.λπ., ούτε επίσης και οι όροι εργασfας με βάση τις διαδοχικές συμβάσεις). Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεf να διαπιστωθεί εάν η ενάγουσα 'tργαζόταν στο εναγόμενο κατά το συγκεκριμένο διάστημα .έχο ντας χαρακτήρα εξαρτημένης εργασίας, αφού δεν διαπιστώνεται εάν η παροχή Ίων υπηρεσ1ών της γινόταν στο χώρο εγκατάστασης του εναγομένου, μέσα στο ωράριο ,του αυτό καθόριζε και με το πρόγραμμα και τον τρόπο που το Ιδtο επέλεγε. Περαιτέρω, δεν εκτίθενται εξειδικευμένα 01 πάγιες και διαρκείς ανάγκες του cναγομένοu τις οποίες κάλυπτε η ενάγουσα με την εργασία της, ούτε (ικτίθετα1) εάν το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε σε δραστηριότητες σι οποlες σχετίζονται αμέσως και εuθέως με πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες  του  αντlστοιχοu  φορέα,  ότrως  οpιο ΘετοΟντα  1 αττ6  το δημόσιο συμφέρον το οποrο uπηρετε l ο φορέας αυτός, .ώστε να εlναι δυνατή η uπαγωγη σϊΙς εν λόγω ρuθμ /σ εις {βλ. σχετ. Εφ.Λαρ. 240/2010  T.N.n . «Δ.Σ.Α.»). Έτσ; δεν σποδεικνύεtαι εάν οι παρεχόμενες υτrηρεσlες της tδιας προς το ενσγόμε νο συνιστούσαν    σχέση   εξαρτημένης    εργασίας        και        όχι   σχέση        μfσθωσης    έργου καλύπτοντας με την εργασ!α της πάγιεr; και διαρκεlι; ανάγκεr; του δημου στον τομέα του    διοικητικού   προσωπικού        (υπαλλήλου    γpαφε!ου)    και    όχι    έκτακτες    και αττρόβλεmες ανάγκες αυτού.    Κατ' ακολουθfα των ανωτέρω, πpέττει η υπό κpfση αγωγή να γlνει δεκτή και ως βάσιμη στην οuσrα της και να aναγνωρ1στε/ ότι 01 δύο πρώτοι των εναγόντων από της πρόσληψης τους και, ειδικότερα ο  πρώτος (...) από την 24-11-2003 και ο δεύτερος (... από 21-11-2003, συνδέονται με τον εναγόμενο μι μlα ινιαlα  σύμβαση  εξαρτημένης εργασlας-  ιδιωτικού  δικαίου  αορfσ τ cυ    χρόνου .    Αντlθετα, πρέπει η αγωγή να απορριφθεί ως προς την περίπτωση της τέταρτης ενάγουσας, να αναγνωρrστεf ότι σπό την r,μέρα την 12-02-2002 μέχρι την κατάθεση της υτrό κρrση σγωγής τrαρέχει nς uπηρεσlες της στο εναγόμενο συνδtόμενη με σύμβαση εξαρτημένης εργασfας aoplστou χρόνου . Τέλος, τα δικαστικά έξοδο τtρέπει να c,υμψηφιστούν στο σύνολο τους μεταξύ των διαδlκων, διότι η ερμηνε!α του κανόνα δικαfοu που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαfτερο δυσχερής (άρθρο 179 του κ.n ολ.Δ.)
rιΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη δlιc:η ως προς την τplτη των ενσγοuσών (....).
ΔfΚΑΖΕΙ αν τιμwλlσ των λοιττών διαδlκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγι'J.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι πρώτος και δεύτερος των εναγ Qν των συνδέονται με το εναγόμενο Ν.Π.Ι.Δ. με συμβάσεις εξαρτημένης εργασfας ιδιωτικού δικσlου aoplστou χρόνου και με αντικεlμενο την παροχη εργασlaς διοικητιι,_ών υτrαλληλων , ο μεν πρώτος εξ αυτών (...) α,τό τις 24-11-2003 ο δε δεύτερος εξ αυτών
(...) από τις 21-11-2003.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ    την    αγωγή    ως    προς    την    τέταρτη    ενάγουσα (Ειρ.....)
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδο σrσ σύνολο τους μεταξίι των δ1αδrκων.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποψασfο θηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρlαση στο•ν Πολύγυρο, σης ..\.i, Ο ,  ... ...2014, χωpfς την παpουσlα  των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Σχόλια