ΕιρΧαλκίδας 804/2015 Ασφαλιστικά μέτρα - Νομή ακινήτου - Αγωγή αποβολής από την νομή - Παθητική νομιμοποίηση - Αποδεικτικά μέσα - Υπεύθυνες δηλώσεις

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1126/2015 - Οριζόντια ιδιοκτησία - Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου - Εκπομπή θορύβων - Προσβολή κοινής ησυχίας -. Κρίση για απαγόρευση εκπομπής θορύβων οι οποίοι προέρχονται από αποθήκη πολυκατοικίας η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου 
ΕιρΧαλκίδας 804/2015
Ασφαλιστικά μέτρα - Νομή ακινήτου - Αγωγή αποβολής από την νομή - Παθητική νομιμοποίηση - Αποδεικτικά μέσα - Υπεύθυνες δηλώσεις -.


Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής ακινήτου. Αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ο αιτών του περιγραφομένου στην αίτηση ακινήτου, διότι από το 1994 ασκεί σε αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του ως αγροτικού ακινήτου ήτοι επίβλεψη, καθαρισμός, όργωμα και λοιπές εργασίες χωρίς να ενοχληθεί από κανένα. Ο καθού με την είσοδό του στο ακίνητο τον Απρίλιο του 2015 προσέβαλε το δικαίωμα νομής και κατοχής του αιτούντος σε αυτό παράνομα και χωρίς την θέλησή του. Πιθανολογείται επείγουσα περίπτωση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, αφενός μεν λόγω των διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, αφετέρου δε λόγω του κινδύνου αλλοιώσεως της πραγματικής καταστάσεως του ακινήτου. Απαράδεκτη η ένσταση παθητικής νομιμοποιήσεως του καθού, διότι εναγόμενος στην αγωγή αποβολής από την νομή είναι αυτός που πραγματοποιεί τις πράξεις αποβολής και όχι ο κύριος του ακινήτου. Μη νόμιμα τα αιτήματα περί απαγορεύσεως πάσης μελλοντικής πράξεως, τεινούσης στην διατάραξη της νομής και κατοχής επί ακινήτου, περί επιβολής χρηματικής ποινής κατά του καθού και περί απαγγελίας περί προσωπικής κρατήσεως εις βάρος του διότι αυτά αποτελούν αιτήματα αγωγής διαταράξεως νομής και όχι αποβολής. Προσκομισθείσες υπεύθυνες δηλώσεις λογίζονται ως ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα και δεν λαμβάνονται υπόψιν ούτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς κατά την κρίση του Δικαστηρίου ελήφθησαν για να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα δίκη.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός 804/2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ


Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαλκίδας Αικατερίνη Σκουλά και τη γραμματέα Ευαγγελία Λιάκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 19-10-2015 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος: …, συνταξιούχου στρατιωτικού, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού …, ο οποίος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Αθηνών Παναγιώτα Ακριώτη.

Του καθ'ου η αίτηση: …, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού …, ο οποίος εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Χαλκίδας Αικατερίνη Παπαστρατή.

Ο αιτών με την από 17-07-2015 αίτηση του που κατατέθηκε στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας στις 17-07-2015 και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό-128/2015, ζήτησε όσα περιέχονται σ' αυτή.

Δικάσιμος της αίτησης ορίσθηκε η 04-09-2015 και κατόπιν αναβολής αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
Το Δικαστήριο αφού,


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Ο αιτών στην κρινόμενη αίτηση του ισχυρίζεται ότι είναι πλήρης κύριος, νομέας και κάτοχος ενός οικοπέδου που περιγράφει κατά θέση, έκταση, όρια, ως και τον τρόπο που περιήλθε σε αυτόν. Ότι επί του ακινήτου αυτού ασκούσε τις πράξεις νομής που περιγράφει χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανένα. Ότι τον Απρίλιο του 2015 ο καθ' ου τον απέβαλε από το ακίνητο του παράνομα και χωρίς τη θέληση του με τον τρόπο που περιγράφει. Ότι από τη συμπεριφορά του καθ' ου έχει βάναυσα θιγεί, προσβληθεί και μειωθεί η προσωπικότητα του σε όλες τις εκδηλωμένες εκφάνσεις της ως ανθρώπου. Ζητεί δε επικαλούμενος κατεπείγουσα περίπτωση ν' αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας και κάτοχος του επίδικου ακινήτου και να υποχρεωθεί ο καθ' ου και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν στην αποβολή εκ της νομής και κατοχής εκ του ανωτέρω ακινήτου .Επίσης ζητεί ν' απαγορευθεί στον καθ' ου καθώς και σε όποιον τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτόν, πάσα μελλοντική πράξη τείνουσα καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διατάραξη της νομής και κατοχής επί του συγκεκριμένου ακινήτου, να επιβληθεί εναντίον του καθ' ου χρηματική ποινή 1.500 ευρώ και να απαγγελθεί εις βάρος του προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παράβαση διατάξεως της εκδοθησομένης απόφασης και για κάθε μελλοντική διατάραξη της νομής και κατοχής. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί ο καθ' ου στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού το οποίο έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα να τη δικάσει (άρθρα 733 και 29 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ ) ως προς τη διαφορά από τη νομή και την κατοχή ενώ η βάση της που αφορά την προσβολή της προσωπικότητας απαράδεκτα σωρεύεται με τη νομή. Είναι δε νόμιμη και ορισμένη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 974, 984, 987, 943 παρ.1 και 176 ΚΠολΔ, πλην των αιτημάτων ν' απαγορευθεί στον καθ' ου καθώς και σε όποιον τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτόν, πάσα μελλοντική πράξη τείνουσα καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διατάραξη της νομής και κατοχής επί του συγκεκριμένου ακινήτου, να επιβληθεί εναντίον του καθ' ου χρηματική ποινή και να απαγγελθεί εις βάρος του προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση διατάξεως της εκδοθησομένης απόφασης και για κάθε μελλοντική διατάραξη της νομής και κατοχής τα οποία αποτελούν αιτήματα της αγωγής διατάραξης νομής και όχι αποβολής όπως στην προκειμένη περίπτωση όπου η αναγκαστική εκτέλεση είναι άμεση και πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 943 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Κατά τα λοιπά πρέπει να διερευνηθεί στην ουσιαστική της βασιμότητα εφόσον καταβλήθηκε η προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής (αριθ. γραμματίου προκαταβολής εισφορών Χ02353/2015 του ΔΣ Χαλκίδας για τον καθ' ου) ενώ για τον αιτούντα προσκομίζεται η από 21-10-2015 υπεύθυνη δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του περί μη υποχρέωσης προσκόμισης γραμματίου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων.

  Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης στο ακροατήριο που περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά κατά το λόγο γνώσεως και την αξιοπιστία του καθενός, την υπ' αριθμό 114/01-09-2015 ένορκη κατάθεση μάρτυρα του αιτούντος ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών … η οποία ελήφθη κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του καθ' ου όπως προκύπτει από την υπ' αριθμό 667/31-07-2015 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …, την υπ' αριθμό 631/14-10-2015 ένορκη βεβαίωση μάρτυρα του καθ' ου ενώπιον του Ειρηνοδίκη Χαλκίδας για την οποία κλήθηκε ο αιτών νόμιμα και εμπρόθεσμα δυνάμει της υπ' αριθμό 2320Β/02-10-2015 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών … και τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι μεταξύ των οποίων και η φωτογραφία που η γνησιότητα της δεν αμφισβητείται, πλην των από 19-05-2015 υπεύθυνων δηλώσεων που προσκομίζει ο αιτών επειδή πρόκειται για ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα που δεν λαμβάνονται υπόψιν ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων καθώς κατά την κρίση του Δικαστηρίου ελήφθησαν για να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα δίκη (ΠολΠρΑθηνών 2332/2010 δημοσίευση Νόμος) πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 Ο αιτών είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός αγρού που ευρίσκεται στη θέση «Γραμμονή» στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καθενών της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, εμβαδού 1.252,87 τετραγωνικών μέτρων όπως αυτός απεικονίζεται στο από Μάιος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού …  με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α και συνορεύει βόρεια σε πλευρά Β-Γ μήκους 10,42 μέτρων και Γ-Δ μήκους 34,96 μέτρων με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρές Α-Ζ μήκους 10,99 μέτρων και Ζ-Ε μήκους 46,56 μέτρων με ιδιοκτησία …, ανατολικά σε πλευρά Ε-Δ μήκους 20,60 μέτρων με ιδιοκτησία … και δυτικά σε πλευρά πρόσοψης Α-Β μήκους 30,87 μέτρων με την επαρχιακή οδό Ψαχνών - Τριάδας — Καθενών. Ενα τμήμα του αγρού αυτού εμβαδού 293,66 τετραγωνικών μέτρων απαλλοτριώνεται όπως αυτό απεικονίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Ζ-Α και συνορεύει βόρεια σε πλευρά Β-Γ μήκους 10,42 μέτρων με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρά Α-Ζ μήκους 10,99 μέτρων με ιδιοκτησία ..., ανατολικά σε πλευρά Ζ-Γ μήκους 29,17 μέτρων με το υπόλοιπο τμήμα του όλου αγρού και δυτικά σε πλευρά πρόσοψης Α-Β μήκους 30,87 μέτρων με την επαρχιακή οδό Ψαχνών - Τριάδας - Καθενών. Το τμήμα του ως άνω αγρού που απομένει έχει εμβαδό 959,21 τετραγωνικά μέτρα όπως αυτό απεικονίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Ζ-Γ-Δ-Ε-Ζ στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα και συνορεύει βόρεια σε πλευρά Γ-Δ μήκους 34,96 μέτρων με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρά Ζ-Ε μέτρων 46,56 μέτρων με ιδιοκτησία …, ανατολικά σε πλευρά Ε-Δ μήκους 20,60 μέτρων με ιδιοκτησία … και δυτικά σε πλευρά Ζ-Γ μήκους 29,17 μέτρων με το παραπάνω τμήμα του αγρού που απαλλοτριώνεται και πέρα από αυτό με την επαρχιακή οδό Ψαχνών - Τριάδας - Καθενών. Περιήλθε στη νομή και κατοχή του αιτούντος δυνάμει της υπ' αριθμό …/ 07 - 03 - 1982 δημόσιας διαθήκης του συμβολαιογράφου Χαλκίδας … από τον πατέρα του …, που απεβίωσε στις 01 - 06 -1994, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ' αριθμό 417/1998 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.Την κληρονομιά αυτή ο αιτών αποδέχθηκε δυνάμει της υπ' αριθμό .../17-06-2015 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Χαλκίδας …, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλκίδας στον τόμο … και αριθμό …. Από τον χρόνο κτήσης του παραπάνω ακινήτου ήτοι την 01-06-1994 οπότε απεβίωσε ο πατέρας του ο αιτών ασκεί σε αυτό τις πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του ως αγροτικού ακινήτου ήτοι επίβλεψη, καθαρισμός, όργωμα, διαμόρφωση και λοιπές εργασίες χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανένα. Επίσης ως κύριος του άνω ακινήτου συμπεριελάμβανε αυτό στις φορολογικές του δηλώσεις και ακινήτων που υπάρχουν την 01-01-1997 προς τη Δ ΟΥ Γαλατσίου από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών δήλωνε το ακίνητο αυτό από το έτος 1997 και μετέπειτα όπως προκύπτει από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 01-01-2005 προς τη ΔΟΥ Χαλκίδας, τη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης της 01-01-2010 και τις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων των ετών 2014 και 2015).

  Τον Απρίλιο 2015 ο καθ' ου εισήλθε στο παραπάνω ακίνητο και ξεκίνησε να το καλλιεργεί. Επίσης αφαίρεσε τα οκτώ ευρισκόμενα σ' αυτό παλαιά ελαιόδενδρα που υπήρχαν και φύτεψε είκοσι πέντε καινούρια ελαιόδενδρα σε όλη την προαναφερόμενη έκταση των 959.21 τετραγωνικών μέτρων. Με τις ενέργειες του αυτές προσέβαλε το δικαίωμα νομής και κατοχής του αιτούντος στο επίδικο ακίνητο αποβάλλοντας τον από αυτό παράνομα και χωρίς τη θέληση του.

  Τέλος, πιθανολογείται και η κατεπείγουσα περίπτωση, προϋπόθεση λήψεως των ασφαλιστικών μέτρων, αφενός μεν λόγω των ερίδων και των διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων αφετέρου δε λόγω του κινδύνου αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης επί του επιδίκου.

  Ο καθ' ου προέβαλε την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ποτέ δεν καλλιέργησε ούτε φύτεψε ελαιόδενδρα στο επίδικο αγροτεμάχιο το οποίο έχει αγοράσει η μητέρα του … σε έκταση 509,99 τετραγωνικών μέτρων από τη … δυνάμει του υπ' αριθμό …/18-07-2015 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Χαλκίδας … νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλκίδας ενώ για το υπόλοιπο τμήμα εμβαδού 449.22 τετραγωνικών μέτρων ισχυρίζεται ότι δεν νομιμοποιείται ούτε αυτός ως νομέας ούτε η μητέρα του ως κυρία και κάτοχος. Όπως προέκυψε όμως κατά το χρόνο της αποβολής τον Απρίλιο του 2015 δεν είχε συντελεσθεί η ανωτέρω αγοραπωλησία. Πέραν αυτού εναγόμενος στην αγωγή αποβολής από τη νομή είναι αυτός που πραγματοποιεί τις πράξεις αποβολής και όχι ο κύριος του ακινήτου.

 Επιπλέον από το δελτίο αδικημάτων και συμβάντων της 16-05-2015 του AT Νέας Αρτάκης προκύπτει ότι ο καθ' ου, μετά από καταγγελία του αιτούντος για καλλιέργεια του ακινήτου από τον καθ' ου, αφαίρεση των παλαιών 8 ελαιοδένδρων και φύτευση 25 καινούριων, αποδέχθηκε τις ανωτέρω πράξεις καθόσον όπως ισχυρίσθηκε το εν λόγω αγρόκτημα είναι δικό του και το αγόρασε πριν ενάμισι χρόνο από τη …. Κατά συνέπεια η ένσταση αυτή κρίνεται απορριπτέα. Περαιτέρω ο καθ' ου ισχυρίζεται ότι τμήμα εμβαδού 509,99 τετραγωνικών μέτρων ανήκε στη … το γένος …  και όχι στον αιτούντα το οποίο εν συνεχεία μεταβιβάσθηκε στη μητέρα του …. Δεν πιθανολογήθηκε όμως κατά την κρίση του Δικαστηρίου η ουσιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού αυτού. Ειδικότερα η …  επικαλείται στο υπ' αριθμό …/18-07-2015 συμβόλαιο ως προς τη κτήση του ακινήτου από αυτήν μερίδιο εκ κληρονομιάς από τον πατέρα της … και κατόπιν άτυπη διανομή μεταξύ των αδελφών της ενώ για το ακίνητο που κληρονόμησε ο αιτών από τον πατέρα του μετά το θάνατο του υπάρχει η δημόσια διαθήκη με αριθμό 6301/07-03-1982 του συμβολαιογράφου Χαλκίδας … όπου το επίδικο ακίνητο φέρει έκταση περίπου ενός στρέμματος και επί του οποίου ασκεί πράξεις νομής από την 01-06-1994.

 Σύμφωνα με τα παραπάνω η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και ν' αναγνωρισθεί ο αιτών προσωρινά νομέας και κάτοχος του επιδίκου ακινήτου, να υποχρεωθεί ο καθ' ου και όποιος τρίτος έλκει δικαιώματα από αυτόν ν' αποδώσει στον αιτούντα τη νομή και κατοχή του και σε περίπτωση αρνήσεως του να διαταχθεί η βίαιη αποβολή του και η εγκατάσταση του αιτούντος σ' αυτό. Τέλος, πρέπει η δικαστική δαπάνη του αιτούντος να επιβληθεί εις βάρος του καθ' ου λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ) όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Απορρίπτει ό,τι έκρινε απορριπτέο.

Αναγνωρίζει τον αιτούντα προσωρινά νομέα και κάτοχο ενός αγρού που ευρίσκεται στη θέση «Γραμμονή» στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καθενών της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, εμβαδού 1.252,87 τετραγωνικών μέτρων όπως αυτός απεικονίζεται στο από Μάιος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού …  με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α και συνορεύει βόρεια σε πλευρά Β-Γ μήκους 10,42 μέτρων και Γ-Δ μήκους 34,96 μέτρων με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρές Α-Ζ μήκους 10,99 μέτρων και Ζ-Ε μήκους 46,56 μέτρων με ιδιοκτησία …, ανατολικά σε πλευρά Ε-Δ μήκους 20,60 μέτρων με ιδιοκτησία … και δυτικά σε πλευρά πρόσοψης Α-Β μήκους 30,87 μέτρων με την επαρχιακή οδό Ψαχνών - Τριάδας — Καθενών, ένα τμήμα του οποίου εμβαδού 293,66 τετραγωνικών μέτρων απαλλοτριώνεται όπως αυτό απεικονίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Ζ-Α και συνορεύει βόρεια σε πλευρά Β-Γ μήκους 10,42 μέτρων με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρά Α-Ζ μήκους 10,99 μέτρων με ιδιοκτησία …, ανατολικά σε πλευρά Ζ-Γ μήκους 29,17 μέτρων με το υπόλοιπο τμήμα του όλου αγρού και δυτικά σε πλευρά πρόσοψης Α-Β μήκους 30,87 μέτρων με την επαρχιακή οδό Ψαχνών — Τριάδας - Καθενών ενώ το τμήμα του ως άνω αγρού που απομένει έχει εμβαδό 959,21 τετραγωνικά μέτρα όπως αυτό απεικονίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Ζ-Γ-Δ-Ε-Ζ και συνορεύει βόρεια σε πλευρά Γ-Δ μήκους 34,96 μέτρων με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρά Ζ-Ε μέτρων 46,56 μέτρων με ιδιοκτησία …, ανατολικά σε πλευρά Ε-Δ μήκους 20,60 μέτρων με ιδιοκτησία … και δυτικά σε πλευρά Ζ-Γ μήκους 29,17 μέτρων με το παραπάνω τμήμα του αγρού που απαλλοτριώνεται και πέρα από αυτό με την επαρχιακή οδό Ψαχνών -Τριάδας - Καθενών.

Υποχρεώνει τον καθ' ου και όποιον τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτόν ν' αποδώσει στον αιτούντα τη νομή και κατοχή του επιδίκου ακινήτου και σε περίπτωση αρνήσεως του διατάσσει τη βίαιη αποβολή του και την εγκατάσταση του αιτούντος σ' αυτό.

Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος εις βάρος του καθ' ου την οποία ορίζει στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Χαλκίδα στις 30-12-2015 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.


Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια