Αλλαγές στη διάρκεια και στην καταγγελία των νέων εμπορικών μισθώσεων με το άρθρο 13 του Ν 4242/28.2.2014

 
Αλλαγές στη διάρκεια και στην καταγγελία των νέων εμπορικών μισθώσεων με το άρθρο 13 του Ν 4242/28.2.2014
Άρθρο 13
1. Οι µισθώσεις που..
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος διέπονται από τους συµβατικούς ό-
ρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του
π.δ. 34/1995, µε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18,
20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.
Οι µισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία
(3) έτη, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για βραχύτερο ή
για αόριστο χρόνο, και µπορεί να λυθούν µε νεότερη
συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρο-
νολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννοµα
αποτελέσµατά της επέρχονται τρεις (3) µήνες από την
κοινοποίησή της.
2.α. Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανα-
νεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων
των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έ-
χουν παρέλθει εννέα (9) µήνες από τη λήξη της, διέπο-
νται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά
το παρόν άρθρο.
β. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«1. Ο εκµισθωτής µπορεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου της µίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού
περάσουν δεκαοκτώ (18) µήνες ([ή ως προς τις µισθώ-
σεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) µήνες] από
την έναρξη της µίσθωσης, να καταγγείλει τη µίσθωση
για την άσκηση στο µίσθιο των δραστηριοτήτων του άρ-
θρου 1 περιπτώσεις α΄ εως γ΄ ή, ως προς τις µισθώσεις
του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο αυτό
από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιό-
χρηση).»
γ. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«1. Ο εκµισθωτής µπορεί να καταγγείλει τη µίσθωση
για ανοικοδόµηση του µισθίου από αυτόν ή τον κύριο του
µισθίου:
α) Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, εκτός αν ο
χρόνος αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγε-
λία της µίσθωσης µπορεί να γίνει µετά την πάροδο έξι (6)
ετών από την έναρξη της µίσθωσης.
β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από την έ-
ναρξη της µίσθωσης σε περίπτωση που ο συµβατικός
χρόνος της µίσθωσης είναι µικρότερος από δεκαοκτώ
(18) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.
γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την έναρξη
της µίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρό-
ντος, αν ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης είναι µικρό-
τερος από εννέα (9) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη
διάρκεια.»
δ. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του π.δ. 34/
1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στην καταγγελία της µίσθωσης για το λόγο των άρ-
θρων 16 έως 17, ο εκµισθωτής οφείλει στο µισθωτή ως
αποζηµίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλ-
λόµενο µίσθωµα οκτώ (8) µηνών και στην καταγγελία
της µίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1
το κατά το χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα έξι (6) µη-
νών.
2. Με αίτηση του µισθωτή το δικαστήριο µπορεί να αυ-
ξήσει το ποσό της αποζηµίωσης, στην καταγγελία για ι-
διόχρηση µέχρι δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα και
στην καταγγελία για ανοικοδόµηση µέχρι εννέα (9) µηνι-
αία µισθώµατα. Η προηγούµενη αύξηση γίνεται, αφού το
δικαστήριο εκτιµήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις
δαπάνες για τη µεταστέγαση του µισθωτή, το χρόνο που
λειτουργεί η επιχείρηση στο µίσθιο, τις τυχόν οφειλόµε-
νες από το µισθωτή αποζηµιώσεις στο προσωπικό του α-
πό την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και
τον υπολειπόµενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωµα να
παραµείνει στο µίσθιο.»
ε. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του π.δ. 34/
1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αποζηµίωση κατά την πρώτη παράγραφο του
προηγούµενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση
είναι ίση µε δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα, αν ασκη-
θεί στο µίσθιο µέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή
του, επιχείρηση όµοια µε την ασκούµενη από τον µισθω-
τή, εκτός αν το µίσθιο από την κατασκευή είναι προορι-
σµένο για την ίδια χρήση.
2. Το δικαστήριο µπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζη-
µίωσης µέχρι είκοσι (20) µηνιαία µισθώµατα µε τις προϋ-
ποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούµενου
άρθρου.»
3. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 καταργούνται.
Ειδικά σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκµισθωτή
µέχρι 31.8.2014 µίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει µέ-
χρι 31.8.2014 λόγω συµπλήρωσης της δωδεκαετούς
διάρκειας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ή µί-
σθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν
παρέλθει µέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) µήνες από τη λή-
ξη της ή µίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση
σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ του άρθρου 61 του π.δ. 34/
1995, ο εκµισθωτής οφείλει στον µισθωτή ως αποζηµίω-
ση ποσό ίσο µε το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο λήξης
της µίσθωσης έξι (6) µηνών.

Σχόλια