ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Γν. ΝΣΝ 404/2014 Χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων – Ισχύς, έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010. [Αποδοχή με την αριθ. 129478/4797/10-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΒ465ΦΘΗ-Ν7Κ)

979/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση διορισμού επιτρόπου ανηλίκου τέκνου, προς εκπροσώπηση του σε δίκη προσβολής πατρότητας. Αποκλειστική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου υπέρ του οποίου....
Γν. ΝΣΝ 404/2014 Χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων – Ισχύς, έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και της παρ. 2 του άρθρου..
13 του ν. 3889/2010. [Αποδοχή με την αριθ. 129478/4797/10-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΒ465ΦΘΗ-Ν7Κ)

Σχόλια