ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ- Απλά με το δημοσίευμα αυτό υπενθυμίζουμε ότι επιτρέπεται και πάλι η κατάτμηση κληροτεμαχίων (επικύρωση ανωμαλων δικαιοπραξιών με το άρθρο 31 του νόμου 4061/2012 ) - Νομολογια - Αρμοδιότητα για την επικύρωση των μεταβιβάσεων κλήρου κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας, ΑΠ 478/2005 (πρλπτ) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

Με άρθρο 31 του νόμου 4061/2012 επιτρέπεται και πάλι η κατάτμηση των κληροτεμαχίων, δηλαδή των αγροτικών εκτάσεων που έχει παραχωρήσει το Ελληνικό Κράτος προς ιδιώτες. Μέχρι πρότινος ένα κληροτεμάχιο δε μπορούσε να χωριστεί σε επιμέρους τμήματα μεταξύ των κληρονόμων του αρχικού ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί το φαινόμενο ένα....
κληροτεμάχιο να ανήκει πλέον σε πάρα πολλούς εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες και έτσι να είναι δύσκολη η αξιοποίησή του. Το Κράτος για να αποτρέψει τον κατακερματισμό της αγροτικής γης και θέλοντας να ενισχύσει τις ενιαίες καλλιεργήσιμες εκτάσεις απαγόρευε το μοίρασμα/κατάτμηση των κληροτεμαχίων στους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου. Συνεπεία τούτων, παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο ένα κληροτεμάχιο -για παράδειγμα- 100 στρεμμάτων να ανήκει σε 10 εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να το διαμοιράσουν μεταξύ τους νόμιμα και κατ’ επέκταση να αξιοποιήσει ο καθένας τα 10 στρέμματα που του αναλογούν. Τώρα, με τη ψήφιση του ως άνω νόμου, οι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν και να μοιράσουν μεταξύ τους το ενιαίο κληροτεμάχιο. Στο ως άνω παράδειγμα καθένας εκ των συνιδιοκτητών θα αποκτήσει πλέον πλήρη κυριότητα σε έκταση 10 στρεμμάτων που του αναλογεί, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να μεταβιβάσει, να πωλήσει ή και να κτίσει κατοικία επί της αυτόνομης πλέον ιδιοκτησίας του. Η σχετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ονομάζεται «Επικύρωση Ανωμαλων Δικαιοπραξιών», πρόκειται για μια δικαστηριακή διαδικασία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1) Κατάθεση αίτησης στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο. 2) Εκδίκαση της αίτησης στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου. 3) Έκδοση της σχετικής Δικαστικής Απόφασης από το Ειρηνοδικείο. 4) Καταβολή των αντίστοιχων τελών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5) Μεταγραφή της Δικαστικής Απόφασης στο κατά τόπον Υποθηκοφυλακέιο ή και Κτηματολογικό Γραφείο (όπου λειτουργεί).

Σχετικά: Ν. 4061/ΦΕΚ Α’ 66/22-3-2012: Άρθρο 31 Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 και του άρθρου 2 του ν. 666/1977 είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (Α´ 186) για την υποβολή δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται για δύο (2) ακόμα έτη. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.δ. 3958/1959, του ν. 431/1968, του ν. 666/1977, του άρθρου 18 του ν. 1644/1986 και του άρθρου 16 του ν. 3147/2003, μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν με ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3147/2003 δηλαδή μέχρι τις 5.6.2003 κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας των σχετικών με τους περιορισμούς μεταβίβασης (άρθρα 208-216 Αγρ.Κ.) κυρώνονται από τότε που έγιναν με απόφαση του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ν. 3194/1955, α.ν. 431/1968, ν. 3958/1959.- Αρμοδιότητα για την επικύρωση των μεταβιβάσεων κλήρου κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας
Επί μεταβιβάσεων κλήρων που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας και με ιδιωτικό έγγραφο, η επικύρωση των δικαιοπραξιών, βάσει των οποίων έγιναν οι μεταβιβάσεις αυτές, ανατέθηκε αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη, από την τελεσιδικία δε της αποφάσεως αυτού θεωρείται ότι έλαβε χώρα η εν λόγω μεταβίβαση. Με την απόφαση όμως αυτή θεραπεύονται μόνο οι απαγορεύσεις της μεταβιβάσεως των γεωργικών κλήρων που προβλέπει ο Αγροτικός Κώδικας, όχι όμως οι ακυρότητες της εκ δικαιοπραξίας ανώμαλης μεταβιβάσεως του κλήρου ή κληροτεμαχίου που προβλέπονται από τον ΑΚ, ή άλλες ελλείψεις, όπως είναι η έλλειψη της κυριότητας του πωλητή επί του μεταβιβασθέντος ακινήτου. Αντίθετα, μεταξύ των ακυροτήτων που επικυρώνονται ή μπορούν να επικυρωθούν περιλαμβάνονται και εκείνες που προέρχονται από τον περιορισμό της μη κατατμήσεως ακέραιων τεμαχίων της οριστικής διανομής και επομένως, σε περίπτωση επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας, το διαιρετό τμήμα του κληροτεμαχίου, που μεταβιβάστηκε κατά παράβαση των περιορισμών αυτών, αποκτά αυτοτέλεια και μπορεί πλέον να μεταβιβαστεί περαιτέρω ελεύθερα.
Άρειος Πάγος 478/2005

==========Στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης
Α Ι Τ Η Σ Η
(Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας)

1)   
2)  
3)       
4)               ι
5) 
============================================
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, δήλωσαν ότι έχουν, εξ αδιαιρέτου, στην πλήρη, αδιαφιλονίκητη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή τους:
έναν αγρό, (αρχικού συνολικού εμβαδού 4022 τ.μ.), με αριθμ. τεμαχίου 1127 κατηγορίας Α, που βρίσκεται στην Κατερίνη στη θέση «Κουραδάς» , αγρός που ρυμοτομήθηκε και σήμερα μετά από ρυμοτόμηση έχει εμβαδό 2346 τ, μ. και με όρια πρίν τη ρυμοτόμηση γύρωθεν, και βόρεια με το με αριθμ...... κληροτεμάχιο, με το οποίο χωρίζεται με δρόμο (Εγγλέζικος) νότια με το με αριθμ. 1128 τεμάχιο, ανατολικά με το με αριθμ. 1129 τεμάχιο και βορειοδυτικά με το 657 τεμάχιο, και μετά τη ρυμοτόμηση με τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α1 όπως φαίνεται στο από 21-11-2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου κ .......

Ο αγρός αυτός αρχικά περιήλθε στον πατέρα και παππού των
.... του Χαραλάμπους και της Παρθένας με το με αριθμ. ... τίτλο κυριότητος της ΑΤΕ ως οικογενειακός κλήρος , που αποβίωσε το έτος 1979 στην Κατερίνη και άφησε τη με αριθμ. ..... Δημόσια Διαθήκη του τότε συμβολαιογράφου Κατερίνης ......που δημοσιεύτηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης και έλαβε αριθμ. πρακτικού .... και δυνάμει της οποίας ο ανωτέρω αγρός περιήλθε εξ αδιαιρέτου στους κληρονόμους και ειδικότερα στους πρώτη και δεύτερη αλλά και στον..... τον οποίο κληρονομήσαμε η τρίτη, τέταρτη και πέμπτος από εμάς με κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχής.
Τον αγρό αυτό, οικόπεδο πλέον με αριθμό 01, στο ΟΤ ...., μετά και τις εισφορές σε γη και χρήμα, με το 21-11-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό διανομής από διανέμουμε μεταξύ μας ως εξής:
1. Η πρώτη από εμάς ...... λαμβάνει διαιρετό τμήμα (οικόπεδο) με αριθμό 1γ , έκτασης 1173,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο νότιο και ανατολικό τμήμα του αρχικού τεμαχίου, αριθμ. Οικοπέδου 01 στο ΟΤ ... και συνορεύει γύρω και βόρεια σε πλευρά Α10-Α11, 29,49 γραμμικών μέτρων, με το υπόλοιπο τμήμα 1β του ιδίου αγρού το οποίο λαμβάνει η Σοφία Ευκαρπίδου, αλλά και σε πλευρά Α4 - Α5, 17,77 γραμμικών μέτρων, με τμήμα του αρχικού τεμαχίου ,το οποίο έλαβε ο Δήμος Κατερίνης για εισφορά σε γη και σε χρήμα, νότια επί πλευράς Α7 - Α6 ,52,02 γραμμικών μέτρων με πεζόδρομο, ανατολικά επί πλευράς Α6-Α5, 36,02 γραμμικών μέτρων με πεζόδρομο, και δυτικά επί πλευράς ΑΙ 1-Α4, 18,57 γραμμικών μέτρων , με υπόλοιπο τμήμα που λαμβάνει η Σοφία Ευκαρπίδου, αλλά και σε πλευρά Α7-Α10, 17,01 γραμμικών μέτρων ,με δρόμο και με εργατικές κατοικίες, όπως φαίνεται στο από 21-11-2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου κ Σειταρίδη Ηλία.
2. Η δεύτερη ..... λαμβάνει:
διαιρετό τμήμα (οικόπεδο) με αριθμό 1β, έκτασης 586,50 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη μέση και στο Δυτικό τμήμα του αρχικού τεμαχίου ,αριθμ. Οικοπέδου 01 στο ΟΤ ..... και συνορεύει γύρω του και βόρεια σε πλευρά Α8-Α9, 24,58 γραμμικών μέτρων, με το υπόλοιπο τμήμα του αρχικού τεμαχίου με αριθ. Ια που λαμβάνουν οι τρίτη τέταρτη και πέμπτος από εμάς ,ως κληρονόμοι του Δωρόθεου Πουρουζίδη ,νότια σε πλευρά Α10-Α11, 29,49 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπο τμήμα του αρχικού τεμαχίου με αριθ. 1 γ που λαμβάνει η πρώτη από εμάς ...... ,ανατολικά σε πλευρά Α11-Α4, 18,57 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπο τμήμα 1γ, του αρχικού τεμαχίου που λαμβάνει η πρώτη από εμάς Παρθένα Τσουλφά, και πλευρά Α4-Α9, 3,14 γραμμικών μέτρων με το υπ αριθ. 03, οικοπέδου και δυτικά σε πλευρά Α10-Α8, 22,34 γραμμικών μέτρων με δρόμο και με εργατικές κατοικίες, όπως φαίνεται στο από 21-11-2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου κ Σειταρίδη Ηλία.
3. Οι Τρίτη, τέταρτη και πέμπτος από εμάς μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Δωρόθεου Πουρουζίδη, λαμβάνουν σε εξ αδιαιρέτου ποσοστά, 2/8 ....., 3/8 η Συμέλα Πουρουζίδου και 3/8 .... , σε διαιρετό τμήμα (οικόπεδο) με αριθ.1α, έκτασης 586,50 τ.μ. εκ του αρχικού με αριθμ. οικοπέδου 01 στο ΟΤ 747, που βρίσκεται στο βόρειο και δυτικό τμήμα του αρχικού τεμαχίου και συνορεύει γύρω και βόρεια επι πλευράς ΑΙ- Α2, 18,40 γραμμικών μέτρων, με δρόμο (Εγγλέζικος), νότια σε πλευρά Α8-Α9, 24,58 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπο τμήμα 1β του αρχικού τεμαχίου που λαμβάνει η δεύτερη από εμάς Σοφία Ευκαρπίδου, ανατολικά Α9-Α3-Α2, 27,30 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπη έκταση του αρχικού που παραχωρήθηκε στο Δήμο Κατερίνης για εισφορά σε γή και σε χρήμα και δυτικά σε πλευρά Α8-Α1, 28,10 γραμμικών μέτρων, με δρόμο και με εργατικές κατοικίες, όπως φαίνεται στο από 21-11-2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου κ Σειταρίδη Ηλία.
Επειδή η με το από 21-11-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό γενόμενη διανομή , όπου οι αιτούντες διανείμαμε τον παραπάνω αγρό έγινε κατά παράβαση της Αγροτικής νομοθεσίας αφού  έγινε και κατάτμησή του σε διαιρετά τμήματα.
Επειδή στο δικαστήριό Σας παρέχεται η δυνατότητα να επικυρώσετε την γενόμενη ως άνω ανώμαλη δικαιοπραξία
Επειδή το επίδικο προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση, συντρέχει δε αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου σας
Επειδή η παραπάνω διανομή του αγρού έγινε κατά παράβαση της Αγροτικής νομοθεσίας, ήτοι στηρίζεται  στις διατάξεις των άρθρων  15 παρ. 2  Ν.Δ. 3958/1959,  2 παρ. 3  Ν. 666/1977,  18 Ν. 1644/1986, 16 παράγ 1 Ν 3147/2003, 3 παράγ. 9α Ν 3399/2005 και 5618/3-11-2006 απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επομ Κ.Πολ.Δ  σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του νέου Νόμου με  αριθμ. N. 4061 - Α’ 66 - 22/3/2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Επειδή  η αίτησή μου αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και         αληθινή κατά τα πραγματικά περιστατικά
Για όλα αυτά και για όσα κατά τη συζήτηση της παρούσας θα προστεθούν
         
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.
Να επικυρωθεί από το Δικαστήριό σας:
η ανώμαλη δικαιοπραξία συντελεσθείσα με το απο 21-11-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό γενόμενη διανομή ,κατά παράβαση της Αγροτικής Νομοθεσίας, δυνάμει της οποίας έλαβαν:
1. Η πρώτη ............. έλαβε διαιρετό τμήμα (οικόπεδο) με αριθμό 1γ , έκτασης 1173,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο νότιο και ανατολικό τμήμα του αρχικού τεμαχίου, αριθμ. Οικοπέδου 01 στο ΟΤ 747 και συνορεύει γύρω και βόρεια σε πλευρά Α10-Α11, 29,49 γραμμικών μέτρων, με το υπόλοιπο τμήμα 1β του ιδίου αγρού το οποίο λαμβάνει η Σοφία Ευκαρπίδου, αλλά και σε πλευρά Α4 - Α5, 17,77 γραμμικών μέτρων, με τμήμα του αρχικού τεμαχίου ,το οποίο έλαβε ο Δήμος Κατερίνης για εισφορά σε γη και σε χρήμα, νότια επί πλευράς Α7 - Α6 ,52,02 γραμμικών μέτρων με πεζόδρομο, ανατολικά επί πλευράς Α6-Α5, 36,02 γραμμικών μέτρων με πεζόδρομο, και δυτικά επί πλευράς ΑΙ 1-Α4, 18,57 γραμμικών μέτρων , με υπόλοιπο τμήμα που λαμβάνει η Σοφία Ευκαρπίδου, αλλά και σε πλευρά Α7-Α10, 17,01 γραμμικών μέτρων ,με δρόμο και με εργατικές κατοικίες, όπως φαίνεται στο από 21-11-2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου κ Σειταρίδη Ηλία.
2. Η δεύτερη ........... έλαβε διαιρετό τμήμα (οικόπεδο) με αριθμό 1β, έκτασης 586,50 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη μέση και στο Δυτικό τμήμα του αρχικού τεμαχίου ,αριθμ. Οικοπέδου 01 στο ΟΤ 747 και συνορεύει γύρω του και βόρεια σε πλευρά Α8-Α9, 24,58 γραμμικών μέτρων, με το υπόλοιπο τμήμα του αρχικού τεμαχίου με αριθ. Ια που λαμβάνουν οι τρίτη τέταρτη και πέμπτος από εμάς ,ως κληρονόμοι του Δωρόθεου Πουρουζίδη ,νότια σε πλευρά Α10-Α11, 29,49 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπο τμήμα του αρχικού τεμαχίου με αριθ. 1 γ που λαμβάνει η πρώτη από εμάς Παρθένα Τσουλφά ,ανατολικά σε πλευρά Α11-Α4, 18,57 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπο τμήμα 1γ, του αρχικού τεμαχίου που λαμβάνει η πρώτη από εμάς Παρθένα Τσουλφά, και πλευρά Α4-Α9, 3,14 γραμμικών μέτρων με το υπ αριθ. 03, οικοπέδου και δυτικά σε πλευρά Α10-Α8, 22,34 γραμμικών μέτρων με δρόμο και με εργατικές κατοικίες, όπως φαίνεται στο από 21-11-2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου κ Σειταρίδη Ηλία.
3. Οι: 3η Χριστίνα χήρα .........,4η Συμέλα συζ. ............, και 5ος Ιωάννης ........ ,μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του ......., λαμβάνουν σε εξ αδιαιρέτου ποσοστά, 2/8 η .........., 3/8 η ......... και 3/8 ο ....... , σε διαιρετό τμήμα (οικόπεδο) με αριθ.1α, έκτασης 586,50 τ.μ. εκ του αρχικού με αριθμ. οικοπέδου 01 στο Ο.Τ 747, που βρίσκεται στο βόρειο και δυτικό τμήμα του αρχικού τεμαχίου και συνορεύει γύρω και βόρεια επί πλευράς ΑΙ- Α2, 18,40 γραμμικών μέτρων, με δρόμο (Εγγλέζικος), νότια σε πλευρά Α8-Α9, 24,58 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπο τμήμα 1β του αρχικού τεμαχίου που λαμβάνει η δεύτερη από εμάς .........., ανατολικά Α9-Α3-Α2, 27,30 γραμμικών μέτρων, με υπόλοιπη έκταση του αρχικού που παραχωρήθηκε στο Δήμο Κατερίνης για εισφορά σε γή και σε χρήμα και δυτικά σε πλευρά Α8-Α1, 28,10 γραμμικών μέτρων, με δρόμο και με εργατικές κατοικίες, όπως φαίνεται στο από 21-11-2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου κ Σειταρίδη Ηλία.
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ...........
ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6944852497Σχόλια