ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ Από τις διατάξεις των άρθρω ν 1 επ. του Ν.1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» , του άρθρου 2 παρ.1 και 4 του Α.Ν. 263/1968 «Τροποποίηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» και του άρθρου 15 του Ν.719/1977 , προκύπτει ότι κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος ή οιουδήποτε κτήματος ανήκοντος στη δημόσια περιουσία του Κράτους ( όπως πχ. κοινοχρήστων χώρων, αιγιαλού, παραλίας, οδώνκλπ.)-πλην δασών και δασικών εκτάσεων , όπως θα εκτεθεί κατωτέρω- συντάσσεται από..


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΦΕΤΗΣ Θεσσαλονίκη 12-10-2016
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
                            ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ
                       ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
    Από  τις  διατάξεις  των  άρθρω ν  1  επ.  του  Ν.1539/1938  «Περί  προστασίας των δημοσίων κτημάτων» , του άρθρου 2 παρ.1 και 4  του Α.Ν.  263/1968  «Τροποποίηση  της  νομοθεσίας  περί  προστασίας  των δημοσίων κτημάτων» και του άρθρου 15 του Ν.719/1977 , προκύπτει ότι  κατά  του  αυτογνωμόνως  επιλαμβανομένου  οιουδήποτε  δημοσίου κτήματος ή οιουδήποτε κτήματος ανήκοντος στη δημόσια περιουσία του Κράτους ( όπως πχ. κοινοχρήστων χώρων, αιγιαλού, παραλίας, οδώνκλπ.)-πλην δασών και δασικών εκτάσεων , όπως θα εκτεθεί κατωτέρω-
συντάσσεται  από..
τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο πρωτόκολλο διοικητικής  αποβολής,  το  οποίο  κοινοποιείται  προς  τον  καθού απευθύνεται,  δηλαδή  τον  αυθαίρετο  καταληψία  και  τούτο  ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της κατοχής του κτήματος. Με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 στοιχ. β' του π.δ. 551/1988 η ανωτέρω αρμοδιότη τα περιήλθε στις Κτηματικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών. Όμως με το ΠΔ111/29-8-2014   (Οργανισμός   του   Υπουργείου   Οικονομικών) καταργήθηκε  το  π.δ.  551/1988  και  η  αρμοδιότητα  αυτή  (σύνταξη πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής)  περιήλθε  στους  Προϊσταμένους των  κατά  τόπους  Περιφερειακών Διευθύνσεων  Δημόσιας  Περιουσίας
(βλ. άρθρα 100-101 του πδ 111/29-8-2014). Εντούτοις, δημιουργείται ζήτημα για την αρμοδιότητα μετά το Ν.4389/27-5-2016 ( Εφαρμοστικός Μνημονίου  κλπ)    καθόσον  κατ ́άρθρο  196  παρ.4  και  13  αυτού,  η κυριότητα και η νομή των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου (πλην των
αιγιαλών,  παραλιών,  παρόχθιων  εκτάσεων,  υγροτόπων,  περιοχών Ramsar, Natura, αρχαιολογικών χώρων , αμιγώς δασικών εκτάσεων και λοιπών  πραγμάτων  εκτός  συναλλαγής)  περιέρχονται  στην  ΕΤΑΔ (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου) , η οποία  καθίσταται από κοινού αρμόδια με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όργανα για τη διενέργεια
 κάθε αναγκαίας διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας για την προστασία των ως άνω ακινήτων από καταλήψεις τρίτων.
     Περαιτέρω συνάγεται, ότι απαραίτητες προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για το κύρος του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, το οποίο εκδίδεται  σε
βάρος  εκείνου,  που  καταλαμβάνει αυθαίρετα δημόσιο κτήμα ή κτήμα που ανήκει στη δημόσια περιουσία, αποτελούν : α) η κυριότητα του Δημοσίου ή της ΕΤΑΔ επί του κτήματος, β) η αναμφισβήτητη κατοχή του από το Δημόσιο ή την ΕΤΑΔ  και γ) η αυθαίρετη κατάληψη του κτήματος από τον καθού το πρωτόκολλο, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων 1.        Εξάλλου , κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 31/1968,  η νομοθεσία, που ισχύει για την προστασία των κτημάτων του Δημοσίου, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 20 του Α.Ν. 1539/38, εφαρμόζεται και για τα κτήματα των Δήμων. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψής τους, το  αντίστοιχο  πρωτόκολλο  διοικητικής αποβολής σε βάρος του προσώπου,  που  προέβη  στην  κατάληψη,  συντάσσεται  από  το Δήμαρχο,  ύστερα  από  σχετική  απόφαση  του  οικείου  δημοτικού συμβουλίου.
    Σύμφωνα με τη προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. α' του  Α.Ν.  263/68,  κατά  του  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής επιτρέπεται  η  άσκηση  ανακοπής  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου,  εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση
. Η εν λόγω προθεσμία  δεν μπορεί να παραταθεί, ούτε αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών 2   Ανακόπτων είναι ο καθού το πρωτόκολλο και καθού η ανακοπή το Ελληνικό  Δημόσιο  (και  μάλλον  και    η  ΕΤΑΔ  μετά  το  Ν.4389/2016).
Πρέπει δε να επιδίδεται,  με κλήση προς συζήτηση, στον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο εντός της ίδιας 1 Π. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα, 4η Έκδοση, σελ. 582, ΜΠρΘεσ 7619/2005, ΜΠρΒερ 14/2000, ΕιρΑθ 3945/2014 , ΕιρΠλωμ 5/2006 όλες δημ. στη ΝΟΜΟΣ. 2 ΕιρΧαν703/2013 δημ. στη ΝΟΜΟΣ ανατρεπτικής προθεσμίας .3 Αν εκ παραδρομής φέρεται να στρέφεται η ανακοπή  μόνο  κατά  του  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής, ερμηνευτικά πρέπει να θεωρηθεί, ότι στρέφεται εναντίον του Δημοσίου.4   Όταν το πρωτόκολλο διοικητικής
 αποβολής αφορά δημοτικό κτήμα, η ανακοπή στρέφεται κατά του νομικού προσώπου (Ο.Τ.Α.) στο όνομα του οποίου εκδόθηκε αυτό και επιδίδεται στο Δήμαρχο που το συνέταξε
(άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 31/1968).      Από  την  άσκηση  της  συγκεκριμένης  ανακοπής,  παρότι  το προσβαλλόμενο  πρωτόκολλο  αποτελεί  εκτελεστή  διοικητική  πράξη, γεννιέται  ιδιωτική  διαφορά,  που  υπάγεται  στη  δικαιοδοσία  των Πολιτικών Δικαστηρίων 5.      Τοπικά αρμόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής είναι το Ειρηνοδικείο
της  τοποθεσίας  του  ακινήτου 6 και εφαρμόζεται η διαδικασία των ασφαλιστικών  μέτρων 7,  με  προφανή  σκοπό  τη  σύντομη  επίλυση  της  σχετικής διαφοράς. Δεν  απαιτείται εγγραφή της ανακοπής στα βιβλία διεκδικήσεων κατ ́άρθρο 220 του ΚΠολΔ.     Αντικείμενο της δίκης, που ανοίγεται με την άσκηση της ανακοπής, είναι το κύρος του προσβαλλόμενου πρωτοκόλλου, ερευνάται, δηλαδή, αν  συνέτρεχαν  οι  νόμιμες,  κατά  τα  ανωτέρω  προϋποθέσεις  έκδοσης αυτού,  μεταξύ  των  οποίων  και  το  ορισμένο,  αναφορικά  με  την περιγραφή  των  καταληφθέντων  ακινήτων 8.  Δεν  αποτελεί  αντικείμενο της δίκης η αναγνώριση της κυριότητας ή η προσωρινή ρύθμιση τηςνομής  του  επίδικου  ακινήτου.9  Τα  ζητήματα  αυτά  εξετάζονται παρεμπιπτόντως,  αλλά  μόνο  ως  προδικαστικά  θέματα,  χωρίς  να καλύπτονται από το δεδικασμένο10, η δε απόφαση, που εκδίδεται επί της  ανακοπής,  δεν  εμποδίζει  τη  δικαστική  επιδίωξη  των  εκατέρωθεν δικαιωμάτων κατά την τακτική διαδικασία (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. ιβ' του Α.Ν. 263/1968).  3 ΑΠ 1312/2011, ΑΠ 1650/2010, ΑΠ 57/2007 , ΕιρΡοδ 156/2014, όλες δημ. στη ΝΟΜΟΣ. 4 Β. Βαθρακοκοίλη  ΕρμΚΠολΔ στο άρθρο 734 παρ. 84, ΠολΠρΛαρ 163/2003 δημ. στη ΝΟΜΟΣ). 5 ΟλΑΠ 34/1996,  πρβλ ΑΕΔ 85/1991 για Π.Δ.Α. από δασική έκταση δημ. στη ΝΟΜΟΣ. 6 Π. Τζίφρα ο.π. σελ. 583 7 ΠολΠρΚερκ 71/2005 δημ. στη ΝΟΜΟΣ) 8 ΜονΠρΘεσπ 533/2011, ΕιρΡοδ 283/2014 δημ. στη ΝΟΜΟΣ 9 ΜονΠρΘεσ 7619/2005, ΜονΠρΡοδ 1883/ 2001, ΕιρΙλίου 41/2002 όλες δημ. στη ΝΟΜΟΣ. 10 Β. Βαθρακοκοίλη ο.π.     Η  άσκηση  της  ανακοπής  κατά του  πρωτοκόλλου  διοικητικής αποβολής  δεν  αναστέλλει  την  εκτέλεση  αυτού,  πλην  όμως,  ο ανακόπτων  μπορεί  να  υποβάλει-μετά  την  άσκηση  της  ανακοπής  - αίτηση αναστολής ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος  κατά  τη  διαδικασία  των  ασφαλιστικών  μέτρων  .  Η  τυχόναναστολή της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου μπορεί να δοθεί μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής(άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β' του Α.Ν.263/1968). 11    Σε  περίπτωση  που  η  προρρηθείσα  ανακοπή  κριθεί  ως  νόμω  και ουσία  βάσιμη,  γίνεται  δεκτή  και  ακυρώνεται  το  προσβαλλόμενο  με αυτήν  πρωτόκολλο  διοικητικής  αποβολής,  διαφορετικά  η  ανακοπή απορρίπτεται.  Η  απόφαση  από  τη  φύση  της  δεν  είναι  δεκτική ανάκλησης ή μεταρρύθμισης12. Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών (άρθρο 2  παρ. 3 εδ. ζ' και η' του  Α.Ν. 263/1968). Η ως άνω έφεση ασκείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.       Με  τη  διάταξη,  επίσης,  του  άρθρου  19  παρ.  1  του  Ν.  4061/2012 (ΦΕΚ  Α66/22-3-2012),  ο  οποίος  ρυθμίζει,  μεταξύ  άλλων,  θέματα ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  παρέχεται  στην  Επιτροπή  Ελέγχου  και  Νομιμότητας  του άρθρου 17 του ανωτέρω νόμου η δυνατότητα έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής  αποβολής  σε  βάρος  εκείνου,  που  κατέχει  αυθαίρετα  ή επιχειρεί  να  καταλάβει  τα  προαναφερόμενα  ακίνητα.  Ο  τελευταίος δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  του  αρμόδιου  Ειρηνοδικείου  (της τοποθεσίας  του  ακινήτου)  ανακοπή  κατά  του  συγκεκριμένου πρωτοκόλλου,  εντός  ανατρεπτικής  προθεσμίας  τριάντα(30)  ημερών από  την  κοινοποίησή  του  σ’  αυτόν,  μέσα  στην  οποία  οφείλει  να επιδώσει  στην  εν  λόγω  επιτροπή  αντίγραφο  της  ανακοπής  του,  επί ποινή  απαραδέκτου  της  συζήτησής της (άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 11Β. Βαθρακοκοίλη οπ. παρ. 88. 12 Β. Βαθρακοκοίλη ο.π.παρ. 87 4061/2012). Η ανακοπή εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά της απόφασης δε του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται η εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση αυτής άσκηση έφεσης ενώπιοντου  αρμόδιου  Μονομελούς  Πρωτοδικείου,  που  δικάζει  με  την  ίδια διαδικασία (άρθρο 19 παρ. 4 και 5 του Ν. 4061/2012).     Με  τη  διάταξη,  τέλος,  του  άρθρου  18  παρ.  1  στοιχ.  β'  του  Ν.4061/2012  παρέχεται  το  δικαίωμα  στην  Επιτροπή  Ελέγχου  και Νομιμότητας του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, στην οποία μετέχει στην περίπτωση αυτή, ως μέλος με δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωπος της Δ.Ο.Υ.  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  να  επιβάλει,  με  απόφασή  της,πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, σε βάρος εκείνου που κατέχει αυθαίρετα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, η διαχείριση των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κάτοχος των ανωτέρω ακινήτων έχει το δικαίωμα να ασκήσει  ενώπιον  του  αρμόδιου  Ειρηνοδικείου  (της  τοποθεσίας  του ακινήτου)  ανακοπή  κατά  της  πράξης  επιβολής  προστίμου.  Για  την προθεσμία άσκησης της ανακοπής, τη διαδικασία εκδίκασής της και τα ένδικα  μέσα  κατά  της  απόφασης του  Ειρηνοδικείου  εφαρμόζονται αναλογικά  όσα  εκτέθηκαν  πιο  πάνω  για  την  ανακοπή  κατά  του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής , που εκδίδει η εν λόγω επιτροπή (άρθρο 18 παρ. 1 στοιχ. ββ' του Ν. 4061/2012).      Σημειωτέον  ότι  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  326  παρ.  2  του  Ν. 4072/2012  (ΦΕΚ  Α86/11-4-2012),  η  οποία  αντικατέστησε  τις παραγράφους 2, 4 και 6 του άρθρου 61 του Ν.Δ. 86/1969 «ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»,  αφαιρέθηκε  από  την  αρμοδιότητα  του  Ειρηνοδικείου  η εκδίκαση των ανακοπών κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής απόδασικές,  αναδασωτέες  κλπ.  εκτάσεις  και  υπήχθη  στην  αποκλειστικήαρμοδιότητα  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  της  τοποθεσίας  του ακινήτου,  το  οποίο  τις  δικάζει  σε  πρώτο  και  τελευταίο  βαθμό  με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.       Επίσης , με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 τροποποιήθηκαν τα δέκατο (Ι) και ενδέκατο (ΙΑ ) εδάφια του άρθρου 115  του  από  11/12-11-1929  Π.Δ.  «Περί  διοικήσεως  δημοσίων κτημάτων» και ορίστηκε ρητά, ότι αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, της προβλεπόμενης από το τελευταίο άρθρο  ανακοπής  κατά  του  πρωτοκόλλου  βεβαίωσης  αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης ή κάρπωσης δημοσίου κτήματος είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο  της  τοποθεσίας  του  ακινήτου.  Το  ίδιο  Δικαστήριο  είναι αρμόδιο να αποφανθεί, σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό, και για την αποζημίωση χρήσης, η οποία επιβάλλεται από το διευθυντή δασών ήτο νομοδασάρχη ή το δασάρχη σε βάρος εκείνου που επιχειρεί αυθαίρετα οποιαδήποτε διακατοχική πράξη σε δημόσια δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και χορτολιβαδικά εδάφη (άρθρο 61 παρ. 1, 2 και 7 εδ. β' του Ν.Δ. 86/1969).  Νομοθεσία             ΑΝ.263/1968        Τροποποίηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων                                                Άρθρον 2. 1.Κατά  του  αυτογνωμόνως  επιλαμβανομένου  οιουδήποτε  δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά  του  αρμοδίου  Οικονομικού    Εφόρου    Πρωτόκολλον  διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον πρός τον καθ` ου απευθύνεται.  - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 15 του Ν.719/1977 (ΦΕΚ Α 301) ορίζει ότι "Η αληθής έννοια της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 263/1968 είναι, ότι αύτη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως της κατοχής του κτήματος." 2. Το  πρωτόκολλον  διοικητικής  αποβολής θεωρείται οτι απεδέχθη ο  καθ`  ου  απευθύνεται,  ομολογών  την  επί  του  επιληφθέντος  κτήματος κυριότητα του Δημοσίου, εάν δε ασκήση εμπροθέσμως ανακοπήν.  3.Κατά του πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  επιτρέπεται  άσκησις ανακοπής   ενώπιον   του   αρμοδίου   Ειρηνοδίκου,  εντός  ανατρεπτικής προθεσμίας  τριάκοντα   (30)   ημερών   από   της   κοινοποιήσεως,   μη παρατεινομένης. Η  άσκησις  ανακοπής  δεν  αναστέλλει  την  εκτέλεσιν  του  ως  άνω Πρωτοκόλλου,  αιτήσει  όμως  του  ανακόπτοντος,  δύναται   ο   Πρόεδρος Πρωτοδικών,  διά πράξεως αυτού, να διατάξη την αναστολήν  της  εκτελέσεως μέχρις εκδόσεως της επί της ανακοπής αποφάσεως."Διά την προδικασίαν και την εκδίκασιν της ανακοπής τυγχάνουσιν αναλόγου εφαρμογής αι διατάξεις του Νόμου ΓΨ#Ζ/1911 περί προσωρινών μέτρων εις δίκας περί διακατοχής". - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η εντός " " διάταξις της τρίτης περιόδου, αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρου μόνου παρ.3 του ΑΝ 317/1968 (Α 54). Αντίγραφον της ανακοπής μετά κλήσεως πρός  συζήτησιν  κοινοποιείται εις   τον   αρμόδιον  Οικονομικόν  `Εφορον  επί  ποινή  ακυρότητος  της ασκηθείσης ανακοπής. Κατάθεσις παραβόλου  ή  εγγραφή  της  ασκουμένης  ανακοπής  εις  το βιβλίον διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το  βάρος  της αποδείξεως υπέχει ο ανακόπτων, μετά των προσαγομένων δε αποδεικτικών μέσων συνεκτιμώνται και τα υπό του αρμοδίου Οικονομικού  Εφόρου διατιθέμενα στοιχεία.Κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδίκου επιτρέπεται έφεσις ενώπιον  του Προέδρου   Πρωτοδικών  δικάζοντος  κατά  την  ειδικήν  διαδικασίαν  της Πολιτικής Δικονομίας (634 Π.Δ.) μη επιτρεπομένης της παραπομπής εις  το Δικαστήριον. Η  έφεσις  ασκείται,    κατά  τας  κοινάς  διατάξεις,  εντός  ανατρεπτικής  προθεσμίας  τριάκοντα  (30)  ημερών,  εφαρμοζομένων  αναλόγως  και  των διατάξεων των εδαφίων β` και δ` της παρούσης παραγράφου.Κατά  της  αποφάσεως  του  Προέδρου Πρωτοδικών ουδέν ένδικον μέσον χωρεί.Αι  προθεσμίαι  του  παρόντος  άρθρου   δεν   παρεκτείνονται      λόγω αποστάσεως.Επί  κλήσεως  πρός το Δημόσιον τηρούνται αι ειδικαί πρός εμφάνισην τούτου τασσόμεναι προθεσμίαι.Η κατά την διαδικασίαν του παρόντος άρθρου εκδιδομένη απόφασις δεν  παρακωλύει  την  επιδίωξιν των εκατέρωθεν δικαιωμάτων κατά την τακτικήν διαδικασίαν,  των  ισχυουσών  διατάξεων  μηδόλως  θιγομένων   υπό   των διατάξεων του άρθρου τούτου.  4.Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής συντάσσεται παρά του Οικονομικού Εφόρου και κατά παντός αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε κτήματος ανήκοντος εις την δημοσίαν περιουσίαν του Κράτους  (κοινοχρήστων  χώρων , αιγιαλού, παραλίας, οδών κλπ.).   "5. Τα πρωτόκολλα διοικητικης αποβολής εκτελούνται και από δικαστικό επιμελητή μετά από έγγραφη εντολή του Οικονομικού Εφόρου".     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:-Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 1473/1984  (Α 127). - Με την περ. γ` του άρθρου 1 της υπ`αριθμ.1132603/1222/24-28.11.1994 απόφασης των Υπουργών  Οικονομικών  και  Δημ.Τάξης  (ΦΕΚ  Β`883),  διατηρήθηκε  και μετά την ισχύ του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2168/1993, η ισχύς του άρθρου 2 του Α.Ν.263/1968, σε συνδυασμό  με    την    γνωμοδότηση    αριθ.  1352/1969  του  Ν.Σ.Κ.,  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  της Αστυνομικής  Αρχής,  κατά  την  εκτέλεση  πρωτοκόλλων  διοικητικής    αποβολής  αυθαιρέτων  κατόχων δημοσίων  κτημάτων,  εξαιρουμένης  της υποχρέωσης αυτής για τη  φύλαξη των κινητών πραγμάτων, που απομακρύνονται  από  τα παραπάνω δημόσια κτήματα. -Σύμφωνα  με  την  παρ.12  άρθρ.1  Ν.2307/1995  (Α  113),"  Το  πρωτόκολλο  διοικητικής αποβολής, που προβλέπεται, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν 263/1968 (ΦΕΚ 12 Α`), προκειμένου  περί  δημοτικών  και  κοινοτικών  κτημάτων,  συντάσσεται  από  το  δήμαρχο  ή πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου".          Ν.4061/22-3-2012   Άρθρο 18                                                               Αρμοδιότητες 1.  Η  Επιτροπή  Ελέγχου  και  Νομιμότητας  ασκεί  τις  εξής  αρμοδιότητες: α) Εκδίδει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του άρθρου 19 κατά του αυθαίρετου κατόχου ακινήτου, του  οποίου  η  διαχείριση  ανήκει  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  και μεριμνά για την εκτέλεση του.β) Επιβάλλει, με απόφαση της, πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο  με  το  διπλάσιο  της αντικειμενικής  αξίας  του ακινήτου.  Το  πρόστιμο βεβαιώνεται  στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου, μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του στον αυθαίρετο κάτοχο. Το πρόστιμο δεν βεβαιώνεται, αν:αα) ο αυθαίρετος κάτοχος εγκαταλείψει το ακίνητο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, με  υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου κατοικίας του, η οποία αποστέλλεται αυθημερόν στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας ή ββ) ασκήσει  ανακοπή  κατά  της  πράξης επιβολής  προστίμου  ενώπιον  του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Για την προθεσμία άσκησης της ανακοπής, τη διαδικασία εκδίκασης και την άσκηση ενδίκων μέσων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του επόμενου άρθρου. Μετά την τελεσιδικία της πράξης επιβολής του προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδο του Δημοσίου. Αν έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα εντός του ακινήτου,  η  Επιτροπή  ενημερώνει  αμελλητί  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες για να προβούν στην κατεδάφιση του αυθαίρετου κτίσματος και να επιβάλλουν τα λοιπά προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.«γ) Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 24.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η περίπτωση γ ́προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ.3  Ν.4351/2015,ΦΕΚ Α 164/4.12.2015. 2. Για την επιβολή προστίμου μετέχει, ως μέλος της Επιτροπής, εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με δικαίωμα ψήφου. Ο εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, που ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της. 3. Πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και την επιβολή του προστίμου, η  Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του. Για την κλήση του ενδιαφερομένου και τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α` 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                               Άρθρο 19                                                Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής 1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας συντάσσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά οποιουδήποτε κατέχει αυθαίρετα ή επιχειρεί να καταλάβει ακίνητο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου. 2.  Ο  κάτοχος  μπορεί  να  ασκήσει  ανακοπή  κατά  του  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από  την κοινοποίηση  σε αυτόν  του  πρωτοκόλλου.  Αντίγραφο της  ανακοπής  κοινοποιείται στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας εντός της ίδιας προθεσμίας, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. 3. Ο καθού απευθύνεται το πρωτόκολλο, θεωρείται ότι το αποδέχθηκε, εάν εντός της ως άνω  προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου δεν ασκήσει κατ` αυτού ανακοπή. 4. Για την προδικασία και την εκδίκαση της ανακοπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων. 5.  Κατά  της  αποφάσεως  του  Ειρηνοδικείου  επιτρέπεται  έφεση  ενώπιον  του  αρμοδίου μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων, μη επιτρεπομένης παραπομπής της υπόθεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης. 6. Οι προθεσμίες που τίθενται με το παρόν άρθρο δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Σε  περίπτωση κλήσης του Δημοσίου τηρούνται οι ειδικές για την εμφάνιση αυτού προθεσμίες. 7. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομικής αρχής που υποχρεούται να συνδράμει.        Ν.4072/2012                                                           Άρθρο 326              Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις  1. .....  2. Οι παράγραφοι 2, 4 και 6 του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969 (Α` 7) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ασκείται κατά του Δημοσίου ή κατά των νομικών προσώπων της παρ. 1, στα οποία ανήκει η έκταση επί της οποίας επιχειρείται η παράνομη ενέργεια και απευθύνεται στο μονομελές πρωτοδικείο  της τοποθεσίας του ακινήτου.» «4.  Κατά  της  αποφάσεως  του  μονομελούς  πρωτοδικείου  δεν  χωρεί  ένδικο μέσο. Σε περίπτωση κατά την οποία, η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο, για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του κτήματος, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή  εντός  ενενήντα  ημερών  από  την  επίδοση  της  αποφάσεως,  άλλως  το πρωτόκολλο παραμένει  σε  ισχύ  και  εκτελείται.  Στην  περίπτωση  αυτή  δεν  εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου  8  του  α.ν.  1539/1938,  που  διατηρήθηκε  σε  ισχύ  με  το  άρθρο  52  περ.  18  Εισ. Ν.Κ.Πολ.Δ.» «6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου αποβολής, δύναται όμως το μονομελές  πρωτοδικείο  να  αναστείλει  την  εκτέλεση,  κατόπιν  αιτήσεως  του  ανακόπτοντος μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής.» 3. Τα δέκατο και ενδέκατο εδάφια του άρθρου 115 του από 11/12.11.1929 διατάγματος «περί  διοικήσεως  δημοσίων  κτημάτων»  (Α`  399),  τα  οποία  είχαν  προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 20 Του α.ν. 1540/1938 (Α` 488) και αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 1331/1949 (Α` 330), αντικαθίστανται ως εξής: «Αρμόδιο  δικαστήριο  προς  εκδίκαση  της  ανακοπής  είναι  το  μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του κτήματος. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται δεν χωρεί ένδικο μέσο. Αν η  απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη  νομή  του  κτήματος,  ο  ανακόπτων  οφείλει  να  ασκήσει  τακτική  αγωγή  εντός  ενενήντα ημερών από την επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται.  Στην  περίπτωση  αυτή  δεν  εφαρμόζεται  η  διάταξη  του  άρθρου  8  του  α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ.  Όπου στις διατάξεις του παρόντος  άρθρου  αναφέρεται  «Πρόεδρος  Πρωτοδικών»  ή «Πρόεδρος» ή «Ειρηνοδίκης» νοείται το «Μονομελές Πρωτοδικείο».

Σχόλια