ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ - Προσωρινή παροχή διόδου - Δουλεία οδού (διόδου προς δρόμο) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΥΔΟΥ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων προσβολής οιονεί νομής δουλείας ...

20. Προσωρινή παροχή διόδου
20.1. Ουσιαστική ρύθμιση
20.1.1. Με τον ....
παράτιτλο «υποχρέωσις παροχής διόδου», το άρθρο 1012 ΑΚ ορίζει ότι «εάν στερήται της αναγκαιούσης διόδου προς την οδόν, ο κύριος αυτού δικαιούται να απαίτηση δίοδον παρά των γειτόνων επί αναλογώ αποζημιώσει». Ότι πρόκειται για υποχρέωση των γειτόνων αναφέρεται ακόμη στα άρθρα 1014 και 1015 ΑΚ. «Η κατεύθυνσις της διόδου και η έκτασις του προς χρήσιν αυτής δικαιώ­ματος ως και η καταβλητέα αποζημίωσις καθορίζονται δια δικαστι­κής αποφάσεως» (ΑΚ 1013). Μετά την έκδοση της σχετικής από­φασης, «ο παρακωλυόμενος ή διαταρασσόμενος εν τη χρήσει της διόδου προστατεύεται κατά τας περί προστασίας των πραγματικών δουλειών διατάξεις, εφαρμοζόμενος αναλόγως». Ακόμη αξίζει να προσεχτεί στη νομοθετική ρύθμιση ότι, εάν πάψει η ανάγκη, εξαι­τίας της οποίας έγινε η παροχή της διόδου, δεν παύει αυτοδικαίως να ισχύει το δικαίωμα στη δίοδο, αλλά απλώς «ο κύριος του ακινή­του, εφ' ου αύτη, δικαιούται να απαίτηση την κατάργησιν αυτής επί αποδόσει της καταβληθείσης αποζημιώσεως» (ΑΚ 1017).
20.1.2. Οι ερμηνευτές δεν είναι σύμφωνοι, ποια είναι η νομική φύση του δικαιώματος διόδου.
20.1.2.1. Η άρχουσα γνώμη δέχεται ότι πρόκειται για ένα περιο­ρισμό, ο οποίος αυτοδικαίως προσδιορίζει το περιεχόμενο της κυριό­τητας που έχει ο γείτονας στο ακίνητο του. Η αξίωση παροχής διό­δου, για την οποία κάνει λόγο το άρθρο 1012 ΑΚ, δεν είναι, σύμφωνα με την άρχουσα γνώμη, αξίωση προς παροχή, αλλά απλώς προς ανοχή. Γιαυτό και η δικαστική απόφαση που εκδίδεται σχετικώς έχει μόνο αναγνωριστικό χαρακτήρα (Βαβούσκος, ΕμπρΔ 5η εκδ. 1979 § 137 σελ. 141 στο κείμενο και στη σημ. 2. Μπάλης, ΕμπρΔ 4η εκδ. 1961 § 40, 3 σελ. 115).
20.1.2.2. Η ακριβώς αντίθετη γνώμη υποστηρίζει ότι θα πρέπει να γίνει η ακόλουθη διάκριση :
«Ευθύς ως συντρέξουν αι εν ΑΚ 1012 προϋποθέσεις, ήτοι το ακίνητον καταστή περίκλειστον, ο κύριος αυτού αποκτά εκ του νόμου αξίωσιν έναντι των γειτόνων, όπως τω παράσχουν την αναγκαιούσαν δίοδον. Ενταύθα πρόκειται πράγματι ενοχικόν δικαίωμα ανήκον εκ του νόμου εις τον κύριον του περίκλειστου ακινήτου (πραγματοπαγής αξίωσις)» (Απ. Γεωργιάδης, ΕμπρΔ II 1, 1975 § 9 III 1 σελ. 69).
Όμως «η εις εκπλήρωσιν της υποχρεώσεως ταύτης παροχή διό­δου αποτελεί σύστασιν δουλείας, επερχομένην είτε δια δικαιοπρα­ξίας είτε δια δικαστικής αποφάσεως». «Άρα, μετά ταύτα, ο κύριος του περίκλειστου ακινήτου έχει εμπράγματον δικαίωμα επί αλλό­τριου πράγματος» (Απ. Γεωργιάδης, ο.π.). Για το λόγο αυτό «η απόφασις του δικαστηρίου περί καθορισμού της διόδου (ΑΚ 1013) είναι (...) διαπλαστική ή διαμορφωτική. Δι' αυτής συνιστάται το πρώτον, υπό μορφήν επιδικάσεως, πραγματική δουλεία διόδου, δι' ό και χρήζει αύτη μεταγραφής (AK 1192 αρ. 2)» (Απ. Γεωργιάδης, ο.π. σελ. 72).
20.1.2.3. Τρίτη, ενδιάμεση, γνώμη υποστηρίζει ότι «η δικαστική απόφαση είναι διαμορφωτική του δικαιώματος του κυρίου του δεομένου διόδου ακινήτου». Για το λόγο αυτό, «ο στερούμενος διεξόδου κύριος (...) επεμβαίνων αυθαιρέτως και ανοίγων δίοδον δια του κτήματος του γείτονος, εναγόμενος δια διεκδικητικής ή αρνητικής αγω­γής, δεν δύναται να προβάλει το δικαίωμα αυτού προς παροχήν διό­δου. Διότι δεν είναι εμπράγματος η αξίωσις αυτού προ της αναγνω­ρίσεως υπό του δικαστηρίου του τοιούτου δικαιώματος του». Όμως «δεν πρόκειται περί συστάσεως δουλείας δια δικαστικής αποφάσεως» (Τούσης, ΕμπρΔ 3η εκδ. 1966 § 79 σελ. 301 στο κείμενο και στη σημ. 16).
20.1.2.4. Τέταρτη γνώμη υποστηρίζει ότι «η διάταξις του άρθρου 1012 ΑΚ χορηγεί ενοχικήν πραγματοπαγή αξίωσιν (actio in rem scripta) εις τον κύριον του περίκλειστου ακινήτου. Ούτος, οσάκις θελή­σει να άσκηση δικαστικώς ταύτην, αιτούμενος παροχήν εννόμου προ­στασίας, δύναται είτε να εγείρη αγωγήν, αίτημα έχουσαν την αναγνώρισιν της υποχρεώσεως του κυρίου του γειτονικού ακινήτου, όπως ανέχεται τον ενάγοντα διερχόμενον δι' ωρισμένης διόδου εκ του ακι­νήτου του έναντι καταβολής ωρισμένης αποζημιώσεως. Περαιτέρω όμως η αγωγή δύναται να εκταθή και να περιλάβη αίτημα, όπως υποχρεωθή ο εναγόμενος να ανέχεται τον ενάγοντα διερχόμενον δια της ωρισμένης διόδου» (Κρητικός, Περί της φύσεως της εκ του άρθρου 1012 ΑΚ αγωγής και αποφάσεως, Δ 6, 369). Η απόφαση λοιπόν, ανά­λογα με το αίτημα, άλλοτε θα έχει αναγνωριστικό και άλλοτε καταψηφιστικό χαρακτήρα. Όμως «υπό πάσαν περίπτωσιν η εκ της δια­τάξεως του άρθρου 1012 ΑΚ αγωγή δεν δύναται να θεωρηθή διαπλα­στική, αφού δι' αυτής ασκείται αξίωσις του δανειστού, αφορώσα υποχρέωσιν του οφειλέτου προς ανοχήν» (Κρητικός, Δ 6, 370).
20.1.2.5. Τέλος, διατυπώθηκε και η σκέψη ότι «η σχετικώς εκδι­δομένη απόφασις έχει περισσότερον αστυνομικό ν παρά διαγνωστικόν χαρακτήρα. Πράγματι κατά την προκειμένην περίπτωσιν δεν προέχει η διάγνωσις της υποχρεώσεως παροχής διόδου, διότι η υποχρέωσις αυτή είναι δεδομένη εξ ορισμού, ενυπάρχουσα εις την έννοιαν της κυριότητος του εναγομένου, ως προσδιοριστικόν στοιχείον της (Μ πάλη, ΕμπρΔ 4η εκδ. 1961 § 32 σελ. 90 επ. και § 40 σελ. 113). Η εκδιδομένη απόφασις απλώς καθορίζει την κατά την κρίσιν του δικαστηρίου κατεύθυνσιν της διόδου επί του εδάφους, την έκτασιν του δικαιώματος του ενάγοντος προς χρήσιν της διόδου, καθώς και την καταβλητέαν αποζημίωσιν. Άρα η απόφασις αυτή δεν είναι ούτε αναγνωριστική (...), ούτε διαπλαστική (...), αλλά κανονιστική (Anordnungsurteil). Γιαυτό προέχει εδώ το πραγματικόν ζήτημα της εκτάσεως κατά την οποίαν θα ισχύση εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν ο εκ του νόμου υφιστάμενος περιορισμός της κυριότητος του εναγομένου προς παροχήν διόδου (Μπέης, ΠολΔ 15 III 3 σελ. 177).
20.1.2.6. Ξαναμελετώντας το πρόβλημα, αναρωτιέμαι, πρώτα -πρώτα, αν ο κύριος του περίκλειστου ακινήτου έχει δικαίωμα να πε­ράσει από το γειτονικό ακίνητο, προτού εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία, αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον θα κανονίσει την κατεύ­θυνση της διόδου, την έκταση του σχετικού δικαιώματος για τη χρήση της και το ύψος της αποζημίωσης (ΑΚ 1013).
Η αρνητική απάντηση που δίνουν στο ερώτημα αυτό οι Απ. Γεωργιάδης, (ο.π.) και Αν. Τούσης (ο.π.) είναι πειστική. Και τούτο φαίνεται καθαρά, στην περίπτωση που πάψει η ανάγκη, για την οποία παρασχέθηκε η δίοδος. Σύμφωνα με το άρθρο 1017 ΑΚ, στην περίπτωση αυτή δεν παύει αυτοδικαίως η αξίωση προς ανοχή της διέλευ­σης, αλλά χρειάζεται να διαταχθεί, με δικαστική απόφαση, η κατάρ­γηση της, με παράλληλη απόδοση της αποζημίωσης που είχε κατα­βληθεί.
Τόσο λοιπόν η γραμματική διατύπωση των άρθρων 1012, 1014 και 1015 ΑΚ, όσο και η διευκρίνιση, στο άρθρο 1017, ότι το δικαίωμα διόδου δεν καταργείται αυτοδικαίως, δείχνουν ότι αντικείμενο της αξίωσης που έχει ο κύριος του περίκλειστου ακινήτου εναντίον των κυρίων των γειτονικών ακινήτων δεν είναι η ανοχή της διέλευσης, αλλά η παροχή του δικαιώματος διόδου για τον ίδιο και τους διαδό­χους του.
Με αυτά τα δεδομένα είναι πειστική η γνώμη του Απ. Γεωργιάδη (ο.π.) ότι, με τη δικαστική απόφαση και τη μεταγραφή της, συνιστάται πραγματική δουλεία στο γειτονικό ακίνητο. Βέβαια, η γραμματική διατύπωση του άρθρου 1016 ΑΚ, που μιλάει για ανάλογη απλώς εφαρμογή των διατάξεων «περί προστασίας των πραγματικών δουλειών» είναι ένα αδύνατο σημείο της ερμηνευτικής αυτής εκδο­χής. Μόνο όμως αυτό δεν αρκεί για να την κλονίσει. Και τούτο, γιατί η διατύπωση του άρθρου 1016 ΑΚ καθρεφτίζει απλώς την υποκει­μενική τοποθέτηση του ιστορικού νομοθέτη, κάτι που ασφαλώς δε βαρύνει περισσότερο από το νόημα, το οποίο αντλείται αντικειμενι­κώς από την αλληλουχία των σχετικών διατάξεων.
Με το να παραδεχτεί κανείς ότι, μετά τη μεταγραφή της σχετι­κής απόφασης, συνιστάται πραγματική δουλεία διόδου, δε σημαίνει καθόλου ότι η απόφαση που δέχτηκε την αγωγή έχει τάχα διαπλαστικό χαρακτήρα. Όπως παρατηρεί, πολύ σωστά, ο Κρητικός (ο.π.), μια απόφαση είναι διαπλαστική, όταν έχει ως διαγνωστικό αντικείμενο ένα διαπλαστικό δικαίωμα. Η απόφαση που έχει ως διαγνωστικό αντικείμενο μια ενοχική αξίωση και καταδικάζει τον εναγόμενο να την ικανοποιήσει, είναι πάντοτε καταψηφιστική. Βέβαια αντικείμενο της ενοχικής αξίωσης (και αντίστοιχα της καταψήφισης) δεν είναι η ανοχή της διέλευσης αλλά η σύσταση της πραγματικής δουλείας. Όμοια όπως η απόφαση που καταδικάζει σε μεταβίβαση της κυριότητας (δήλωση της βούλησης) δεν είναι δια­πλαστική, αλλά καταψηφιστική (βλ. πιο πάνω, 8.1), έτσι και η από­φαση που καταδικάζει σε σύσταση της δουλείας, δεν έχει διαπλα­στικό, αλλά καταψηφιστικό χαρακτήρα. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δυο περιπτώσεις βρίσκεται στο θεμέλιο της ενοχικής υποχρέω­σης του εναγομένου. Στην πρώτη περίπτωση είναι το προσύμφωνο που είχε καταρτίσει με τον ενάγοντα, ενώ στη δεύτερη είναι απευθείας ο νόμος, δηλαδή το άρθρο 1012 ΑΚ. Ασφαλώς με τη μεταγραφή της τελεσίδικης απόφασης συντελείται διάπλαση, δηλαδή συνιστάται η δουλεία διόδου. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι η απόφαση έχει δια­πλαστικό χαρακτήρα.(Κ.ΜΠΕΗΣ).

Δουλεία οδού (διόδου προς δρόμο)


 
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1119, 1120 και 1121 ΑΚ προκύπτει ότι, επί ακινήτου μπορεί, να αποκτηθεί εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου, που να του παρέχει κάποια ωφέλεια, δηλαδή πραγματική δουλεία, εξ αιτίας της οποίας ο κύριος του δουλεύοντος ακινήτου φέρει το βάρος, να ανέχεται κάποια χρησιμοποίηση αυτού από τον κύριο του δεσπόζοντος.
Τέτοιο εμπράγματο δικαίωμα είναι και η δουλεία οδού.
Η δουλεία οδού  συνιστάται με δικαιοπραξία, ή με χρησικτησία.
Ως δικαιοπραξία ικανή να συστήσει δουλεία οδού νοείται όχι μόνο η σύμβαση, αλλά και η μονομερής δικαιοπραξία και ιδίως η διαθήκη (πρβ ΕφΑθ 5486/1990).
Οι διατάξεις για την μεταβίβαση ακινήτων με συμφωνία και για την χρησικτησία ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση της δουλείας οδού ( πρβ ΕφΑθ 5486/1990).
Για την κτήση πραγματικής δουλείας οδού με έκτακτη χρησικτησία (άρθρα 1045, 974 και 975 ΑΚ ) απαιτείται οιονεί νομή επί εικοσαετία, η οποία προϋποθέτει φυσική εξουσίαση του κυρίου του δεσπόζοντος σε μέρος του δουλεύοντος, θέληση του οιονεί νομέα να ασκεί την εξουσίαση αυτή με διάνοια δικαιούχου, δηλαδή όπως αρμόζει σε κύριο δεσπόζοντος και κατεύθυνση της θέλησης αυτής σε ξένο πράγμα. Προς συμπλήρωση της εικοσαετίας προσμετράται κατ άρθρο 1051 ΑΚ, επί καθολικής ή ειδικής διαδοχής, και ο χρόνος χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου (ΑΠ 575/1989, Εφ Αθ 5486/1990).
Η δουλεία οδού αποσβήνεται, πέραν των άλλων, αν η άσκησή της έχει καταστεί απολύτως και διαρκώς αδύνατη από λόγους πραγματικούς, ή νομικούς (άρθρα 1118, 1124, 1125 και 1136 ΑΚ).
Τέτοια αδυναμία υπάρχει και όταν έπαυσε η παροχή ωφέλειας, ή χρησιμότητας, από το δουλεύον ακίνητο υπέρ του δεσπόζοντος ακινήτου, ή εξέλιπε η ανάγκη του τελευταίου, γιατί τούτο απέκτησε αυτάρκεια, αφού η ύπαρξη της ωφέλειας, χρησιμότητας, ή ανάγκης αποτελεί απαραίτητο όρο της δουλείας.
Η αδυναμία άσκησης της δουλείας πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο το περιεχόμενο του δικαιώματός της και ως εκ τούτου, αν η ωφέλεια, χρησιμότητα, ή ανάγκη, άσκησής της μειώθηκε, χωρίς να εκλείψει εντελώς, η δουλεία διατηρείται έστω και με περιορισμένη έκταση, κατ' εφαρμογή της αρχής του αδιαιρέτου αυτής.
Έτσι, αν μετά τη σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου, το δεσπόζον ακίνητο εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο μέτρο από άλλη οδό, παύει ο λόγος ύπαρξης της δουλείας, γιατί αυτή δεν παρέχει πλέον χρησιμότητα και δεν υπάρχει ανάγκη του δεσπόζοντος ακινήτου, αφού αυτό έχει αποκτήσει αυτάρκεια.
Η εξακολούθηση χρησιμοποίησης της διόδου επί του δουλεύοντος ακινήτου, παρά την αυτάρκεια του δεσπόζοντος ακινήτου, που εξασφαλίζεται με την ύπαρξη πρόσοψης αυτού και την άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτησή του από κοινόχρηστο δημοτικό δρόμο, συνιστά κατάχρηση δικαιώματος και συνεπώς αποτελεί και νομικό λόγο αδυναμίας άσκησης της πραγματικής δουλείας, γιατί υπερβαίνει τα όρια τα οποία τάσσονται από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, εφ όσον το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να μην παρεμποδίζεται με άσκοπους περιορισμούς (ΑΠ 1796/2009).
Δεν είναι δυνατή σύσταση δουλείας διόδου σε κοινόχρηστα (άρθρο 967 ΑΚ), καθώς και σε ακίνητα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών, ή θρησκευτικών, σκοπών ( άρθρο 966 ΑΚ).
Η περιστασιακή δίοδος από εδαφική λωρίδα, ώστε η χρήση της να είναι περιορισμένη και κατ' ανοχή των ιδιοκτητών των ακινήτων, δεν προσπορίζει δικαίωμα δουλείας διέλευσης (ΑΠ 1574/2006). (ΠΗΓΗ:ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ)ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ
(Άρθρου 733 ΚΠολΔικ)

AAAA ΒBBB του ΓΓΓΓΓ και της ΔΔΔΔΔΔ,
κατ. ΕΕΕΕΕΕ Σύρου

ΚΑΤΑ

1)  ΖΖΖΖΖ ΘΘΘΘΘΘ του ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ και της ΚΚΚΚΚΚΚΚ, και
2) ΗΗΗΗ ΘΘΘΘΘ του ΖΖΖΖΖΖ, δημοτικού υπαλλήλου,
αμφοτέρων κατοίκων ΕΕΕΕΕ Σύρου (περιοχή ΛΛΛΛΛΛΛ)

        
            Σύμφωνα με το με αριθμό 173/9-8-1988 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Σύρου ΧΧΧΧΧ που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Ερμούπολης στον τ. 999 με αρ. 71, έχω στην αποκλειστική μου κυριότητα νομή και κατοχή ένα οικόπεδο εκτάσεως 1022,50τμ εντός οικισμού ΧΧΧΧΧ στη Σύρο (Δήμος ΧΧΧΧΧ) από αγορά από τον ΧΧΧΧΧ (αδελφό 1ου καθού), ο οποίος το κατείχε στη κυριότητα νομή και κατοχή του με δωρεά εν ζωή από το έτος 1958, σύμφωνα με το με αρ. 10628/29-11-1958 δωρητήριο εν ζωή του τότε συμ/φου Ερμούπολης ΧΧΧΧΧ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Ερμούπολης στον τ. 100 με αρ. 12.
            Το οικόπεδο αυτό συνορεύει βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Γεωργίου ΧΧΧΧΧ, από βόρεια με δημόσιο μονοπάτι και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Αντωνίου ΧΧΧΧΧ, από δυτικά με ιδιοκτησία Τζώρτζη ΧΧΧΧΧ, από νοτιοανατολικά με υπόλοιπο τμήμα άλλοτε ενιαίας εκτάσεως ιδίου πωλητή ΧΧΧΧΧ, και από ανατολικά με ιδιοκτησία Γεωργίου ΧΧΧΧΧ.
            Επειδή το οικόπεδο αυτό δεν επικοινωνεί απευθείας με αμαξιτό δημόσιο δρόμο, με βάση τον ίδιο πιο πάνω τίτλο μου έγινα οιονεί νομέας μιας πραγματικής δουλείας διόδου κειμένης προς τα νότια του οικοπέδου μου εις βάρος των γειτονικών ιδιοκτησιών και που οδηγεί στον δημοτικό δρόμο ΧΧΧΧΧ προς ΧΧΧΧΧ. Συγκεκριμένα, η δουλεία αυτή διόδου ξεκινά από το νοτιοδυτικό όριο του πιο πάνω ακινήτου μου και διέρχεται:
            (1ον)  αρχικά διαμέσου του οικοπέδου του δικαιοπαρόχου μου ΧΧΧΧΧ  ακολουθώντας το νοτιοδυτικό όριο της ιδιοκτησίας αυτού με την ιδιοκτησία  του Τζώρτζη ΧΧΧΧΧ  (και την ήδη ιδιοκτησία ΧΧΧΧΧ)  πλευράς λωρίδος μήκους 66,70μ και πλάτους 3 - 3,30μ,
            (2ον) στη συνέχεια διαμέσου πάλι του οικοπέδου του δικαιοπαρόχου μου ΧΧΧΧΧ ακολουθώντας το νότιο όριο της ιδιοκτησίας αυτού με τις ιδιοκτησίες α) τέως Τζώρτζη ΧΧΧΧΧ και ήδη ΧΧΧΧΧ, και β) τέως  ΧΧΧΧΧ [1ου καθού] και ήδη Στ. ΧΧΧΧΧ επί   πλευράς λωρίδος μήκους 26,20μ και πλάτους 3 μ,
            (3ον) στη συνέχεια η δίοδός μου διέρχεται διαμέσου οικοπέδου   καθών [του οποίου ο 1ος είναι επικαρπωτής ενώ ο 2ος ψιλός κύριος] επί πλευράς λωρίδος 30,70μ και πλάτους 3μ. Η επίδικος λωρίδα αυτή συνορεύει νότια επί πλευράς 3μ με κοινόχρηστο χώρο-παράδρομο μήκους 47,55μ και πλάτους 3μ που διέρχεται μεταξύ ιδιοκτησιών 2ου καθού και Ευαγγ. ΧΧΧΧΧ και οδηγεί απευθείας στον δημοτικό δρόμο ΧΧΧΧΧ, και ο οποίος χώρος αποτελούσε συνέχεια της δουλείας διόδου μου μέχρι το 2003 οπότε  και οι καθών των παραχώρησαν με συμβολαιογραφική πράξη νόμιμα μεταγεγραμμένη στην κοινή χρήση, ανατολικά συνορεύει επί πλευράς 30,70μ. με καλαμιώνα και πέραν αυτού με τέως ιδιοκτησία 1ου καθού και ήδη Στ. ΧΧΧΧΧ, βόρεια επί πλευράς 3μ με υπόλοιπα τμήματα της διόδου μου που διέρχονται μέσω ιδιοκτησίας δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη ΧΧΧΧΧ μήκους 26,20μ συν 66,70μ  (που περιγράφονται πιο πάνω με αρ. 1 και 2), και δυτικά επί πλευράς 30,70μ με ιδιοκτησία καθών από την οποία διαχωρίζεται από ανέκαθεν με 3 ελαιόδεντρα τα οποία έχουν φυτευθεί επάνω στο όριο του δρόμου μου και άρα αποτελούν το δυτικό όριο της λωρίδος μου. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, οι καθών προσβάλουν την οιονεί νομή μου επί της προπεριγραφείσας επίδικης λωρίδας αυτής 3μ Χ 30,70μ και εμβαδού 92,10τμ.
            Συγκεκριμένα, ενώ το κτήμα των αντιδίκων έχει ως διαχωριστικό όριο από την λωρίδα διόδου μου τρία ελαιόδεντρα που είναι φυτεμένα κατά το ανατολικό μήκος της λωρίδας μου και προς το μέρος της ιδιοκτησίας του σε απόσταση 10μ το κάθε δέντρο μεταξύ του επομένου περίπου, οι καθών από τις 14 Ιανουαρίου 2008, έχουν ξεκινήσει την κατασκευή μέσα στα όρια της προπεριγραφείσας επίδικης δουλείας πέτρινου τοίχου. Ο τοίχος αυτός χτίζεται  0,50μ στο εσωτερικό της λωρίδος δουλείας μου από την πλευρά του οικοπέδου των καθών, με αποτέλεσμα οι ελιές που ήταν το ανατολικό ορόσημο της δουλείας μου να ενσωματώνονται 0,50μ βάθος μέσα στην ιδιοκτησία των αντιδίκων μου. Έτσι, η δουλεία μου προς την πλευρά μήκους 30,70μ των καθών έχει στενέψει κατά πλάτος 0,50μ και δεν συνορεύει πια με τα 3 ελαιόδεντρα  αλλά με τον (ημιτελή σήμερα) τοίχο καθών. Έτσι, η δουλεία μου στην λωρίδα αυτή, αντί να είναι 37,50μ μήκος επί 3μ πλάτος και να οριοθετείται δυτικά με καλαμιώνα και ανατολικά σε απόσταση 3μ με 3 ελαιόδεντρα καθών και πέραν αυτών με οικόπεδό τους, οριοθετείται από ανατολικά με ημιτελή πέτρινο τοίχο καθών, ο οποίος καταλαμβάνει έκταση 30,70μ Χ 0,50μ από την επίδικη λωρίδα δουλείας μου.
            Γίνεται μνεία ότι ο τοίχος αυτός είναι προς το παρόν ημιτελής, έχουν δε κατασκευαστεί μόνο 10μ μήκους περίπου αυτού, όμως οι αντίδικοι σκοπεύουν να συνεχίσουν την κατασκευή αυτού στο σύνολο της πρόσοψης των 30,70μ του οικοπέδου τους καθόσον έχουν κάνει και σχετικές εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των θεμελίων του υπολοίπου τοίχου.
            Από το 1988 που αγόρασα το οικόπεδό μου για να εισέλθω στο ακίνητό μου εγώ, η οικογένειά μου και οι πελάτες μου χρησιμοποιούμε συνεχώς διανοία κυρίου και  καλή τη πίστει ανενοχλήτως και αδιαλείπτως αφότου το ακίνητο περιήλθε σε εμένα και οι δικαιοπάροχοί μου από το 1958,  την δουλεία διόδου μου, και ιδίως την προπεριγραφείσα επίδικη λωρίδα πλάτους 3μ. Ιδίως αυτή χρησιμοποιείτο πάντοτε ως δρόμος διέλευσης τροχοφόρων μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητων κλπ) και από το 1988 οπότε και έχτισα στο οικόπεδό μου επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων διέρχομαι εγώ και οι πελάτες μου με τα αυτοκίνητά τους οποιουδήποτε πλάτους (ακόμη και μεγάλα τζιπ, αγροτικά ημιφορτηγά κλπ) αλλά και διέρχεται και μικρό λεωφορείο με το οποίο μεταφέρονται οι πελάτες μου.
            Με την κατασκευή του τοίχου που επιχειρούν οι αντίδικοι, μειώνουν το πλάτος της δουλείας μου κατά 0,50μ και αυτό έχει ως συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στην επιχείρησή μου ενοικιαζομένων δωματίων μου με τροχοφόρα πλάτους 2,50μ και άνω, όπως τζίπ, μικρό λεωφορείο μεταφοράς πελατών μου, αλλά και ασθενοφόρο ή όχημα της πυροσβεστικής εάν καταστεί ανάγκη. Η πρόσβαση τέτοιων οχημάτων ήταν δυνατή από την επίδικη δουλεία από το 1988 τουλάχιστον οπότε και αγόρασα το οικόπεδό μου αλλά και από το 1958 οπότε και δημιουργήθηκε με το προαναφερθέν συμβόλαιο η δουλεία αυτή, της οποίας μέχρι πρότινος το πλάτος δεν είχε μεταβληθεί.
            Συνεπώς απόκτησα το δικαίωμά μου οιονεί δουλείας επί της προπεριγραφείσας επίδικης εδαφικής εκτάσεως 37,50μ Χ 5μ με τον πιο πάνω τίτλο μου – συμβόλαιο αγοράς, ασκώντας καλόπιστα και συνεχώς τις προσιδιάζουσες πράξεις οιονεί νομής και διακατοχής στην λωρίδα μου, άλλως επικουρικά ασκώντας πράξεις οιονεί νομής και διακατοχής της με νόμιμους και μεταγεγραμμένους τίτλους καλόπιστα και ανενόχλητα υπέρ την δεκαετία, άλλως επικουρικώτερα, ασκώντας πράξεις οιονεί νομής και διακατοχής υπέρ την εικοσαετία συνεχώς και ανενόχλητα, δικαιούμενος σε κάθε περίπτωση να προσμετρήσω στο χρόνο της δικής μου άσκησης οιονεί νομής και διακατοχής, και τον χρόνο του δικαιοπαρόχου μου ως άνω.
            Με τις ενέργειές των καθών διαταράσσεται η οιονεί νομή μου, και επειδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δίοδό μου όπως γινόταν μέχρι σήμερα, απειλείται η ίδια η βιωσιμότητα και η ύπαρξη της επιχείρησής μου ενοικιαζομένων δωματίων που αποτελεί την κύρια πηγή βιοπορισμού εμέ και της συζύγου μου, και άρα συντρέχει επείγουσα περίπτωση (επικείμενος κίνδυνος) που δικαιολογεί τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ'άρθρον 733 ΚΠολΔικ. Επίσης υπάρχει επικείμενος κίνδυνος που συνίσταται και στο ότι κινδυνεύει να μειωθεί η αξία του ακινήτου μου. Ακόμη δε, εγείρεται κίνδυνος ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ εμού και των καθών η αίτηση.
            Με βάση τα ανωτέρω συντρέχει νόμιμη περίπτωση να αναγνωριστώ προσωρινά οιονεί νομέας της ανωτέρω διόδου – επίδικης εδαφικής λωρίδος, να υποχρεωθούν οι καθών να παύσουν να διαταράσσουν την οιονεί νομή μου προσπαθώντας αυθαίρετα να περιορίσουν το πλάτος της κατά 0,50μ όπως προεκτέθηκε, να παύσουν την κατασκευή πέτρινου τοίχου εντός της ζώνης διόδου μου και να απαγορευθεί κάθε νέα διατάραξη στο μέλλον με απειλή χρηματικής ποινής 1.000€ και προσωπικής κράτησης μέχρι 3 μηνών, με την απόσυρση των διαταρακτικών κατασκευασμάτων με δαπάνες τους (ημιτελούς πέτρινου τοίχου) και σε περίπτωση άρνησής τους, να επιτραπεί να πράξω αυτό με δαπάνες τους.
           
            Επειδή η Αίτησή μου παραδεκτώς υποβάλλεται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, ως κατά τόπον και καθ'ύλην αρμοδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 733 ΚΠολΔικ, προκειμένου να εκδικαστεί κατά την προσήκουσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, λόγω και της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης και είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 996, 989 ΑΚ.
            Εν όψει όλων των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου


            ΑΙΤΟΥΜΑΙ
            1) Να γίνει δεκτή η Αίτησή μου και να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα κατ'άρθρον 733 ΚΠολΔικ.
            2) Να αναγνωριστώ προσωρινά οιονεί νομέας επί της αναφερομένης στο σκεπτικό επίδικης διόδου, δηλαδή λωρίδας διόδου πλάτους 3μ, μήκους 30,70μ και εμβαδού 92,10τμ., που συνορεύει νότια επί πλευράς 3μ με κοινόχρηστο χώρο-παράδρομο μήκους 47,55μ που οδηγεί απευθείας στον δημοτικό δρόμο ΧΧΧΧΧ, ανατολικά επί πλευράς 30,70μ. με καλαμιώνα και πέραν αυτού με τέως ιδιοκτησία 1ου καθού και ήδη Στ. ΧΧΧΧΧ, βόρεια επί πλευράς 3μ με υπόλοιπα τμήματα της διόδου μου μήκους  26,20μ συν 66,70μ και πλάτους 3-3,30μ που διέρχονται μέσω ιδιοκτησίας δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη ΧΧΧΧΧ και οδηγούν προς βόρεια στην ιδιοκτησία μου, και δυτικά επί πλευράς 30,70μ με ιδιοκτησία καθών από την οποία διαχωρίζεται από ανέκαθεν με 3 ελαιόδεντρα τα οποία έχουν φυτευθεί επάνω στο όριο του δρόμου μου και αποτελούν το δυτικό όριο της λωρίδος μου.
            3) Να απαγορευτεί στους καθών οποιαδήποτε εκσκαφή και οικοδομική εργασία και δη εργασία ανέγερσης τοίχου μέσα στην πιο πάνω λωρίδα διόδου μου.
            4) Να υποχρεωθούν οι καθών να παύσουν να διαταράσσουν την οιονεί νομή της πιο πάνω λωρίδας διόδου μου με: (α) την επιχωμάτωση των τάφρων που έχουν ανοίξει για την θεμελίωση τοίχου, και (β) την αφαίρεση των ημιτελών τμημάτων πέτρινου τοίχου που έχουν κατασκευάσει εντός της λωρίδος διόδου μου, άλλως να μου επιτραπεί να το πράξω με δαπάνες μου.
            5) Να απειληθεί  σε βάρος των καθών προσωπική κράτηση μέχρι 3 μηνών και χρηματική ποινή 1.000€ για κάθε μελλοντική διατάραξη της οιονεί νομής μου.
            6) Να απαγορευτεί στους καθών, με προσωρινή διαταγή Σας μέχρι της συζήτησης της παρούσας, οποιαδήποτε εκσκαφή και οικοδομική εργασία και δη εργασία ανέγερσης τοίχου μέσα στην πιο πάνω λωρίδα διόδου μου που ενώνει τον δημοτικό δρόμο ΧΧΧΧΧ με την ιδιοκτησία μου.
            7) Να καταδικαστούν στη δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

Σύρος, 23 Ιανουαρίου 2008
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος


 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ …………………….
Α Γ Ω Γ Η (ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ)
1) Β. – Ν. Δ. του Π. και της Θ., κατοίκου ………….., …………. 13 και
2) Α. συζύγου Β. – Ν. Δ., το γένος Α. και Ζ. Σ., κατοίκου ……….., ………. 13.
Κ Α Τ Α
1) Χ. Χ. του Ν. και της Α., κατοίκου ……………., …………. 6 και
2) Δ. Χ. του Ν. και της Α., συζύγου Μ. Φ.. κατοίκου ……………, …………. 6.
___________________________________
Εμείς οι ενάγοντες είμαστε κύριοι, νομείς και κάτοχοι κοινά, αδιαίρετα και σε ισομοιρία και κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας μας ενός αγρού έκτασης τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (4.892 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Π. Η.» του Δημοτικού Διαμερίσματος ………. του Δήμου …………., στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και Νομού …………….. και του Υποθηκοφυλακείου ……………, που συνορεύει, σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους κτήσης και με το τοπογραφικό διάγραμμα κατά την πλευρά Α-Β (Ανατολική πλευρά) μήκους 50,08 μέτρων με ακίνητο ιδοκτησίας Κ. Χ., κατά την τεθλασμένη πλευρά Β – Γ – Δ – Ε (Νότια πλευρά) μήκους 109,44 μέτρων (63,68 μ + 17,51 μ + 28,25 μ) με ρέμα, κατά την τεθλασμένη πλευρά Ε – Ζ – Η (Δυτική πλευρά) μήκους 43,75 μέτρων (9,80 μ + 33,95 μ) με ακίνητο ιδιοκτησίας κληρονόμων Α. και σε πλευρά Η – Θ – Α (Βόρεια πλευρά) μήκους 101,71 μέτρων (47,90 μ + 53,81 μ) με ακίνητο ιδιοκτησίας των εναγομένων, όπως ο δικός μας αυτός αγρός σημειώνεται μεταξύ των στοιχείων Α – Β – Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Α στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Νοέμβριος 200.. του τοπογράφου Σ. Γ. και του Πολιτικού Υπομηχανικού Α. Χ., στο οποίο τοπογραφικό ο άνω Υπομηχανικός δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 ότι το άνω αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα, βάσει του Ν. 1337/1983, βρίσκεται εκτός ΓΠΣ και στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί πράξη εφαρμογής.

Το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε σε μας κατά τα άνω ποσοστά στον καθένα από εμάς μετά από αγορά με βάση το με αριθμό …../19.11.20.. συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου ……….. Χ. Σ. – Γ., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……….

Δικαιοπάροχοί μας ήταν οι 1) Ο. Κ. του Ι. και της Μ., 2) Χ. Κ. του Ι. και της Μ. και 3) Δ. Κ. του Γ. και της ΄Ο., κάτοικοι …………., οι οποίοι είχαν αποκτήσει το ανωτέρω αγροτεμάχιο κοινά, αδιαίρετα και κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) έκαστος από κληρονομιά εκ διαθήκης του παππού τους Χ. Σ. του Γ. και της Ε., που πέθανε στη …………….. στις 15.06.19.., την οποία κληρονομιά αποδέχθηκαν αυτοί ως εξής: α) Ο Ο. Κ. και ο Χ. Κ., με την υπ’ αριθμ. ………/27.6.2….. Δήλωση Αποδοχής Κληρονομίας της Συμβολαιογράφου ……………. Ε. Γ. – Τ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……………. στον τόμο 1…, με αριθμό μεταγραφής 2… και β) ο Δ. Κ. με την υπ’ αριθμ. ……/19.11.2… πράξη Αποδοχής Κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χ. Σ. – Γ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……….

Ο δικαιοπάροχος των δικαιοπαρόχων μας Χ. Σ. κατείχε, νεμόταν και εξουσίαζε τον άνω αγρό, συνεχώς και αδιάλειπτα, αδιατάρακτα, ειρηνικά, καλή τη πίστη, διανοία κυρίου, με όλα τα προσόντα της τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας, περισσότερο από τριάντα (30) χρόνια και μετά από αυτόν οι κληρονόμοι του, ασκώντας σ’ αυτό όλες τις διακατοχικές πράξεις του καλής πίστεως κυρίου και νομέα και με τα προσόντα της χρησικτησίας.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιό μας, όπως άλλωστε προκύπτει και από την περιγραφή του, είναι περίκλειστο και από κανένα σημείο δεν υπάρχει δίοδος προς τον αγροτικό δρόμο που απέχει περί τα 50 μέτρα από τα βόρεια όρια του οικοπέδου μας.

Οι εναγόμενοι είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι κοινά, αδιαίρετα και σε ισομοιρία και κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους, τριών ακινήτων και συγκεκριμένως των εξής:
  1. Ενός αγρού εκτάσεως χιλίων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (1.200 τμ) κειμένου στην θέση «Α. Π. Η.» ή «Η. Ε.» της κτηματικής περιοχής Κοινότητος ……… ., συνορευόμενου κατά τον τίτλο κτήσης του (χωρίς να υφίσταται τοπογραφικό διάγραμμα) γύρω Βορείως με πρώην ιδιοκτησία Σ. και ήδη ιδιοκτησίας εναγομένων επί πλευράς εκατό μέτρων (100 μ), Νοτίως με ιδιοκτησία κληρονόμων Δ. Σ. και ήδη ιδιοκτησίας εναγομένων επί πλευράς εκατό μέτρων (100 μ), Ανατολικώς με ιδιοκτησία Κ. Π. επί πλευράς δώδεκα μέτρων (12 μ) και Δυτικώς με χέρσο επί πλευράς δώδεκα μέτρων (12 μ), το οποίο περιήλθε σ’ αυτούς από αγοραπωλησία από την δικαιοπάροχό τους με βάση το με αριθμό ……/21.11.19.. συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου …………. Α. Β. – Κ. και το οποίο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………….. στον τόμο 2.. και με αριθμό μεταγραφής 5…, ενώ στην δικαιοπάροχό τους Η. σύζυγο Γ. Κ., το γένος Γ. και Π. Μ. είχε περιέλθει με αγοραπωλησία με βάση το με αριθμό ………../03.11.19.. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ……….. Α. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο 1….. και με αριθμό μεταγραφής 2…..
  2. Ενός αγρού εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κυριότητας του δικαιοπαρόχου τους 1.000 τ.μ., κατά δε την εμβαδομέτρηση κατά τον χρόνο της αγοράς χιλίων τριακοσίων ενενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (1.392 τμ) που βρίσκεται στη θέση «Π. Η.» της κτηματικής περιοχής Κοινότητος ………., Νομού και Ειρηνοδικείου ………………, συνορευόμενου κατά το τοπογραφικό που είναι συνημμένο στο συμβόλαιο γύρωθεν Νοτίως με το αμέσως προπεριγραφέν ακίνητο των εναγομένων σε πλευρά ενενήντα τεσσάρων μέτρων και εξήντα εκατοστών (94,60 μ), Δυτικά με ακίνητο Ι. Τ. σε πλευρά δεκαπέντε μέτρων (15 μ), Βόρεια με δρόμο σε πλευρά ενενήντα ένα μέτρων (91 μ) και Ανατολικά με δρόμο σε πλευρά δεκαπέντε μέτρων και σαράντα εκατοστών (15,40 μ), το οποίο περιήλθε σ’ αυτούς με γονική παροχή από τον δικαιοπάροχό τους με βάση το με αριθμό ………./10.12.19… Συμβόλαιο Γονικής Παροχής της Συμβολαιογράφου ………… Ε. Μ. – Κ. και το οποίο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………………. στον τόμο 3.. και με αριθμό μεταγραφής 3…, ενώ στον δικαιοπάροχό τους πατέρα τους Ν. Χ. του Χ. και της Ε. είχε περιέλθει με αγοραπωλησία με βάση το με αριθμό ………./13.01.19.. Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε. Μ. – Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1… και με αριθμό μεταγραφής 2…..
  3. Ενός αγρού εκτάσεως χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και σαράντα επτά εκατοστών (1.468,47 τμ) που βρίσκεται στη θέση «Μ. Μ.» της κτηματικής περιοχής Κοινότητος ………, Νομού και Ειρηνοδικείου …………….., συνορευόμενου κατά το τοπογραφικό που είναι συνημμένο στο συμβόλαιο γύρωθεν Βορείως με το πρώτο προπεριγραφέν ακίνητο των εναγομένων σε πλευρά ενενήντα εννέα μέτρων και ογδόντα εκατοστών (99,80 μ), Δυτικά με ακίνητο Α. Τ. σε πλευρά δεκαπέντε μέτρων (15 μ), Νότια με το προπεριγραφέν οικόπεδο ημών των εναγόντων σε πλευρά εκατόν δύο μέτρων (102 μ) και Ανατολικά με ρέμα σε πλευρά δεκατεσσάρων μέτρων και πενήντα εκατοστών (14,50 μ), το οποίο περιήλθε σ’ αυτούς με αγοραπωλησία από τον δικαιοπάροχό τους με βάση το με αριθμό ………./14.01.19… Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου ……………. Ε. Μ. – Κ. και το οποίο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……….. στον τόμο 1… και με αριθμό μεταγραφής 4…., ενώ στους δικαιοπάροχούς τους 1) Π. χήρα Α. Σ., το γένος Δ. και Θ. Π., 2) Γ. Σ. του Α. και της Π., 3) Μ. σύζυγο Π. Μ., το γένος Α. και Π. Σ., 4) Ε. σύζυγο Α. Φ., το γένος Α. και Π. Σ., 5) Μ. Σ. του Α. και της Π., σύζυγο Χ. Χ., 6)Θ. σύζυγο Δ. Λ., το γένος Ανδρέα και Π. Σ. και 7) Δ. Σ. του Α. και της Π. είχε περιέλθει με κληρονομία του συζύγου της πρώτης και πατέρα των λοιπών Α. Σ. του Δ. και της Μ., που πέθανε στις 03.04.19… χωρίς να αφήσει διαθήκη και την οποία κληρονομία αποδέχτηκαν οι δικαιοπάροχοι των εναγομένων με βάση τη με αριθμό ………./14.01.19.. Δήλωση Αποδοχής Κληρονομίας της Συμβολαιογράφου ……… Ε. Μ. – Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………., στον δικαιοπάροχο τους δε πατέρα και σύζυγο είχε περιέλθει από κληρονομιά του πατέρα του Δ. Σ. του Γ., που πέθανε στις 10.09.19… και δυνάμει της με αριθμό ……./2.8.19… δημόσιας διαθήκης του άλλοτε Συμβολαιογράφου …………. Π. Τ. που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. …../......19.. πρακτικό συνεδριάσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στον δικαιοπάροχό του δε Δ. Σ. είχε περιέλθει κατά την δήλωσή τους από έκτακτη χρησικτησία καθόσον ο τελευταίος το κατείχε το ενέμετο και το καλλιεργούσε από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι τον θάνατό του, δηλαδή επί εικοσαετία και πλέον χωρίς να ενοχληθεί ποτέ από κανέναν.
Εκ των τριών αυτών γειτονικών μεταξύ τους αγροτεμαχίων των εναγομένων, που έχουν διαμορφωθεί σε ενιαίο αγροτεμάχιο:
1) Το τρίτο συνορεύει κατά μήκος της μεγάλης του Νότιας πλευράς με τη βόρεια πλευρά του δικού μας οικοπέδου και είναι και αυτό περίκλειστο.
2) Το δεύτερο συνορεύει κατά μήκος της μεγάλης βόρειας πλευράς του με το δρόμο, κατά μήκος της ανατολικής του πλευράς με το δρόμο και κατά μήκος της νότιας μεγάλης πλευράς του με το πρώτο και
3) Το πρώτο συνορεύει κατά μήκος της μεγάλης βόρειας πλευράς του με τη νότια πλευρά του τρίτου αγροτεμαχίου και κατά μήκος της μεγάλης νότιας πλευράς του με την βόρεια πλευρά του δεύτερου αγροτεμαχίου.
Όπως προαναφέρθηκε, το ακίνητό μας στερείται την αναγκαία δίοδο προς τον δρόμο, που να εξυπηρετεί την κανονική και σύμφωνη με τον προορισμό εκμετάλλευσή του, αφού μεταξύ του ακινήτου μας και του κοινοτικού δρόμου παρεμβάλλονται τα τρία ακίνητα των εναγομένων, τα οποία είναι ήδη περιφραγμένα σαν ένα ενιαίο αγροτεμάχιο. Συνεπώς, για να δυνηθεί το ακίνητό μας να αποκτήσει πρόσβαση στον δρόμο απαιτείται να μας παραχωρήσουν τέτοια οι αντίδικοί μας και να διέρχεται μέσα από τα δύο κατ’ ελάχιστο από τα τρία προπεριγραφέντα ακίνητά τους (3ο και 1ο).
Συγκεκριμένως, η δίοδος που πρέπει να μας παραχωρηθεί πρέπει να βρίσκεται στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και τούτο διότι η ανατολική πλευρά των αγροτεμαχίων μας παρουσιάζει την συντομότερη διαδρομή από το αγροτεμάχιό μας μέχρι τον δρόμο και να καταλήγει στον δρόμο υπό γωνία και τούτο διότι αυτή η συγκεκριμένη διαδρομή είναι η μικρότερη για τα ακίνητα των αντιδίκων μας. Συγκεκριμένως, η δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 4 μέτρα, να ξεκινά από το βόρειο όριο του δικού μας αγρού, να διασχίζει ολόκληρο το τρίτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων και ολόκληρο το πρώτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων το όριό της να είναι παράλληλα στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και μετά από 19,77 μ να σχηματίζει αμβλεία γωνία και να καταλήγει στο νότιο όριο μεταξύ του 2ου και του 1ου προπςεριγραφέντων αγροτεμαχίων των αντιδίκων, με άνοιγμα προς τον δρόμο 7,70 μ., όπως η δίοδος αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή και αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα.
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟΥ)
Το συνολικό της εμβαδόν είναι 26,58 τμ και η αξία της ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 141 €, εν όψει του ότι τα αγροτεμάχια των εναγομένων από τα οποία θα διέλθει η δίοδος είναι κατάλληλα μόνο για γεωργική χρήση καθόσον είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμα και απαγορεύεται εκ του νόμου η συνένωσή τους ώστε να αποκτήσουν αρτιότητα, σε αντίθεση με το δικό μας που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, έχει ήδη δε κατατεθεί από εμάς ο σχετικός φάκελος στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο (………….) προς έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 4…../13.04.2….. Το ανωτέρω ποσό οφείλουμε στους εναγόμενους κατά ποσοστό 50% ο καθένας από εμάς στους δύο εναγομένους εξ αδιαιρέτου. Η αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου μας των 4.892 τμ ανέρχεται στο ποσό των 5.151,28 € και συνεπώς η αντικειμενική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό του 1,05 € (5.151,28 : 4.892). Η εμπορική του αξία είναι περίπου τριπλάσια της αντικειμενικής αξίας, δηλαδή η εμπορική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 15.000 € και συνεπώς η εμπορική αξία του τετραγωνικού μέτρου ανέρχεται στο ποσό των 3,06 €. Η αξία αυτή αφορά το δικό μας αγροτεμάχιο, που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ τα αγροτεμάχια των εναγομένων είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, δεν έχουν δυνατότητα συνένωσης, δεν έχουν την εμπορική αξία του δικού μας και η δική τους εμπορική αξία προσδιορίζεται στο ποσό του ½ του δικού μας, δηλαδή στο ποσό του 1,53 €, ανά τετραγωνικό μέτρο. Συνεπώς η αξία της δουλείας διόδου που ζητώ ανέρχεται στο ποσό των 141,83 €.
ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αγωγή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μας. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, να μας παραχωρήσουν δίοδο που πρέπει να βρίσκεται στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και τούτο διότι η ανατολική πλευρά των αγροτεμαχίων μας παρουσιάζει την συντομότερη διαδρομή από το αγροτεμάχιό μας μέχρι τον δρόμο και να καταλήγει στον δρόμο υπό γωνία και τούτο διότι αυτή η συγκεκριμένη διαδρομή είναι η μικρότερη για τα ακίνητα των αντιδίκων μας. Συγκεκριμένως, η δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 4 μέτρα, να ξεκινά από το βόρειο όριο του δικού μας αγρού, να διασχίζει ολόκληρο το τρίτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων και ολόκληρο το πρώτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων, το όριό της να είναι παράλληλα στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και μετά από 19,77 μ να σχηματίζει αμβλεία γωνία και να καταλήγει στο νότιο όριο μεταξύ του 2ου και του 1ου προπεριγραφέντων αγροτεμαχίων των αντιδίκων, με άνοιγμα προς τον δρόμο 7,70 μ., όπως η δίοδος αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή και αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα. Να καθορισθεί η αποζημίωση που προσδιορίζει την αξία της διόδου στο ποσό των 141,83 €, το οποίο οφείλουμε κατά 50% ο καθένας από εμάς στους δύο εναγομένους. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική μου δαπάνη.
…………… 10.07.2…….
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Σχόλια