ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦ 223/2016 Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου στα πλαίσια άσκησης ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή μετά την 01-01-2016 κατά την διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Μη νόμιμη η άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 937 παρ. 1 εδ β του νέου ΚΠολΔ καθόσον δεν προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015 κατά της διαδικασίας της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων αίτηση αναστολής σε περίπτωση κατάθεσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ)

ΑΦΜ στα δικόγραφα - αναγραφή αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 117, 118 και 119 ΚΠολΔ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΦ 223/2016
Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου στα πλαίσια άσκησης ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή ..
μετά την 01-01-2016 κατά την διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Μη νόμιμη η άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 937 παρ. 1 εδ β του νέου ΚΠολΔ καθόσον δεν προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015 κατά της διαδικασίας της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων αίτηση αναστολής σε περίπτωση κατάθεσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ). Η ασκηθείσα ανακοπή αφορά την ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας. Η ένδικη αίτηση αναστολής δεν αναφέρεται στην ασκηθείσα ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής για την οποία θα ήταν νόμιμη, η άσκησή της  καθόσον με την διάταξη του άρθρου 632 περ. 3 ΚΠολΔ μπορεί κατά την διαδικασία των άρθρων 686επ να χορηγηθεί από το Δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής αναστολή με ή χωρίς εγγύηση ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ασκηθείσα ανακοπή. Απορρίπτει ως μη νόμιμη την αίτηση αναστολής. Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη, επειδή η ερμηνεία των διατάξεων που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (179 ΚΠολΔ).
Προσοχή : Η ανωτέρω απόφαση αφορά εφαρμογή διατάξεων του νέου ΚΠολΔ και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ως προς το νομικό της συλλογισμό, επιλύοντας το ερώτημα αν είναι δυνατή η άσκηση αίτησης αναστολής κατά την 937 παρ.1 εδ.β ΚΠολΔ επί έμμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως πχ. κατάσχεση στα χέρια τρίτου τραπεζικών λογαριασμών όταν έχει ασκηθεί ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής με την 933 και όχι με την 632 παρ. 3 ΚΠολΔ.    

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ   από   την   Δικαστή   Σοφία   -   Αλεξάνδρα   Ζήκου,   Πρόεδρο
Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ   δημόσια   στο   ακροατήριο   του   στις   6   Οκτωβρίου   2016,   χωρίς   τη
σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης ...-7-2016 και
αντικείμενο την αναστολή αναγκαστική εκτέλεσης μεταξύ:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1) Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «...», έδρα στο ...
Φθιώτιδας, με ΑΦΜ ... ΔΟΥ ... και Αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ ..., όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
2) ... του... και της ... με ΑΦΜ ..., 3) ... συζύγου ... το γένος   ., με ΑΦΜ ..., 4) ...
συζύγου ... το γένος ...,  με ΑΦΜ ..., κατοίκων Λαμίας, οδός ... αριθμός , 5)... του ... και
της ..., κατοίκου ... Λαμίας με ΑΦΜ ..., και 6) Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... -
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο ..., έδρα στο Καρπενήσι Ευρυτανίας με ΑΦΜ ...,
τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος ....

ΔΣ
Λαμίας )
ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ... του Αθανασίου, κατοίκου Λαμίας, οδός ..., με ΑΦΜ ...,
τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος ...

ΔΣ
Λαμίας ).
ΚΑΤΑ   τη   συζήτηση   της   υπόθεσης,   που   έγινε   δημόσια   στο   ακροατήριο   του
Δικαστηρίου κατά την παραπάνω δικάσιμο κατόπιν αναβολών, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το άρθρο 938, που προέβλεπε δυνατότητα αναστολής της εκτελέσεως λόγω άσκησης ανακοπής του άρθρου 933, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εκδικαζόμενης από το δικαστήριο της ανακοπής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καταργείται με τις νέες  τροποποιήσεις. Περαιτέρω, με το νέο άρθρο 937 παρ. 1 β εδ. 3 προβλέπεται ότι στις  περιπτώσεις άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης επί της ανακοπής, η άσκησή τους δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός αν το δικαστήριο του ένδικου μέσου πλέον, μετά από αίτηση αυτού που το άσκησε, υποβαλλόμενη και αυτοτελώς, δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάξει την αναστολή, με παροχή ή και χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα  προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ένδικου μέσου. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. Ειδικά, όταν ζητείται η αναστολή πλειστηριασμού, η αίτηση αναστολής  είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00' το μεσημέρι της Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση δε γ' της ίδιας  παραγράφου ορίζεται ότι, ειδικά στην περίπτωση άμεσης εκτέλεσης, το δικαστήριο της
ανακοπής μπορεί να διατάξει την αναστολή της κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα. Υπό το μέχρι σήμερα ισχύον δίκαιο, υπήρχε δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης από το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμούσε η ανακοπή και μόνον μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επ'αυτής 10 (άρθ. 938 παρ. 4, όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή πριν την
έναρξη ισχύος της τροποποίησης). Η άσκηση δε ένδικου μέσου κατά απόφασης απορριπτικής της ανακοπής δεν μπορούσε να δικαιολογήσει χορήγηση αναστολής. Ο λόγος
της σχετικής πρόβλεψης σαφώς έγκειτο στην ταχύτητα που πρέπει, ως ένα τουλάχιστον βαθμό, να διέπει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, βασική αρχή που, ευλόγως  και μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, θεωρήθηκε ότι δεν επιτρέπει την  περαιτέρω καθυστέρηση της διαδικασίας της, όταν υπάρχει έστω και μία πρώτη οριστική κρίση της ανακοπής από δικαστήριο.Οι νέες διατάξεις  αλλάζουν σημαντικά το τοπίο στις δίκες περί αναστολής της εκτέλεσης και ο συνδυασμός τους οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: Η άσκηση ανακοπής συνεχίζει να μην αναστέλλει την εκτελεστική διαδικασία, δεν παρέχεται όμως ούτε δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως λόγω της άσκησης ανακοπής του άρθρου 933 και εκκρεμότητάς της σε πρώτο βαθμό. Προδήλως ο νεότερος νομοθέτης θεώρησε ότι αυτό δεν είναι καν αναγκαίο, αφού με τις προθεσμίες που έθεσε για τη συζήτηση και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής σε συνδυασμό και με την προθεσμία που έθεσε για τη διενέργεια του πλειστηριασμού, ο οποίος δεν θα μπορεί να προσδιορισθεί πριν την παρέλευση επτά μηνών από την επιβολή της κατάσχεσης (νέο άρθρο 954 παρ. 2 ε και 993 παρ. 2), προσδοκά να  υπάρχει απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου επί της ανακοπής πριν την ημέρα του πλειστηριασμού. Εμπλοκή μπορεί να υπάρξει βεβαίως σε περίπτωση αναβολής της  συζήτησης της ανακοπής ή σε περίπτωση καθυστέρησης της έκδοσης της απόφασης επ'αυτής, πράγμα που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εφαρμοστές του δικαίου.
Δυνατότητα αναστολής κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εκδικαζόμενης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παρέχεται πλέον μόνον σε δεύτερο στάδιο και συγκεκριμένα όταν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης που θα απορρίπτει την ανακοπή, οπότε και θα έχει πλησιάσει πλέον η ημέρα του πλειστηριασμού. Για αυτόν ακριβώς το λόγο τέθηκαν και προθεσμίες άσκησης της αίτησης αναστολής και έκδοσης της απόφασης από το δικαστήριο του ένδικου μέσου, όταν επίκειται πλειστηριασμός.  Αντιθέτως, επί άμεσης εκτέλεσης, οπότε και δεν τίθεται ζήτημα μακρινού προσδιορισμού πλειστηριασμού ή εκτέλεσης με άλλο χρονοβόρο τρόπο, παρέχεται δυνατότητα αναστολής από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αμέσως μετά την άσκηση της ανακοπής. Εξάλλου, στο άρθρο 1.9 του ν. 4335/2015 (Μεταβατικές διατάξεις), πέραν των επιμέρους ζητημάτων που αναφέρονται παραπάνω για τα οποία προβλέπεται ειδικό διαχρονικό δίκαιο (έναρξη ισχύος μετά την έκδοση πρ.δ/των), ορίζεται με γενική αφορώσα την εκτέλεση ρύθμιση ότι οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1η.1.2016. Ως κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή ή μη του νέου δικαίου θα πρέπει προδήλως να θεωρείται ο χρόνος επίδοσης της επιταγής προςεκτέλεση, που οδήγησε στη συνέχεια στην έναρξη της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας δια της επιβολής κατασχέσεως επί χρηματικών απαιτήσεων ή δια της διενέργειας άμεσης εκτέλεσης και όχι τυχόν προηγούμενες επιταγές, οι οποίες επιδόθηκαν μεν, χωρίς όμως να αρχίσει η κύρια εκτελεστική διαδικασία εντός έτους από την επίδοσή τους, και στις οποίες δεν μπορεί κατ’ άρθρο 926 παρ. 2 να βασισθεί πλέον η έναρξή της. Αν, αντιθέτως, έχει γίνει ή θα γίνει εντός έτους έναρξη της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας βάσει επιταγής που κοινοποιήθηκε πριν την 1η- 1-2016, θα τυγχάνει εφαρμογής το μέχρι τις 31-12-2015 ισχύον δίκαιο, ενώ η τυχόν επανακοινοποίηση της επιταγής μετά την 1 η-1-2016, προκειμένου αυτή να επιστηρίξει απλώς τη συνέχιση των υπολειπομένων πράξεων της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας, δεν θα μεταβάλει το δίκαιο βάσει του οποίου αυτές θα διενεργούνται και θα κρίνονται. (Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Ζητήματα από το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015, ΕΣΔι - Σεμινάριο Δικαστικών  Λειτουργών της 1ης-12-2015). Περαιτέρω, για την ικανοποίηση των χρηματικών αξιώσεων του δανειστή επιτρέπεται κατ’ επιλογή, σωρευτικά ή και διαδοχικά η χρήση των εξής μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης : 1) της κατάσχεσης, 2) της αναγκαστικής διαχείρισης και 3) της προσωπικής κράτησης, στο μέτρο που συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις του  νόμου (1047 - 1048 ΚΠολΔ). Παράλληλα, επιτρέπεται ως οιωνεί μέσο εκτέλεσης η χρήση του βεβαιωτικού όρκου. Το άρθρο 951 § 1 ΚΠολΔ αναφέρεται στις εξής ρυθμιζόμενες  διαδικασίες κατάσχεσης : 1) στην κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη ( άρθρα 953 - 981 και 1017 - 1021 ΚΠολΔ), 2) στην κατάσχεση των ακινήτων του οφειλέτη ( άρθρα 992 - 1016 και 1017 - 1021 ΚΠολΔ), 3) στην κατάσχεση σε χέρια τρίτου ( άρθρα 982 - 991 ΚΠολΔ), και 4) στην κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ( άρθρα 1022 - 1033 ΚΠολΔ). Τα παραπάνω μέσα εκτέλεσης δεν οδηγούν στην ικανοποίηση του δανειστή με την ενέργεια μίας και μόνης πράξης εκτέλεσης, αλλά μετά από σειρά ολόκληρη διαδικαστικών ενεργειών που οδηγούν τελικά στην αυτούσια ικανοποίησή του. Η αναγκαστική εκτέλεση είναι έμμεση (Φαλτσή, - Αναγκαστική Εκτέλεση,τομ. II, Ειδικό μέρος, § 53, II, 1, σελ. 86 - 89).
Με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες εκθέτουν ότι ο καθ’ ου η αίτηση τους
επέδωσε   α)   την   από   ...-6-2016   επιταγή   προς   πληρωμή   με   αντίγραφο   του   πρώτου
εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ...2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του
Δικαστηρίου,   με   την   οποία   επιτάχθηκαν   να   καταβάλλουν   στον   καθ’   ου   η   αίτηση   σε
ολόκληρο οι τρεις πρώτοι αιτούντες και κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην πρώτη οι
λοιποί αιτούντες το συνολικό ποσό των 155.550 ευρώ με το νόμιμο τόκο όπως ειδικότερα
αναγράφεται   σ’   αυτή   (επιταγή   προς   πληρωμή),   και   β)   τα   από   ...-7-2016   έγγραφα
κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «...» και
ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΕ», με τα οποία επέβαλε
κατάσχεση στα χέρια των εταιριών αυτών μέχρι του ποσού των 162.361,26 ευρώ, και ότι
οι αιτούντες άσκησαν νόμιμα και εμπρόθεσμα την από ...- 7-2016 ανακοπή τους για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. Ζητά, δε, η αιτούσα να ανασταλεί χωρίς την καταβολή
εγγύησης   η   εκτέλεση   α)   της   από   ...-6-2016   επιταγής   προς   πληρωμή   κάτω   από   το
αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό .../2016 διαταγής πληρωμής
του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, και β) των από ...-7-2016 εγγράφων κατάσχεσης στα
χέρια τρίτων, ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «...» και ανώνυμης τραπεζικής
εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΕ», που επισπεύδεται σε βάρος τους, μέχρι να
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής τους, για το λόγο ότι η τελευταία θα
ευδοκιμήσει, ενώ η εξακολούθηση της αναγκαστικής εκτέλεση σε βάρος τους, κατά τον
ενδιάμεσο   χρόνο,   θα   προκαλέσει   σ’   αυτούς   ανεπανόρθωτη   βλάβη.   Τέλος,   ζητούν   να
καταδικαστεί ο καθ’ ου η αίτηση στη δικαστική δαπάνη τους.
Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, που είναι καθ’ ύλη
και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 682 επ., 933 επ. ΚΠολΔ), είναι, όμως μη νόμιμη και πρέπει
να απορριφθεί, καθόσον, όπως αναλύεται στην ανωτέρω μείζονα, δεν προβλέπεται με τις
διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4335/2015, κατά τη διαδικασία της
έμμεσης   αναγκαστικής   εκτέλεσης   επί   χρηματικών   απαιτήσεων   αίτηση   αναστολής   σε
περίπτωση κατάθεσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Στην προκειμένη περίπτωση, από την
επισκόπηση του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης και της συναπτόμενης ανακοπής
προκύπτει αβίαστα ότι η ανακοπή αφορά στην ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας.
Προς   επίρρωση,   από   την   επισκόπηση   των   εγγράφων,   που   καταθέτουν   οι   αιτούντες,
προκύπτει ότι οι τελευταίοι έχουν καταθέσει στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία των
περιουσιακών διαφορών, στις ...-7-2016, τη με αριθμό κατάθεσης .../2016 ανακοπή κατά
της ένδικης με αριθμό .../2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου με
αίτημα την ακύρωση της τελευταίας με τους δύο πανομοιότυπους λόγους με αυτούς της
ανακοπής εκτέλεσης. Ωστόσο, δεν προκύπτει από το περιεχόμενο αλλά και από το αίτημά
της ότι η κρινόμενη αίτηση αναστολής αναφέρεται στη συγκεκριμένη ως άνω ανακοπή
ακύρωσης διαταγής πληρωμής (με αριθμό κατάθεσης ...2016), για την οποία θα ήταν
νόμιμη, καθόσον με τη διάταξη του άρθρο 632 § 3 ΚΠολΔ μπορεί, κατά τη διαδικασία των
άρθρων 686 επ., να χορηγηθεί από το Δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής
αναστολή με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ασκηθείσα
ανακοπή.   Κατ’   ακολουθία   των   ανωτέρω,   πρέπει   να   απορριφθεί   η   κρινόμενη   αίτηση
αναστολής, και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων επειδή η ερμηνεία των
διατάξεων   που   εφαρμόστηκαν   ήταν   ιδιαίτερα   δυσχερής   (άρθρο   179   ΚΠολΔ),   όπως
ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ τη με αριθμό κατάθεσης ...Ασφ/.../2016 αίτηση αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ το σύνολο των δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων. ΚΡΙΘΗΚΕ,
αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Λαμία, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίασή του, στις 3 Νοεμβρίου 2016, απόντων των διαδίκων.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια