ΤΙ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΠΤΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ Η ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΤΑ ΤΟΥ - το άρθρο 10 του Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ Α 33/11-2-2014)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4236/2014

Σύμφωνα με το αρ. 99Α ΚΠΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ Α 33/11-2-2014)
3. Στον ύποπτο τέλεσης πράξης ή στον κατηγορούμενο, ο
οποίος συλλαμβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αμέσως 
έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώματά του 
και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ 
όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το 
έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
τα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με 
συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής 
δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης 
σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και 
μετάφρασης, ε) το δικαίωμα σιωπής, στ) το δικαίωμα
πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωμα 
ενημέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον 
προσώπου, η) το δικαίωμα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, 
θ) τον ανώτατο αριθμό ωρών ή ημερών κατά τις οποίες ο 
κατηγορούμενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του 
προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και ι) πληροφορίες
σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής του νόμιμου 
χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης. 4. Το ως άνω 
έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 
Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην κατάλληλη γλώσσα, 
ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται για τα δικαιώματά 
του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο
 πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος 
κατανοεί.»
 
Στο τέλος του Ν. 4236/2014 υπάρχει ένα παράρτημα με.... το 
έγγραφο που πρέπει να δίδεται στον κρατούμενο  

Α. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  Έχετε το δικαίωμα να ομιλήσετε εμπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνομία ή τις δικαστικές αρχές. Οι δικαστικές αρχές και η αστυνομία πρέπει να σας βοηθήσουν να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον δικηγόρο εφόσον το ζητήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βοήθεια παρέχεται δωρεάν (Δικαιούχοι δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες σύμφωνα με το Ν. 3226/2004) .
Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε το λόγο της σύλληψης ή κράτησής σας, καθώς και την πράξη που φέρεσθε ή κατηγορείσθε ότι έχετε διαπράξει.  
Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Εάν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυνομίας ή των άλλων αρμόδιων αρχών, έχετε δικαίωμα βοήθειας από διερμηνέα, δωρεάν. Ο διερμηνέας μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωμα σε μετάφραση τουλάχιστον των σχετικών τμημάτων ουσιωδών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης κάθε δικαστικής εντολής για τη σύλληψη ή την κράτησή σας, κάθε κατηγορίας ή κατηγορητηρίου και κάθε απόφασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας παρασχεθεί προφορική μετάφραση ή περίληψη.  
Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ Κατά την εξέτασή σας από την αστυνομία ή τις άλλες αρμόδιες αρχές δεν έχετε υποχρέωση να απαντήσετε σε ερωτήσεις για φερόμενο αδίκημα. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε επί του ζητήματος αυτού.  
Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά τη σύλληψη και κράτησή σας, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά έγγραφα που χρειάζεστε για να προσβάλετε τη σύλληψη ή κράτηση. Εάν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δικαστήριο, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό που είναι υπέρ ή εις βάρος σας.  
ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Ή ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ  Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά την αστυνομία εάν επιθυμείτε να ενημερωθεί κάποιο πρόσωπο για την κράτησή σας, για παράδειγμα ένα μέλος της οικογένειάς σας ή ο εργοδότης σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα ενημέρωσης άλλων προσώπων για την κράτησή σας μπορεί να περιορισθεί προσωρινά. Σε τέτοια περίπτωση, η αστυνομία θα σας ενημερώσει σχετικά. Εάν είστε αλλοδαπός, ενημερώστε σχετικά την αστυνομία εάν επιθυμείτε να ενημερωθεί για την κράτησή σας η προξενική αρχή ή η πρεσβεία της χώρας σας. Παρακαλείσθε επίσης, να ενημερώσετε την αστυνομία εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με έναν υπάλληλο της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας σας.  
Ζ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, έχετε δικαίωμα να τύχετε επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Παρακαλεί− σθε να ενημερώσετε την αστυνομία εάν έχετε ανάγκη τέτοιας περίθαλψης.  
Η. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Μετά τη σύλληψή σας ενδέχεται να στερηθείτε της ελευθερίας σας ή να κρατηθείτε για ανώτατο χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μηνών. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής πρέπει να απολυθείτε.  
    Κατά του εντάλματος για  την  προσωρινή  κράτηση  και  της  διάταξης του ανακριτή που επέβαλε περιοριστικούς όρους επιτρέπεται  στον  κατηγορούμενο  να  προσφύγει  στο   συμβούλιο   των  πλημμελειοδικών.  Η  προσφυγή  γίνεται  μέσα  σε  πέντε ημέρες από την  προσωρινή  κράτηση,  και  συντάσσεται  έκθεση  από  το  γραμματέα  των  πλημμελειοδικών  ή  από  εκείνον που διευθύνει τις φυλακές, σύμφωνα με  όσα αναφέρονται στο άρθρ.  474 παρ. 1  η  προσφυγή  διαβιβάζεται  στον  εισαγγελέα   των   πλημμελειοδικών   και  εισάγεται  από  αυτόν  χωρίς χρονοτριβή μαζί με  την  πρότασή  του  στο  συμβούλιο,  το  οποίο  και  αποφασίζει αμετάκλητα Εκείνος που προσωρινά κρατείται ή εκείνος στον οποίο έχουν   επιβληθεί περιοριστικοί όροι μπορεί να υποβάλει αίτηση  στον  ανακριτή   για  την  άρση των μέτρων αυτών ή για την αντικατάσταση της προσωρινής   κράτησης  με  περιοριστικούς  ορους  ή  για  την   αντικατάσταση   των   περιοριστικών  όρων  με  άλλους.   Εναντίον  της διάταξης του ανακριτή   επιτρέπεται προσφυγή στο συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες από  τότε  που   κοινοποιήθηκε η ανακριτική διάταξη σ'εκείνον που υπέβαλε την αίτηση.  
PHGH:DIKASTIS

Σχόλια