Ο νόμος για τη διαταγή πληρωμής όπως ψηφίστηκε

 
Ο νόμος για τη διαταγή πληρωμής όπως ψηφίστηκε
 0
Διαβάστε τον νόμο για τη διαταγή πληρωμής όπως ψηφίστηκε-Θα ενημερωθείτε για την δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ από τη ιστοσελίδα μας
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου είναι τα παρακάτω:

Με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προσαρμόστηκε η εθνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων.
Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής. Ειδικότερα, διαταγή πληρωμής επιτρέπεται να εκδοθεί για χρηματικές αξιώσεις οι οποίες δεν αμφισβητούνται.
Μια αξίωση θεωρείται «μη αμφισβητούμενη» εάν:
«α) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, μέσω αποδοχής της αξίωσης ή μέσω συμβιβασμού που επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας, ή
β) ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν σύμφωνα με τις σχετικές δικονομικές απαιτήσεις του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ή
γ) ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική με την εν λόγω αξίωση ακροαματική διαδικασία αφού είχε αντιταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον η συμπεριφορά αυτή ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή της αξίωσης ή των πραγματικών περιστατικών τα οποία επικαλέσθηκε ο πιστωτής σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης, ή
δ) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης σε δημόσιο έγγραφο.».
Προσδιορίζεται ποιος είναι αρμόδιος για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Για λόγους ταχύτητας, η αρμοδιότητα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής ανατίθεται στην αρμοδιότητα του δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του αντισυμβαλλόμενου φορέα, ή, εφόσον αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο δια μέσου των υπηρεσιών του, της έδρας της υπηρεσίας που κατά περίπτωση συμβλήθηκε. Ο τόπος (τοπική αρμοδιότητα) για την έκδοση της διαταγής πληρωμής συγκεντρώνεται στην έδρα αντισυμβαλλόμενου, όπου τεκμαίρεται ότι είναι ευχερής η πρόσβαση του αιτούντος και η συλλογή του αναγκαίου υλικού.
Το περιεχόμενο της αίτησης είναι το απολύτως αναγκαίο για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις θετικές προϋποθέσεις για την έκδοσή της και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Για την αίτηση καταβάλλεται το ανάλογο δικαστικό ένσημο. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με επιμέλεια του αιτούντος, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει αμελλητί στη γραμματεία του δικαστηρίου τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης. Επίσης, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, μέσα σε 30 ημέρες, να προσκομίσει στη γραμματεία του δικαστηρίου βεβαίωση της αρμόδιας για την εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωμής υπηρεσίας ως προς την ολοκλήρωση ή μη και το αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου της σχετικής δαπάνης, χωρίς όμως να καλείται στη σχετική διαδικασία, αφού ρητά προβλέπεται ότι κατά την έκδοση δεν χωρεί οποιαδήποτε συζήτηση.
Τυχόν παράλειψη του αντισυμβαλλόμενου να επιμεληθεί την προσκομιδή του σχετικού εγγράφου οδηγεί στο (μαχητό) τεκμήριο ότι ο προληπτικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και έχει αποβεί θετικός. Το συγκεκριμένο τεκμήριο, μπορεί να καταρριφθεί μόνο με την ανακοπή, που ασκείται στη συνέχεια, με αίτημα την ακύρωση της διαταγής πληρωμής. Λόγο της ανακοπής, επομένως, δύναται να αποτελέσει και η εκπρόθεσμη (μετά την πάροδο του 30νθημέρου) κατά τα ανωτέρω βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη ολοκλήρωσης του προληπτικού ελέγχου ή αρνητικού αποτελέσματος αυτού κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Προβλέπεται η έκδοση της διαταγής πληρωμής το ταχύτερο και πάντως εντός 60 ημερών από την κατάθεση της βεβαίωσης ή από την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από την ίδια παράγραφο προθεσμίας.
Προβλέπεται η δυνατότητα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων να συντάσσει, για την ταχύτητα της διαδικασίας, υπόδειγμα διαταγής πληρωμής, το οποίο αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων ή στην οικεία ιστοσελίδα.
Ο αιτών βαρύνεται με την υποχρέωση επίδοσης της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοσή της στον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο, το οποίο συμβλήθηκε μέσω υπηρεσίας του, πρέπει να γίνει επίδοση τόσο στην υπηρεσία που έχει συμβληθεί για λογαριασμό του, όσο και στον Υπουργό Οικονομικών, ως εκπρόσωπο του Δημοσίου. Η παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της διαταγής πληρωμής.
Επίσης, προβλέπεται υποχρέωση του αρμόδιου γραμματέα να καταχωρίσει την ημεροχρονολογία της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων.
Η διαταγής πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
Η παράλειψη του υπόχρεου να ασκήσει την προβλεπόμενη ανακοπή εντός 30 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, ή η τυχόν παραίτηση αυτού από την ήδη ασκηθείσα ανακοπή, επάγεται έκπτωσή του από την επιχείρηση της συγκεκριμένης διαδικαστικής πράξης και καθιστά τη διαταγή πληρωμής απρόσβλητη, με παραδεκτή μόνο την άσκηση αίτησης αναθεώρησης για όσους λόγους προβλέπονται στα άρθρα 101 επ. του Κ.Δ.Δ.
Προβλέπεται ως διακοπτικός λόγος της παραγραφής της σχετικής αξίωσης η επίδοση της διαταγής πληρωμής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσής της η παραγραφή θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοσή της μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.
Newsroom Oenet

Σχόλια