ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΦ.9/2016 Κατά την απόφαση η επιδίωξή για ρύθμιση των χρεών μπορεί να συνιστά καταστρατήγηση και καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σε βάρος των πιστωτών, αλλά και των συνεπών οφειλετών, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία

ΜΙΣΘΩΣΗ - Διαταγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΑΠΟΦ.9/2016
Κατά την απόφαση η επιδίωξή για ρύθμιση των χρεών μπορεί να συνιστά   καταστρατήγηση και καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του   νόμου σε βάρος των πιστωτών, αλλά και των συνεπών οφειλετών, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία..

 Αριθμ αποφ.     9 /2016
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας 

  Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αργύριο Κατσαμάνη και τηΓραμματέα  Ελένη Δακανάλη
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό, του την 14.12.2015 για ναδικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
  A ́ ΑΙΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ:
  ..., κατοίκου Αγίου Νικολάου, περιοχή ...,
Οδός  ...,  που  παραστάθηκε,    μετά  της   πληρεξουσίας  του  δικηγόρου

Της μετέχουσας στην δίκη Πιστώτριας
,   Κυπριακής Δημόσιας
Εταιρείας   Περιορισμένης   Ευθύνης   με   την   επωνυμία   «
MARFIN
POPULAR
PUBLIC
CO
LTD
” που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου
(Λεωφ.   Λεμεσού   154)   και   έχει   εγκαταστήσει   Υποκατάστημα   στην
Ελλάδα (με την εμπορική επωνυμία «Μ
ARFIN
 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ»
και   «
MARFIN
EGNATIA
BANK
»       ως   καθολικής   διαδόχου   της
ανώνυμης τραπεζικής  εταιρείας, με την επωνυμία «
MARFIN
 ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΝΩΝΥΜΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ»      κατόπιν   διασυνοριακής
συγχώνευσης   δι   απορροφήσεως   της   δεύτερης   από   την   πρώτη,   που
παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου

      B ́ ΑΙΤΗΣΗ 
       ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:
  ... του ..., κατοίκου Αγίου Νικολάου   Νομού
Λασιθίου, ..., που παραστάθηκε δια της Της μετέχουσας στην δίκη Πιστώτριας
,   Κυπριακής Δημόσιας
Εταιρείας   Περιορισμένης   Ευθύνης   με   την   επωνυμία   «
MARFIN
POPULAR
PUBLIC
CO
LTD
” που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου
(Λεωφ.   Λεμεσού   154)   και   έχει   εγκαταστήσει   Υποκατάστημα   στην
Ελλάδα (με την εμπορική επωνυμία «Μ
ARFIN
 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ»
και   «
MARFIN
EGNATIA
BANK
”       ως   καθολικής   διαδόχου   της
ανώνυμης τραπεζικής  εταιρείας με την επωνυμία «
MARFIN
 ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΝΩΝΥΜΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ»      κατόπιν   διασυνοριακής
συγχώνευσης   δι   απορροφήσεως   της   δεύτερης   από   την   πρώτη,   που
παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της 
Της κυρίως παρεμβαίνουσας
 ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την
επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός
Αμερικής αριθμός 4, ως ειδικής διαδόχου, της εταιρίας με την επωνυμία
«
CYPRUS
POPULAR
BANK
PUBLIC
CO
LTD
»,   η   οποία
παραστάθηκε   δια   του   πληρεξουσίου   δικηγόρου   της,   Γεωργίου
Βεργετάκη.
      Ο αιτών της υπό Α ́ κρινόμενης αίτησης ζητά να γίνει δεκτή η από
18.2.2013  αίτησή   του  κατά     της   καθ’  ής   πιστώτριας   Τράπεζας  που
κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης   .../2013   προσδιορίστηκε   αρχικώς   για   την   δικάσιμο
της ....1.2014, και μετά από αναβολή για την δικάσιμο που αναφέρεται
στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με
τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.
       Η αιτούσα της υπό Β ́ κρινόμενης αίτησης ζητά να γίνει δεκτή η
από ....2.2013 αίτηση του κατά της καθ’ ής πιστώτριας Τράπεζας, που
κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης   .../2013   προσδιορίστηκε   αρχικώς   για   την   δικάσιμο
της ....1.2014, κατόπιν δε αναβολής για την δικάσιμο που αναφέρεται
συναλλακτική πρακτική, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, στις οποίες ο
οφειλέτης προκαλεί ο ίδιος τη μόνιμη αδυναμία. Ο νομοθέτης λαμβάνει
υπόψη του τέτοιες περιπτώσεις και προβλέπει με ρητή διάταξη ότι ένας
τέτοιος οφειλέτης δεν είναι άξιος να ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου. Η
νομοθετική ρύθμιση τάσσεται προς το συμφέρον των  πιστωτών. Τούτο
προκύπτει από τη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 1
του   Ν.3869/2010   σύμφωνα   με   την   οποία   την   ύπαρξη   του   δόλου
επικαλείται και αποδεικνύει ο  πιστωτής. Το πρώτο θέμα που ανακύπτει
κατά την ερμηνεία της παρ. 1 του άρθ. 1 του άνω νόμου   είναι το
περιεχόμενο του δόλου, που είναι
  απαραίτητη προϋπόθεση, για την
υπαγωγή στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου, δηλ ο οφειλέτης να μην
έχει   περιέλθει   εκ   δόλου   σε   μόνιμη   αδυναμία   πληρωμής   των
ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών του, κατ ουσιώδη απόκλιση από το
πτωχευτικό δίκαιο των εμπόρων, η πτώχευση των οποίων κηρύσσεται
όταν συντρέχει αδυναμία πληρωμών, χωρίς να εξετάζεται ο λόγος για τον
οποίο ο έμπορος περιήλθε στην κατάσταση αυτή
.
 Ο Ν.3869/2010 θεωρεί
δεδομένη την έννοια του δόλου από τη   γενική θεωρία του αστικού
δικαίου. Ως δόλος νοείται η γνώση και η επιθυμία παραγωγής ενός
παρανόμου συνήθως αποτελέσματος (άμεσος δόλος). Ο δόλος δύναται
ωστόσο   να   είναι   και     ενδεχόμενος,   όταν   ο   πράτων   προβλέπει   το
παράνομο αποτέλεσμα, ως ενδεχόμενο και παρά ταύτα  το αποδέχεται. Η
έννοια του δόλου κατευθύνεται στην πρόκληση της μόνιμης αδυναμίας.
Δηλαδή  στα πλαίσια του Ν.3869/2010 ο οφειλέτης ενεργεί εκ δόλου και
υπό τις δύο άνω μορφές, όταν με   την εν γένει συμπεριφορά του είτε
αρχική (κατά την ανάληψη του χρέους) είτε επιγενόμενη (μετά   την
ανάληψη   του   χρέους)   συμβάλλει   αποφασιστικά   στην   πρόκληση   της
μόνιμης αδυναμίας   πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών χρεών
του.   Έτσι   πρέπει   να   νοηθεί   ο   δόλος   στα   πλαίσια     εφαρμογής   του
Ν.3869/2010.   Κατά   το   πρώτο   διάστημα   της   εφαρμογής   του   νόμου,
ΠΗΓΗ:http://www.nomorama-nt.gr/nomologia/

Σχόλια