ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ - Αριθμός Απόφασης 155/2013 - ΤΟ ΕΦΕΤΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ - Αποζημίωση αρραβωνιαστικιάς αλλοδαπού σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

ΜΙΣΘΩΣΗ - Διαταγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ - Αριθμός Απόφασης 155/2013 - ΤΟ ΕΦΕΤΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ - Αποζημίωση αρραβωνιαστικιάς αλλοδαπού σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα...

                                           

                Αριθμός Απόφασης 155/2013
                       ΤΟ ΕΦΕΤΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ

                 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές
Εμμανουήλ Βασιλάκη.Πρόεδρο Εφετών,Κων/να Αγγελάκη,
Εφέτη,Μαργαρίτα Νικάκη ,Εφέτη-Εισηγήτρια και τον  Γραμματέα Ηλία
Στεργιόπουλο.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5.2.2013 για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ-ΑΝΤΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ:1)Της εδρεύουσας στην...Κρήτης Ο.Ε με την επωνυμία ...,νομίμως εκπροσωπούμενης και 2) της στην Αθήνα εδρεύουσας 
Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία ... νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκαν δια του
πληρεξουσίου δικηγόρου τους....
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ - ΑΝΤΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ:
1)..., κατοίκου ...,
2)..., κατοίκου ..., 3)..., κατοίκου ..., 4)..., κατοίκου ..., 5)..., κατοίκου ...,
6)..., κατοίκου ..., 7)..., κατοίκου ..., 8)..., κατοίκου ..., 9)..., κατοίκου ...,
10)..., κατοίκου ..., εκ των οποίων ο τρίτος παραστάθηκε μετά και
οι
λοιποί δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους
....
,
11)Της εδρεύουσας στις Στέρνες, ..., Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«...» και το διακριτικό τίτλο «... Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης, και
12)Της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την
επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
νομίμως εκπροσωπούμενης,οι οποίες δεν παραστάθηκαν.
Οι πρώτος έως δέκατη εφεσίβλητοι με την αριθ. .../5.2.2008 κύρια αγωγή,
που απηύθυναν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων, ζήτησαν να γίνουν
δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτή. Οι εναγόμενες, ήδη εκκαλούσες άσκησαν
στο ίδιο Δικαστήριο την .../23.9.2008 ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση
σε αναγκαστική παρέμβαση και παρεμπίπτουσα αγωγή, η δε Ανώνυμη
Εταιρία με την επωνυμία «... Α.Ε.» άσκησε στο ίδιο Δικαστήριο
την .../11,5.2009 κύρια αγωγή. Το Δικαστήριο εκείνο, με την 61/2011
οριστική απόφασή του έκανε δεκτές εν μέρει τις κύριες αγωγές και
απέρριψε την παρεμπίπτουσα αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής οι
εναγόμενες των δύο κυρίων αγωγών και παρεμπιπτόντως ενάγουσες
άσκησαν στο Δικαστήριο που την εξέδωσε, απευθυνόμενη στο παρόν, την
ένδικη από 18.3.2011 και με αριθ. εκθ. Καταθ. .../24,3,2011 έφεσή τους,
αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος με αριθ.
εκθέσεως καταθέσεως .../14.4.2011. Για τη συζήτηση δε αυτής που
γράφτηκε νόμιμα με τη σειρά της στο σχετικό πινάκιο, ορίσθηκε δικάσιμος
η 20η.11.2012 και μετ' αναβολή αυτή που αναγράφεται στην αρχή της
παρούσας. Κατά την παραπάνω δικάσιμο ασκήθηκε αντέφεση από τους
πρώτο έως και ένατη εφεσιβλήτους και ήδη αντεκκαλούντες, δια των
προτάσεών τους.
Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, κατά την οποία η υπόθεση
εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και
αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η υπό κρίση έφεση κατά της 61/2011 οριστικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, που εκδόθηκε αντιμωλία των
διαδίκων κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημίες από
αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφάλισης αυτού (άρθρο 681Α Κ.Πολ.Δ),
έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού η επίδοση της
εκκαλουμένης προς τη δεύτερη εκκαλούσα έλαβε χώρα στις 9.3.2011 (βλ.
την αριθ. .../9.3.2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Αθήνας Απόστολου Μωρόπουλου), ενώ δεν προκύπτει
επίδοση αυτής προς την πρώτη εκκαλούσα, η δε κατάθεση του
δικογράφου της στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου έγινε στις
24.3.2011 (άρθρα 499, 518 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ.).
Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 297 και 299 του Κ.Πολ.Δ.,
που εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα,
και στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης, προκύπτει ότι η παραίτηση
από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, άρα και από το
δικόγραφο της έφεσης (άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολΔ), μπορεί να γίνει χωρίς
τη συναίνεση του εφεσιβλήτου και με δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά, προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, έχει δε ως
συνέπεια να θεωρείται πως δεν ασκήθηκε η έφεση και να καταργείται η
δίκη (βλ. ΑΠ Ολ 25/2005 ΕλλΔνη 46, 721, ΑΠ 633/2010, 51/2010 Νόμος,
ΕφΑΘ 233/2011 ΕφΑΔ 2011, 881). Για το κύρος της παραίτησης δεν είναι
αναγκαία η κλήτευση του εφεσιβλήτου, αφού αυτός, και αν τυχόν είχε
κληθεί και παρίστατο, δεν θα μπορούσε να αντιταχθεί σε αυτή, εφόσον
γίνεται πριν το δικαστήριο προχωρήσει στην έρευνα των λόγων της
έφεσης (ΑΠ 51/2010 ό.π.). Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, κατά την
αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ο πληρεξούσιος
δικηγόρος των εκκαλουσών, με προφορική δήλωση ενώπιον του
ακροατηρίου που καταχωρίστηκε στα πρακτικά, πριν την έναρξη της
προφορικής συζήτησης, δήλωσε ότι οι εκκαλούσες παραιτούνται από το
δικόγραφο της έφεσης ως προς τη δέκατη εφεσίβλητη, .... Η παραίτησή
τους αυτή, για το κύρος της οποίας δεν είναι αναγκαία η κλήτευση της εν
λόγω εφεσίβλητης, είναι νομότυπη, και επήλθαν οι προαναφερθείσες
έννομες συνέπειες. Επομένως, η έφεση θεωρείται ως μη ασκηθείσα ως
προς την προαναφερόμενη εφεσίβλητη και πρέπει να κηρυχθεί
καταργημένη η μεταξύ των παραπάνω διαδίκων δίκη, ενώ δεν μπορεί να
τεθεί θέμα επιβολής δικαστικών εξόδων σε βάρος των παραιτουμένων
εκκαλουσών στα πλαίσια της παρούσας δίκης, αφού η εκκαθάρισή τους
γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 679-681 Κ.Πολ.Δ., σύμφωνα με το
άρθρο 192 του ιδίου Κώδικα (βλ. σχετ. ΑΠ 1602/01 ΕλΔνη 43, 397, ΕφΛαρ
97/2011 ΤΝ Νόμος, Σ. Σαμουήλ, Η έφεση, έκδ. 2008 παρ, 985-985β').
Από τη διάταξη του άρθρου 110 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. απορρέει η
θεμελιώδης δικονομική αρχή της ακρόασης όλων των διαδίκων. Η τήρηση
της αρχής αυτής επιβάλλει στο Δικαστήριο να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως,
αν ο διάδικος που απουσιάζει κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση της
υπόθεσης, έχει κλητευθεί να παραστεί σ' αυτή νομοτύπως και
εμπροθέσμως και να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, εφόσον
διαπιστώσει ότι δεν έγινε τέτοια κλήτευση ή ότι αυτή δεν έγινε
εμπροθέσμως και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Πριν από την πιο
πάνω έρευνα, όμως, πρέπει να προηγηθεί από το Δικαστήριο η διακρίβωση
για το ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, διότι, αν
επισπεύδων είναι ο απολειπόμενος διάδικος, τότε δεν απαιτείται κλήτευσή
του, ενώ αντιθέτως απαιτείται τέτοια κλήτευση, όταν τη συζήτηση
επισπεύδει ο παριστάμενος διάδικος. Σε περίπτωση αδυναμίας
διακρίβωσης του διαδίκου που επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται
απαράδεκτη, διότι λείπει η απαιτούμενη προδικασία, δηλαδή της κλήσης
προς συζήτηση (άρθρα 106, 110 παρ. 3, 111 παρ. 1, 217, 226 παρ. 1, 228,
498 Κ.Πολ.Δ., ΕφΘεσ 632/2009 ΕφΑΔ 2009, 720, ΕφΛαρ 68/2006 Δικογρ
2007, 374, ΕφΑΘ 1535/2001 ΑρχΝ 2001,563). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη
του άρθρου 524 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης
εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, και οι διατάξεις του άρθρου 271 Κ.Πολ.Δ.,
προϋπόθεση δε του παραδεκτού της συζήτησης της έφεσης, είναι, κατά
τους ορισμούς του άρθρου 271 Κ.Πολ.Δ., στο οποίο παραπέμπει η διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 524 Κ.Πολ.Δ., η έρευνα της νόμιμης κλήτευσης του
απολειπομένου εφεσιβλήτου ή της επίσπευσης της συζήτησης από τον
τελευταίο για την ορισθείσα νομίμως δικάσιμο, αλλιώς η συζήτηση είναι
απαράδεκτη. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 226§4 εδ.β' και γ'
ΚΠολΔ, που έχουν εφαρμογή και στην κατ' έφεση δίκη (Κ.Πολ.Δ. 498), αν
η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της .

ΠΗΓΗ:http://www.nomorama-nt.gr/nomologia/

Σχόλια