ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΡΑΣ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ

Διορισμός Ειδικού Επιτρόπου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ κας ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ..


……………………………, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου …………………………., οδός ………………….. αριθ. ……………..
Στις …………….. κατέθεσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από ……………….. αίτησή μου (γενικός αριθμός κατάθεσης: …………….., αριθμός κατάθεσης δικογράφου: ………………) περί διορισμού της ……………………………. του ……………………, συζύγου ……………………., κατοίκου ……………………, οδός ……………………… αριθ. …., ως ειδικής επιτρόπου του ανηλίκου αβάπτιστου άρρενος τέκνου μου που γεννήθηκε στις ……………….. στο Μαρούσι Αττικής (Μαιευτήριο Ιασώ), προκειμένου αυτό να εκπροσωπηθεί σε δίκη περί προσβολής της εκ του γάμου τεκμαιρόμενης πατρότητας του πρώην συζύγου μου …………………………………………..

Δια προσωρινής διαταγής της κας Προέδρου Υπηρεσίας του Δικαστηρίου Σας, η οποία παραχωρήθηκε κατά τα προεκταθέντα κάτωθι της ενδίκου αιτήσεώς μου διορίσθηκε προσωρινή επίτροπος του ανηλίκου τέκνου η άνω ……………………………………. «[…] προκειμένου με την ιδιότητά της αυτή να εκπροσωπήσει το ανήλικο σε αγωγή προσβολής της πατρότητας […]». Κατά της άνω διορισθείσης προσωρινής επιτρόπου άσκησα την από 7.10.2004 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………….. — Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ………………….. αγωγή μου περί προσβολής της πατρότητας του τέκνου μου, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η ………………………………. (Πινάκιο ……./…..) και με την οποία ζητώ να κηρυχθεί το άρρεν τέκνο μου μη γνήσιο τέκνο του εναγομένου τέως συζύγου μου ………………………….. και περαιτέρω να αναγνωρισθεί ότι δεν είναι ο τέως σύζυγός μου ο φυσικός πατέρας του τέκνου.

Η συζήτηση της αιτήσεώς μου για διορισμό ειδικού επιτρόπου διεξήχθη στις ………………………… ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, (πινάκιο ΡΒ/13) κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Επειδή κατάλληλο πρόσωπο για να διορισθεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου τέκνου μου είναι η οικογενειακή μου φίλη και ήδη προσωρινή επίτροπος …………………………………………. του …………………………, σύζυγος …………………………….. και μέλλουσα νονά του τέκνου μου, δεδομένου ότι είναι αποκατεστημένη επαγγελματικά (εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε κατάστημα στο Χαλάνδρι) είναι παντρεμένη με τον …………………….., επίσης ιδιωτικό υπάλληλο και διανύει ήδη τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, έχει μια αρμονική οικογενειακή και κοινωνική ζωή, με επισκέπτεται συχνότατα, όπως και εγώ εκείνη, και με συνεπικουρεί στην ανατροφή του τέκνου, αγαπά και φροντίζει αυτό.

Επειδή η οικογένειά μου διατηρεί έναντι εμού αυστηρά τυπικές σχέσεις, οι οποίες περιορίζονται σε ελάχιστες τηλεφωνικές επικοινωνίες, λόγω της καταστάσεως η οποία έχει δημιουργηθεί.
Επειδή η προθεσμία έγερσης της αγωγής προσβολής της πατρότητας από την μητέρα λήγει σε βραχύ χρονικό διάστημα κατ? άρθρο 1470 ΑΚ.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η αίτηση μου.
Να συνταχθεί σχετική έκθεση θετική για το διορισμό της ……………………….. του ………………, συζύγου ……………………………, κατοίκου ………………….., οδός ……………………… αριθ. …………………., ως ειδικής επιτρόπου του ανηλίκου αβάπτιστου άρρενος τέκνου μου που γεννήθηκε στις …………………… στο Μαρούσι Αττικής (Μαιευτήριο Ιασώ), προκειμένου αυτό να εκπροσωπηθεί σε δίκη περί προσβολής της εκ του γάμου τεκμαιρόμενης πατρότητας του πρώην συζύγου μου …………………………………..

Αθήνα, __.__.200_
Η Πληρεξούσια ΔικηγόροςΣτο σημείο αυτό εμφανίσθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ………………………………………………………., η οποία ανέπτυξε και προφορικά το περιεχόμενο της αίτησης, έδωσε πληροφορίες που έπρεπε, επέδειξε την υπ? αριθ. ……………………. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Συναινετικών Διαζυγίων) περί αποδοχής της από ………………………… αίτησης της αιτούσας και του τέως συζύγου της ……………………………… για λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, η οποία δημοσιεύθηκε στις ………………….., το με ΑΠ …………… διαζευκτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (πνευματική λύση του γάμου), καθώς και το από ……………… και με ΑΠ ………. απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αβάπτιστου τέκνου της, το οποίο γεννήθηκε στις …………………. στο Μαρούσι Αττικής και πρότεινε την εξέταση της μάρτυρος …………………….. του ……………………, ……………….., κατοίκου …………………… Αττικής, οδός ……………………..

Μετά ταύτα ενεφανίσθη η μάρτυρας …………………………….., η οποία βεβαίωσε ότι η είναι το καταλληλότερο πρόσωπο προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα του ειδικού επιτρόπου του ανηλίκου αβαπτίστου άρρενος τέκνου της αιτούσας είναι η ………………………………………..του ,…………………..

Εγώ η Ειρηνοδίκης Αθηνών     , εκτελώντας τα έργα του εποπτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 1635 Α.Κ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 2447/1996 επειδή δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη το Εποπτικό Συμβούλιο, αφού έλαβα υπόψη την από 23-5-2005 αίτηση της ……………………. του …………………., κατοίκου ……………………. Αττικής, οδός ……………………….. , γνωμοδοτώ υπέρ του διορισμού της …………………………………. του ……………………, συζύγου …………………….., κατοίκου ………………………, οδός ……………… αριθ. ………………….., ως ειδικής επιτρόπου του ανηλίκου αβάπτιστου άρρενος τέκνου προκειμένου να διεξαγάγει για λογαριασμό του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου δίκη περί προσβολής της πατρότητας του.
Γι αυτό συντάχθηκε η γνωμοδότηση αυτή, που διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε, όπως αναφέρεται παρακάτω:

H ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ……………………………………………
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ:http://www.ethemis.gr/

Σχόλια