ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Βόλου 28/2016 Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διατροφή ανήλικου τέκνου - Συνεκδίκαση αιτήσεων

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1126/2015 - Οριζόντια ιδιοκτησία - Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου - Εκπομπή θορύβων - Προσβολή κοινής ησυχίας -. Κρίση για απαγόρευση εκπομπής θορύβων οι οποίοι προέρχονται από αποθήκη πολυκατοικίας η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου 
ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Βόλου 28/2016
Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διατροφή ανήλικου τέκνου - Συνεκδίκαση αιτήσεων -.


Συνεκδίκαση αιτήσεων προσωρινής διατροφής ανηλίκου τέκνου της μητέρας έχουσας την επιμέλεια του ανηλίκου, εκ των οποίων η μεν πρώτη στρέφεται κατά του πρώην συζύγου και η δεύτερη κατά των γονέων του πρώην συζύγου. Παθητική νομιμοποίηση των γονέων του πρώην συζύγου. Το άρθρο 1490 ΑΚ καθιερώνει την ευθύνη για διατροφή υπό μορφή διαδοχική και εφόσον είναι βέβαιο ότι ο κατά πρώτο λόγο υπόχρεος δεν έχει οικονομική δυνατότητα είναι επιτρεπτό να εγερθεί απευθείας αγωγή κατά των σε δεύτερο βαθμό ευθυνομένων, αφού κατά την εκδίκαση της αγωγής θα κριθεί ότι ο αρχικός υπόχρεος δεν μπορεί να καταβάλει διατροφή.  Δεκτή η πρώτη αίτηση. Προσδιορισμός του ποσού της μηνιαίας διατροφής. Απόρριψη της δεύτερης αίτησης επειδή ο πατέρας είναι σε θέση να καταβάλει διατροφή.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Αριθμός 28/2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή ... Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με το Νόμο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 3η Δεκεμβρίου 2015, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

-Α-

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ..., κατοίκου Βόλου, ως ασκούσας οριστικώς, δυνάμει της υπ' αριθμ. 165/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, την επιμέλεια της ανήλικης κόρης της ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της
Χριστίνας Γιαννακίδου.

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ... κατοίκου Βόλου, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ....

-Β-

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Βόλου, ως ασκούσας οριστικώς, δυνάμει της υπ' αριθμ. 165/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, την επιμέλεια της ανήλικης κόρης της ... που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χριστίνας Γιαννακίδου.

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1)... κατοίκου Βόλου και 2)... κατοίκου Βόλου, που παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους....

Η άνω αιτούσα ζητεί να γίνουν δεκτές οι από 14.9.2015 αιτήσεις της, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμούς κατάθεσης 693/2015 και 694/2015 αντίστοιχα και προσδιορίστηκαν για να συζητηθούν για την 22.10.2015, οπότε αναβλήθηκαν για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων, τα δικόγραφα των οποίων συνεκφωνήθηκαν κατά την προβλεπόμενη σειρά του οικείου εκθέματος, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


       I.- Η αιτούσα, με την κρινόμενη από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση της, εκθέτει ότι από τον γάμο της με τον καθ' ου, ο οποίος ήδη λύθηκε αμετάκλητα με διαζύγιο, απέκτησε ένα τέκνο, η ίδια δε ασκεί την επιμέλεια της ανήλικης, ως γεννηθείσας την 7.3.2005, θυγατέρας τους ... που στερείται εισοδημάτων ή άλλης ατομικής προσοδοφόρας περιουσίας και αδυνατεί να καλύψει εξ ιδίων τα έξοδα διαβιώσεως της. Με βάση τα πραγματικά αυτά περιστατικά και με την επίκληση της συνδρομής επείγουσας περιπτώσεως, η αιτούσα ζητεί να ληφθούν από το Δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ' ου σε καταβολή προς αυτήν χρηματικού ποσού 300 ευρώ μηνιαίως, ως συμμετοχή του στα έξοδα διατροφής της άνω ανήλικης, καταβλητέου από την επίδοση της αίτησης και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης μέχρις εξοφλήσεως. Η αίτηση εισάγεται παραδεκτώς και αρμοδίως προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι, επίσης, νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1496 ΑΚ, 682 παρ. 1, 728 παρ. 1 στοιχ. α' και 729 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

       II.- Με την κρινόμενη από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 694/2015 αίτηση της, δεόντως εκτιμώμενη, η ίδια ως άνω αιτούσα, η οποία εκπροσωπεί νόμιμα την ανήλικη θυγατέρα της ..., ως ασκούσα αποκλειστικά την επιμέλεια αυτής, μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου της με τον υιό των καθ' ων ... (καθ' ου στην ως άνω αίτηση), ζητεί, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, να υποχρεωθούν προσωρινά οι καθ' ων να καταβάλουν σ’ αυτήν, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως ο καθένας, ως συμμετοχή τους στα έξοδα διατροφής της ανήλικης ως άνω εγγονής τους, καταβλητέου του εν λόγω ποσού από της επιδόσεως της αιτήσεως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσεως μέχρις εξοφλήσεως, για το λόγο ότι οι καθ' ων είναι υπόχρεοι σε διατροφή του εν λόγω ανηλίκου ύστερα από τον υιό τους και πατέρα του παιδιού, ο οποίος στερείται εισοδημάτων και περιουσίας, ενώ αυτοί (καθ' ων) δύνανται, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην αίτηση, να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του ανηλίκου, το οποίο δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί λόγω της έλλειψης εισοδημάτων και περιουσίας. Η αίτηση εισάγεται παραδεκτώς και αρμοδίως προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ). Σημειώνεται, ότι οι προβληθείσες από τους καθ' ων ενστάσεις περί απαραδέκτου της κρινόμενης αιτήσεως, λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως τους και περί εκκρεμοδικίας τυγχάνουν απορριπτέες, διότι α) το άρθρο 1490 ΑΚ καθιερώνει την ευθύνη για διατροφή υπό μορφή διαδοχική και όχι παράλληλη ή σύγχρονη, εφόσον, δε, είναι βέβαιο ότι ο κατά πρώτο λόγο υπόχρεος δεν έχει οικονομική δυνατότητα (όπως συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση κατά τα εκτιθέμενα στην ένδικη αίτηση), είναι επιτρεπτό να εγερθεί απευθείας αγωγή κατά των σε δεύτερο βαθμό ευθυνόμενων, αφού κατά την εκδίκαση της αγωγής θα κριθεί ότι ο αρχικός υπόχρεος δεν μπορεί να καταβάλει διατροφή (ΜΠρΧαν 39/2006 τ.ν.π. ΝΟΜΟΣ) και β) προϋπόθεση της ένστασης εκκρεμοδικίας αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η ταυτότητα διαδίκων, προϋπόθεση που δεν συντρέχει εν προκειμένω, αφού οι δύο δίκες δεν διεξάγονται ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους. Περαιτέρω, η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1490 παρ. 1, 1492, 1493, 1496 εδ. α' ΑΚ, 682 παρ. 1, 728 παρ. 1 στοιχ. α' και 729 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, συνεκδικαζόμενη με την πρώτη ως άνω αίτηση λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

       III.- Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος ... ο οποίος εξετάσθηκε στο ακροατήριο με επιμέλεια της αιτούσας (οι καθ' ων δεν πρότειναν προς εξέταση κάποιον μάρτυρα), απ' όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκομίζουν με επίκληση, απ' όσα οι ίδιοι συνομολογούν με τα έγγραφα σημειώματα τους και από την εν γένει διαδικασία πιθανολογούνται (άρθρ. 690 παρ. 1 ΚΠολΔ) τα ακόλουθα: Από τον τελεσθέντα την 6.6.2004 στο Βόλο και ήδη αμετακλήτως λυθέντα με διαζύγιο γάμο τους οι διάδικοι επί της από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αιτήσεως απέκτησαν ένα, ανήλικο εισέτι, τέκνο, την ..., που γεννήθηκε στις 7.3.2005. Το παραπάνω ανήλικο διαμένει με την αιτούσα μητέρα του, στην οποία ανατέθηκε οριστικά η επιμέλεια του προσώπου του δυνάμει της υπ' αριθμ. 165/2012 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (ειδική διαδικασία άρθρου 681Β ΚΠολΔ). Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση ο καθ' ου στην από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση υποχρεώθηκε να προκαταβάλλει στην αιτούσα, υπό την ως άνω ιδιότητα της και για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους, ως τακτική σε χρήμα διατροφή της, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα από 9.9.2011 έως 9.9.2013, το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ κατά μήνα. Ήδη το παραπάνω χρονικό διάστημα των δύο ετών εξαντλήθηκε και, δεδομένου ότι ο καθ' ου στην ως άνω αίτηση από τον Οκτώβριο του έτους 2015 και εντεύθεν έχει παύσει να καταβάλει για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του άνω ανηλίκου τέκνου του το προαναφερόμενο ποσό κατά μήνα, το οποίο μέχρι τότε (Οκτώβριο 2015) κατέβαλε, ανακύπτει ζήτημα δικαστικού προσδιορισμού της σχετικής υποχρεώσεως του καθ' ου και μάλιστα διά της λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, εν όψει του ότι οι διάδικοι ερίζουν και η σχετική εκκρεμότητα έχει επείγοντα χαρακτήρα. Περαιτέρω, πιθανολογείται, ότι η ανωτέρω ανήλικη ..., η οποία διανύει το δέκατο έτος της ηλικίας της, αδυνατεί να διατρέφει τον εαυτό της, αφού στερείται εισοδημάτων από περιουσία και δεν μπορεί να εργαστεί λόγω της ανηλικότητας και της μαθητικής της ιδιότητας, καθόσον είναι μαθήτρια της Ε' τάξης του Δημοτικού. Κατά συνέπεια, δικαιούται διατροφή από τους γονείς της, ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του καθενός. Η μητέρα της ανήλικης (αιτούσα) εργάζεται ως υπάλληλος στο ... και οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 1.159 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα, από το οποίο προκύπτει ότι το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της ανήρχετο κατά το έτος 2014 στο ποσό των 13.910 ευρώ). Από τον ανωτέρω μισθό της κάθε μήνα κρατείται ποσό 334,60 ευρώ προς εξόφληση δανείου, που έλαβε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αγορά διαμερίσματος κειμένου στον Βόλο, στο διαμέρισμα δε τούτο διαμένει με την ανήλικη θυγατέρα της, χωρίς να βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, πλην εκείνων που είναι αναγκαίες για την συντήρηση και λειτουργικότητα της οικίας αυτής (ηλεκτροφωτισμός, θέρμανση, ύδρευση κλπ.) και οι οποίες βαρύνουν αναλόγως αυτήν και το τέκνο της. Επιπλέον, η αιτούσα διαθέτει ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο 1400 κυβικών. Αλλα εισοδήματα ή περιουσία από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει. Εξάλλου, ο καθ' ου στην από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος ... στην ... μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2015, οπότε καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας του, οι μηνιαίες δε μέχρι τότε αποδοχές τού ανέρχονταν στο ποσό των 1.347 ευρώ. Από την 15.6.2015 και μετέπειτα είναι άνεργος και λαμβάνει ως επίδομα ανεργίας το ποσό των 396 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του (38 ετών), της καλής κατάστασης της υγείας του και της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας του, έχει τις δυνατότητες, αλλά και την υποχρέωση, προκειμένου να ικανοποιήσει τις διατροφικές ανάγκες του παραπάνω ανηλίκου τέκνου του. να εξεύρει αντίστοιχη της επαγγελματικής του εμπειρίας εργασία, έστω με περιορισμένο ωράριο, από την οποία πιθανολογείται ότι τα μηνιαία εισοδήματα του δεν θα υπολείπονται των 500 ευρώ κατά μήνα (βλ. και Ανδρουλάκη στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου υπ' άρθρο 1487 παρ. 31, 32 σελ. 721). Είναι ιδιοκτήτης ενός ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, ενώ διαμένει με τους γονείς του, χωρίς να βαρύνεται με την καταβολή ενοικίου. Αλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει, πλην όμως βαρύνεται κατά νόμο με την διατροφή τρίτων προσώπων και συγκεκριμένα της ανήλικης θυγατέρας του την οποία απέκτησε στις 22.3.2011 από τον δεύτερο γάμο του με την ... Με βάση τις ως άνω οικονομικές δυνατότητες των γονέων της και τις εν γένει περιστάσεις οι μηνιαίες διατροφικές ανάγκες της ανήλικης ως άνω θυγατέρας των διαδίκων στην από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση ανέρχονται, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 450 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες της, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής της και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευση της. Από το ποσό αυτό ο καθ' ου στην από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση είναι σε θέση να καταβάλει το ποσό των 200 ευρώ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δική του διατροφή. Το υπόλοιπο μέρος της δικαιούμενης διατροφής της ανήλικης οφείλει να το επιβαρυνθεί η μητέρα της (αιτούσα), η οποία έχει την οικονομική δυνατότητα να το προσφέρει με παροχές είτε σε είδος (με την προσωπική της καθημερινή φροντίδα) είτε σε χρήμα (από το προσωπικό της εισόδημα), ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της, υποχρέωση διατροφής της. Σημειώνεται, ότι ο επιμερισμός αυτός της απαιτούμενης για το ανήλικο τέκνο του άνω καθ' ου διατροφής, μεταξύ των γονέων του, γίνεται χωρίς να απαιτείται η υποβολή ένστασης συνεισφοράς από τη μητέρα του, εκ μέρους του καθ' ου πατέρα του, δεδομένου ότι με την ένδικη αίτηση ζητείται όχι ολόκληρο το ποσό της απαιτούμενης για το εν λόγω ανήλικο διατροφής, αλλά μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση συμμετοχής του άνω καθ' ου στη διατροφή αυτή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής της μητέρας του, η υποβληθείσα δε παραδεκτά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ένσταση συνεισφοράς και της μητέρας της ανήλικης, που αποτελεί αρνητικό ισχυρισμό, αλυσιτελώς προβάλλεται (ΑΠ 1330/2011 τ.ν.π. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, οι καθ' ων στην από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 694/2015 αίτηση, οι οποίοι είναι γονείς του καθ' ου στην από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής διατροφής στην προρρηθείσα εγγονή τους, αφού, όπως προαναφέρθηκε, ο τελευταίος (καθ' ου στην από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση) έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τη διατροφή του τέκνου του και, επομένως, δεν γεννάται αξίωση και κατ' αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1490 του ΑΚ (ΑΠ 282/2012 τ.ν.π. ΔΣΑ).

       IV.- Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων, πρέπει α) να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν η από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 694/2015 αίτηση και β) να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν η από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της συγγενικής σχέσεως των διαδίκων (πατέρα - τέκνου / παππού και γιαγιάς - εγγονού), τα μεταξύ τους δικαστικά έξοδα, και για τις δύο αιτήσεις, πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους.


ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


       ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων την από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση και την από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 694/2015 αίτηση.

       ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 694/2015 αίτηση.

       ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 14.9.2015 και με αριθμό κατάθεσης 693/2015 αίτηση.

       ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου να καταβάλει στην αιτούσα προσωρινά, ως διατροφή της ανήλικης θυγατέρας τους χρηματικό ποσό διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως, καταβλητέο από της επιδόσεως της ένδικης αιτήσεως και κατά τις πέντε (5) πρώτες ημέρες κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από της καθυστερήσεως κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρις εξοφλήσεως.

       ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα και για τις δύο αιτήσεις.

     Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Βόλο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 22 Ιανουαρίου 2016, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.


          Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σχόλια