ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Ν.4055/2012 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
για την αναγνώριση σωματείου

1..2...3..4..5...οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα των μελών της προσωρινής      διοικήσεως του υπο σύσταση σωματείου με  την με την επωνυμία «.........», που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη (οδός ...........),
=========================================================
Με το ....
από 15-12-2012 πρακτικό ίδρυσης, συστήθηκε σωματείο με έδρα και  επωνυμία τις προαναφερθείσες και   καταρτίσθηκε για το λόγο αυτό, το από 15-12-2012 καταστατικό το οποίο αποτελείται από 42 άρθρα και έχει εγκριθεί και υπογραφεί από όλα τα ιδρυτικά μέλη.  Με την ίδια ιδρυτική πράξη εκλέχθηκε προσωρινή διοίκηση.
Επειδή ο σκοπός του σωματείου είναι α)1. η επιδίωξη τ......2.
Επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις και επισυνάπτουμε στην αίτηση α) την από 15-12-2012 συστατική πράξη υπογεγραμμένη από τα ιδρυτικά μέλη που περιλαμβάνει και τα ονόματα των μελών του προσωρινού Διοκητικού Συμβουλίου , β)   το από 15-12-2012 καταστατικό με τις υπογραφές των 22 ιδρυτικών μελών, γ) τον από 15-12-2012 πίνακα των μελών του διοικητικού συμβουλίου με αναφορά της ιδιότητος εκάστου στο συμβούλιο.
 Ζητούμε
Να γίνει δεκτή η αίτηση και προς αναγνώρισή του, να  διαταχθεί εγγραφή του σωματείου με την επωνυμία  «  .......» στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης  ,να επικυρωθεί το από 15-12-2012 καταστατικό του και να διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις.
Θεσσαλονίκη .........2013
ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Δημήτριος Γ. Καλαϊτζής
Δικηγόρος (ΑΜ 144)
16ης Οκτωβρίου 2
Τ.Κ. 60100 - Κατερίνη
τηλ. 0351- 37189 - 36425
Α.Φ.Μ - 043.47.62.72ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Διαταγής …………../2013
……Ειρηνοδίκης…………………………………………………………………………………………………………….λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό    ……………/ …..  …...  2013 αίτηση των
1.... κατοίκων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα των μελών της προσωρινής      διοικήσεως του υπο σύσταση σωματείου με  την με την επωνυμία «....», που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη (οδός .......), που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους ΚαλαΙτζή Γ.Δημήτριο (ΑΜ 144) Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, και με την οποία αίτηση ζητούν για την αναγνώριση του σωματείου τους την εγγραφή του στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης  ,την επικύρωση του καταστατικού και να διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις
Αφού σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο και διαπίστωσε Ι] ότι το υπό έγκριση καταστατικό του σωματείου ,με την επωνυμία «.....», με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός Παναγή Τσαλδάρη 22-24, Νεάπολη),περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία για την εγκυρότητά του και  ειδικότερα καθορίζει: 1. Την επωνυμία και την έδρα του σωματείου ,ως προαναφέρονται ,2. τον σκοπό του σωματείου που είναι α)1.
2.  τους  όρους  της εισόδου,  της  αποχώρησης  και  της  αποβολής  των μελών, καθώς και τα  δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο άρθ. .. έως .., 3. τους πόρους  του  σωματείου στο άρθ.13,  5.  τα όργανα της διοίκησης του σωματείου,  καθώς  και  τους όρους  με  τους  οποίους  καταρτίζεται  και  λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα οργανά της  στα άρθ 21 έως 31 6. τους  όρους  με  τους  οποίους  συγκαλείται, συνεδριάζει  και  αποφασίζει  η συνέλευση των μελών στα άρθρα 16 έως 18, 6.  τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού  στο αρθ.36,8. τους  όρους  για  τη  διάλυση  του σωματείου , στο  άρθ.37.
ΙΙ]  ότι στην αίτηση επισυνάπτονται α) η από 15-12-2012 συστατική πράξη υπογεγραμμένη από τα ιδρυτικά μέλη που περιλαμβάνει και τα ονόματα των μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου , β)   το από  15-12-2012  καταστατικό με τις υπογραφές των 22 ιδρυτικών μελών, γ) ο από 15-12-2012  πίνακας των μελών του διοικητικού συμβουλίου με αναφορά της ιδιότητος εκάστου στο συμβούλιο.
 Επειδή συντρέχουν οι κατ’άρθ άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του ΑΚ και του άρθ. 787 του ΚΠολΔ  νόμιμοι όροι για την αναγνώριση του σωματείου και   την έγκριση του καταστατικού του και ο σκοπός του σωματείου δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν, την ηθική  και τη δημόσια τάξη και επειδή θα πρέπει να γίνουν οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθ. 81 σε συνδυασμό με το άρθ.11 παρ.2 του Ν 4114/1960,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων  περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του καθώς και την εγγραφή του υπό ίδρυση σωματείου με την επωνυμία με την επωνυμία «.....», με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός ..., ...) στο βιβλίο των σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ,αμέσως μετά την έκδοση της πράξης αυτής.
……  ………….……  ………  2013
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣΣχόλια