ΜΠρΑθ 39/2015 Κοινή γονική μέριμνα - Επιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή -Αναστολή δικηγόρου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1126/2015 - Οριζόντια ιδιοκτησία - Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου - Εκπομπή θορύβων - Προσβολή κοινής ησυχίας -. Κρίση για απαγόρευση εκπομπής θορύβων οι οποίοι προέρχονται από αποθήκη πολυκατοικίας η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 39/2015

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ιωάννη Σταυρόπουλο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου, και από το Γραμματέα Ηλία Ηλιάδη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 3.11.2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ..., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, ατομικά και υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ..., η οποία εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της .

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ-ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, ατομικά και υπό την ιδιότητά του ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του ..., ο οποίος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του .

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21.1.2013 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 115/2013, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, και γράφθηκε στο πινάκιο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 15.9.2014 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 2000/2014, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, και γράφθηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Νόμιμα φέρονται προς συζήτηση οι υπό κρίση αγωγές των διαδίκων, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι είναι πρόδηλη η συνάφεια τους και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επέρχεται δε μείωση των εξόδων (άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ).


I. Με την υπ' αριθ. 115/2013 αγωγή η ενάγουσα ζητεί, όπως παραδεκτά συμπλήρωσε αυτήν και περιόρισε το αίτημα της δια των νομότυπα κατατεθειμένων προτάσεων της (άρθρο 223 εδ.β' Κ.Πολ.Δ.) αλλά και με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενώπιον του ακροατηρίου, να ανατεθεί οριστικά στην ίδια η επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων της, που έχει αποκτήσει με τον εναγόμενο, των οποίων ο έγγαμος βίος έχει διασπασθεί, να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να της καταβάλλει για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, καθόσον αυτά αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, την ανάλογη με βάση τις οικονομικές του δυνάμεις διατροφή σε χρήμα, για το μεν ... ποσού 750 ευρώ μηνιαίως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και για μια διετία από τη συζήτηση της αγωγής, ήτοι μέχρι την 2.11.2016, για τη δε ... ποσού 470 ευρώ μηνιαίως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι και τον Αύγουστο 2013 και ποσού 711 ευρώ από το Σεπτέμβριο 2013 μέχρι την 2.11.2016, άπαντα τα ανωτέρω ποσά προκαταβλητέα εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε ληξιπρόθεσμης παροχής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, να απειληθεί σε βάρος του εναγομένου χρηματική ποινή 150 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης σχετικά με την ανάθεση της επιμέλειας σε αυτήν και την καταβολή της διατροφής εκ μέρους του εναγομένου και να καταδικαστεί αυτός στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή εισάγεται παραδεκτώς για να εκδικαστεί ενώπιον του παρόντος αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρα 1 περ.α', 17 αρ.2, 22, 39Α, 64§1, 70 Κ.Πολ.Δ) κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681 Β' και Γ' Κ.Πολ.Δ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489§2, 1493, 1496-1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 341 και 345 ΑΚ και 176 Κ.Πολ.Δ, πλην των απορριπτέων ως μη νομίμων παρεπομένων αιτημάτων περί κήρυξης της εκδοθησομένης απόφασης προσωρινά εκτελεστής και περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος του εναγομένου, καθόσον, ως προς το μεν αίτημα της ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων στην ίδια, η εκδοθησομένη απόφαση είναι διαπλαστική και δεν εκτελείται, ενώ επίσης μη εκτελεστή είναι και ως προς το σχετικό με την υποχρέωση καταβολής διατροφής αίτημα κατόπιν του περιορισμού του σε αναγνωριστικό κατά τα ανωτέρω. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, καθόσον: α) έχουν προκαταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 173 αρ.4 Κ.Πολ.Δ από τον εναγόμενο τα έξοδα της δίκης (βλ. την από 3.11.2014 απόδειξη προκαταβολής εξόδων του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας), β) τηρήθηκε η προβλεπόμενη επί ποινή απαραδέκτου κατ' άρθρ. 681Γ ΚΠολΔ απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά τη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο ενώπιον του Δικαστηρίου (βλ. τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης) και γ) για την τήρηση της προβλεπόμενης επί ποινή απαραδέκτου κατ' άρθρο 681 Γ§ 2 Κ.Πολ.Δ προδικασίας, που περιλαμβάνει την έρευνα από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή στο Δικαστήριο έως την ημέρα της συζήτησης σχετικής αναλυτικής έκθεσης, απαιτείται η κατά τα άρθρ. 49 επ. Ν. 2447/1996 ίδρυση των κατά Πρωτοδικείο Κοινωνικών Υπηρεσιών που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Συνεπώς, έως την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων η τήρηση της πιο πάνω προϋπόθεσης ατονεί και έτσι δεν δημιουργείται απαράδεκτο (βλ. ΕφΔωδ 198/2004 Τραπ. Νομ. Πληροφ. «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ 1388/2007 ΕΦΑΔ 2008. 229, ΕφΠατρ 522/2003 ΑχαΝομ 2004.166), λαμβανομένου υπόψη ότι η μη υποβολή έκθεσης της κοινωνικής έρευνας δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης κατ' άρθρ. 19 παρ. 4 Ν. 2521/1997.

Ο εναγόμενος αρνείται την αγωγή και επιπλέον προβάλλει τον ισχυρισμό ότι για τον καθορισμό του ποσού που αντιστοιχεί στη διατροφή των ανηλίκων τέκνων του, πρέπει να συνυπολογισθούν και οι οικονομικές δυνάμεις της ενάγουσας, που έχει υποχρέωση συνεισφοράς στη διατροφή αυτών, και, επομένως, πρέπει να μειωθεί ανάλογα η δική του συνεισφορά κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις προτάσεις του. Ενόψει, ωστόσο, του ότι η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή δεν ζητεί το συνολικό ποσό που αντιστοιχούν στις διατροφικές ανάγκες των ανηλίκων τέκνων της, αλλά μόνο το ποσό που αναλογικά βαρύνει τον εναγόμενο, ο ισχυρισμός αυτός του τελευταίου εκλαμβάνεται ως αρνητικός της ιστορικής βάσης της αγωγής (Εφθεσ 2944/2004 Αρμ 2005, 866).


II. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510 § 1 και 1518 § 1 ΑΚ προκύπτει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του, αυτή δε η τελευταία περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1513§1 και 1514 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, μεταξύ άλλων, να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στους δύο γονείς απο κοινού, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου. Συνεπώς, σε περίπτωση διαζυγίου (ή διακοπής της συμβίωσης), για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας από κοινού και στους δύο γονείς απαιτείται, εκτός από τη λήψη υπόψη εκ μέρους του δικαστηρίου του συμφέροντος του τέκνου καθώς και των κριτηρίων των άρθρων 1511 §2 και 1513§2 ΑΚ, και η προηγούμενη συμφωνία των γονέων ως προς την ίδια την ανάθεση αλλά και ως προς τον τόπο διαμονής του τέκνου (βλ. και Παπαδόπουλο, Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, τ. Β'. σ. 269). Περαιτέρω, το Δικαστήριο σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των διαδίκων συζύγων έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1513 παρ. 1 εδ. 2,1514 ΑΚ να κατανείμει μεταξύ αυτών την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους όπως και την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του (Βλ. σχετ. ΑΠ 1079/1986 ΕλλΔνη 28,842, ΑΠ 22/1989 ΕΕΝ 56,127, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας τόμ. VIII, 2η έκδοση, υπ' άρθρα 1513-1514, αρ. 77 επ.). Η εν λόγω κατανομή μπορεί να είναι λειτουργική, δηλ. ανάθεση ορισμένων λειτουργών στον ένα γονέα και των υπολοίπων στον άλλο ή χρονική δηλαδή εναλλασσόμενη άσκηση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας (βλ. σχετ. ΑΠ 861/1985 ΕΕΝ 93,302).

Με την υπ' αριθ. 2000/2014 αγωγή ο ενάγων ζητεί, κατ' εκτίμηση του δικογράφου, όπως παραδεκτά συμπλήρωσε αυτό και περιόρισε το αίτημα του δια των νομότυπα κατατεθειμένων προτάσεων του (άρθρο 223 εδ.β' Κ.Πολ.Δ.) αλλά και με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενώπιον του ακροατηρίου, να κατανεμηθεί χρονικά η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας (επομένως και της επιμέλειας) των ανηλίκων τέκνων και να ασκείται αυτή από τον ίδιο ανά δεύτερη εβδομάδα εναλλασσόμενος με την εναγομένη, άλλως να ανατεθεί μέρος της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων του (παιδεία, υγεία, αθλητισμός) από κοινού στον ίδιο και την εναγομένη, να ρυθμιστεί η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα, κατά τον τρόπο που ο ίδιος υποδεικνύει, να υποχρεωθεί η εναγομένη, για την περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα της χρονικής κατανομής της γονικής μέριμνας, να του καταβάλλει για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, καθόσον αυτά αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, την ανάλογη με βάση τις οικονομικές της δυνάμεις διατροφή σε χρήμα ποσού 150 ευρώ μηνιαίως για το καθένα, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και για μια διετία, προκαταβλητέα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε ληξιπρόθεσμης παροχής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και να καταδικαστεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή εισάγεται παραδεκτώς για να εκδικαστεί ενώπιον του παρόντος αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρο 30 § 3 Κ.Πολ.Δ) κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681 Β' και Γ Κ.Πολ.Δ, ενώ απορριπτέος είναι ο ισχυρισμός της εναγομένης, κατ' εκτίμηση του, περί του ότι ο ενάγων δεν μπορεί να παρίσταται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, επειδή ο τελευταίος έχει την ιδιότητα του πανεπιστημιακού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθόσον, όπως προκύπτει από την από 4.11.2014 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προσωπικού του ως άνω ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος υπηρετεί στη Νομική Σχολή αυτού ως λέκτορας και, επομένως, δεν εμπίπτει στις αναφερόμενες στο άρθρο 32§1 του Κώδικα Δικηγόρων περιπτώσεις μερικής αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Περαιτέρω, η υπό κρίση αγωγή είναι νόμιμη, πλην του απορριπτέου ως μη νομίμου επικουρικού αιτήματος περί ανάθεσης μέρους της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων του από κοινού στον ίδιο και την εναγομένη, εφόσον, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ως άνω μείζονα σκέψη, αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, συμφωνία των διαδίκων ως προς την ίδια την ανάθεση, η οποία προφανώς δεν υφίσταται ενόψει της προκείμενης αντιδικίας μεταξύ τους. Σημειωτέον ότι και το κύριο αίτημα του ενάγοντος περί χρονικής κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των διαδίκων δεν νοείται ως από κοινού ανάθεση της σε αυτούς, όπως το εισάγει ο ενάγων, αλλά ως ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της στον καθένα από αυτούς για το χρονικό διάστημα που του αναλογεί. Περαιτέρω, η υπό κρίση αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489§2, 1493, 1496, 1513, 1514, 1520§1, 341 και 345 ΑΚ, 907, 910 αρ. 4 και 69§1 περ. δ', 176 Κ.Πολ.Δ, πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, καθόσον: α) έχει καταβληθεί για το καταψηφιστικό αίτημα αυτής το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. τα υπ' αριθ. 400639 και 249120 Σειρά Α' αγωγόσημα μετά των επικολληθέντων ενσήμων), β) δεν αμφισβητείται ότι η εναγομένη έχει προκαταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 173 αρ.4 Κ.Πολ.Δ τα έξοδα της δίκης, γ) τηρήθηκε η προβλεπόμενη επί ποινή απαραδέκτου κατ' άρθρ. 681Γ ΚΠολΔ απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά τη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο ενώπιον του Δικαστηρίου (βλ. τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης) και δ) για την τήρηση της προβλεπόμενης επί ποινή απαραδέκτου κατ' άρθρο 681 Γ § 2 Κ.Πολ.Δ προδικασίας, που περιλαμβάνει την έρευνα από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή στο Δικαστήριο έως την ημέρα της συζήτησης σχετικής αναλυτικής έκθεσης, απαιτείται η κατά τα άρθρ. 49 επ. Ν. 2447/1996 ίδρυση των κατά Πρωτοδικείο Κοινωνικών Υπηρεσιών που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Συνεπώς, έως την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων η τήρηση της πιο πάνω προϋπόθεσης ατονεί και έτσι δεν δημιουργείται απαράδεκτο (βλ. ΕφΔωδ 198/2004 Τραπ. Νομ. Πληροφ. «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ 1388/2007 ΕΦΑΔ 2008. 229, ΕφΠατρ 522/2003 ΑχΝομ 2004.166), λαμβανομένου υπόψη ότι η μη υποβολή έκθεσης της κοινωνικής έρευνας δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης κατ' άρθρ. 19 παρ. 4 Ν. 2521/1997.


III. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, των ενόρκων βεβαιώσεων που λήφθηκαν με την επιμέλεια των διαδίκων κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του αντιδίκου τους στα πλαίσια της μεταξύ τους δίκης ασφαλιστικών μέτρων, που χρησιμοποιούνται για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, των εγγράφων και των φωτογραφιών που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύονται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο την 9.7.2005 στην Κομοτηνή, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν δύο τέκνα, το ... και την ..., που γεννήθηκαν την 19.10.2006 και την 12.2.2009 αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε τον Ιούλιο του 2011 με την αποχώρηση του εναγομένου-ενάγοντος από την οικογενειακή στέγη στο Μαρούσι Αττικής. Περαιτέρω, επί των σχετικών αιτήσεων των διαδίκων εκδόθηκε η υπ' αριθ. 13002/2012 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα-εναγομένη η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου-ενάγοντος με αυτά και υποχρεώθηκε ο τελευταίος να καταβάλλει στην ενάγουσα-εναγομένη για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους προσωρινή μηνιαία διατροφή ποσού 275 ευρώ για το και 225 ευρώ για την . Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα-εναγομένη, η οποία από τη διάσπαση του έγγαμου βίου της μέχρι σήμερα κατοικεί μαζί με τα ανήλικα τέκνα της στην ως άνω οικογενειακή στέγη στο Μαρούσι Αττικής, είναι πολύ καλή μητέρα και τους επιδεικνύει στοργή και αγάπη, έχει αφιερωθεί στο μητρικό ρόλο και επιθυμεί το καλύτερο δυνατό για τα τέκνα της, τα οποία δεν έχουν απομακρυνθεί ποτέ από εκείνην και έχουν αναπτύξει σταθερό ψυχικό σύνδεσμο μαζί της. Το αίτημα του εναγομένου-ενάγοντος για χρονική κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επιμέλεια, σε κάθε ένα από τους διαδίκους ανά εβδομάδα προσκρούει αναμφίβολα στο συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, με γνώμονα του οποίου και μόνο κρίνει το Δικαστήριο, εφόσον μια τέτοια λύση, πέραν του ότι θα υποβάλει τα τέκνα σε μια διαρκή μετακίνηση από τη μία οικία στην άλλη, θα είχε ενδεχομένως κάποιο νόημα, αν υπήρχε σύμπνοια και ταύτιση απόψεων μεταξύ των διαδίκων ως προς τον τρόπο ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους. Στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο οι ίδιες οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων είναι τεταμένες, αλλά παρατηρείται και από τους ισχυρισμούς τους σαφώς διαφορετική φιλοσοφία και τρόπος σκέψης ως προς τα ανωτέρω ζητήματα, γεγονός που θα καθιστούσε τα τέκνα δέκτες διαφορετικών υποδείξεων, προτροπών και μηνυμάτων, αν προκρινόταν η παραπάνω λύση, με αναπόφευκτες συνέπειες στην ψυχοσύνθεση τους και με προφανή τον κίνδυνο για τη διάσπαση της προσωπικότητας τους. Ως εκ τούτου, το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, όπως προσδιορίζεται από την ανάγκη της ομαλής σωματικής και ψυχοπνευματικής ανάπτυξης τους και καθορίζεται από τις βιοτικές τους ανάγκες, επιβάλλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου τους στην ενάγουσα-εναγομένη μητέρα τους, η οποία ανταποκρίνεται με επάρκεια στα από την επιμέλεια απορρέοντα καθήκοντα της, ενώ απορριπτέο ως ουσιαστικά αβάσιμο είναι και το αίτημα του εναγομένου-ενάγοντος περί καταβολής διατροφής σε αυτόν για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων ως αυτόθροης συνέπειας της απόρριψης του αιτήματος του περί χρονικής κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας. Ακολούθως, μετά την ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην ενάγουσα - εναγομένη μητέρα τους, συντρέχει περίπτωση για τη ρύθμιση του νόμιμου δικαιώματος επικοινωνίας του εναγομένου-ενάγοντος πατέρα τους με αυτά, ο οποίος ζητεί τον καθορισμό του τρόπου άσκησης της όπως ο ίδιος υποδεικνύει. Με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον των τέκνων των διαδίκων, που επιβάλλει τη διατήρηση διαρκούς επικοινωνίας τους με τον εναγόμενο-ενάγοντα πατέρα τους προκειμένου να μην αποξενωθούν ψυχικά από αυτόν και να ενισχυθούν οι μεταξύ τους υφιστάμενοι δεσμοί αίματος και τα αισθήματα αμοιβαίας αγάπης και στοργής, πάντα με σκοπό την ομαλή ανάπτυξη τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επικοινωνία του εναγομένου-ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα τους πρέπει να πραγματοποιείται, όπως ειδικότερα εκτίθεται στο διατακτικό της παρούσας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, καθόσον στερούνται πλήρως εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας τους, να εργαστούν. Συνεπώς, υπόχρεοι προς διατροφή τους είναι οι γονείς τους από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις, ενώ το μέτρο της διατροφής του πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες διαβίωσής τους, και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την περίθαλψη και ανατροφή τους. Η ενάγουσα-εναγομένη είναι δικαστική λειτουργός, που υπηρετεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το βαθμό του Παρέδρου και κατά το έτος 2013 είχε μηναία εισοδήματα ποσού 3.023 ευρώ, ενώ κατά το έτος 2014 αυτά ανήλθαν στο ποσό των 3.474 ευρώ. Επιπλέον, έχει την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος, επιφάνειας 139 τ.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στο οποίο και διαμένει μαζί με τα ανήλικα τέκνα, καθώς και ενός οικοπέδου, έκτασης 1.000 τ.μ. στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα και ενός αγροτεμαχίου 50 στρεμμάτων στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου, χωρίς να προκύπτει ότι αυτά τα δύο τελευταία ακίνητα της αποφέρουν κάποιο εισόδημα, λαμβάνονται όμως υπόψη για την εκτίμηση της περιουσιακής της κατάστασης. Τέλος, είναι κυρία του υπ' αριθ. ΙΒΝ ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής HONDA, 1.600 κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004. ʼλλα εισοδήματα, πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία δεν διαθέτςι η ενάγουσα-εναγομένη, που δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πέραν των τέκνων της, βαρύνεται όμως με τις λειτουργικές δαπάνες της ως άνω οικίας αυτής κατά την αναλογία της (ηλεκτρικού, ύδατος, τηλεφώνου, θέρμανσης κ.λπ.), καθώς και με την καταβολή μηνιαίας δόσης ποσού 1.441 ευρώ προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα έναντι στεγαστικού δανείου ποσού 350.000 ευρώ που έλαβε από αυτήν για την αγορά του ως άνω διαμερίσματος, ενώ οι λοιπές ανάγκες διαβίωσης της είναι αντίστοιχες γυναικών παρόμοιας με αυτήν ηλικίας. Ο εναγόμενος-ενάγων είναι δικαστικός λειτουργός, που υπηρετεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με το βαθμό του Πρωτοδίκη και κατά το έτος 2013 είχε μηναία εισοδήματα ποσού 2.372, ενώ κατά το έτος 2014 αυτά ανήλθαν στο ποσό των 2.500 ευρώ περίπου μέχρι τον Ιούλιο και στο ποσό των 2.900 ευρώ περίπου από τον Αύγουστο και μετά. Επιπλέον, είναι κύριος του υπ' αριθ. ΚΟΕ ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής FORD, 1.600 κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001. ʼλλα εισοδήματα, πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία δεν διαθέτει ο εναγόμενος-ενάγων, που δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πέραν των τέκνων του, βαρύνεται όμως με την καταβολή μηνιαίου μισθώματος 450 ευρώ για τη μίσθωση του διαμερίσματος, που διαμένει στο Μαρούσι Αττικής καθώς και με τις λειτουργικές δαπάνες της εν λόγω οικίας (ηλεκτρικού, ύδατος, τηλεφώνου, θέρμανσης κ.λπ.), ενώ οι λοιπές ανάγκες διαβίωσης του είναι αντίστοιχες ανδρών παρόμοιας με αυτόν ηλικίας. Περαιτέρω, τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων διαμένουν, όπως προαναφέρθηκε, με τη μητέρα τους στην ως άνω οικία αυτής και βαρύνονται με τις λειτουργικές δαπάνες αυτής κατά το μέρος που τους αναλογεί. Φοιτούν ο μεν στην τρίτη τάξη του Δημοτικού, η δε στο νηπιαγωγείο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών». Το κόστος των διδάκτρων για τη φοίτηση τους, η οποία περιλαμβάνει και αθλητικές δραστηριότητες, ανέρχεται για το … στο ποσό των 492 ευρώ για το σχολικό έτος 2012-2013, στο ποσό των 385 ευρώ για το σχολικό έτος 2013-2014 και στο ποσό των 368 ευρώ για το σχολικό έτος 2013-2014 και μετά, ενώ για την … στο ποσό των 372 ευρώ για το σχολικό έτος 2013-2014 και στο ποσό των 404 ευρώ για το σχολικό έτος 2014-2015 και μετά. Κατά τα λοιπά οι δαπάνες διαβίωσης των ως άνω ανηλίκων, ήτοι σίτισης, ένδυσης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ. είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης με αυτά ηλικίας. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, προσδιοριζόμενη από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρινόμενη στα απαραίτητα έξοδα για τις ως άνω αναφερόμενες αιτίες, πρέπει να καθοριστεί ως προς το στο ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως και ως προς την στο πόσο των 400 ευρώ μηνιαίως μέχρι και τον Αύγουστο του 2013 και στο ποσό των 750 ευρώ μηνιαίως από το Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. Στο ποσά αυτά συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της ενάγουσας-εναγομένης για την περιποίηση και τη φροντίδα τους, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Από τα ποσά αυτό ο εναγόμενος-ενάγων μπορεί, ενόψει της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης, να καταβάλλει για το μεν το ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως, για τη δε το ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως μέχρι τον Αύγουστο του 2013 και το ποσό των 340 ευρώ από το Σεπτέμβριο 2014 και μετά. Κατά τα υπόλοιπα ποσά, που απαιτούνται για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, συμμετέχει η ενάγουσα-εναγομένη μητέρα του με τα εισοδήματα της και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους, ο δε συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, εφόσον η ενάγουσα-εναγομένη ζητεί με την υπό κρίση αγωγή όχι το σύνολο του κόστους των διατροφικών αναγκών των τέκνων τους αλλά εκείνο το μέρος, που βαρύνει κατ' αναλογία τον εναγόμενο-ενάγοντα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη μείζονα σκέψη. Επομένως, πρέπει: Α) η υπ' αριθ. 115/2013 η αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, και , στην ενάγουσα-εναγομένη, να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος-ενάγων οφείλει να καταβάλλει στην ενάγουσα-εναγομένη, για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, διατροφή σε χρήμα, για το μεν , ποσού τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ μηνιαίως, για τη δε , ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ μηνιαίως μέχρι και τον Αύγουστο 2013 και ποσού τριακοσίων σαράντα (340) ευρώ μηνιαίως από το Σεπτέμβριο 2013 και μετά, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι και την 2.11.2016, άπαντα τα ανωτέρω ποσά προκαταβλητέα εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε ληξιπρόθεσμης παροχής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, Β) η υπ' αριθ. 2000/2014 αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στο αίτημα χρονικής κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας και το συνακόλουθο αίτημα περί καταβολής διατροφής από την ενάγουσα-εναγομένη, να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα λοιπά, να ρυθμιστεί η επικοινωνία του εναγομένου-ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα του, όπως ειδικότερα εκτίθεται στο διατακτικό της παρούσας, και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, εφόσον πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την υπ' αριθ. 115/2013 αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, και , στην ενάγουσα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο εναγόμενος οφείλει να καταβάλλει στην ενάγουσα, για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, διατροφή σε χρήμα, για το μεν , ποσού τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ μηνιαίως, για τη δε , ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ μηνιαίως μέχρι και τον Αύγουστο 2013, και ποσού τριακοσίων σαράντα (340) ευρώ μηνιαίως από το Σεπτέμβριο 2013 και μετά, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι και την 2.11.2016, άπαντα τα ανωτέρω ποσά προκαταβλητέα εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε ληξιπρόθεσμης παροχής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπ' αριθ. 2000/2014 αγωγή ως προς το σκέλος αυτής, που αφορά στο αίτημα χρονικής κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας και το συνακόλουθο αίτημα περί καταβολής διατροφής από την εναγομένη, καθώς και το επικουρικό αίτημα περί από κοινού άσκησης μέρους της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την ως άνω αγωγή.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα του και ορίζει ότι αυτός θα επικοινωνεί μαζί τους, παραλαμβάνοντας αυτά από την κατοικία της εναγομένης και επιστρέφοντας αυτά στην κατοικία της κατά τη λήξη της επικοινωνίας, ως ακολούθως: 1) Το δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10.00 το πρωί του Σαββάτου έως 18.00 το βράδυ της Κυριακής, 2) κάθε Τετάρτη, από ώρα 17.30 έως ώρα 20.30, και κάθε Παρασκευή, όταν δεν θα επικοινωνεί το Σαββατοκύριακο, από ώρα 17.30 έως ώρα 21.00, 3) κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για μία εβδομάδα τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά εναλλάξ κάθε χρόνο, δηλαδή από ώρα 10.00 το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19.00 το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου ή από ώρα 10.00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19.00 το βράδυ της 6ης Ιανουαρίου, αρχής γενόμενης από το πρώτο διάστημα, 4) κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα εναλλάξ κάθε χρόνο, από ώρα 10.00 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 19.00 το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα ή από ώρα 10.00 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα έως ώρα 19.00 το βράδυ της Κυριακής του Θωμά, αρχής γενόμενης από το πρώτο διάστημα και 5) κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών για είκοσι (20) ημέρες συνολικά, συναπτές ή τμηματικά, κατά το μήνα Ιούλιο ή το μήνα Αύγουστο, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των διαδίκων. Σημειώνεται επίσης ότι α) κατά την ονομαστική  εορτή και τα γενέθλια των τέκνων των διαδίκων θα δύναται να τα επισκέπτεται και ο γονέας, με τον οποίο δεν διαμένουν τη συγκεκριμένη ημέρα και να συμμετέχει σε ενδεχόμενη εορταστική εκδήλωση και β) κάθε διάδικος, με τον οποίο δεν διαμένουν τα τέκνα κάποια συγκεκριμένη ημέρα, θα δικαιούται να επικοινωνεί για λίγα λεπτά μαζί τους τηλεφωνικά κατά το χρονικό διάστημα από 19.00 έως 20.00 της ημέρας εκείνης.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 23-1-2015 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια