ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit

Η υιοθεσία τελείται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση με βάση τις συναινέσεις των ενδιαφερομένων προσώπων.
Αρμόδιο για την τέλεση της..
υιοθεσίας είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του εκείνος που υιοθετεί ή εκείνος που υιοθετείται.
Το δικαστήριο ελέγχει την συνδρομή των νομίμων όρων για την υιοθεσία, τη νομιμότητά της όσο και τη σκοπιμότητά της, το αν, δηλαδή, η συγκεκριμένη υιοθεσία εξυπηρετεί το συμφέρον του υιοθετουμένου.
Η υιοθεσία ανηλίκων αποτελεί την σχεδόν αποκλειστική μορφή υιοθεσίας, αφού η υιοθεσία ενηλίκων μόνο κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή.
Ο υιοθετών πρέπει να είναι ικανός για δικαιοπραξία.
Η υιοθεσία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από ένα πρόσωπο, όχι από περισσότερους, οι σύζυγοι όμως υιοθετούν από κοινού ανήλικο τέκνο.
Η συναίνεση του υιοθετούντος είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την υιοθεσία και ο υιοθετούμενος ανήλικος συναινεί ο ίδιος στην υιοθεσία του εφόσον έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του.
Η συναίνεση των γονέων του υιοθετουμένου είναι πάντοτε απαραίτητη.
Όλες οι συναινέσεις για την υιοθεσία δίνονται με αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου.
Ο έγγαμος δεν μπορεί να υιοθετήσει χωρίς τη συναίνεση του /της συζύγου του . Όταν δηλαδή στην υιοθεσία προβαίνει μόνο ο ένας σύζυγος (και όχι οι δύο μαζί), η συναίνεση του άλλου είναι αναγκαία. Στην περίπτωση αυτή η συναίνεση του συζύγου εκείνου που υιοθετεί μπορεί να δοθεί και ενώπιον συμβολαιογράφου, αν η συνήθης διαμονή του βρίσκεται στην αλλοδαπή.
Το θετό τέκνο παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα του, στο οποίο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του.
Η υιοθεσία ανηλίκων τηρείται μυστική. Το θετό τέκνο έχει, μετά την ενηλικίωσή του, το δικαίωμα να πληροφορείται πλήρως από τους θετούς γονείς και από κάθε αρμόδια αρχή τα στοιχεία των φυσικών γονέων του.
Οι διακρατικές υιοθεσίες ρυθμίζονται από την Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993, η κύρωση της οποίας έγινε από την Ελληνική Βουλή τον Ιούνιο του 2009 (Ν.3765/2009).
Επίσης είναι γνωστό ότι η διεθνής υιοθεσία είναι έννοια ευρύτερη από τη διακρατική. Η πρώτη αναφέρεται σε κάθε υιοθεσία που εμφανίζει στοιχείο αλλοδαπότητας, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην υιοθεσία της οποίας το στοιχείο αλλοδαπότητας εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο : την αλλαγή λόγω της υιοθεσίας του τόπου της συνήθους διαμονής του παιδιού.
Η Διεθνής Σύμβαση της Χάγης εφαρμόζεται μόνο στις διακρατικές υιοθεσίες μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών.
Η υιοθεσία μπορεί να τελεστεί στο κράτος προέλευσης ή στο κράτος υποδοχής. Η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή του κράτους, όπου τελέστηκε η υιοθεσία έχει ως συνέπεια την άμεση και χωρίς καμία διατύπωση αναγνώριση της υιοθεσίας σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη με την επιφύλαξη της πρόδηλης αντίθεσης της υιοθεσίας προς την δημόσια τάξη ορισμένου συμβαλλόμενου κράτους, λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος του παιδιού.
Η εν λόγω σύμβαση δεν αρκείται στην αυτόματη αναγνώριση μιας απόφασης υιοθεσίας μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών αλλά επιπλέον κατοχυρώνει, και ένα ελάχιστο πλέγμα εννόμων αποτελεσμάτων της υιοθεσίας που συνεπάγεται υποχρεωτικά μια τέτοια αναγνώριση.


1. Υιοθεσία ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό και συντελείται με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου από Έλληνες γονείς.

Δικαιολογητικά :

• Τελεσίδικη δικαστική απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου νόμιμα επικυρωμένη
• Επίσημη μετάφραση της ξενόγλωσσης δικαστικής απόφασης,
• Απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για αναγνώριση του δεδικασμένου της απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου, όπου απαιτείται.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων τελευταίου εξαμήνου.

Καταχωρίζεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας από έναν από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ή από τον παραστάντα δικηγόρο.

Στην περίπτωση που οι φυσικοί γονείς του υιοθετουμένου είναι Έλληνες η πράξη της υιοθεσίας καταχωρίζεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης που ήδη έχει συνταχθεί στην Υπηρεσία μας ως μεταβολή στην αστική κατάσταση του τέκνου.
Στην περίπτωση που οι φυσικοί γονείς του υιοθετουμένου είναι αλλοδαποί, περί της υιοθεσίας συντάσσεται απευθείας έκθεση υιοθεσίας στην Υπηρεσία μας ή ενώπιον της αρμόδιας Προξενικής αρχής στην αλλοδαπή , η οποία στη συνέχεια πρέπει να μεταγραφεί στην Υπηρεσία μας.


2. Υιοθεσία ανήλικου τέκνου από Έλληνες γονείς, με απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου.

Εάν οι γονείς διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αρμόδιο για τη δήλωση της Υιοθεσίας είναι το Ληξιαρχείο του τόπου έκδοσης της απόφασης.


3. Υιοθεσία ενήλικου τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό και υιοθετείται από Έλληνα γονέα, με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου.

Η υιοθεσία ενήλικου τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό και υιοθετείται από Έλληνα γονέα, με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, είναι δυνατή μόνο όταν αυτός που υιοθετεί είναι ο/η σύζυγος του φυσικού γονέα.

Δικαιολογητικά :

• Τελεσίδικη δικαστική απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου νόμιμα επικυρωμένη
• Επίσημη μετάφραση της ξενόγλωσσης δικαστικής απόφασης,
• Απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για αναγνώριση του δεδικασμένου της απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου, όπου απαιτείται.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων τελευταίου εξαμήνου.
Καταχωρίζεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας από έναν από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ή από τον παραστάντα δικηγόρο.
ΠΗΓΗ:http://www.ypes.gr/

Aπο που μπορειτε να υιοθετήσετε

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ;
Οι θετοί γονείς, μπορεί να είναι παντρεμένοι ή ανύπαντροι, άτεκνοι ή ήδη γονείς.  Μία τυχούσα αναπηρία ή δυσλειτουργία, δεν σας αποκλείει αυτομάτως από την υιοθεσία ενός παιδιού.  Οι κοινωνικές υπηρεσίες θέλουν κατ’ αρχήν να διασφαλίσουν ότι μπορείτε να φροντίσετε το παιδί και να συμπορευτείτε μαζί του στη ζωή.  Ένα διαζύγιο ή ένα ιστορικό προσωπικής ή συζυγικής συμβουλευτικής, δεν σας αποκλείει αυτομάτως από τη διαδικασία της υιοθεσίας αν και κάποιες φορές έχει λειτουργήσει αρνητικά στο να προχωρήσει η αίτηση υιοθεσίας.  Επίσης δεν χρειάζεται να έχετε ιδιόκτητο σπίτι, ή υψηλά εισοδήματα για να δώσετε στο παιδί αυτά που πραγματικά χρειάζεται: δηλαδή, μονιμότητα, σταθερότητα, εφ’ όρου ζωής δέσμευση και τη δυνατότητα να γίνει ισότιμο μέλος της οικογένειας.  Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από «τέλειους γονείς», έχουν ανάγκη από ανθρώπους που τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να φροντίζουν τις ανάγκες τους σ’ ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον.
 

Δεν μπορούν να υιοθετήσουν:
 * οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από κάποιο σοβαρό νόσημα, το οποίο να απειλεί άμεσα την επιβίωση και τη ζωή τους ( διάφορες μορφές καρκίνου, σοβαρά χρόνια νοσήματα, βαριές ψυχικές ασθένειες )
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ :
ΜΕΣΩ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερα ιδρύματα  από τα οποία μπορεί κάποιος να υιοθετήσει  ή να φιλοξενήσει στο σπίτι του για κάποιο χρονικό διάστημα ένα παιδί, με την διαδικασία της αναδοχής . Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την υιοθεσία ενός υγιούς παιδιού από κρατικό ίδρυμα είναι τα 5 χρόνια.
- Το Κέντρο Βρεφών « Η ΜΗΤΕΡΑ»
Το ΜΗΤΕΡΑ είναι ένα κέντρο προστασίας παιδιών με μακρά ιστορία.  Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν γυναίκες που είναι μόνες στην εγκυμοσύνη, παιδιά που χρειάζεται να ζήσουν για λίγο ή πολύ καιρό μακριά από την οικογένεια τους, παιδιά που έχουν εγκαταληφθεί από τους φυσικούς τους γονείς και αναζητούν μια οικογένεια.
Το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει  περίπου 100 παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως και 8 ετών.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ίδιο το Ιδρυμα,  οι υιοθεσίες παιδιών δεν υπερβαίνουν ετησίως τις 35, αρκετές από τις οποίες αφορούν παιδιά με προβλήματα υγείας  και ψυχοκινητικής εξέλιξης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του Μητέρα : «Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ετησίως ξεπερνούν τις 150-200, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να περιμένουν  συνήθως  4 με 6 χρόνια, έως ότου  ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθεσίας. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι θετοί γονείς είναι ανοικτοί στην υιοθεσία  παιδιού μεγαλύτερης  ηλικίας ή  κάποιου παιδιού που πάσχει από χρόνιο νόσημα ή έχει ειδικές ανάγκες, τότε ο χρόνος αναμονής είναι  κατά πολύ μικρότερος  λόγω  του μικρού αριθμού  αιτήσεων υιοθεσίας γι αυτά τα παιδιά,  αλλά και τις προτεραιότητας  που δίνεται στις αιτήσεις ζευγαριών που έχουν δεκτικότητα».
-  η Αναδοχή στο «Μητέρα»
Το Κέντρο Βρεφών εφαρμόζει και πρόγραμμα αναδοχής, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του « Μητέρα»  σε ανάδοχες οικογένειες – εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια – μπορούν να τοποθετηθούν παιδιά:
-  τα οποία οι  γονείς τους  προσωρινά αδυνατούν να τα φροντίσουν, αλλά προγραμματίζουν μελλοντικά να τα πάρουν κοντά τους
-  με ειδικές ανάγκες  και προβλήματα, που στερούνται την οικογένεια
-  παιδιά τα οποία, για σοβαρούς λόγους  δεν μπορούν να μείνουν  κοντά στους φυσικούς γονείς  τους και που ενδεχομένως θα μεγαλώσουν τελικά σε ανάδοχες οικογένειες, διατηρώντας, όμως,  παράλληλη  επικοινωνία  με τους φυσικούς γονείς.

Οι υπεύθυνοι στην ιστοσελίδα του «Μητέρα» αναφέρονται στην ελληνική νομοθεσία  και ξεκαθαρίζουν ότι « η αναδοχή δεν είναι υιοθεσία,  χωρίς όμως και να αποκλείεται η υιοθεσία από τους ανάδοχους γονείς.  Σε αναδοχή μπορεί να δοθούν παιδιά από την νηπιακή μέχρι την πρώτη παιδική ηλικία,  ενώ η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη».
 
Το  ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «  Η ΜΗΤΕΡΑ» βρίσκεται
στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 65
ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ
13122 Ελλάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132015700
FAX 2102615215
Η ηλεκτρονική διέυθυνση του Κέντρου Βρεφών είναι  www.kvmhtera.gr

- Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ »
Στη συμπρωτεύουσα έχει την έδρα του το βρεφοκομείο «’Αγιος Στυλιανός»,  το οποίο φιλοξενεί βρέφη και παιδιά έως  7 χρονών.  Στο παρελθόν το συγκεκριμένο βρεφοκομείο - εκτός από το να φιλοξενεί εγκαταλελειμμένα και παραμελημένα παιδιά - λειτουργούσε και ως χώρος καθημερινής περίθαλψης και απασχόλησης βρεφών και νηπίων, των οποίων οι γονείς εργάζονταν.
Σήμερα από τον Αγιο Στυλιανό γίνονται υιοθεσίες, ενώ αρκετά παιδιά δίνονται σε οικογένειες για φιλοξενία, μέσω της διαδικασίας της αναδοχής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του βρεφοκομείου : «παρέχεται κάθε διευκόλυνση για την υιοθεσία βρεφών αγνώστων γονέων με σχολαστική τήρηση των όρων του Αστικού Κώδικα και του νόμου περί υιοθεσίας και αποκατάστασης ορφανών.  Υιοθεσίες πραγματοποιούνται ύστερα από έγγραφες αιτήσεις των υποψηφίων θετών γονέων, προς το Αδελφάτο, οι οποίες εγκρίνονται όταν συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ηθική και οικονομική κατάσταση των αιτούντων».
- Η αναδοχή στο Δημοτικό Βρεφοκομείο «Αγ.Στυλιανός»
Σε ότι αφορά στην αναδοχή, η διοίκηση του Βρεφοκομείου διευκρινίζει ότι «καθιέρωσε την τοποθέτηση των βρεφών σε οικογένειες οι οποίες θα τα υιοθετήσουν μελλοντικά, με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του ενός τουλάχιστον από τους δύο γονείς».
Το Βρεφοκομείο «Αγ.Στυλιανός» βρίσκεται :
28ης Οκτωβρίου 99
ΤΚ 54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 940057
ΦΑΞ: 2310 939860
www.agiosstylianos.com
- Παιδόπολη « ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Η Παιδόπολη «Αγιος Ανδρέας» μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 32  παιδιά  ηλικίας από 3 εως 12 ετών, που αποδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται την οικογένεια τους.
« Στους σκοπούς της Παιδόπολης   περιλαμβάνεται  και η προετοιμασία των ανηλίκων φιλοξενούμενων  για την ομαλή ένταξή τους  στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,  είτε με την επιστροφή τους  στο φυσικό τους περιβάλλον ή με την τοποθέτηση τους  σε  ανάδοχη οικογένεια και στην συνέχεια εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν  στην υιοθεσία τους» αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Παιδόπολης.
Οι εργαζόμενοι στον « Αγιο Ανδρέα» στηρίζουν και συνεργάζονται με τους βιολογικούς  γονείς  των παιδιών που φιλοξενούνται,  ώστε εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν να γίνει επανασύνδεση των παιδιών με την βιολογική τους οικογένεια.
- Η Αναδοχή στην Παιδόπολη «Αγ.Ανδρέας»
Φυσικά και η Παιδόπολη έχει πρόγραμμα αναδοχής και υποστηρίζει τις ανάδοχες οικογένειες και τα παιδιά, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη  κάθε επιπέδου και καταβάλλοντας το μηνιαίο οικονομικό βοήθημα. Ακολουθεί και αυτή τα νόμιμα στάδια της αναδοχής που είναι κατ αρχήν,  η προσωρινή φιλοξενία τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές , η δοκιμαστική περίοδος  και η οριστική αναδοχή.
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ « ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Θουκυδίδου 82
Τ.Κ. 17455
ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2109811067
www.paidopoli-alimou.gr
- Το ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού (πρώην ΠΙΚΠΑ)
Το αναρρωτήριο Πεντέλης  φιλοξενεί βρέφη και παιδιά μέχρι 6 ετών, τα οποία δεν διαθέτουν οικογενειακό περιβάλλον, έχουν κακοποιηθεί  με διάφορους τρόπους και είναι εγκαταλελειμένα, παραμελημένα ή η οικογένεια τους αντιμετωπίζει πολλά και διάφορα προβλήματα. Λειτουργεί κάτω από διαφορετικά νομικά πλαίσια από το 1937 και το 1998 εντάθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας. Από το 2003 λειτουργεί ως αυτόνομη αποκεντρωμένη μονάδα κοινωνικής φροντίδας ενώ το 2007 εντάχθηκε στην υγειονομική Περιφέρεια.  Τα τελευταία χρόνια παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε παιδιά και τις οικογένειές του, που χρήζουν προστατευμένου περιβάλλοντος, κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης.
Επικοινωνία
Τέρμα Ιπποκράτους152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ
Τηλ.: 2132059800-10
2108030402
2108036200
E-mail: anarpent@otenet.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης και από τις ελάχιστες σε όλο τον κόσμο που επιτρέπει την ιδιωτική υιοθεσία. Και όταν λέμε ιδιωτική εννοούμε την διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ένα παιδί μπορεί να βρεθεί σε θετή οικογένεια, με τη σύμφωνη γνώμη των φυσικών γονιών και χωρίς να υπάρχει πουθενά – στο στάδιο αυτό – η παρουσία του κράτους.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε απευθείας μεταξύ των θετών και των φυσικών γονιών είτε με την συμμετοχή « διαμεσολαβητή», ο οποίος συνήθως   αμείβεται.
Πολλά ζευγάρια επιλέγουν αυτό το δρόμο και απευθύνονται σε ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ένα παιδί – φυσικά με το αζημίωτο-  αφού οι κρατικές υιοθεσίες είναι χρονοβόρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 400 παιδιά που υιοθετούνται κατά μέσο ορό κάθε χρόνο, τα 300  υιοθετούνται με την διαδικασία της ιδιωτικής υιοθεσίας. Από αυτά, το 90% έχει βιολογική μητέρα Βουλγαρικής καταγωγής.
Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας η πράξη αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί παράνομη μόνο εάν οι πρωταγωνιστές της δοσοληψίας συλληφθούν επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που ο «διαμεσολαβητής» παίρνει τα χρήματα για να παραδώσει το παιδί.
Συνήθως, όταν τα παιδιά παραδίδονται  στους θετούς γονείς από τους «διαμεσολαβητές»  έχουν μαζί τους και μια επιστολή των βιολογικών  γονέων που δηλώσουν ότι με την θέληση τους δίνουν το μωρό προς υιοθεσία.
Στη συνέχεια οι θετοί γονείς καταθέτουν μία αίτηση στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας στην Περιφέρεια, όπου υπάγονται, λέγοντας ότι έχουν το παιδί στο σπίτι τους και ζητούν την υιοθεσία του. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τότε ξεκινά η έρευνα για τους θετούς γονείς, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί  μέσα σε 6 μήνες. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα, η έρευνα  παρατείνεται για  περισσότερο χρόνο.  Εφόσον ολοκληρωθεί  η διαδικασία, η υπόθεση  πάει στο δικαστήριο  προκειμένου να επισημοποιηθεί η πράξη υιοθεσίας. Στο δικαστήριο πρέπει να παραβρεθούν και οι φυσικοί και οι θετοί γονείς ή  εκπρόσωποι τους.
Σύμφωνα πάντως με τους  αρμόδιους παράγοντες  της κοινωνικής μέριμνας,  η διαδικασία αυτή εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, αφού για να προχωρήσει η υιοθεσία ενός παιδιού δεν έχει προηγηθεί ανάλογη έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε ότι αφορά τους θετούς γονείς. Για να γίνει κατανοητό, στις κρατικές υιοθεσίες πρώτα γίνεται η έρευνα για το εάν ο ενδιαφερόμενος   πληροί τα κριτήρια και είναι ικανός να υιοθετήσει παιδί, ενώ στην ιδιωτική υιοθεσία οι θετοί γονείς επιλέγουν τα παιδιά τους και ύστερα γίνεται έρευνα από την Πρόνοια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στις αρμόδιες αρχές υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι θετοί γονείς έχουν πάρει στο σπίτι τους το  παιδί,  δεν το έχουν δηλώσει  στις αρμόδιες υπηρεσίες  ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της υιοθεσίας και όταν πια φτάνει σε ηλικία που πρέπει να πάει στο σχολείο αναγκάζονται να προσφύγουν στην Πρόνοια. Υπήρξαν μάλιστα κάποιες περιπτώσεις που οι θετοί γονείς κρίθηκαν  ανίκανοι για να υιοθετήσουν παιδί,  όμως, ήταν αδύνατο το παιδί να αποχωριστεί τους θετούς γονείς.   Σε αυτή την περίπτωση συνήθως η Πρόνοια επιλέγει να υιοθετηθεί το παιδί από τον ένα θετό γονέα εφόσον αυτός πληροί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Λένε ακόμα ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να βρεθεί η βιολογική μητέρα  για να δώσει την συγκατάθεση της όταν φτάνει η υπόθεση στο δικαστήριο.
Οι άνθρωποι της Πρόνοιας παραδέχονται, ωστόσο, ότι τα ζευγάρια που καταλήγουν σε αυτή την λύση δεν έχουν άλλη επιλογή, αφού στα ιδρύματα δεν υπάρχουν αρκετά παιδιά  και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες.
Σύμφωνα πάντα με τους υπευθύνους, αρκετά ζευγάρια που επιλέγουν να υιοθετήσουν παιδί με τον τρόπο αυτό, πολλές φορές δεν είναι προετοιμασμένα σωστά αφού οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα γρήγορες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων, τόσο στην καθημερινότητα τους όσο και στην σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Οι ίδιοι άνθρωποι επισημαίνουν ακόμα ότι καλό θα είναι οι θετοί γονείς να ζητούν κάποια στοιχεία ή φωτογραφίες από τη βιολογική μητέρα, προκειμένου μεγαλώνοντας το παιδί, εάν το θελήσει, να βρει κάποιες απαντήσεις.
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Πριν από ένα χρόνο η χώρα μας κύρωσε, όπως αρκετές χώρες στον κόσμο,  την Συμφωνία της Χάγης, βάση της οποίας ένα ζευγάρι μπορεί να καταθέσει αίτηση στον κεντρικό φορέα της χώρας του (στην Περιφέρεια που ανήκει ) και να ζητήσει να υιοθετήσει με όλες τις νόμιμες διαδικασίες ένα παιδί από άλλο κράτος.
Η κύρωση της Συνθήκης έδωσε αρχικά πολλές ελπίδες στις υπηρεσίες Πρόνοιας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί η ιδιωτική υιοθεσία, αφού η διαδικασία θα ήταν πιο εύκολη και δεν θα είχε και την υπονοια του χρηματισμού. Χρειάστηκαν, όμως, μόνο μερικοί μήνες για να διαπιστωθεί ότι και εδώ υπάρχει σειρά προβλημάτων, τα οποία και πάλι καθιστούν τη διαδικασία πολύπλοκη και χρονοβόρα.
Όπως μας έλεγαν στελέχη της Πρόνοιας, παρά το γεγονός ότι ο κατάλογος των χωρών που έχουν κυρώσει την σύμβαση είναι μεγάλος,  στην πραγματικότητα πολύ λίγες κάνουν χρήση αυτής της Συνθήκης, ενημερώνοντας άλλες χώρες ότι έχουν παιδιά διαθέσιμα για υιοθεσία. Πριν από μερικά χρόνια η Ρουμανία είχε ανοίξει τα ορφανοτροφεία της και πολύ Ευρωπαίοι πολίτες είχαν υιοθετήσει παιδιά. Σήμερα, όμως, τόσο η Ρουμανία όσο και η Βουλγαρία έχουν κλείσει τις πόρτες τους και δεν δέχονται αιτήσεις από άλλες χώρες θέλοντας προφανώς να παρουσιάσουν ένα προφίλ που συνάδει με αυτό των  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια ζευγάρια που είχαν κάνει αίτηση  σε ιδρύματα της Βουλγαρίας πριν από 6 χρόνια μόλις τώρα κατάφεραν να υιοθετήσουν παιδί. Όλα αυτά τα χρόνια  τα παιδιά έμεναν σε ιδρύματα  κάτω από άγνωστες συνθήκες.
Αλλά και για τις χώρες που δεν έχουν υπογράψει την σύμβαση της Χάγης όπως η Ρωσία η Ουκρανία, η Ταϋλάνδη και η Καμπότζη χρειάζεται ειδική διαδικασία.
Αν δηλαδή κάποιος επιλέξει να υιοθετήσει παιδί από χώρα που δεν έχει κυρώσει την σύβαση και πάλι θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειάς του και αυτή θα κάνει αίτημα στην άλλη χώρα ζητώντας της ενημέρωση για το ποια πιστοποιητικά χρειάζονται και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Εφόσον η άλλη χώρα απαντήσει θετικά στο αίτημα προχωράει η διαδικασία της υιοθεσίας. Η Καμπότζη και η Ταϋλάνδη, πάντως, επιτρέπουν την υιοθεσία παιδιών από Έλληνες πολίτες.
Κανονικά για τα παιδιά που έρχονται από ξένες χώρες θα έπρεπε να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση από τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας τους, όπως έκθεση από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ώστε να μπορούν να βοηθηθούν, πράγμα το οποίο τις περισσότερες φορές δεν γίνεται.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα οποία υιοθετούνται από άλλες χώρες είναι αρκετά αφού τα περισσότερα είναι μεγάλα σε ηλικία, πάσχουν από ιδρυματισμό, δεν γνωρίζουν την γλώσσα και ξαφνικά βρίσκονται σε ένα ξένο περιβάλλον. Στα ορφανοτροφεία της Ταϋλάνδης και της Καμπότζης, πάντως, φιλοξενούνται πολλά μωρά  τα οποία μερικές φορές δίδονται προς υιοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση καλό θα είναι να ενημερωθείτε  από τα τμήματα  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  των Περιφερειών της χώρας. Εκεί θα σας ενημερώσουν αναλυτικά οι κοινωνικοί λειτουργοί για το τι πρέπει να κάνετε και ποια διαδικασία να ακολουθήσετε.
Οι χώρες που έχουν κυρώσει την Σύμβαση της Χάγης είναι οι ακόλουθες.

Σχόλια