ΕιρΣκύδρας 18/2014 - Πώληση. Μείωση τιμήματος συνεπεία ελαττώματος. Χρόνος παραγραφής των αξιώσεων


ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1126/2015 - Οριζόντια ιδιοκτησία - Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου - Εκπομπή θορύβων - Προσβολή κοινής ησυχίας -. Κρίση για απαγόρευση εκπομπής θορύβων οι οποίοι προέρχονται από αποθήκη πολυκατοικίας η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου
ΕιρΣκύδρας 18/2014

Πώληση. Μείωση τιμήματος συνεπεία ελαττώματος. Χρόνος παραγραφής των αξιώσεων...


ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)


       Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ταρσή Γαλάτου, η οποία ορίσθηκε με πράξη της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Έδεσσας, παρουσία και της Γραμματέως Νίκης Αποστολάρα.


       Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στη Σκύδρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:


       ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: του εδρεύοντος στον Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας και νομίμως εκπροσωπουμένου Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Προφήτη Ηλία (ΣΥΝΠΕ)», ο οποίος παραστάθηκε διά ....


       ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: …, κατοίκου Κόπανου Ημαθίας, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ..


       Ο ενάγων ζητά να γίνει δεκτή η από 6-4-2012 αγωγή, η οποία κατατέθηκε νομότυπα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε με αυξ. αριθμό καταθέσεως 149/24-4-2012, επί της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η 26η Μαρτίου 2013 και μετά από αναβολή η στην αρχή της παρούσας αναφερομένη.


       Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.                     ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                   ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ       Στην ένδικη αγωγή, ο ενάγων συνεταιρισμός εκθέτει ότι, σε εκτέλεση διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως που κατήρτισε στην έδρα του στον Προφήτη Ηλία Σκύδρας με τον εναγόμενο στις 10-6-2009, 11-6-2009, 14-6-2009, 17-6-2009, 23-6-2009, 24-6-2009, 25-6-2009, 28-6-2009, 2-7-2009, 3-7-2009, 8-7-2009, 10-72009, 13-7-2009, 15-7-2009, 17-7-2009, 21-7-2009, 23-7-2009, 24-7-2009, 30-72009, 31-7-2009, 7-8-2009 και 9-8-2009, μεταβίβασε κατά κυριότητα και παρέδωσε σ'αυτόν τις λεπτομερώς αναφερόμενες στην αγωγή ποσότητες και ποικιλίες ροδάκινων, νεκταρινιών και δαμάσκηνων, αντί τιμήματος που συμφωνήθηκε ανά κιλό, ανάλογα με την ποικιλία και το είδος των πωληθέντων προϊόντων, και αναφέρεται στην αγωγή, ανήλθε δε το συνολικό τίμημα των ροδάκινων σε 16.656,90 ευρώ, των νεκταρινιών σε 10.740 ευρώ και των δαμάσκηνων σε 357 ευρώ. Ότι ο εναγόμενος κατέβαλε 20.000 ευρώ έναντι του συνολικού τιμήματος των (16.656,90 + 10.740 + 357 =) 27.753,90 ευρώ και οφείλει ακόμη το υπόλοιπο ποσό των (27.753,90 - 20.000 =) 7.753,90 ευρώ, το οποίο έπρεπε κατά τη συμφωνία τους να εξοφλήσει μέχρι τις 31-12-2009, έχοντας καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή του από τις 1-1-2010. Ζητά δε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ως άνω ποσό των 7.753,90 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τις 1-1-2010, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί αυτός στα δικαστικά του έξοδα.


       Η αγωγή αυτή παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπον Δικαστηρίου (Κ.Πολ.Δ. 12, 13, 14 παρ. 1 περ. α' και 33), κατά την τακτική διαδικασία. Είναι νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 513, 341, 345 και 346 του ΑΚ, 907, 908 παρ. 1 και 176 Κ.Πολ.Δ.. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι για το αντικείμενο της έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα αναλογούντα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. το υπ' αυξ. αρ. 10155/26-9-2013 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας και τη Νο …/26-9-2013 απόδειξη εισπράξεως της Εθνικής Τράπεζας).


         Με τις διατάξεις των άρθρων 534, 535, 540 και 543 ΑΚ ρυθμίζεται ειδικά η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και ελλείψεις συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του πωληθέντος πράγματος. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πραγματικού ελαττώματος είναι η ατέλεια του πράγματος που αφορά την ιδιοσυστασία ή την κατάσταση του κατά τον κρίσιμο χρόνο ευθύνης του πωλητή και ότι η ατέλεια αυτή έχει αρνητική επίδραση πάνω στην αξία ή τη χρησιμότητα του (ΕφΘεσ 383/2011 Αρμ. 2011. 945, ΕφΑθ 9456/2002 ΕλλΔνη 2003. 857). Ως ιδιότητα του πράγματος θεωρείται όχι μόνο κάποιο φυσικό συγκεκριμένο γνώρισμα ή πλεονέκτημα του πράγματος, αλλά και οποιαδήποτε σχέση, η οποία λόγω του είδους και της διάρκειας της επιδρά πάνω στην αξία ή τη χρησιμότητα αυτού (ΕφΑθ 9455/2002 ΕλλΔνη 2003. 858). Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ο αγοραστής, σε περίπτωση που ενάγεται για την καταβολή του τιμήματος, μπορεί να προτείνει κατά του πωλητή ένσταση και να ζητήσει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του τιμήματος (ΕφΛαρ 138/2006 Δικογραφία 2006. 475, ΕφΛαρ 126/2005 Δικογραφία 2005. 473). Ως μείωση του τιμήματος νοείται η πραγματική ελάττωση του αρχικά συμφωνημένου τιμήματος, μέχρι του ποσού κατά το οποίο τούτο θα είναι αντίστοιχο με την πραγματική αξία του πωληθέντος ελλιπούς πράγματος κατά τον κρίσιμο χρόνο για την ύπαρξη της έλλειψης (ΕφΑΘ 9768/1995 ΕλλΔνη 1996. 1434, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, υπό άρθρο 540, αρ. 31-32). Κατά συνέπεια, η ένσταση για τη μείωση του τιμήματος κατευθύνεται στην άφεση ορισμένου ποσού ή ποσοστού από το τίμημα, τόσο όσο το πράγμα, εξαιτίας ακριβώς του ελαττώματος ή της ελλείψεως ιδιότητας, έχει, κατά το χρόνο της μεταστάσεως του κινδύνου, κατώτερη αξία αυτής που συμφωνήθηκε αρχικά. Ο Αστικός Κώδικας δεν καθορίζει τον τρόπο που γίνεται η μείωση αυτή. Γίνεται όμως γενικά δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία, ότι το ποσό της μείωσης του τιμήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σχετικού υπολογισμού. Εκτιμάται δηλαδή πρώτα η αντικειμενική αξία του πράγματος με το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας, έπειτα η πραγματική αγοραστική αξία αυτού χωρίς τις ελλείψεις και, κατά την αναλογία που θα προκύψει μεταξύ των δύο εκτιμήσεων, μειώνεται το συμφωνημένο τίμημα, το οποίο βέβαια μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από την πραγματική αγοραία αξία του πωληθέντος (ΑΠ 1468/1998 ΕλλΔνη 1999-635, ΑΠ 1267/1995 ΕλλΔνη 1997. 843, ΑΠ 642/1992 ΕλλΔνη 1994. 1365, ΑΠ 127/1991 ΝοΒ 1992. 865 ΕφΑΘ 6884/2002 ΕλλΔνη 2003. 245, ΕφΘεσ 781/1999 Αρμ. 1999. 800). Όταν το τίμημα συμπίπτει με την αγοραία αξία του πράγματος, τότε το τίμημα μειώνεται κατά τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας του υγιούς και της αγοραστικής αξίας του ελλιπούς πράγματος. Όμως, στην περίπτωση κατά την οποία, όπως συνήθως συμβαίνει στις συναλλαγές, το συμφωνημένο τίμημα δεν συμπίπτει με την αγοραστική αξία του πωληθέντος, εφαρμόζεται η πιο πάνω σχετική μέθοδος, η οποία έχει σαν βάση το συμφωνημένο τίμημα και προς εξεύρεση του ζητούμενου, δηλαδή του μειουμένου, χρησιμοποιεί σαν βοηθητικά μεγέθη την πραγματική αγοραία αξία του πράγματος και την αξία αυτού μετά τη μείωση που υφίσταται τούτο από τις ελλείψεις (ΕφΛαρ 126/2005 ό.π., ΕφΑθ 9768/1995 ΕλλΔνη 1996. 1434, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, υπό άρθρο 540, αρ. 34 και 35, σελ.179). Επί πωλήσεως περισσότερων πραγμάτων με την ίδια σύμβαση, γίνεται δεκτό ότι εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 551 ΑΚ, κατά το οποίο αν από περισσότερα πράγματα που πωλήθηκαν μερικά μόνο έχουν ελάττωμα ή δεν έχουν τη συμφωνημένη ιδιότητα, η μείωση χωρεί μόνο ως προς αυτά και αν ακόμη ορίστηκε ενιαίο τίμημα όλων (ΕφΑΘ 1308/1987 ΕλλΔνη 1988. 524, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, υπό άρθρο 551, αρ. 3, σελ. 203). Έτσι, αν το τίμημα έχει καθοριστεί χωριστά για καθένα από τα πωληθέντα, η μείωση θα χωρήσει μόνο για το τίμημα του ελαττωματικού πράγματος και σύμφωνα με την πιο πάνω μέθοδο. Στην περίπτωση όμως που έχει καθοριστεί ενιαίο τίμημα, το ποσό της μείωσης προσδιορίζεται επίσης με τη μέθοδο του σχετικού υπολογισμού, με την εξής τροποποίηση: αποτιμάται η αντικειμενική αξία όλων των πραγμάτων (ελαττωματικών ή μη), στη συνέχεια αποτιμάται η αξία όλων των πραγμάτων ως μη ελαττωματικών και ακολούθως βρίσκεται η αναλογική σχέση αυτών των δύο αξιών. Το τίμημα μειώνεται με βάση αυτή την αναλογική σχέση (ΕφΛαρ 126/2005 ό.π., ΕφΑΘ 9768/1995 ό.π., Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρο 551, αρ. 3 και 9, σελ. 203-204).


         Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 554 ΑΚ, τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται επί κινητών μετά την παρέλευση δύο ετών, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 555 του ίδιου Κώδικα, η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Κατά τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται «παραγραφή» των αξιώσεων του αγοραστή και όχι «αποκλειστική προθεσμία» ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών, τούτο δε προκύπτει σαφώς από τη διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 554 ΑΚ που ομιλεί περί «παραγραφής» των αγωγών του αγοραστή (ΟλΑΠ 17/1993 ΕλλΔνη 35. 1244, ΑΠ 1277/2003 Χρ!Δ 2004. 215, ΑΠ 1730/2001 ΧρΙΔ 2002. 27, ΑΠ 894/2000 ΕλλΔνη 41. 1661, ΑΠ 292/1999 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 312/1999 ΕλλΔνη 40. 1361-1363, ΕφΠειρ 878/2004 ΕλλΔνη 2005. 276, ΠΠρΘεσ 18996/2007 Αρμ. 2007. 1693). Εξάλλου, κατά το άρθρο 558 του ίδιου Κώδικα, ο αγοραστής μπορεί και μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής να ασκήσει με ένσταση τα εξαιτίας του ελαττώματος δικαιώματα του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι εντός του χρόνου της παραγραφής ειδοποίησε τον πωλητή γι' αυτό. Η παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή διακόπτεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ενώ η ειδοποίηση του πωλητή εντός του χρόνου παραγραφής για την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων δεν διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης του αγοραστή, αλλά απλά παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα του κατ' ένσταση, δηλαδή εναγόμενος από τον πωλητή. Εφόσον, λοιπόν, συντρέχει η προϋπόθεση της εμπρόθεσμης ειδοποιήσεως, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ασκήσει, αλλά μόνο κατ' ένσταση, χωρίς χρονικό πλέον περιορισμό, κάθε δικαίωμα που έχει λόγω της υπάρξεως ελαττώματος ή ελλείψεως κάποιας από τις συμφωνηθείσες ιδιότητες. Η ειδοποίηση που προβλέπει η ΑΚ 558 πρέπει να είναι ειδική, θα πρέπει δηλαδή να καθορίζεται σ' αυτή το συγκεκριμένο ελάττωμα ή η έλλειψη της ιδιότητας (ή ενδεχομένως τα περισσότερα ελαττώματα ή ελλείψεις) που εμφανίζει το πωληθέν και να συνάγεται από αυτή, έστω και συμπερασματικά ότι ο αγοραστής επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματα του. Μια αόριστη ειδοποίηση του αγοραστή προς τον πωλητή ότι το πωληθέν έχει ελαττώματα και ελλείψεις θα δημιουργούσε αβεβαιότητα στον πωλητή, πράγμα που θα αντέβαινε στο σκοπό της ΑΚ 558 (ΕφΘεσ 655/2005 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑθ 7460/2002 ΕλλΔνη 45. 255, ΕφΘεσ 77/1998 ΔΕΕ 5. 498, ΕφΑθ 9134/1986 ΝοΒ 35. 388, Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο [Ειδικό Μέρος, τ. I, έκδ. 2004], αρ. 131-135, 142, 143, Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ, υπό άρθρο 554 αρ. 1, 4, υπό άρθρο 555 αρ. 11 και υπό άρθρο 558 αρ. 1, 5). Η ειδοποίηση αυτή αποτελεί μονομερή δήλωση του αγοραστή, από τη λήψη της οποίας εξαρτά ο νόμος ορισμένο έννομο αποτέλεσμα, μπορεί δε να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και σιωπηρά και δεν απαιτεί ορισμένο τύπο. Η κατ' ένσταση άσκηση των δικαιωμάτων του πωλητή και μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπουν οι ΑΚ 554 επ. προϋποθέτει πρακτικά α) κάποια εκκρεμότητα σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή απέναντι στον πωλητή από την πώληση (αλλιώς δε νοείται πώς μπορεί να στραφεί ο πωλητής κατά του αγοραστή), β) ότι ο αγοραστής ειδοποίησε εμπρόθεσμα τον πωλητή για το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας και επιφυλάχτηκε να ασκήσει τα δικαιώματα του και ότι συνεπώς ο πωλητής είναι πλέον σε θέση να υπολογίζει τον κίνδυνο που διατρέχει, αν στραφεί ο ίδιος κατά του αγοραστή (ζητώντας π.χ. το υπόλοιπο του τιμήματος που δεν κατέβαλε ο αγοραστής μόλις ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας) και γ) ότι την πρωτοβουλία για την αναμόχλευση της συμβατικής σχέσεως είχε ο πωλητής. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι φανερό ότι δεν αιφνιδιάζεται ο πωλητής και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναλλαγών αν ο αγοραστής θελήσει να ασκήσει «κατ' ένσταση» κάποιο από τα δικαιώματα του (ΕφΠειρ 878/2004 ΕλλΔνη 2005. 283, ΕφΑΘ 10451/1999 ΕλλΔνη 41. 1426).


         Εξάλλου, στην ένσταση του πωλητή περί παραγραφής της αξιώσεως του αγοραστή λόγω ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του πράγματος, ο αγοραστής μπορεί να αντιτάξει κατ' αντένσταση τον ισχυρισμό περί διακοπής της παραγραφής λόγω αναγνώρισης της αξιώσεως του από τον πωλητή εντός της διετίας (άρθρο 260 ΑΚ) (ΑΠ 1909/2009 ΤΝΠ Νόμος), σύμφωνα με το άρθρο 260 ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι «η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιονδήποτε τρόπο». Στην τελευταία περίπτωση η αναγνώριση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, δηλ. με κάθε ενέργεια που μαρτυρά ότι ο πωλητής, γνωρίζοντας τη σχετική αξίωση του αγοραστή, τη θεωρεί υπάρχουσα (π.χ. έναρξη διαπραγματεύσεων για φιλικό διακανονισμό, διόρθωση του πράγματος από τον πωλητή κατά παραδοχή της σχετικής ευθύνης κ.α. (ΑΠ 1239/2010 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 362/2009 ΕΕμπΔ 2010. 63, ΕφΑθ 1481/2005 ΕλλΔνη 2005. 929). Το βάρος απόδειξης της ενέργειας ή της συμπεριφοράς του πωλητή που επέφερε τη διακοπή βαρύνει το δικαιούχο της αξίωσης αγοραστή, ο οποίος προβάλλοντας τη σχετική αντένσταση του στην ένσταση παραγραφής πρέπει για το ορισμένο της να αναφέρει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση της αξίωσης από τον πωλητή, την εξαιτίας αυτής διακοπή της παραγραφής καθώς και τον ακριβή χρόνο αναγνώρισης της αξίωσης, ώστε να προκύπτει αν αυτή έγινε πριν από τη συμπλήρωση της παραγραφής (ΑΠ 819/1984 ΝοΒ 1985. 1612, ΕφΘεσ 596/2008 Αρμ. 2009. 38). Στην προκειμένη περίπτωση, ο εναγόμενος, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, ασκεί κατ' ένσταση το δικαίωμα της μειώσεως του τιμήματος των πωληθέντων ροδάκινων κατά το αιτούμενο δια της αγωγής ποσό λόγω πραγματικού ελαττώματος, την οποία αναπτύσσει στις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις του, εκθέτοντας τα εξής: ότι η παραγωγή ροδάκινων έτους 2009, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, εμφάνισε πολύ έντονο και εκτεταμένο πρόβλημα σήψεως σε ποσοστό 50% και ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσίασαν σε ποσοστό 50% οι επίδικες ποσότητες ροδάκινων. Ότι το πρόβλημα εκδηλωνόταν λίγες ημέρες μετά τη συγκομιδή των ροδάκινων και για το λόγο αυτό δεν ήταν ορατό κατά το χρόνο παραλαβής τους. Ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2009 ζήτησε από τον ενάγοντα συνεταιρισμό λόγω του ως άνω προβλήματος να τον απαλλάξει από το οφειλόμενο για τις ως άνω ποσότητες τίμημα, όπως είχε πράξει και ο ίδιος δια της διαγραφής του αντιτίμου από τη μεταπώληση σε τρίτους των σάπιων ροδάκινων, πλην όμως ο συνεταιρισμός αρνήθηκε τη μείωση του τιμήματος, αν και δέχθηκε την ύπαρξη του προβλήματος. Ότι στο τέλος του έτους 2009 επιχειρήθηκε μια νέα προσέγγιση, κατά την οποία ο ενάγων του πρότεινε την καταβολή του μισού εκ του οφειλομένου ποσού, πλην όμως αυτός δεν αποδέχθηκε την πρόταση, διότι η ζημία του ανερχόταν στο ποσό των 13.876,95 ευρώ, όσο δηλ. ήταν το μισό του συνολικού τιμήματος των αγορασθέντων προϊόντων (27.753,90 ευρώ), και υπερέβαινε το αιτούμενο με την ένδικη αγωγή ποσό. Ο εναγόμενος δεν επικαλείται ότι τα πωληθέντα νεκταρίνια και δαμάσκηνα παρουσίαζαν πραγματικό ελάττωμα ή ότι έλλειπε κάποια συνομολογημένη ιδιότητα τους, όμως, αναφερόμενος στο σύνολο των συμβάσεων και συμπεριλαμβάνοντας τα νεκταρίνια και τα δαμάσκηνα, υπολογίζει τη ζημία του στο ποσό των 13.876,95 ευρώ, μην ζητώντας ωστόσο αποζημίωση για την αποκατάσταση της, αλλά μείωση του τιμήματος. Επίσης, δεν αναφέρει την αξία των διαφόρων ποικιλιών ροδάκινων δίχως ελάττωμα κατά το χρόνο της παραλαβής τους. Όμως, από το περιεχόμενο του ισχυρισμού του προκύπτει, κατά ορθή εκτίμηση, ότι λαμβάνει ως βάση, δηλ. ως το πραγματικό τίμημα αυτών, το συμφωνηθέν τίμημα, το οποίο αναφέρεται στην αγωγή, και υπολογίζει τη μείωση σε ποσοστό 50%. Δηλαδή, ο ισχυρισμός του, κατά ορθή εκτίμηση, αφορά σε μείωση του τιμήματος των ροδάκινων από το ποσό των 16.656,90 ευρώ στο ποσό των (16.656,90 χ 50% =) 8.328,45 ευρώ (και όχι στο ποσό των 13.876,95 ευρώ), το οποίο υπερβαίνει το δια της αγωγής αιτούμενο ποσό. Τούτο, διότι, όπως προεκτέθηκε σχετικώς στη μείζονα σκέψη, επί πωλήσεως περισσότερων πραγμάτων με την ίδια σύμβαση, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 551 ΑΚ, κατά το οποίο αν από περισσότερα πράγματα που πωλήθηκαν μερικά μόνο έχουν ελάττωμα ή δεν έχουν τη συμφωνημένη ιδιότητα, η μείωση χωρεί μόνο ως προς αυτά, και αν ακόμη ορίστηκε ενιαίο τίμημα όλων. Δεδομένου δε ότι στην προκειμένη περίπτωση το τίμημα έχει καθοριστεί χωριστά για καθένα από τα πωληθέντα προϊόντα, η μείωση κατά ποσοστό 50% θα χωρήσει μόνο για το τίμημα των ελαττωματικών ροδάκινων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ένσταση είναι ορισμένη, εφόσον αναφέρεται με σαφήνεια το ελάττωμα των πωληθέντων ροδάκινων και προκύπτει η αξία αυτών συνεπεία του ελαττώματος κατά το χρόνο της παραλαβής τους από τον εναγόμενο, προσδιοριζόμενη με βάση την αναλογία κατά την οποία μειώθηκε η αξία τους. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 513 επ., 522, 534, 537, 540, 543, 547, 559 και 561 ΑΚ, και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν.


         Ο ενάγων, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, ισχυρίζεται, προβάλλοντας σχετική αντένσταση, την οποία αναπτύσσει στην προσθήκη -αντίκρουση που κατέθεσε μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, πως η αξίωση του εναγομένου περί μειώσεως του τιμήματος έχει υποπέσει στην διετή παραγραφή του άρθρου 554 ΑΚ. Η αντένσταση αυτή είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 250 παρ. 1, 251, 261, 277, 554 ΑΚ, και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.


         Τέλος, ο εναγόμενος, αναπτύσσοντας την ένσταση μειώσεως του τιμήματος στις προτάσεις που κατέθεσε επί της έδρας, καθ' υποφοράν αναφέρει, όπως προαναφέρθηκε, ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2009 ζήτησε από τον ενάγοντα συνεταιρισμό λόγω του προβλήματος να διαγράψει το οφειλόμενο για τις ως άνω ποσότητες τίμημα, αυτός όμως, αν και δέχθηκε την ύπαρξη του προβλήματος, αρνήθηκε τη μείωση του τιμήματος. Ότι στο τέλος 2009 επιχειρήθηκε μια νέα προσέγγιση, κατά την οποία ο ενάγων του πρότεινε την καταβολή του μισού εκ του οφειλομένου ποσού, πλην όμως αυτός δεν αποδέχθηκε την πρόταση. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τα παραπάνω, απαντώντας στην αντένσταση της παραγραφής, αποτελούν περιεχόμενο αντενστάσεως περί διακοπής αυτής λόγω αναγνωρίσεως της αξιώσεως του εναγομένου από τον ενάγοντα πωλητή (άρθρο 260 ΑΚ) εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ετών από τη μετάθεση του κινδύνου σ' αυτόν (εναγόμενο), η οποία αναγνώριση, όπως προεκτέθηκε στη μείζονα σκέψη μπορεί να γίνει καθοιονδήποτε τρόπο, δηλ. με κάθε ενέργεια που μαρτυρεί ότι ο πωλητής, γνωρίζοντας τη σχετική αξίωση του αγοραστή, τη θεωρεί υπάρχουσα, όπως με την έναρξη διαπραγματεύσεων για φιλικό διακανονισμό. Η αναφορά, όμως, αυτή δεν αρκεί για τη θεμελίωση της σχετικής αντενστάσεως, καθώς ο εναγόμενος, ο οποίος έχει το βάρος απόδειξης της ενέργειας ή της συμπεριφοράς του οφειλέτη (ενάγοντος) που επέφερε τη διακοπή, δεν πρότεινε τη σχετική αντένσταση για το λόγο αυτό ούτε και προέβαλε με ορισμένο τρόπο το σχετικό αίτημα, ο δε σχετικός ισχυρισμός δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο.


         Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων (ένας για κάθε πλευρά) και τις παρασχεθείσες από τον εναγόμενο πληροφορίες και διασαφήσεις επί της υποθέσεως, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, τα μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενα έγγραφα, τις επιμέρους ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Σε εκτέλεση εικοσιτεσσάρων διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως που καταρτίσθηκαν μεταξύ των διαδίκων στην έδρα του ενάγοντος συνεταιρισμού στον Προφήτη Ηλία Σκύδρας κατά το χρονικό διάστημα από 10-6-2009 έως 9-8-2009, ο ενάγων μεταβίβασε κατά κυριότητα και παρέδωσε στον εναγόμενο τις εξής ποσότητες και ποικιλίες ροδάκινων, νεκταρινιών και δαμάσκηνων από την παραγωγή των μελών του για να τις διαθέσει σε τρίτους, δηλ.: 1) στις 10-6-2009, ι) 660 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Spring grest» προς 1,10 ευρώ το κιλό, αξίας (660 χ 1,10 =) 726 ευρώ, ιι) 640 κιλά ροδάκινα της ίδιας ποικιλίας προς 0,95 ευρώ το κιλό, αξίας (640 χ 0,95 =) 608 ευρώ και ιιι) 160 κιλά νεκταρίνια προς 0,95 ευρώ το κιλό, αξίας (160 χ 0,95 =) 152 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (726 + 608 + 152 =) 1.486 ευρώ (βλ. το υπ'αρ. …/10-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 2) στις 11-6-2009, ι) 900 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Spring grest» προς 1,10 ευρώ το κιλό, αξίας (900 χ 1,10 =) 990 ευρώ, ιι) 800 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Spring grest» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (800 χ 0,70 =) 560 ευρώ, ιιι) 770 κιλά νεκταρίνια προς 0,90 ευρώ το κιλό, αξίας (770 χ 0,90 =) 693 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (990 + 560 + 693 =) 2.243 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/11-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 3) στις 11-6-2009, 760 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Spring grest» προς 0,95 ευρώ το κιλό, αξίας (760 χ 0,95 =) 722 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/11-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 4) στις 14-6-2009, ι) 370 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Spring grest» προς 1,10 ευρώ το κιλό, αξίας (370 χ 1,10 =) 407 ευρώ, ιι) 330 κιλά νεκταρίνια προς 0,90 ευρώ το κιλό, αξίας (330 χ 0,90 =) 297 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (407 + 297 =) 704 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/14-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 5) στις 17-6-2009, 1.300 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Spring grest» προς 0,95 ευρώ το κιλό, αξίας (1.300 χ 0,95 =) 1.235 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/17-6-2009 τιμολόγιο -δελτίο αποστολής), 6) στις 23-6-2009, ι) 700 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Maria Luiza» προς 0,75 ευρώ το κιλό, αξίας (700 χ 0,75 =) 525 ευρώ, ιι) 700 κιλά νεκταρίνια «ΚΑΛΤΕΖΙ» προς 0,80 ευρώ το κιλό, αξίας (700 χ 0,80 =) 560 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (525 + 560 =) 1.085 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/23-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 7) στις 24-6-2009, ι) 820 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Adriana» προς 0,55 ευρώ το κιλό, αξίας (820 Χ 0,55 =) 451 ευρώ, ιι) 860 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Gloria» προς 0,55 ευρώ το κιλό, αξίας (860 Χ 0,55 =) 473 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (451+473 =) 924 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/24-62009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 8) στις 25-6-2009, 660 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Spring grest» προς 1 ευρώ το κιλό, αξίας 660 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/25-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 9) στις 25-6-2009, ι) 670 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Μaria Luiza» προς 0,80 ευρώ το κιλό, αξίας (670 χ 0,80 =) 536 ευρώ, ιι) 400 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Sun Fri» προς 0,60 ευρώ το κιλό, αξίας (400 χ 0,60 =) 240 ευρώ και 1.110 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «ΚΑΛΤΕΖΙ» προς 0,65 ευρώ το κιλό, αξίας (1.110 χ 0,65 =) 715 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (536 + 240 + 715 =) 1.491 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/25-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 10) στις 28-6-2009, ι) 210 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Royal Jem» προς 0,80 ευρώ το κιλό, αξίας (210 χ 0,80 =) 168 ευρώ, ιι) 730 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «ΚΑΛΤΕΖΙ» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (730 χ 0,70 =) 511 ευρώ και 870 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Mey Grand» προς 0,60 ευρώ το κιλό, αξίας (870 χ 0,60 =) 522 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (168 + 511 + 522 =) 1.201 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/28-6-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 11) στις 2-7-2009, ι) 690 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Flavor Crest» προς 0,75 ευρώ το κιλό, αξίας (690 χ 0,75 =) 517,50 ευρώ, ιι) 700 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Mey Grand» προς 0,50 ευρώ το κιλό, αξίας (700 χ 0,50=) 350 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (517,50 + 350 =) 867,50 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/2-7-2009 τιμολόγιο-δελτίο αποστολής), 12) στις 3-7-2009, ι) 620 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Red Haven πρώιμα» προς 0,77 ευρώ το κιλό, αξίας (620 χ 0,77 =) 477,40 ευρώ, και 300 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Royal Gloria» προς 0,80 ευρώ το κιλό, αξίας (300 χ 0,80 =) 240 ευρώ, ιι) 800 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Mey Grand» προς 0,50 ευρώ το κιλό, αξίας (800 χ 0,50=) 400 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (477,40 + 240 + 400 =) 1.117,40 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/3-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 13) στις 8-7-2009, ι) 1.400 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Red Haven» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (1.400 χ 0,70 =) 980 ευρώ, ιι) 450 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Μey Grand» προς 0,50 ευρώ το κιλό, αξίας (450 χ 0,50 =) 225 ευρώ, και ιιι) 800 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Μey Grand» προς 0,45 ευρώ το κιλό, αξίας (800 χ 0,45 =) 360 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (980 + 225 + 360 =) 1.565 ευρώ (βλ. το υπ'αρ. …/8-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 14) στις 10-7-2009, 670 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Red Haven» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (670 χ 0,70 =) 469 ευρώ, ιι) 680 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «ΚΑΛΤΕΖΙ» προς 0,55 ευρώ το κιλό, αξίας (680 χ 0,55 =) 374 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (469 + 374 =) 843 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/10-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 15) στις 13-7-2009, ι) 1.200 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Red Haven» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (1.200 χ 0,70 =) 840 ευρώ, ιι) 350 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Μey Grand» προς 0,60 ευρώ το κιλό, αξίας (350 χ 0,60 =) 210 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (840 + 210 =) 1.050 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/13-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 16) στις 15-7-2009, ι) 630 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Red Haven» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (630 χ 0,70 =) 441 ευρώ, ιι) 660 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Red Gold» προς 0,80 ευρώ το κιλό, αξίας (660 χ 0,80 =) 528 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (441 + 528 =) 969 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/15-7-2009 τιμολόγιο -δελτίο αποστολής), 17) στις 17-7-2009, ι) 1.900 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Red Haven» προς 0,65 ευρώ το κιλό, αξίας (1. 900 χ 0,65 =) 1.235 ευρώ, ιι) 700 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Red Gold» προς 0,75 ευρώ το κιλό, αξίας (700 χ 0,75 =) 525 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (1.235 + 525 =) 1.760 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/17-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 18) στις 21-7-2009, 1.480 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Red Gold» προς 0,63 ευρώ το κιλό, αξίας (1.480 χ 0,63 =) 932,40 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/21-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 19) στις 23-7-2009, ι) 2.750 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Sun Grest» προς 0,73 ευρώ το κιλό, αξίας (2.750 χ 0,73 =) 2.007,50 ευρώ, ιι) 760 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Red Gold» προς 0,76 ευρώ το κιλό, αξίας (760 χ 0,76 =) 577,60 ευρώ και 140 κιλά δαμάσκηνα προς 0,80 ευρώ το κιλό, αξίας (140 χ 0,80 =) 112 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (2007,50 + 577,60 + 112 =) 2.697,10 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/23-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 20) στις 24-7-2009, ι) 650 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Sun Grest» προς 0,75 ευρώ το κιλό, αξίας (650 χ 0,75 =) 487,50 ευρώ, ιι) 700 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Red Gold» προς 0,78 ευρώ το κιλό, αξίας (700 χ 0,78 =) 546 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (487,50 + 546 =)1.033,50 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/24-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 21) στις 30-7-2009, ι) 650 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Sun Grest» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (650 χ 0,70 =) 455 ευρώ, ιι) 210 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Ρed Gold» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (210 χ 0,70 =)147 ευρώ, και 490 κιλά δαμάσκηνα προς 0,50 ευρώ το κιλό, αξίας (490 χ 0,50 =) 245 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (455 + 147 + 245 =) 847ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/30-7-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 22) στις 31-7-2009, 1.500 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Red Gold» προς 0,70 ευρώ το κιλό, αξίας (1.500 χ 0,70 =) 1.050 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/31-7-2009 τιμολόγιο -δελτίο αποστολής), 23) στις 7-8-2009, ι) 780 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Fajiet» προς 0,75 ευρώ το κιλό, αξίας (780 χ 0,75 =) 585 ευρώ, ιι) 680 κιλά νεκταρίνια ποικιλίας «Red Gold» προς 0,55 ευρώ το κιλό, αξίας (680 χ 0,55 =) 374 ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος (585 + 374 =) 959 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/7-8-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), 24) στις 9-8-2009, 390 κιλά ροδάκινα ποικιλίας «Fajiet» προς 0,80 ευρώ το κιλό, αξίας (390 χ 0,80 =) 312 ευρώ (βλ. το υπ' αρ. …/9-8-2009 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 16.656,90 ευρώ για τα ροδάκινα, σε 10.740 ευρώ για τα νεκταρίνια και σε 357 ευρώ για τα δαμάσκηνα, έπρεπε δε να εξοφληθεί κατά τη συμφωνία μέχρι τις 31-12-2009. Δεν αποδείχθηκε ότι τα πωληθέντα ροδάκινα παρουσίαζαν πραγματικό ελάττωμα, δηλ. πρόβλημα σήψεως, ούτε κατά το χρόνο παράδοσης τους στον εναγόμενο ούτε λίγες ημέρες μετά την παράδοση τους, όπως αβασίμως ισχυρίζεται αυτός, διότι, στην περίπτωση αυτή, ο εναγόμενος, αντιληφθείς το πρόβλημα ακόμη και από το χρόνο κατάρτισης της πρώτης συμβάσεως, οπωσδήποτε θα είχε διαμαρτυρηθεί στον ενάγοντα συνεταιρισμό, θα είχε διακόψει τη συνεργασία και θα είχε σταματήσει να προμηθεύεται προϊόντα από αυτόν. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια των δύο μηνών από τις 10-6-2009 έως τις 9-8-2009, όσο διήρκεσε η συγκομιδή ροδάκινων, ο εναγόμενος συνέχιζε τη συνεργασία του με τον ενάγοντα, καταρτίζοντας νέες συμβάσεις και παραλαμβάνοντας προϊόντα. Ούτε αποδείχθηκε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2009 ειδοποίησε τον ενάγοντα για την ύπαρξη του ως άνω προβλήματος -που άλλωστε δεν αποδείχθηκε- και αυτός δεν συμφώνησε στη μείωση του τιμήματος, ενώ ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε για την ποιότητα των προϊόντων, είτε κατά το χρόνο της παραλαβής είτε λίγες ημέρες μετά που, όπως ισχυρίζεται, εμφανιζόταν το πρόβλημα. Τέτοια διαμαρτυρία, σχετικά με την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος σήψης, η οποία, με βάση τη στοιχειώδη επιμέλεια του συναλλασσομένου, θα αναμενόταν να είναι έγγραφη δεδομένης της ήδη διαγνωσθείσας διαφωνίας του ενάγοντος, ουδέποτε εχώρησε, όχι μόνο εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών από την παραλαβή των προϊόντων, αλλά ούτε μέχρι το χρόνο ασκήσεως της ένδικης αγωγής ούτε καν μετά την κοινοποίηση της στις 10-5-2012 (βλ. την υπ' αρ. 9922Β 710-5-2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας …). Μάλιστα, στις 13-7-2009, ο εναγόμενος εξέδωσε εις διαταγήν του ενάγοντος την υπ'αρ. 46006609-9/30-9-2009 μεταχρονολογημένη επιταγή, με αναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεως 30-9-2009, ποσού 10.000 ευρώ, και στις 30-7-2009 κατέβαλε στον ενάγοντα το ποσό των 10.000 ευρώ έναντι του τιμήματος των πωληθέντων προϊόντων (ροδάκινων, νεκταρινιών και δαμάσκηνων), υπερκαλύπτοντας το οφειλόμενο, κατά τον ισχυρισμό του περί μειώσεως του τιμήματος, για τις ένδικες συμβάσεις τίμημα, το οποίο ανερχόταν σε (10.740 ευρώ για τα νεκταρίνια + 357 ευρώ για τα δαμάσκηνα + [16.656,90 χ 50% =] 8.328,45 ευρώ για τα ροδάκινα =) 19.425,45 ευρώ. Εάν ευσταθούσε ο ισχυρισμός του ότι ειδοποίησε τον ενάγοντα σχετικά με την κατάσταση των ροδάκινων και αυτός δεν συμφώνησε στη μείωση του τιμήματος, τότε είχε τη δυνατότητα να ανακαλέσει την ως άνω επιταγή μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεως της (30-9-2009), πράγμα όμως που δεν έπραξε. Τούτο μάλιστα θα μπορούσε να πράξει ενόψει του ότι μέχρι τότε (30-9-2009) είχε ολοκληρωθεί η παραλαβή των προϊόντων και είχε τελειώσει για το έτος αυτό η συνεργασία τους, οπότε γνώριζε ήδη το ποσό κατά το οποίο έπρεπε να πληρώσει μειωμένο το τίμημα των προϊόντων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη η προβληθείσα εκ μέρους του εναγομένου ένσταση περί μειώσεως του τιμήματος, αφενός μεν διότι τα πωληθέντα ροδάκινα δεν παρουσίαζαν πραγματικό ελάττωμα αφετέρου δε διότι δεν ειδοποιήθηκε ποτέ ο ενάγων εντός του χρόνου της παραγραφής για την ύπαρξη τέτοιου ελαττώματος. Έτσι, η προβαλλόμενη αξίωση του υπέπεσε σε παραγραφή μετά την πάροδο δύο ετών από την παραλαβή των πωληθέντων δια εκάστης συμβάσεως ροδάκινων αντιστοίχως, δεκτής γενομένης της σχετικής αντενστάσεως του ενάγοντος ως και κατ' ουσίαν βάσιμης. Ο εναγόμενος οφείλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των (16.656,90 + 10.740 + 357 = 27.753,90 -20.000 =) 7.753,90 ευρώ, πλην όμως, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, δεν έχει εξοφλήσει μέχρι σήμερα, έχοντας καταστεί υπερήμερος με την παρέλευση της 3112-2009 που είχε συμφωνηθεί για την καταβολή.


      Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα συνεταιρισμό το ποσό των 7.753,90 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-1-2010. Ακόμη, το Δικαστήριο κρίνει ότι η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 4.000 ευρώ, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι προς τούτο και ο ενάγων συνεταιρισμός θα υποστεί σημαντική ζημία από την καθυστέρηση στην εκτέλεση (Κ.Πολ.Δ. 907 και 908 παρ. 1). Τέλος, ο εναγόμενος, λόγω της ήττας του (Κ.Πολ.Δ. 176), πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του τελευταίου (Κ.Πολ.Δ. 191 παρ. 2).ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΔΙΚΑΖΕΙ κατ'αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα συνεταιρισμό το ποσό των (7.753,90) επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών, με το νόμιμο τόκο από την 1-1-2010.


ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή ως προς το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα (370) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Σκύδρα στις 9 Ιανουαρίου 2014 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.


Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια