ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

http://1.bp.blogspot.com/-VlfB-SvseYQ/T_BrGFIPk9I/AAAAAAAAPk8/AKuPM-Zz45g/s1600/court_book.jpg
Προθεσμίες στην Πολιτική Δίκη


ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1/ Γενικά
Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου η Ν.Π.Δ.Δ.
60 μέρες από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό ή στον εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. (αρθ. 4 Ν. 3068/2002).
Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση
α) Καμία πράξη ....
εκτέλεσης στο διάστημα των 3 ημερών από την επίδοση της επιταγής (αρθ. 926 Κ.Πολ.Δ).
β) Καμία πράξη εκτέλεσης όταν περάσει 1 χρόνος άπρακτος από την επίδοση της επιταγής (αρθ. 926 Κ.Πολ.Δ.)

Εκτέλεση κατά ΙΚΑ
Μετά την παρέλευση 20 ημερών από την επίδοση της επιταγής ή 15 ημερών από τη δημοσίευση ή την τελεσιδικία δικαστικής απόφασης (αρθ. 19 παρ. 1 εδ. β του Ν. 1846/1951).
2/ Ανακοπές (933 Κ.Πολ.Δ., 954 Κ.Πολ.Δ., 986 Κ.Πολ.Δ)
Προθεσμία άσκησης ανακοπής 933 Κ.Πολ.Δ.
α) αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης,
β) αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης,
γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, μέσα σε έξι μήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, και αν πρόκειται για εκτέλεση, για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα
Ένδικα μέσα στις δίκες για την εκτέλεση
Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 564 (αναίρεση) είναι εξήντα (60) ημέρες. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αναίρεσης δεν μπορεί να ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 568, σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 568 είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες σε κάθε περίπτωση. Αναβολή της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 575, δεν μπορεί να είναι κάθε φορά μεγαλύτερη από σαράντα πέντε (45) ημέρες. (αρθ. 937 Κ.Πολ.Δ.).
Προθεσμία άσκησης ανακοπής του 954 Κ.Πολ.Δ.
5 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού (αρθ. 954 Κ.Πολ.Δ.)
Προθεσμία άσκησης ανακοπής 986 Κ.Πολ.Δ.
Μέσα σε 30 μέρες από τη δήλωση τρίτου (αρθ. 986 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

3/ Κατάσχεση
Επίδοση περίληψης κατασχετηρίου εκθέσεως
Μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα της κατάσχεσης (αρθ. 960 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).
Δήλωση τρίτου περί ύπαρξης της κατασχεμένης απαιτήσεως.
Μέσα σε 8 μέρες από την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο (αρθ. 985 Κ.Πολ.Δ.)

4/ Πλειστηριασμός
Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού
5 εργάσιμες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού (αρθ. 938 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.)
Αίτηση για αλλαγή τόπου πλειστηριασμού.
Εντός 5 εργασίμων ημερών πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού (αρθ. 959 Κ.Πολ.Δ.).
Διενέργεια πλειστηριασμού
15 μέρες μετά την κατάσχεση (αρθ. 959 Κ.Πολ.Δ.)
Νέος πλειστηριασμός σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν πλειοδότες
Μέσα 40 μέρες (αρθ.966 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).
Ξανά νέος πλειστηριασμός σε περίπτωση που δεν γίνει κατακύρωση
Μέσα σε 30 μέρες (αρθ. 966 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ)
Υποβολή παρατηρήσεων αν δεν αρκεί πλειστηρίασμα
Μέσα σε 15 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την αναγγελία (αρθ. 974 Κ.Πολ.Δ.)
Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτων κ.λ.π.
Τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού (αρ. 1000 Κ.Πολ.Δ.).
Προθεσμία για καταβολή μέρους του πλειστηριάσματος
15 μέρες το αργότερο (αρθ. 1004 Κ. Πολ.Δ.)
Αγωγή διεκδίκησης πράγματος που πλειστηριάσθηκε
Κινητά
: 1 έτος από την παράδοση στον υπερθεματιστή
Ακίνητα : 5 έτη από την μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης (αρθ. 1020 Κ.Πολ.Δ.)
Αντιρρήσεις κατά της αναγγελίας ή κατά του πίνακα διανομής
10 μέρες από την επίδοση του άρθ. 1030 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ. (αρθ. 1031 Κ.Πολ.Δ.)

5/ Πίνακας κατάταξης
Σύνταξη πίνακα κατάταξης
Μέσα σε 10 μέρες αφότου λήξει η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων (αρθ. 974 Κ.Πολ.Δ.)
Πρόσκληση προς γνώση του πίνακα κατάταξης
3 μέρες από τη σύνταξη του πίνακα (αρθ. 979 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης
Μέσα σε 12 εργάσιμες μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης προς γνώση του πίνακα κατάταξης (αρθ. 979 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ
Άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση
Μέσα σε 30 μέρες από την έκδοση της απόφασης που διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ορίσθηκε μεγαλύτερη προθεσμία (αρθ. 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ - ΕΙΔΙΚΑ
1. Συντηρητική Κατάσχεση
Επίδοση αντιγράφου περίληψης της έκθεσης κατάσχεσης
Το αργότερο την επομένη μέρα από την κατάσχεση, εφόσον έχει την κατοικία του στον τόπο της κατάσχεσης ή μέσα σε 8 μέρες από αυτήν (αρθ. 711 Κ.Πολ.Δ.).
Αγωγή δανειστή για την κύρια απαίτηση
Μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση στον οφειλέτη του εγγράφου για την κατάσχεση (αρθ. 715 παρ. 5 Κ.πολ.Δ.).

2. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
Έφεση κατά απόφασης ειρηνοδικείου για την προσωρινή ρύθμιση της νομής ή της κατοχής
Μέσα σε 10 μέρες από την επίδοσή της

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κλήση για ορισμό διαιτητών
Μέσα σε 8 μέρες
Αγωγή για ακύρωση διαιτητικής απόφασης
3 μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ
Κατάθεση προτάσεων, όπου απαιτείται
Στη συζήτηση
Προσθήκη επί των προτάσεων
Μέχρι την 3η εργάσιμη μέρα μετά τη συζήτηση
Κλήτευση διαδίκων
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής(αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.).
Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ - ΕΙΔΙΚΑ
1. ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κλήτευση διαδίκων
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 ημέρες αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής(αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.)
Κατάθεση προτάσεων
Στο ακροατήριο την ημέρα της συζήτησης (αρθ. 591 Κ.πολ.Δ.)
Προσθήκη στις προτάσεις
Έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας μετά τη συζήτηση (αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.)
Αναψηλάφηση
6 μήνες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης (αρθ. 605 Κ.Πολ.Δ.)

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ
Επίδοση
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής
Κατάθεση προτάσεων
Στο ακροατήριο την ημέρα της συζήτησης (αρθ. 591 Κ.πολ.Δ.)
Προσθήκη στις προτάσεις
Έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας μετά τη συζήτηση (αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.)
Έφεση
30 μέρες από την επίδοση της απόφασης
Επίδοση έφεσης
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 αν ο εφεσίβλητος είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής

3. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Επίδοση διαταγής πληρωμής
Μέσα σε δύο μήνες από την έκδοσή της (αρθ. 630Α Κ.Πολ.Δ.)
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
15 εργάσιμες μέρες από την επίδοση της διαταγής πληρωμής (αρθ. 632 Κ.Πολ.Δ.)
Εκ νέου επίδοση διαταγής πληρωμής σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανακοπής (δυνητικά)
Αφού περάσει άπρακτο το διάστημα των 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής για άσκηση ανακοπής (αρθ. 633 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)
Ανακοπή μετά την νέα επίδοση της διαταγής πληρωμής
10 εργάσιμες μέρες από τη νέα επίδοση (αρθ. 633 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
Κλήση για συζήτηση
- 3 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου
- 8 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν διαμένει στην Ελλάδα, αλλά εκτός της έδρας του Δικαστηρίου
- 60 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 639 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ)
Κλήση για συζήτηση ενδίκων μέσων
- 3 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου
- 8 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν διαμένει στην Ελλάδα, αλλά εκτός της έδρας του Δικαστηρίου
- 60 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την αναίρεση (αρθ. 639 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

5. ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κλήτευση διαδίκων
Ορίζεται η προθεσμία από τον δικαστή (με σημείωσή του πάνω στην αγωγή) και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 15 μέρες, ούτε μικρότερη από 8. (αρθ. 648 Κ. Πολ.Δ.)
Κατάθεση προτάσεων
Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν γίνει, πρέπει να κατατεθούν μέχρι το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο (αρθ. 649 Κ.πολ.Δ.)
Κλήτευση αντιδίκου για ένορκη βεβαίωση
24 τουλάχιστον ώρες πριν από την εμφάνισή του ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου (αρθ. 650 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
Ανακοπή ερημοδικίας
8 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
Έφεση
15 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
Αναψηλάφιση
15 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
Αναίρεση
15 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
Αίτηση για επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
8 μέρες από την ημέρα που αίρεται το κώλυμα που συνιστά ανώτερη βία ή από τη γνώση του δόλου (αρθ. 652 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)
Κλήση για τη συζήτηση των ένδικων μέσων (εκτός της αναίρεσης)
8 μέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο καλούμενος διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες πριν από τη συζήτηση αν ο καλούμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ.3 Κ.Πολ.Δ.)
Αγωγή για επανεγκατάσταση στο μίσθιο
Μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα που η απόφαση, η οποία διατάσσει την παράδοση ή απόδοση του μισθίου, γίνεται αμετάκλητη (αρθ. 660 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)
Ανακοπή κατά της διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου
15 εργάσιμες μέρες από την επίδοση της διαταγής (αρθ. 662 στ’ Κ.Πολ.Δ)
Έφεση κατά της επί ανακοπής αποφάσεως
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης

6. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ορισμός δικασίμου
15 μέρες από την κατάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο
Δημοσίευση αποφάσεως
Μέσα σε 1 μήνα από τη συζήτηση της διαφοράς
Επίδοση της αγωγής
Εντός 5 ημερών από την κατάθεση
Προτάσεις
Επί της έδρας
Προσθήκη αντίκρουση
Το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση της αγωγής

7. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κλήτευση διαδίκων
20 μέρες πριν από τη συζήτηση
Ορισμός δικασίμου
30 μέρες από την κατάθεση του δικογράφου
Δημοσίευση αποφάσεως
Μέσα σε 1 μήνα από τη συζήτηση της υποθέσεως
Αναβολή συζήτησης
Επιτρέπεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 μέρες
Ανακοπή ερημοδικίας
8 μέρες ή 30 αν ο ανακόπτων διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής
Έφεση-Αναψηλάφηση-Αναίρεση
15 μέρες ή 30 αν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει τα ένδικα μέσα διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής

8. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Επίδοση
30 ημέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 ημέρες αν ο εναγόμενος είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής
Προτάσεις
Επί της έδρας
Προσθήκη αντίκρουση
Εντός 3 εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση έως τη δωδεκάτη ώρα
Έφεση
30 μέρες από την επίδοση της απόφασης
Επίδοση έφεσης
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 ημέρες αν ο εφεσίβλητος είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κλήση για ορισμό διαιτητών
Μέσα σε 8 μέρες
Αγωγή για ακύρωση διαιτητικής απόφασης
3 μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

1/ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Έφεση- αναίρεση-αναψηλάφιση εναντίον απόφασης που απαγγέλλει την υιοθεσία
1 έτος από τη δημοσίευση της απόφασης
Τριτανακοπή
6 μήνες από την γνώση της υιοθεσίας ή 3 χρόνια από την τελεσιδικία της απόφασης
2/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ
Έφεση
20 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης που διατάζει το κληρονομητήριο
3/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Προθεσμία για την αναγγελία
Όχι μικρότερη από 60 μέρες
Αίτηση για έκδοση αποφάσεως που ορίζει τις συνέπειες αποκλεισμού του δικαιώματος ή της απαίτησης
Μέσα σε 30 μέρες από την παρέλευση της προθεσμίας για αναγγελία
Τριτανακοπή
2 έτη από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της απόφασης που απαγγέλλει τις συνέπειες

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ


1/ ΓΕΝΙΚΑ - ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Κλήτευση διαδίκων στα ένδικα μέσα
60 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 90 ημέρες αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικός του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 498 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ)

2/ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
Προθεσμία άσκησης
15 ημέρες από την επίδοση της απόφασης, αν ο διάδικος διαμένει στην Ελλάδα, ή 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της έκθεσης για την επίδοση της απόφασης (κατ’ άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), αν ο διάδικος έχει άγνωστη διαμονή ή διαμένει στο εξωτερικό (αρθ. 503 Κ.Πολ.Δ)

3/  ΕΦΕΣΗ
Προθεσμία άσκησης
30 ημέρες από την επίδοση της απόφασης ή 60 μέρες από την επίδοση της απόφασης αν ο εκκαλών διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αν αυτή δεν επιδοθεί (αρθ. 518 Κ.Πολ.Δ)
Κατάθεση προτάσεων εφέσεως και προσθήκης στις προτάσεις
Έως την έναρξη της συζήτησης κατατίθενται οι προτάσεις και έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας μετά τη συζήτηση κατατίθεται η προσθήκη επ’ αυτών (αρθ. 524 Κ.Πολ.Δ).

4/ ΑΝΤΕΦΕΣΗ
Προθεσμία άσκησης
Ασκείται αφού περάσει η προθεσμία της έφεσης, μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που κοινοποιείται στον εκκαλούντα 30 μέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (αρθ. 523 Κ.Πολ.Δ).

5/ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ
Προθεσμία άσκησης
60 μέρες αν εκείνος που τη ζητά διαμένει στην Ελλάδα και 120 ημέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Οι προθεσμίες άρχονται σύμφωνα με το αρθ 545 παρ. 3, 4 και 5 Κ.Πολ.Δ.
Κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων αναψηλάφησης
30 μέρες πριν από τη συζήτηση (αρθ. 547 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)
6/ ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Προθεσμία άσκησης
30 μέρες από την επίδοση της απόφασης αν ο αναιρεσείων διαμένει στην Ελλάδα και 90 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής ή 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη, σε περίπτωση που αυτή δεν επιδόθηκε (αρθ. 564 Κ.Πολ.Δ.)
Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης
Κατατίθενται 30 μέρες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως και επιδίδονται πριν από την ίδια προθεσμία στον αναιρεσίβλητο (αρθ. 569 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ)
Προτάσεις αναίρεσης
20 μέρες πριν τη δικάσιμο αρθ. 570 Κ.Πολ.Δ)
Αίτηση για συζήτηση της αναίρεσης σε περίπτωση ματαίωσής της από τον εισηγητή, ο οποίος την έκρινε απαράδεκτη
60 μέρες από την επίδοση της διάταξης του εισηγητή που την έκρινε απαράδεκτη (άρθ.571 παρ.2)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


1/ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Επίδοση αγωγής
60 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα ή 90 ημέρες εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Ανταγωγή
Ασκείται με αυτοτελές δικόγραφο ή με τις προτάσεις, αρκεί να κατατεθεί ή να επιδοθεί 8 εργάσιμες ημέρες πριν τη δικάσιμο.
Προτάσεις
Επί της έδρας.
Προσθήκη επί των προτάσεων
3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση.

2/ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Επίδοση αγωγής
60 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα ή 90 ημέρες εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής
Ανταγωγή
Ασκείται με αυτοτελές δικόγραφο ή με τις προτάσεις, αρκεί να κατατεθεί ή να επιδοθεί 8 εργάσιμες ημέρες πριν τη δικάσιμο
Προτάσεις
Επί της έδρας
Προσθήκη επί των προτάσεων
3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

3/ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Επίδοση αγωγής
60 μέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα ή 90 ημέρες εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής
Απόπειρα συμβιβασμού
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο διάστημα από την πέμπτη μέρα από την επίδοση της αγωγής έως την τριακοστή πέμπτη ημέρα πριν από τη δικάσιμο (αρθ. 214Α παρ. 3 Κ. Πολ. Δ)
Αγωγή για αναγνώριση ακυρότητας ή για ακύρωση της δήλωσης βουλήσεως που περιέχεται στο πρακτικό για την κατάρτιση συμβιβασμού για εξώδικη λύση της διαφοράς
30 μέρες από την επίδοση της επικυρωτικής του πρακτικού συμβιβασμού πράξης του Προέδρου (αρθ. 214Α παρ. 11 Κ. Πολ. Δ.)
Κατάθεση προτάσεων
20 μέρες πριν τη δικάσιμο (αρθ. 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
Προσθήκη στις προτάσεις πριν τη συζήτηση
15 μέρες πριν τη δικάσιμο (αρθ. 237 παρ. 3 Κ.πολ.Δ)
Κλήτευση διαδίκων στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση
30 μέρες πριν από τη συζήτηση αυτή (αρθ. 254 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ)
Άσκηση ανταγωγής
30 μέρες πριν από τη συζήτηση (είτε με χωριστό δικόγραφο, είτε με τις προτάσεις του αρθ. 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ) αρθ. 268 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ
Κλήτευση αντιδίκου για ένορκη βεβαίωση
2 εργάσιμες μέρες πριν από τη βεβαίωση ή 8 εργάσιμες μέρες πριν από τη βεβαίωση αν πρόκειται να δοθεί στην αλλοδαπή (αρθ. 270 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)
Προσθήκη στις προτάσεις μετά τη συζήτηση
8 εργάσιμες μέρες μετά τη συζήτηση έως τη δωδεκάτη ώρα

Προθεσμίες στην Ποινική Δίκη


1/ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Υποβολή αιτήσεως εξαιρέσεως
Ανάκριση:
έως την παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη (άρθρο 308)
Κύρια Διαδικασία
: πριν αρχίσει η συζήτηση (άρθρο 339)
Διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου: πριν από την έκδοση του βουλεύματος.
Απόρριψη αιτήσεως εξαιρέσεως
Εφόσον είναι παράτυπη ή εκπρόθεσμη το δικαστήριο ή το συμβούλιο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, την απορρίπτει ως απαράδεκτη μέσα σε 2 το πολύ μέρες από την υποβολή της (αρθ. 18 Κ.Ποιν. Δ.).
Κοινοποίηση αίτησης
Εκείνος τον οποίο αφορά η αίτηση εξαίρεσης έχει το δικαίωμα μέσα σε 24 ώρες από την στιγμή που θα πληροφορηθεί το περιεχόμενό της, να εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του (αρθ. 19 παρ. 2 Κ.Ποιν. Δ.).
Συζήτηση αιτήσεως
Μέσα σε 2 μέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.
Αίτηση εξαίρεσης ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου (άρθρο 136 εδ. α)
8 ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης (αρθ. 16 Κ.Ποιν.Δ.).

2/ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Κλήση για προκαταρκτική εξέταση.
48 ώρες πριν τη διενέργειά της (αρθ. 31 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ.)
Διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Δεν μπορεί να υπερβεί τους 4 μήνες με παράταση άλλων 4 μηνών (αρθ. 31 παρ. 3 Κ.Ποιν. Δ)

3/ ΕΓΚΛΗΣΗ
Προσφυγή εγκαλούντος.
Μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα (αρθ. 48 Κ.Ποιν.Δ).
Ανάκληση έγκλησης
Μπορεί να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (αρθ. 52 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ.).
4/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Άσκηση πολιτικής αγωγής
Ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και σύμφωνα με την προθεσμία του άρθρου 167 (5 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο) (αρθ. 70 Κ.Ποιν.Δ.).
Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής
Μέχρι την περάτωση της ανάκρισης (αρθ. 83 Κ.Ποιν.Δ.)
Αντιρρήσεις κατά της παράστασης
Πριν από την έκδοση του οριστικού βουλεύματος (αρθ. 85 Κ.Ποιν.Δ.)
Παραίτηση από την πολιτική αγωγή
Κατά τη διάρκεια της δίκης και πριν την έκδοση της απόφασης (αρθ. 69 Κ.Ποιν.Δ.)
Απαιτήσεις κατηγορουμένου που αθωώθηκε
Υποβάλλονται αμέσως και προφορικά ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου (αρθ. 71 Κ.Ποιν.Δ.)

5/ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Πρόσκληση κατηγορουμένου πριν από κάθε ανακριτική πράξη
Τουλάχιστον 24 ώρες πριν ώστε να παρίσταται με τον συνήγορό του.
Προθεσμία για απολογία
Έως 48 ώρες


ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ


1/ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
Διάρκεια προανάκρισης
Δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες, με παράταση ακόμα 4 μηνών (αρθ. 243 παρ. 4 Κ.Ποιν.Δ.)
Κλήση κατηγορουμένου
48 τουλάχιστον ώρες πριν την διενέργειά της

2/ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
Περάτωση κυρίας και συμπληρωματικής ανακρίσεως
Μέσα σε 1 έτος και τη συμπληρωματική μέσα σε 3 μήνες αφότου η δικογραφία περιέλθει στον ανακριτή. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν τμηματικά μέχρι έξι (6) μήνες και δύο (2) μήνες. Κατ’ εξαίρεση για τα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η παράταση μπορεί να δοθεί για ένα (1) έτος και έξι (6) μήνες, αντίστοιχα.

3/ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Κλήση κατηγορουμένου
24 τουλάχιστον ώρες πριν την ημέρα που ορίζεται για την εμφάνισή του.

4/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου
Μέσα σε 5 μέρες από την προσωρινή κράτηση
Προσφυγή εναντίον της διάταξης του ανακριτή που δεν έκανε δεκτή την αίτηση για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων.
Μέσα σε 5 μέρες από την κοινοποίηση της ανακριτικής διάταξης.
Προσφυγή κατά της ανακριτικής διάταξης που αλλάζει τους όρους που έχουν επιβληθεί με άλλους ευμενέστερους ή δυσμενέστερους.
Εναντίον αυτής της διάταξης του ανακριτή επιτρέπεται και στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο να προσφύγουν στο συμβούλιο πλημμελειοδικών μέσα σε προθεσμία 10 ημερών• η προθεσμία αρχίζει από την έκδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον εισαγγελέα και από την επίδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον κατηγορούμενο.
Προθεσμίες εφόσον η προσωρινή κράτηση έχει διαρκέσει 6 μήνες
1α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, 5 ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των 6 μηνών ο ανακριτής διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μέσα σε 10 ημέρες εισάγει τη δικογραφία στο συμβούλιο πλημμελειοδικών. 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ειδοποιείται ο κατηγορούμενος να εμφανισθεί ενώπιον του συμβουλίου.
1β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, 5 μέρες πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση εισάγει τη δικογραφία στο αρμόδιο συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο εδάφιο α.
2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκλημα δεν μπορεί να υπερβεί τον 1 χρόνο. Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις η προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για 6 το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα.
Προθεσμίες εφόσον η προσωρινή κράτηση έχει διαρκέσει το ανώτατο όριο.
Αν η υπόθεση εκκρεμεί στον ανακριτή: 30 μέρες πριν από τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της, ο ανακριτής διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος μέσα σε 15 ημέρες την εισάγει με πρόταση του στο συμβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση: Ο αρμόδιος εισαγγελέας, 25 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της προσωρινής κράτησης, υποβάλει στο αρμόδιο συμβούλιο πρόταση για παράταση ή όχι της προσωρινής κράτησης. Αν η προσωρινή κράτηση δεν παραταθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών μετά τη συμπλήρωση των τριών (3) ή των έξι (6) μηνών που προβλέπονται στην § 1, το ένταλμα ή το βούλευμα με το οποίο είχε διαταχθεί παύει να ισχύει και ο αρμόδιος εισαγγελέας διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς κρατουμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ


Προσφυγή κατηγορουμένου κατά της απευθείας κλήσης
Μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος (αρθ. 322 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).
Απόφαση εισαγγελέα επί της προσφυγής
Μέσα σε 10 μέρες από τότε που θα φτάσει σε αυτόν η έκθεση της προσφυγής (αρθ. 322 παρ. 3 Κ.ποιν.Δ.).
Προσφυγή κατηγορουμένου κατά κλητηρίου θεσπίσματος που τον παραπέμπει στο τριμελές εφετείο
Μέσα σε 10 μέρες από την σχετική επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος (αρθ. 322 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.).
Απόφαση συμβουλίου εφετών επί της προσφυγής στην αμέσως παραπάνω περίπτωση.
Μέσα σε 10 μέρες από τότε που υποβλήθηκε η έκθεση προσφυγής (αρθ. 322 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.).
Γνωστοποίηση μαρτύρων
5 μέρες πριν από την δημόσια συνεδρίαση (αρθ. 326 Κ.Ποιν.Δ.)
Αίτηση κατηγορουμένου για κλήτευση μάρτυρα της επιλογής του (χωρίς δικές του δαπάνες).
Υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα το αργότερο 5 μέρες από την επίδοση της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσματος (αρθ. 327 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.)
Προθεσμία κλήτευσης των μαρτύρων στην παραπάνω περίπτωση
2 μέρες το αργότερο πριν από τη δικάσιμο (αρθ. 327 παρ. 3).
Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία ή την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου.
Μέσα σε 15 μέρες από την έκδοση της απόφασης (αρθ. 341 Κ.Ποιν.Δ.)
Κλήση ενόρκων
5 τουλάχιστον μέρες πριν τη σύνοδο (αρθ. 387 παρ. 2 κ.Ποιν.Δ.)
Αίτηση ενόρκου για ακύρωση της απόφασης που του επιβάλλει ποινή λόγω απουσίας του.
Μέσα σε 15 μέρες από τότε που του έγινε η επίδοση της απόφασης (αρθ. 392 παρ. 2).
Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων των σχετικών με τα προσόντα, τα κωλύματα και την ικανότητα των ενόρκων.
Προτείνεται μόνο έως την ανάγνωση του καταλόγου των ενόρκων στο ακροατήριο (αρθ. 399 Κ.Ποιν.Δ.)


ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.Πταίσματα
Αντιρρήσεις κατά της απόφασης επί πταίσματος που βεβαιώθηκε με έκθεση.
Μέσα σε 8 μέρες από την επίδοση της απόφασης (αρθ. 415 Κ.Ποιν.Δ).

2. Πλημμελήματα
Αυτόφωρα πλημμελήματα-προθεσμία κράτησης
24 ώρες από την προσαγωγή. Αν μέσα σ αυτή την προθεσμία δεν γίνει δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο στον ανακριτή, ο οποίος οφείλει μέσα σε προθεσμία 24 ωρών να αποφασίσει σχετικά με την προσωρινή κράτηση του ή όχι.(αρθ. 419 Κ.Ποιν.Δ.).
Αναβολή συζήτησης- Προθεσμία κλήτευσης μαρτύρων και συναιτίων που δεν ήταν παρόντες κατά την αρχική συζήτηση.
Το λιγότερο 24 ώρες πριν τη δικάσιμο (αρθ. 423 κ.Ποιν.Δ.)
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ
Αίτηση για ακύρωση της απόφασης.
Μέσα σε 8 μέρες από την εκτέλεση της απόφασης ή και πριν από αυτήν από την σύνταξη της έκθεσης.
Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
Σύλληψη του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση.
Αν μέσα σε 1 μήνα από τη σύλληψη δεν υποβληθεί η αίτηση για έκδοση ο κρατούμενος απολύεται (αρθ. 445 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.).
Προσφυγή προσωρινά συλληφθέντος
Μέσα σε 24 ώρες από την προσαγωγή του στον εισαγγελέα εφετών (αρθ. 445 παρ. 5 Κ.Ποιν.Δ.).
Έφεση κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών για την έκδοση.
Μέσα σε 24 ώρες από την έκδοση της απόφασης.
Απόφαση Αρείου Πάγου επί της εφέσεως.
Μέσα σε 8 μέρες

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


1/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας
Μπορεί να υποβληθεί και μετά το θάνατο του καταδικασμένου ή έπειτα από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής που του επιβλήθηκε
Προθεσμία εισαγγελέα για να εξετάσει τη βασιμότητα της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας.
Μέσα σε 1 μήνα από τότε που του υποβλήθηκε.
Αναστολή εκτέλεσης ποινής
Το αρμόδιο συμβούλιο αποφαίνεται μέσα σε 3 ημέρες για την αναστολή ή μη

2/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
Μεταγενέστερη αίτηση εκείνου που ζημιώθηκε.
Μέσα σε 10 μέρες από την απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο ή από την κοινοποίηση στον προσωρινά κρατούμενο του απαλλακτικού βουλεύματος ή της απαλλακτικής απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του.
Αξίωση για αποζημίωση
Παραγράφεται μετά από 2 χρόνια από την ημέρα που έγινε αμετάκλητη η απόφαση για την ποινική υπόθεση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ


Κλήτευση καταδικασθέντος
15 μέρες. Αν ο κλητευόμενος διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι αγνώστου διαμονής η προθεσμία είναι 30 μέρες αν η διαμονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και 60 μέρες σε κάθε άλλη περίπτωση

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ


Α. ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.Γενικά
Προθεσμία προσκόμισης πληρεξουσίου σε περίπτωση που ο δικαιούμενος για την άσκηση του ένδικου μέσου δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία του
20 μέρες από την άσκησή του.
Αντίθετη δήλωση κατηγορουμένου που ματαιώνει το ασκηθέν ένδικο μέσο από τον συνήγορό του.
Μπορεί να γίνει έως και την έναρξη της συζήτησης του ενδίκου μέσου
2. Έφεση
Προθεσμία άσκησης Έφεσης
10 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι 30 ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης.
Προθεσμία άσκησης στα εγκλήματα δια του τύπου.
5 ημέρες από την τέλεση του εγκλήματος ή την γνώση αυτού.
Προθεσμία καταχώρησης καθαρογραμμένης τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο για έναρξη προθεσμίας αναίρεσης.
Μέσα σε 15 ημέρες.
3. Αναίρεση
Προθεσμία άσκησης Αναίρεσης
10 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι 30 ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης.
Αναίρεση με δήλωση
20 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.
Προθεσμία άσκησης αναίρεσης στα εγκλήματα δια του τύπου.
5 μέρες από την τέλεση ή 10 μέρες στην αναίρεση με δήλωση.
Αναίρεση από εισαγγελέα που δεν υπηρετεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.
15 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.
Αναίρεση κατά ανεκκλήτων αποφάσεων πταισματοδικείου που επιβάλλουν μόνο πρόστιμο.
1 μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης.
Προθεσμία καταχώρησης καθαρογραμμένης τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο για έναρξη προθεσμίας αναίρεσης.
Μέσα σε 15 ημέρες

Β. ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
1. Έφεση
Προθεσμία άσκησης έφεσης από εισαγγελέα κατά βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών.
1 μήνας από την έκδοση του βουλεύματος
Έφεση κατά βουλεύματος
10 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.
Άσκηση ένδικου μέσου κατά βουλευμάτων από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών
10 μέρες από την πραγματική κοινοποίηση των βουλευμάτων και αν δεν υπάρχει πραγματική κοινοποίηση, μέσα σε 1 μήνα από την έκδοση του βουλεύματος
2. Αναίρεση
Προθεσμία άσκησης αναίρεσης από εισαγγελέα κατά βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών.
1 μήνας από την έκδοση του βουλεύματος.
Αναίρεση κατά βουλεύματος
Η προθεσμία για την αναίρεση άρχεται με τη λήξη της προθεσμίας της έφεσης
Άσκηση ένδικου μέσου κατά βουλευμάτων από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών
10 μέρες από την πραγματική κοινοποίηση των βουλευμάτων και αν δεν υπάρχει πραγματική κοινοποίηση, μέσα σε 1 μήνα από την έκδοση του βουλεύματος

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


Αμφισβητήσεις – διόρθωση εσφαλμένων εγγράφων.
Μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της διάταξης.

Προθεσμίες στην Διοικητική Δίκη
ΑΓΩΓΗ

Περιορισμός αιτήματος αγωγής
Ως το τέλος της συζήτησης (αρθ. 75)

Κατ’ εξαίρεση άσκηση δεύτερης αγωγής

Επιτρέπεται όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς. Ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσματα της άσκησής της ανατρέχουν στο χρόνο άσκησης της πρώτης (αρθ. 76 παρ. 2 Κ.Δ.Δ -όπως προστέθηκε με Ν. 3659/2008.)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προθεσμία στη Διοίκηση για αποστολή φακέλου απόψεων σχετικών με την αίτηση αναστολής
Καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα την αναστολή

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί από το Δικαστήριο

Πρόσθετη παρέμβαση τρίτου στη δίκη με υπόμνημα

Μέχρι τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του αρθ. 203 Κ.Δ.Δ. προθεσμίας

Έκδοση οριστικής αποφάσεως σε περίπτωση που διαταχθεί προσωρινή αναστολή

Μέσα σε 30 μέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων

Επίδοση αποφάσεως αναστολής

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επίδοση αποφάσεως για συμπληρωματική απόδειξη
30 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διαδικασία

Κλήση διαδίκων στη συντηρητική απόδειξη

10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της

Πρόταση διαδίκου για εξέταση μάρτυρα

Γίνεται με το αρχικό δικόγραφο το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων ή με ειδική αίτηση που κατατίθεται 5 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Κλήση μαρτύρων

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο
Κλήση διαδίκων σε μαρτυρική κατάθεση κατά την προδικασία

10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Διορισμός αντικλήτου
Γίνεται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο ή με νεότερο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και επιδίδεται στους άλλους διαδίκους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Π.Δ. 18/1989)

Προσφυγή υπαλλήλου κατ’ άρθρο 103 Συντάγματος
60 μέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της προσβαλλομένης πράξης

Αίτηση ακυρώσεως

60 μέρες (ενδεικτικώς, αν δεν ορίζεται διαφορετικά), από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλομένης πράξης

Αίτηση αναιρέσεως

60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης

i) Κοινοποίηση αντιγράφων αιτήσεως αναιρέσεως και της πράξης ορισμού δικασίμου

20 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

ii) Αποστολή φακέλου με την έκθεση απόψεων της Διοίκησης

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

iii) Κοινοποίηση πρόσθετων λόγων

15 πλήρεις μέρες πριν από τη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος (οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι αν υποβληθούν μετά από αναβολή της συζήτησης και ο φάκελος της υπόθεσης είχε περιέλθει στο Δικαστήριο 60 μέρες πριν από τη δικάσιμο της αναβολής)

iv) Υποβολή υπομνήματος

6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση

Έφεση

60 ημέρες από την επομένη της ημέρας που κοινοποιήθηκε η απόφαση με επιμέλεια του διαδίκου και πάντως μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευσή της

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΠΔΔ

Ένσταση
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη δημοσίευση ή τη δημόσια γνωστοποίηση της πράξης κατά της οποίας στρέφεται, ενώ δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 20 μέρες από την διενέργεια των αρχαιρεσιών

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΠΔΔ

Ένσταση
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη δημοσίευση ή τη δημόσια γνωστοποίηση της πράξης κατά της οποίας στρέφεται, ενώ δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 20 μέρες από την διενέργεια των αρχαιρεσιών

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ


Ένσταση
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών αρχόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρθ. 248 Κ.Δ.Δ.

Επίδοση δικογράφου ένστασης

Το αργότερο 7 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Υποβολή υπομνήματος

Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος από τον αντίδικο εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της διήμερης προθεσμίας για την κατάθεση του υπομνήματος

Επίδοση δικογράφου παρέμβασης

3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Επίδοση δικογράφου αντένστασης

Π3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Δημοσίευση οριστικών αποφάσεων

20 ημέρες από την τελευταία συζήτηση

Επίδοση -Γνωστοποίηση αποφάσεων

Οι αποφάσεις αναρτώνται έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων για 5 συνεχόμενες μέρες, το οποίο επέχει θέση επίδοσης

Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων

Μέσα σε 5 ημέρες από την γνωστοποίηση των αποφάσεων κατ΄αρθρο 260 Κ.Δ.Δ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ


Προθεσμία καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου
Έως την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως

Αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή των τελών χαρτοσήμου

Υποβάλλεται συγχρόνως με την άσκηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου

Αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου

Υποβάλλεται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την πρώτη συζήτηση

Επίδοση πράξης δικαστού που αποφαίνεται για την παραδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως απαλλαγής του άρθρου 276 παρ. 4 Κ.Δ.Δ.

10 τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος

Προσκόμιση παραβόλου
Έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Αίτηση διαδίκου για απαγγελία ακυρότητας
Οφείλει να υποβληθεί κατά την πρώτη μετά την παράβαση συζήτηση (αρθ. 62)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη δημοσίων εσόδων - Ανακοπή
Άσκηση ανακοπής αρθ. 217 Κ.Δ.Δ.
30 ημέρες οι οποίες άρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 220 Κ.Δ.Δ

Ανακοπή κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

3 εργάσιμες μέρες από την επίδοση του προγράμματος του πλειστηριασμού. Δεν μπορεί να ασκηθεί ανακοπή αν έχουν περάσει 6 μήνες από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Ορισμός δικασίμου σε περίπτωση ανακοπής κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

Πρέπει να απέχει 2 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την διενέργεια του πλειστηριασμού

Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ανακοπής

30 ημέρες, εκτός αν πρόκειται για απόφαση που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση ανακοπής κατά προγράμματος πλειστηριασμού, οπότε είναι 10 ημέρες

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ανακοπή Ερημοδικίας
60 μέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή

Έφεση

60 μέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση αν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

Αίτηση Αναθεώρησης

60 μέρες, οι οποίες άρχονται από τότε που ορίζει το άρθρο 104 Κ.Δ.Δ ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή

Τριτανακοπή

60 μέρες από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή όταν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

Αίτηση Διόρθωσης ή Ερμηνείας

60 μέρες από την επίδοση της απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Υποβολή ένστασης ενώπιον διοικητικού συμβουλίου ασφαλιστικού οργανισμού για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσιών ως συντάξιμων (αρθ. 1 Ν. 861/1979)
Μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο

Έκδοση αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο επί της ενστάσεως

Μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της

Αίτηση για ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (αρθ. 11 παρ. 1-4 Ν.2882/2001)

Οφείλει να υποβληθεί μέσα στο έτος από την πάροδο της τετραετίας, μέσα στην οποία έπρεπε να ασκηθεί αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης

Έκδοση αποφάσεως

Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αίτηση εξαίρεσης
Υποβάλλεται ως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο (αρθ. 17 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

Αίτηση εξαίρεσης ολόκληρου του δικαστηρίου

Η αίτηση υποβάλλεται 8 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση (αρθ. 17 παρ. 2 )

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

A. Αίτηση για προσωπική κράτηση

Υποβολή αίτησης

Πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον 1 μήνας από την επίδοση προς τον οφειλέτη της ατομικής ειδοποίησης

Υποβολή νέας αίτησης

Εφόσον έχουν παρέλθει 6 μήνες από την τελεσίδικη απόρριψη της προηγούμενης αίτησης

Επίδοση αίτησης

5 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος

Το αργότερο σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος αντιδίκου

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

2 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση

Εκτέλεση αποφάσεως προσωπικής κράτησης εκπροσώπου νομικού προσώπου

Δεν εκτελείται πριν παρέλθουν 3 μέρες από την επίδοση της απόφασης σε αυτόν


Β. Αίτηση απόλυσης κρατουμένου


Επίδοση αίτησης

1 τουλάχιστον μέρα πριν τη συζήτηση


Γ. Προθεσμίες ένδικων μέσων κατά αποφάσεων προσωπικής κράτησης


Ανακοπή ερημοδικίας

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης


Έφεση

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης

Αίτηση αναθεώρησης

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης

Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Επίδοση μη οριστικών αποφάσεων με τις οποίες αρχίζει νέα δικάσιμος
30 τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα δικάσιμο

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποβολή υπομνήματος
3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος αντιδίκου

Μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της τριήμερης προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος (αρθ. 138 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

Επανάληψη δίκης

Μέσα σε 60 ημέρες από την συνεδρίαση κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακοπή της

Θυροκόλληση της πράξης ορισμού νέας δικασίμου, η οποία επέχει θέση κλήτευσης προς τους διαδίκους

60 τουλάχιστον μέρες πριν από την διενέργεια διαδικαστικής πράξης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

Ανακοίνωση δίκης στα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση
Με κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και γνωστοποίηση της δικασίμου 20 πλήρεις ημέρες πριν από την δικάσιμο, από οποιονδήποτε διάδικο (αρθ. 114 παρ. 1 Κ.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με Ν.3659/2008)

Επίδοση αντιγράφου παρέμβασης

6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως

Προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκων

15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση (αρθ. 117 Κ.Δ.Δ)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Χρόνος υποβολής νομιμοποιητικών εγγράφων πληρεξουσίου δικηγόρου
Μέχρι την πρώτη συζήτηση

Συμπλήρωση νομιμοποιητικών εγγράφων

Μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία που τάσσει το δικαστήριο

Λήξη γενικού πληρεξουσίου

Μετά την πάροδο πενταετίας από τη χρονολογία κατάρτισής του (αρθ. 31)

Ανάκληση πληρεξουσιότητας ή παραίτηση δικαστικού πληρεξουσίου

Στο ακροατήριο με προφορική δήλωση ή με γραπτή δήλωση που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από τον παραιτηθέντα δικαστικό πληρεξούσιο

Τουλάχιστον για 30 μέρες, εφόσον δεν διορίσθηκε άλλος πληρεξούσιος               (αρθ. 32 παρ. 3)

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Αίτημα για συζήτηση του ένδικου βοηθήματος, το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο ή αβάσιμο από το συμβούλιο
Μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο και πάντως όχι μετά την πάροδο 3 ετών από την έκδοση της απόφασης (αρθ. 126Α, παρ. 3, όπως προστέθηκε με Ν.3659/2008)

Επίδοση δικογράφου στους καθών τούτο στρέφεται

30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Επίδοση κλήσεων προς τους διαδίκους

30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Υποβολή διοικητικού φακέλου έκθεσης απόψεων του Δημοσίου

20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Έκδοση πειθαρχικής απόφασης σε βάρος του Δημοσίου στην περίπτωση που το τελευταίο παραλείψει εκ νέου (μετά την πρώτη αναβολή της συζήτησης), να υποβάλει φάκελο απόψεων

Μέσα σε 6 μήνες από την λήψη του εγγράφου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προθεσμία στη Διοίκηση για αποστολή φακέλου απόψεων σχετικών με την αίτηση αναστολής
Καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα την αναστολή

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί από το Δικαστήριο

Πρόσθετη παρέμβαση τρίτου στη δίκη με υπόμνημα

Μέχρι τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του αρθ. 203 Κ.Δ.Δ. προθεσμίας

Έκδοση οριστικής αποφάσεως σε περίπτωση που διαταχθεί προσωρινή αναστολή

Μέσα σε 30 μέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων

Επίδοση αποφάσεως αναστολής

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προθεσμία άσκησης προσφυγής
60 ημέρες η οποία αρχίζει:
α) σε περίπτωση ρητής πράξης:
από την επίδοσή της ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της
β) σε περίπτωση παράλειψης:
από την συντέλεσή της (αρθ. 66 Κ.Δ.Δ.)

Προθεσμία άσκησης προσφυγής από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τις Αρχές του αρθ. 64 παρ. 2 Κ.Δ.Δ

90 ημέρες από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης

Ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει στην αλλοδαπή

90 ημέρες η οποία αρχίζει:
α) σε περίπτωση ρητής πράξης:
από την επίδοσή της ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της
β) σε περίπτωση παράλειψης:
από την συντέλεσή της (αρθ. 66 Κ.Δ.Δ.)

Πότε συντελείται παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει ατομική διοικητική πράξη για να ρυθμίσει έννομη σχέση

Εφόσον από τον νόμο δεν τάσσεται κάτι διαφορετικό, αν περάσει άπρακτο τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διοίκηση (αρθ. 63)

Άσκηση προσφυγής σε περίπτωση που προβλέπεται προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς βοηθήματος

Αφού παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, τεκμαιρομένης της απορρίψεώς της.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ

Επίδοση δικογράφου και κλήσης
6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκδίκαση της αιτήσεως

Κλήση προς τους διαδίκους

6 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Σύντμηση προθεσμιών επίδοσης δικογράφου και κλήσης

Μπορεί να γίνει με πράξη του δικαστή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν μικρότερες των 2 ημερών

Κατάθεση φακέλου απόψεων της Διοίκησης

4 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

3 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Θυροκόλληση πράξης ορισμού νέας δικασίμου σε περίπτωση επανάληψης της δίκης

12 ημέρες πριν από τη νέα ημερομηνία εκδίκασης

Υποβολή υπομνημάτων διαδίκων

Το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες μετά τη συζήτηση

Αντίκρουση απόψεων υπομνήματος

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της διήμερης προθεσμίας για κατάθεση υπομνήματος

Επίδοση αποφάσεως προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεως

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο της κύριας δίκης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προθεσμία στη Διοίκηση για αποστολή φακέλου απόψεων σχετικών με την αίτηση αναστολής
Καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα την αναστολή

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί από το Δικαστήριο

Πρόσθετη παρέμβαση τρίτου στη δίκη με υπόμνημα

Μέχρι τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του αρθ. 203 Κ.Δ.Δ. προθεσμίας

Έκδοση οριστικής αποφάσεως σε περίπτωση που διαταχθεί προσωρινή αναστολή

Μέσα σε 30 μέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων

Επίδοση αποφάσεως αναστολής

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο.
(ΠΗΓΗ:ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ)


Σχόλια