Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) - Παράβολο Δημοσίου

http://1.bp.blogspot.com/-VlfB-SvseYQ/T_BrGFIPk9I/AAAAAAAAPk8/AKuPM-Zz45g/s1600/court_book.jpg 

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) - Παράβολο ΔημοσίουΑ. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 5 του Ν. 4055/2012 (Φ.E.K. Α 51/12-3-2012), στις ......
περιπτώσεις των παραγράφων 4 του άρθρου 42 (μήνυση), 2 του άρθρου 46 (έγκληση), 2 του άρθρου 48  (προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών) και 1 του άρθρου 322 (προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης) Κ.Ποιν.Δ. και  4 του άρθρου 495 (ένδικα μέσα) και 3 του άρθρου 53 (αίτηση εξαίρεσης δικαστηρίου) Κ.Πολ.Δ., μέχρι την έκδοση ειδικών εντύπων παραβόλων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., θα εκδίδονται διπλότυπα είσπραξης από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ως εξής:
Απαραίτητα στοιχεία:
1. Α.Φ.Μ. και ονοματεπώνυμο εντολέα
2. Μήνυση, Έφεση κ.λ.π.
3. ποσό....
Υπολογισμός παραβόλου - επιμερισμός
ΚΑΕ 3751 60% (παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ονομαστικής αξίας ίσης με ποσοστό 60% επί του εκάστοτε οριζόμενου ποσού παραβόλου).
ΚΑΕ 3741 40% (παράβολα από κάθε αιτία).

Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ)
Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ) του Ν. 4093/2012, (Φ.Ε.Κ. Α 222/12-11-2012) το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται ως εξής:
Απαραίτητα στοιχεία:
1. Ενάγων - Εναγόμενος (και Α.Φ.Μ. ενάγοντα)
2. Αρμόδιο δικαστήριο
3. Αιτούμενο ποσό (μόνο κεφαλαίου)
Υπολογισμός Αγωγόσημου
Παράδειγμα, αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1. 20.000 Χ 8‰ = 160 ευρώ (αγωγόσημο)
2. 160 Χ 20% = 32 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
Σύνολο 160+32=192 ευρώ
3. 20.000 Χ 0,8‰ = 16 ευρώ (Τ.Α.Ν.)
Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδονται δύο διπλότυπα:
1. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
2. Διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα
Τ.Α.Ν. ( Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)

Πατήστε εδώ για να υπολογίσετε το δικαστικό ένσημο.


Σημείωση:

1.Το αναφερόμενο στη διάταξη του Ν. 4093/2012 ποσοστό 0,8‰ υπέρ του «οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων» και χαρτόσημο ποσοστό 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8‰), αφορά σε όσους συλλόγους (Αθήνα, Πειραιάς) είχε θεσμοθετηθεί τέτοιος πόρος και δεν ισχύει για το πρώην Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείων Πατρών και Αιγίου, νυν Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.
2.Το άρθρο 71 του Εισ. Κ.Πολ.Δ. (εργατικές υποθέσεις) και το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 4055/2012 (αναγνωριστικές αγωγές) εξακολουθούν να ισχύουν.
(ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Σχόλια