Απόφασης 5299/2010ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - την ιδιότητα της ειδικής επιτρόπου των διδύµων αρρένων ανηλίκων τέκνων της. Σ. Π., που ... Η απόφαση που δέχεται την αγωγή προσβολής της πατρότητας είναι ... αναγνώριση του παιδιού από τον άνδρα αυτόν (άρθρο 1472 παρ.2 ΑΚ,


Προσβολή πατρότητας τέκνου- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4945/2013  5122/2012 εξαίρεση: 350  ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθµός Απόφασης 5299/2010
Αριθµός κατάθεσης αγωγής: ……/11-06-2009
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ∆ικαστές Παρθένα Ιωαννίδου, Πρόεδρο
Πρωτοδικών, Ευαγγελία Αρβανίτου, Πρωτοδίκη, Ελένη Μπέλλου, Πάρεδρο
Πρωτοδικείου - Εισηγήτρια (επειδή κωλύονται οι τακτικοί ∆ικαστές) και από τη
Γραµµατέα Μαρία Ναλµπάντη.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριο του στις 07-01-2010 για να δικάσει την
αγωγή µε αριθµό καταθέσεως ……/11-06-2009 και αντικείµενο προσβολή
πατρότητας, µεταξύ:
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Χ.Μ. του Ν., κατοίκου Ε.Θ. ( Κ.), ο οποίος παραστάθηκε
µετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου (Α.Μ.: 5286), η
οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις και
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Γ.Ψ. του Ι., κατοίκου Σ.Θ. (Α. Β. 11) 2) Σ. Π. του Γ.,
κατοίκου Ε.Θ. (Κ. 13) και 3) Γ.Π. του Θ., κατοίκου Θ. (Π. 109), ενεργούσας υπό
την ιδιότητα της ειδικής επιτρόπου των διδύµων αρρένων ανηλίκων τέκνων της
Σ. Π., που γεννήθηκαν στις 27-07-2008 στη Θεσσαλονίκη, αβάπτιστων ακόµη, η
οποία διορίσθηκε µε την υπ' αριθµ. ……/2009 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (∆. Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας), οι οποίοι δεν
παραστάθηκαν.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος
ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δηµοσίας συνεδριάσεως
του ∆ικαστηρίου αυτού και τις έγγραφες προτάσεις της.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως αποδεικνύεται από τις υπ' αριθµ. ……/15-06-2009, ……/15-06-2009 και
……/15-06-2009 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιµελητή του
Σελίδα 2 από 5
www.dikigoros.gr
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Κ., κεκυρωµένο αντίγραφο της κρινοµένης
αγωγής µε την κάτω από αυτήν πράξη για τον προσδιορισµό δικασίµου και την
κλήση για συζήτηση στην ορισθείσα δικάσιµο, επιδόθηκε νόµιµα κι εµπρόθεσµα
µε επιµέλεια του ενάγοντος στους εναγοµένους(άρθρα 591 § 1 εδ. α' και στοιχ. α',
229, 122 § 1, 123, 124 § 1, 126 § 1 στοιχ. α', 127 § 1 και 128§ 1 και 3 ΚΠολ∆).
Ωστόσο, οι τελευταίοι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην εν λόγω δικάσιµο δεν
εµφανίστηκαν στο ∆ικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκαν νόµιµα από πληρεξούσιο
δικηγόρο όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και
συνεπώς δικάζονται ερήµην, η διαδικασία όµως θα προχωρήσει σαν να ήταν και
αυτοί παρόντες (άρθρα 614 και 603 παρ. 2 ΚΠολ∆).
Την ιδιότητα του τέκνου ως τέκνου γεννηµένου σε γάµο µπορούν να προσβάλουν
τα αναφερόµενα στο άρθρο 1469 ΑΚ πρόσωπα, µεταξύ των οποίων, σύµφωνα µε
το εδ. 5, ο άνδρας µε τον οποίο η µητέρα, ευρισκόµενη σε διάσταση µε το σύζυγο
της, είχε µόνιµη σχέση µε σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιµο διάστηµα της
σύλληψης. Η απόφαση που δέχεται την αγωγή προσβολής της πατρότητας είναι
διαπλαστική και κατά ρητή επιταγή της διάταξης του άρθρου 1472 εδ. 1 ΑΚ, τα
αποτελέσµατα της επέρχονται αφού γίνει αµετάκλητη, αναδροµικά, δηλαδή από
το χρόνο γέννησης του τέκνου. Συνακόλουθα, το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη
διάρκεια του γάµου δεν µπορεί να αναγνωρισθεί από τον αληθινό του πατέρα,
πριν χωρίσει προσβολή πατρότητας του συζύγου της µητέρας και καταστεί η
απόφαση που δέχεται την προσβολή αµετάκλητη. Εξάλλου, κατά ρητή
νοµοθετική επιταγή του άρθρου 1472 παρ. 2 ΑΚ, στην περίπτωση που ενάγων
στην αγωγή προσβολής πατρότητας, είναι ο άνδρας που είχε σαρκική συνάφεια
µε την µητέρα (άρθρο 1465 εδ. 5 ΑΚ), η απόφαση που δέχεται την προσβολή
πατρότητας επιφέρει, όταν καταστεί αµετάκλητη αυτοδίκαιη δικαστική
αναγνώριση του παιδιού από τον άνδρα αυτόν (άρθρο 1472 παρ.2 ΑΚ, Α.
Γεωργιάδη- Μ. Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, τόµος VII, Οικογενειακό ∆ίκαιο,
άρθρο 1472, παρ. 48, σελ. 839, Ε. Κουνουγέρη -Μανωλεδάκη, Οικογενειακό
∆ίκαιο, τόµος II, σελ. 139, ΕΑ 5321/2007 ΕΦΑ∆ 2009/92, ΟΛΑΠ 9/2009
∆ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ). Κατά συνέπεια, όµως, πριν γίνει αµετάκλητη απόφαση
που δέχεται προσβολή πατρότητας τέκνου γεννηµένου σε γάµο, δεν είναι δυνατή
αλλά είναι άκυρη η εκούσια αναγνώρισή του από αυτόν που ισχυρίζεται ότι είναι
βιολογικός του πατέρας, κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είναι παραδεκτό το αίτηµα να
Σελίδα 3 από 5
www.dikigoros.gr
αναγνωρισθεί ότι είναι βιολογικός πατέρας το πρόσωπο που ενάγει µε βάση το
άρθρο 1465 περ. 5, διότι η αναγνώριση είναι αυτοδίκαιη, όταν όµως καταστεί
αµετάκλητη η απόφαση που δέχεται την αγωγή προσβολής πατρότητας που
αυτός ασκεί.
Στην υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι η δεύτερη εναγοµένη κατά τη
διάρκεια του γάµου της µε τον πρώτο εναγόµενο, γέννησε δίδυµα άρρενα τέκνα.
Ωστόσο, κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα της σύλληψης, οι σύζυγοι βρίσκονταν
σε διάσταση ενώ η δεύτερη εναγοµένη διατηρούσε µόνιµη σχέση µε σαρκική
συνάφεια µε αυτόν, ο οποίος είναι και βιολογικός πατέρας των τέκνων. Για τους
λόγους αυτούς ζητεί να αναγνωριστεί ότι τα ανήλικα αυτά τέκνα, των οποίων η
πατρότητα καλύπτεται από το τεκµήριο καταγωγής από γάµο, δεν είναι γνήσια
τέκνα του πρώτου εναγοµένου. Επιπλέον, ο ενάγων ζητεί να αναγνωρισθεί ότι τα
τέκνα είναι δικά του γνήσια τέκνα και να καταδικασθούν οι εναγόµενοι στη
δικαστική του δαπάνη. Με το περιεχόµενο αυτό η αγωγή παραδεκτά εισάγεται
για συζήτηση στο ∆ικαστήριο τούτο (άρθρα 18 αρ. 1, 22 ΚΠολ∆), για να δικασθεί
κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και
τέκνων (άρθρα 614 - 622 και 591 § 1 ΚΠολ∆), ασκείται δε εντός της διετούς
αποσβεστικής προθεσµίας του άρθρου 1470 περ. 5, καθώς ο τοκετός φέρεται να
έλαβε χώρα στις 27-07-2008, ενώ η αγωγή επιδόθηκε στους εναγοµένους στις
15-06-2009 (βλ. τις υπ' αριθµ. ……/15-06-2009, ……/15-06-2009 και ……/15-06-
2009). Περαιτέρω, είναι εν µέρει νόµιµη, στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων
1465 παρ. 1, 1467,1468,1469 περ. 5, 1470 περ. 5 και 1472 παρ. 2 ΑΚ, 191 παρ.2
και 176 ΚΠολ∆. Το αίτηµα να αναγνωρισθεί ότι τα τέκνα είναι γνήσια τέκνα του
ενάγοντα, πρέπει να απορριφθεί ως µη νόµιµο, σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στη
µείζονα σκέψη. Εποµένως, και κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, η αγωγή
πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιµη και από ουσιαστική
άποψη.
Από την ένορκη κατάθεση της µάρτυρος απόδειξης, που εξετάστηκε νοµίµως στο
ακροατήριο του ∆ικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την
παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού και από όλα τα έγγραφα που ο
ενάγων επικαλείται και προσκοµίζει αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά
περιστατικά: Στις …-…-1994 ο πρώτος και η δεύτερη εναγοµένη τέλεσαν νόµιµο
γάµο στο Νταχάου της Γερµανίας, σύµφωνα µε τους κανόνες της Ανατολικής
Σελίδα 4 από 5
www.dikigoros.gr
Ορθόδοξης Εκκλησίας (βλ. το υπ' αριθµ. …/94 απόσπασµα ληξιαρχικής πράξης
γάµου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο). Τον Ιανουάριο του
2007 επήλθε οριστική διάσπαση της έγγαµης συµβίωσης τους. Το γεγονός αυτό
οµολογούν (άρθρο 352 παρ.2 ΚΠολ∆) ο πρώτος και η δεύτερη εναγόµενοι, στις
µε αριθµό κατάθεσης ……/10-07-2008 και ……/13-12-2007 αντίθετες αγωγές
διαζυγίου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες
πρόκειται να συζητηθούν στις 18-02-2010. Η δεύτερη εναγοµένη συνδέθηκε
ερωτικά µε τον ενάγοντα, τον Ιούλιο του 2007, µε τον οποίο µέχρι και σήµερα (07-
01-2010) συζούν. Στις 27-07-2008, η δεύτερη εναγοµένη γέννησε στη
Θεσσαλονίκη δίδυµα άρρενα τέκνα (βλ. τις υπ' αριθµ. …/16/30-07-2008 και
…/16/30-07-2008 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης του ληξιάρχου του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης), τα οποία, καθώς ο γάµος της µε τον πρώτο εναγόµενο δεν είχε
λυθεί, τεκµαίρεται ότι έχουν πατέρα αυτόν. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, κατά το
κρίσιµο χρονικό διάστηµα, ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από τον
τελευταίο, καθώς είχε οριστικά διακοπεί η συµβίωση τους και δεν είχαν σχέσεις,
ενώ η σύζυγος διατηρούσε µόνιµη σχέση µε σαρκική συνάφεια µε τον ενάγοντα,
ο οποίος είναι και βιολογικός πατέρας των τέκνων. Ενόψει των ανωτέρω, η
κρινοµένη αγωγή πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή ως βάσιµη και κατ΄ ουσίαν και να
κηρυχθεί ότι ο ως άνω τεκµαιρόµενος πατέρας (πρώτος εναγόµενος) δεν είναι
φυσικός - βιολογικός πατέρας των εν λόγω ανηλίκων τέκνων. Επιπλέον, πρέπει
να ορισθεί το ύψος του παραβόλου ερηµοδικίας για την περίπτωση
ασκήσεως εκ µέρους των ερηµοδικαζόµενων εναγοµένων ανακοπής
ερηµοδικίας κατά της απόφασης αυτής (άρθρα 501, 502 § 1 και 505 § 2 ΚΠολ∆).
Τέλος, τα δικαστικά έξοδα θα επιβληθούν σε βάρος των εναγοµένων λόγω της
ήττας τους. όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό (άρθρο 176 ΚΠολ∆).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
∆ΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήµην των εναγοµένων.
ΟΡΙΖΕΙ το ύψος του παραβόλου ερηµοδικίας στο χρηµατικό ποσό των ευρώ
διακοσίων πενήντα (Ε 250,00).
∆ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την αγωγή.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ ως µη γεννηµένα σε γάµο τα δίδυµα άρρενα τέκνα που γεννήθηκαν
Σελίδα 5 από 5
www.dikigoros.gr
στις 27-07-2008 στη Θεσσαλονίκη, αβάπτιστα µέχρι σήµερα, δηλαδή ως µη
γνήσια τέκνα του Γ. Ψ. του Ι.
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ τους εναγοµένους στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος το ύψος
των οποίων ορίζει οτο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 08-02-2010 και δηµοσιεύθηκε
στο ακροατήριο του στις 11-2-2010, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των
πληρεξουσίων δικηγόρων τους.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια