Σύμβαση εκχώρησης. Μεταβίβαση της απαίτησης ...


3147/2010 ΠΠΡ ΑΘ ( 614185).Σύμβαση εκχώρησης. Μεταβίβαση της απαίτησης στον εκδοχέα, ο οποίος μετά την αναγγελία καθίσταται ...
μόνος δικαιούχος αυτής, νομιμοποιούμενος ενεργητικά μόνο αυτός στην άσκηση της σχετικής αγωγής. Τα ίδια αποτελέσματα υφίστανται και επί καταπιστευτικής εκχώρησης. Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου. Η προβλεπόμενη αποσβεστική προθεσμία των έξι μηνών για την άσκηση αυτής ξεκινάει από τον χρόνο που ο ενάγων έλαβε γνώση της αποδιδόμενης στον εναγόμενο δικηγόρο ζημιογόνου συμπεριφοράς του. Ασφαλιστική σύμβαση πυρός. Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Ολική καταστροφή της επιχείρησης των εναγόντων. Μερική καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης κατόπιν συμφωνίας της ασφαλιστικής εταιρείας και του πληρεξούσιου δικηγόρου των εναγόντων, χωρίς σχετική ενημέρωση των εναγόντων. Εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης της καταβληθείσας αποζημίωσης σε τρίτα πρόσωπα. Αγωγή αποζημίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης των εναγόντων λόγω εκχώρησης της απαίτησης σε τρίτους. Αγωγή κακοδικίας κατά του δικηγόρου των εναγόντων κατόπιν παρέλευσης της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας από τη γνώση της αποδιδόμενης στο δικηγόρο ζημιογόνο συμπεριφοράς. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη.

 

Σχόλια