ΜΠρΑθ 725/2015 Δημόσια υιοθεσία ανηλίκου -. Απαιτείται η συναίνεση των φυσικών γονέων. Η συναίνεση των φυσικών γονέων μπορεί να αναπληρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου, εάν..

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1126/2015 - Οριζόντια ιδιοκτησία - Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου - Εκπομπή θορύβων - Προσβολή κοινής ησυχίας -. Κρίση για απαγόρευση εκπομπής θορύβων οι οποίοι προέρχονται από αποθήκη πολυκατοικίας η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου
ΜΠρΑθ 725/2015
Δημόσια υιοθεσία ανηλίκου -.
Απαιτείται η συναίνεση των φυσικών γονέων. Η συναίνεση των φυσικών γονέων μπορεί να αναπληρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου, εάν το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν. Η ..
στείρα άρνηση του φυσικού γονέα, δίχως να προβάλλονται βάσιμοι λόγοι για την άρνηση του, ή δίχως να παρέχει τα εχέγγυα ότι είναι ικανός να αναθρέψει το παιδί του, τουλάχιστον υπό καλές συνθήκες διαβίωσης, πρέπει να οδηγεί αναμφίβολα στην κατάφαση της καταχρηστικότητας. Οι πλησιέστεροι συγγενείς των θετών γονέων εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που η ακρόασή τους  είναι εφικτή. Το δικαστήριο αναπληρώνει την άρνηση της φυσικής μητέρας να συναινέσει στην υιοθεσία. Δεκτή η αίτηση υιοθεσίας.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης 725/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


            Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Φωτεινή Αλεκοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και από τη Γραμματέα Φωτεινή Μαρίνου.

            Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 17η Νοεμβρίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση των διαδίκων:

Των αιτούντων: 1. …… …… του …. και 2. …. …. του …., συζύγου …. ….., κατοίκων αμφοτέρων …., οδός …. αρ. …, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά  ...

            Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 3.11.2014 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης 123224/2014 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 3245/4.11.2014 και η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη δημόσια συζήτηση στο ακροατήριο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά της από το σχετικό πινάκιο, οι αιτούντες παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω και η πληρεξούσια δικηγόρος τους ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί και αναφέρθηκαν στις γραπτές προτάσεις που κατέθεσαν.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


            I. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1549, 1550, 1552 του ΑΚ και 800 του ΚΠολΔ για την υιοθεσία ανηλίκου, η οποία τελείται με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου θετού γονέα, απαιτείται να συναινέσουν αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου οι φυσικοί γονείς του. Η συναίνεση αυτή αναπληρώνεται από το δικαστήριο, μόνο εάν συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 1552 του ΑΚ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1552 παρ. 1 περ. δ' του ΑΚ, η συναίνεση των φυσικών γονέων μπορεί να αναπληρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου, εάν το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1532 και 1533 του ΑΚ και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναπλήρωση της συναίνεσης του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση είναι η σωρευτική ύπαρξη άρνησης συναίνεσης και καταχρηστικότητα αυτής (Βλ. ΠΠρΘεσ 6446/2013, δημοσίευση σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 2021/2000, αδημοσίευτη στο νομικό τύπο). Η καταχρηστικότητα κρίνεται με βάση το σύνολο των ειδικών συνθηκών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, αλλά και με συνεκτίμηση του συμφέροντος των φυσικών γονέων, που παρά την προηγηθείσα από μέρους τους κακή άσκηση της επιμέλειας, που είχε σαν συνέπεια την αφαίρεσή της με δικαστική απόφαση, μπορεί να αρνούνται δικαιολογημένα να συναινέσουν στην υιοθεσία του τέκνου τους (βλ. Θ. Παπαχρίστου σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, υπό άρθρα 1550 - 1553, αρ. 30 και Κ. Παντελίδου, Οι τελευταίες αλλαγές στο δίκαιο της υιοθεσίας που επέφερε ο Ν. 2915/2001, Αρμ. 2002, σελ 833 επ). Η στείρα άρνηση του φυσικού γονέα, δίχως να προβάλλονται βάσιμοι λόγοι για την άρνηση του, ή δίχως να παρέχει τα εχέγγυα ότι είναι ικανός να αναθρέψει το παιδί του, τουλάχιστον υπό καλές συνθήκες διαβίωσης, πρέπει να οδηγεί αναμφίβολα στην κατάφαση της καταχρηστικότητας (βλ. Σχ. Πανταζόπουλου, Σκέψεις για την αναπλήρωση της συναίνεσης του φυσικού  γονέα με δικαστική απόφαση, λόγω καταχρηστικής άρνησης παροχής, ΈλλΔνη 1990, 738). Στην περίπτωση που εξετάζεται αίτημα αναπλήρωσης συναίνεσης φυσικού γονέα κατά το άρθρο 1552 παρ. 1 περ. δ' του ΑΚ, το δικαστήριο αποφασίζει, αφού ακούσει τους πλησιέστερους συγγενείς, αν η ακρόασή τους είναι εφικτή κατ’ άρθρο 1553 του ΑΚ (βλ. ΠΠρΘεσ 2572/2010, δημοσίευση σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).


II. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτησή τους, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του δικογράφου της από το Δικαστήριο, οι αιτούντες σύζυγοι, αμφότεροι ελληνικής ιθαγένειας, ζητούν να κηρυχθεί θετό τέκνο τους το ανήλικο αβάπτιστο άρρεν τέκνο, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο, στις 15.6.2012, από την ελληνικής ιθαγενείας … ., χωρίς γάμο της μητέρας του, με την αναπλήρωση της συναίνεσης της φυσικής μητέρας του τέκνου, όπως παραδεκτά διόρθωσαν κατ’ άρθρο 224 του ΚΠολΔ την αίτησή τους, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού και με τις νομότυπα κατατεθείσες στο ακροατήριο έγγραφες προτάσεις τους, ισχυριζόμενοι ότι με δικαστική απόφαση αφαιρέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου από τη φυσική μητέρα του και ανατέθηκε στο κέντρο παιδικής προστασίας με την επωνυμία «Η ΜΗΤΕΡΑ», από το οποίο και προστατεύεται, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση κατά τρόπο παραδεκτό εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον χου Δικαστηρίου αυτού, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο να τη δικάσει κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 121 χου ΕισΝΑΚ, 3, 739, 740 παρ. 1 περ. α' και 800 παρ. 1 του ΚΠολΔ), δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 του ΚΠολΔ νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. τη με αριθμό 9089Ε/7.11.2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 23, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1549, 1550, 1551, 1552, 1557 και 1558 του ΑΚ, 4, 7 παρ. 1, 3 του Ν. 2447/1996, 2 παρ. 3 του Π.Δ. 226/1999. Επομένως, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δοθέντος ότι προσκομίζεται εμπρόθεσμα η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 1557 του ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 1 και 3 του Ν. 2447/1996, από 11.7.2014 έκθεση κοινωνικής έρευνας, η οποία διενεργήθηκε από την αρμόδια κοινωνική λειτουργό …  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τους υποψήφιους θετούς γονείς, καθώς και η από 14.11.2014 αντίστοιχη έκθεση κοινωνικής έρευνας για τη φυσική μητέρα του προς υιοθεσία τέκνου, που διενεργήθηκε από την αρμόδια κοινωνική λειτουργό ... του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Εξάλλου, οι αιτούντες σύζυγοι - υποψήφιοι θετοί γονείς, συναίνεσαν αυτοπροσώπως, ο καθένας για τον εαυτό του και για τον άλλο, για την προκείμενη υιοθεσία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, σε ιδιαίτερο γραφείο και χωρίς δημοσιότητα, κατ’ άρθρα 800 παρ. 2 του ΚΠολΔ και 1549 του ΑΚ. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα με αριθμό 48/2014 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η φυσική μητέρα του προς υιοθεσία ανήλικου τέκνου, προσερχόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη συνεδρίαση της 6.10.2014, αρνήθηκε να παράσχει τη συναίνεσή της για την υιοθεσία του τέκνου της κατ’ άρθρα 1550 και 1551 του ΑΚ. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο πρέπει να κρίνει, κατά την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, αν η συναίνεση της φυσικής μητέρας του τέκνου θα πρέπει να αναπληρωθεί. Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη ότι το προς υιοθεσία ανήλικο, όπως φέρεται, γεννήθηκε χωρίς γάμο των φυσικών του γονέων, το οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί από τον πατέρα του, δεν απαιτείται η συναίνεση του φυσικού του πατέρα και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα συναίνεσής του στην αιτούμενη υιοθεσία (Βλ. ΠΠρΚοζ 186/2012, αδημοσίευτη στο νομικό τύπο, ΠΠρΘεσ 10204/2010, Αρμ 2010, 1833, ΠΠρθεσ 1453/2007, Αρμ 2008, 231, ΠΠρθεσ 8320/2007, Αρμ 2008, 61, ΠΠρθεσ 9852/2001, Αρμ 2001, 965, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τ. II, τευχ. Β', εκδ 1998, σελ. 287, Β. Βαθρακοκοίλη, Τo νέο Οικογενειακό Δίκαιο, εκδ. 2000, σελ. 1099). Επομένως, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

III. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα των αιτούντων, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι αιτούντες, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερθείσες εκθέσεις κοινωνικής έρευνας, καθώς και από όλα τα έγγραφα του φακέλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για μερικά από τα οποία γίνεται αναφορά παρακάτω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κανένα για τη διάγνωση της παρούσας διαφοράς, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες, αμφότεροι ελληνικής ιθαγένειας, ηλικίας 53 και 46 ετών, αντίστοιχα, τέλεσαν νόμιμο γάμο στο Δήμο ……, στις 3.8.2005 (βλ. το ακριβές φωτοαντίγραφο του με αριθμό …./3.11.2014 αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γάμου, που συνέταξε η Ληξίαρχος του Δήμου ….). Από το γάμο τους αυτό δεν απέκτησαν φυσικά τέκνα, παρά τις επίμονες προσπάθειές τους, ούτε υιοθέτησαν ή αναγνώρισαν με οποιονδήποτε τρόπο άλλα (βλ. το με αριθμό πρωτοκόλλου 29.10.2014 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημάρχου του Δήμου …). Το προς υιοθεσία άρρεν ανήλικο τέκνο, γεννήθηκε στις 15.6.2012, στο Διδυμότειχο, από την Ελληνίδα … . του …, η οποία γεννήθηκε στις 24.3.1989. Επομένως, οι αιτούντες σύζυγοι δύνανται λόγω ηλικίας να προβούν στην τέλεση υιοθεσίας, αφού έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος και δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, η δε διαφορά ηλικίας μεταξύ αυτών και του υιοθετούμενου, είναι μεγαλύτερη από δεκαοκτώ και όχι περισσότερο από πενήντα έτη. Επιπρόσθετα, αμφότεροι οι αιτούντες έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς (βλ. τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, που επικαλούνται και προσκομίζουν), έχουν άμεμπτο ποινικό παρελθόν (βλ. τα αντίγραφα των ποινικών τους μητρώων του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας που προσκομίζουν), ενώ διάγουν ισορροπημένο έγγαμο βίο, βασιζόμενο στην αγάπη και αλληλοεκτίμηση. Εξάλλου, η οικονομική τους κατάσταση είναι καλή, ικανή να διασφαλίσει στο υιοθετούμενο μία αξιοπρεπή και άνετη διαβίωση. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η φυσική μητέρα του προς υιοθεσία τέκνου είναι μητέρα και ενός άλλου άρρενος εκτός γάμου τέκνου, που γεννήθηκε στις 14.6.2010 και είναι τέκνο του πρώην συντρόφου της …. …, με τον οποίο διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας που αποτελείται από επτά συνολικά αδέλφια, από τα οποία τα τρία φιλοξενούνται σε ιδρύματα παιδικής μέριμνας, ενώ το τέταρτο επέστρεψε πριν δύο έτη από το ίδρυμα παιδικής μέριμνας της Νεάπολης Λασιθίου. Η πατρική της οικογένεια, πλην της μητέρας που λόγω διάστασης με τον πατέρα ζει στη Θεσσαλονίκη, κατοικεί σε δύο διώροφα κτίρια κατασκευής της δεκαετίας του 1970, από τα οποία απουσιάζει η καθαριότητα και η υγιεινή, ενώ και τα ίδια μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας, αδιαφορούν για την ατομική τους υγιεινή. Επιπλέον, τα μόνα εισοδήματα της οικογένειας προέρχονται από τα επιδόματα που λαμβάνει τόσο η ίδια όσο και τα δύο αδέλφια της, που πάσχουν όλοι από μέτρια νοητική υστέρηση και έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67%. Εξαιτίας των παραπάνω περιστατικών, μετά από καταγγελία τόσο του Δήμου Σουφλίου για τις συνθήκες διαβίωσης του προς υιοθεσία ανήλικου τέκνου της, όσο και του παραπάνω Χρήστου Φίλιου, πατέρα του πρώτου τέκνου της, εκδόθηκε η με αριθμό 43/2012 εισαγγελική διάταξη, δυνάμει της οποίας το προς υιοθεσία ανήλικο τέκνο φιλοξενείται από τις 7.2.2013 στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ». Στις 2.4.2013 προσήλθε στο εν λόγω κέντρο η φυσική του μητέρα, προκειμένου να το αναλάβει, δεδομένου ότι στις 19.2.2013, δυνάμει της με αριθμό 2/2013 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ανακλήθηκε η αρχική με αριθμό 43/2012 εισαγγελική διάταξη. Κατόπιν τούτου, η φυσική μητέρα μετέβη στις 2.4.2013 στο παραπάνω Κέντρο και φιλοξενήθηκε στον ξενώνα επιτόκων - λεχουσών, προκειμένου να προσαρμοστεί το τέκνο μαζί της. Κατά την παραμονή της στο παραπάνω κέντρο, ωστόσο, η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός διαπίστωσαν την αδυναμία της να παρέχει εγγυήσεις για την ανατροφή του τέκνου της, λόγω της νοητικής της υστέρησης, της έλλειψης ατομικής υγιεινής της ίδιας, της έλλειψης υποστηρικτικού της δικτύου και της οικονομικής της αδυναμίας, δεδομένου ότι η μόνη πηγή εσόδων της είναι το επίδομα ύψους 623 ευρώ που λαμβάνει λόγω της κατάστασης της υγείας της κάθε δίμηνο. Τέλος, ο πατέρας της παρουσιάζεσαι ως άνθρωπος ερειστικός που αρνείται πεισματικά να συνεργαστεί με τις αρχές, ενώ ανατρέφει την οικογένειά του σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, γεγονός που είχε ως συνέπεια να οδηγηθούν σε ιδρύματα τα τέσσερα αδέλφια της, ενώ δεν μπορεί να προσφέρει ούτε οικονομική βοήθεια στη μητέρα και το τέκνο της, δεδομένου ότι οι οικονομικές του δυνάμεις ανέρχονται στο ποσό των 254 ευρώ το δίμηνο, που αποτελεί την πολυτεκνική σύνταξη του Ο.Γ.Α. Για τους παραπάνω λόγους, άλλωστε, δυνάμει της με αριθμό 48/516/26/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αφαιρέθηκε από τη φυσική του μητέρα όχι μόνο η πραγματική φροντίδα, αλλά το σύνολο της επιμέλειας του προς υιοθεσία τέκνου της και ανατέθηκε στο προαναφερθέν Κέντρο «Η ΜΗΤΕΡΑ». Έκτοτε οι αιτούντες ανέλαβαν τη φροντίδα του τέκνου, φροντίζουν για την κάλυψη των αναγκών του σε καθημερινή βάση, το παρακολουθούν ιατρικά, ενώ αντίθετα η φυσική του μητέρα, από το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2014, δεν έχει ενδιαφερθεί για την τύχη του, όπως σαφώς και μετά λόγου γνώσεως κατέθεσε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η μάρτυρας απόδειξης - κοινωνική λειτουργός. Σημειωτέον δε είναι, ότι η παραπάνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας περί αφαίρεσης του συνόλου της επιμέλειας του ανηλίκου από τη μητέρα του και ανάθεσής της στο παραπάνω ίδρυμα, η οποία επιδόθηκε στη φυσική μητέρα του ανηλίκου στις 24.10.2013 (βλ. την από 24.10.2013 έκθεση επίδοσης του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή προς την …. …), ουδέποτε μέχρι σήμερα προσβλήθηκε με ένδικα μέσα (βλ. το σχετικό με αριθμό πρωτοκόλλου 24/7.2.2014 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας). Υπό αυτά τα δεδομένα, σαφώς συνάγεται ότι το κοινωνικό, πνευματικό, ηθικό και περιουσιακό συμφέρον του ανηλίκου υπαγορεύει την υιοθεσία του από τους αιτούντες, αφού πλησίον της φυσικής μητρός του δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για την υγιή και ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του, αλλά αντιθέτως, ελλοχεύει ο κίνδυνος της σωματικής και ψυχικής βλάβης του, καθόσον αυτή δεν παρέχει τα εχέγγυα ότι είναι ικανή να αναθρέψει το παιδί της, υπό καλές συνθήκες διαβίωσης. Ενόψει συνακόλουθα της εκτιμώμενης καταχρηστικής άρνησης της τελευταίας να συναινέσει στην τέλεση της υιοθεσίας του τέκνου της, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να αναπληρωθεί η συναίνεσή της από το παρόν Δικαστήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1552 παρ. 1 περ. δ' του ΑΚ, δεδομένου ότι υφίστανται και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, ήτοι, το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση και έχει αφαιρεθεί από την άγαμη φυσική του μητέρα η άσκηση όχι μόνο της επιμέλειας του αλλά του συνόλου της γονικής του μέριμνας, σύμφωνα με τα άρθρα 1532 και 1533 του ΑΚ, μη απαιτουμένης εν προκειμένω της ακρόασης των πλησιέστερων συγγενών της μητέρας (άρθρο 1553 χου ΑΚ), αφού κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τούτο δεν είναι εφικτό. Περαιτέρω, το Δικαστήριο οδηγείται στην παραπάνω κρίση, συνεκτιμώντας, πέραν των προαναφερθέντων και την εν γένει κατάσταση του υιοθετουμένου, καθώς και την προσωπικότητα, την υγεία, την οικογενειακή και την περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, αλλά και την αμοιβαία ικανότητα προσαρμογής τους στο νέο τους ρόλο ως γονέων. Επίσης, εκτιμάται ότι η προκείμενη υιοθεσία επιβάλλεται από λόγους ηθικούς και κοινωνικούς, καθώς έχει δημιουργηθεί μια εν τοις πράγμασι οικογενειακή σχέση μεταξύ των υιοθετούντων και του υιοθετουμένου, αφού το τελευταίο ανατρέφεται από τους αιτούντες από τις 27.10.2014, οι οποίοι και ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις το γονεϊκού ρόλου για την ανατροφή του (βλ. την παραπάνω έκθεση κοινωνικής έρευνας για τους θετούς γονείς). Τα κίνητρα των αιτούντων είναι ανιδιοτελή και παιδοκεντρικά και πηγάζουν από την ανάγκη τους να βιώσουν το γονεϊκό ρόλο και να προσφέρουν στο ανήλικο αγάπη και τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή, καθόσον η υγεία, το ήθος και η οικογενειακή τους κατάσταση εγγυώνται την ομαλή ανάπτυξη και αποκατάσταση του τέκνου. Τυχόν απομάκρυνση του παραπάνω ανηλίκου «από το ασφαλές οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον αποδοχής, αγάπης, στοργής και οικογενειακής θαλπωρής, στο οποίο έχει ήδη εισέλθει και εγκλιματιστεί, θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον του και θα αποτελούσε τροχοπέδη στην υγιή ψυχοσωμαχική του ανάπτυξη, το οποίο, σε κάθε περίπτωση αξιολογικής στάθμισης με οτιδήποτε άλλο, κρίνεται πάντοτε περισσότερο άξιο προστασίας, αφού είναι επιβεβλημένη η σταθερότητα και η συνέχεια στις συνθήκες ανάπτυξης αυτού, όπως και κάθε άλλου παιδιού. Ενόψει όλων των παραπάνω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η υιοθεσία είναι προς το συμφέρον του εν λόγω ανήλικου τέκνου και είναι βέβαιο ότι θα αποβεί προς όφελός του, όπως εισηγείται εξάλλου και η Κοινωνική Λειτουργός, που ενήργησε τη σχετική κοινωνική έρευνα (βλ. την παραπάνω έκθεση κοινωνικής έρευνας). Συνεπώς, αφού συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσία βάσιμη και αφού αναπληρωθεί η συναίνεση της φυσικής μητέρας του υιοθετουμένου, με απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, να κηρυχθεί θετό τέκνο των αιτούντων το παραπάνω ανήλικο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ τη συναίνεση της ….. …. του ….., για την υιοθεσία από τους αιτούντες, του τελούντος υπό την γονική μέριμνα και επιμέλεια του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής με την επωνυμία «Η ΜΗΤΕΡΑ», ανήλικου άρρενος αβάπτιστου τέκνου της, που γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του, στο Διδυμότειχο, στις 15.6.2012.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ θετό τέκνο των αιτούντων : α) …. … του …. και β) … . του …, συζύγου …. …, το ανήλικο, αβάπτιστο, άρρεν, αγνώστου πατρός, φυσικό τέκνο της …. …. του …, που γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του, στο Διδυμότειχο, στις 15.6.2012.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2015, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 6 Μαρτίου 2015, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σχόλια