ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SOS ΒΑΣΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΑΣΕΠΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ-ΣΩΜΑΤΕΙΑΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ


 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ


ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΕΠΙΤΑΓΕΣ


ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ


ΕΞΩΔΙΚΑ


ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ


ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ


 ΑΣΕΠ


ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ


ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ


ΔΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
άθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑΥποδείγματα & Πρότυπα ΑΠΟ ΝΕΤLAW

Γενικά

Αίτηση γενική
Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση
Εξουσιοδότηση

Υπεύθυνη δήλωση
(Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού - ΓΥΣ)
Λήψη αντιγράφου αεροφωτογραφίας
(ΓΥΣ)
Λήψη αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος
(ΓΥΣ)
Χαρακτηρισμός ακινήτου ως δασικού ή μη
(Δασάρχης)
Αίτηση για Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Μισθωτήριο κατοικίας
Απαιτούμενα για συμβολαιογραφικές πράξεις

(επικαιροποιημένο απόσπασμα από βιβλίο του δικηγόρου Ιωάννη Αδαμόπουλου)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πωλητήριο συμβόλαιο

Δήλωση του Νόμου 4014/2011 για ιδιοκτήτη

Βεβαίωση του Νόμου 4014/2011 για μηχανικό

Αίτηση για επίσημη μετάφραση εγγράφων
(Υπουργείο Εξωτερικών)
Καταγγελία για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
(ΙΚΑ)

Δικαστήρια

Αίτηση γενική (Γενικό Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών)
Αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Δικαστικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση ένορκης εξέτασης μηνυτή
(Εισαγγελέας Αθηνών)
Χορήγηση εγγράφων από ποινική δικογραφία
(Εισαγγελέας Αθηνών)
Εισαγγελική παραγγελία λύσης γάμου
(Εισαγγελέας Αθηνών)
Αίτηση για λήψη ένορκης βεβαίωσης
(Ειρηνοδίκης Αθηνών)
Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης
 (Πρωτοδικείο Πειραιώς)
Αίτηση για δημοσίευση εταιρίας
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας
 (Πρωτοδικείο Πειραιώς)
Πιστοποιητικό περί μη λύσης Α.Ε.
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Προτίμηση δικασίμου
 (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή pdf)
Προτίμηση δικασίμου
 (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή rtf)
Πιστοποιητικό περί αναβολής αγωγής
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη αφαίρεσης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δήλωσης παύσης πληρωμών
 (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή φυσικού προσώπου/εταιρίας
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρίας
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως κληρονομικού δικαιώματος
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 (Πρωτοδικείο Πειραιώς)
Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα με δικηγόρο
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς
(Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση όρκισης πραγματογνώμονα
(Πρωτοδικείο Αθηνών)

ΔΟΥ (Εφορίες)

Χρήσιμα έντυπα (από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ)
Αίτηση γενική

Αίτηση για αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για έξωση μισθωτή

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς

Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς-γονικής παροχής-δωρεάς

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου

Δήλωση εισοδημάτων άρθρου 81 Ν. 2238/1994

Δήλωση εκχώρησης στο Δημόσιο των ανείσπρακτων μισθωμάτων

Δήλωση καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

Υπεύθυνη δήλωση άγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω αγοράς Α' κατοικίας

Υπεύθυνη δήλωση έγγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω αγοράς Α' κατοικίας

Υπεύθυνη δήλωση άγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω κληρονομιάς-δωρεάς-γονικής παροχής Α' κατοικίας

Υπεύθυνη δήλωση έγγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω κληρονομιάς-δωρεάς-γονικής παροχής Α' κατοικίας

Δήμοι - Κοινότητες

Αντιστοιχία ΟΤΑ Καλλικρατικών - Καποδιστριακών
Βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ - Δήμος ή Κοινότητα)
Δήλωση ιδιοκτησίας
(Δήμος ή Κοινότητα)
Αίτηση για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
(Δήμος Αθηναίων)
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης μαρτύρων για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
(Δήμος ή Κοινότητα)
Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης μαρτύρων για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
(Δήμος ή Κοινότητα)

Κτηματολόγια - Υποθηκοφυλακεία

Πίνακας Γραφείων Κτηματογράφησης & Κτηματολογίων Ελλάδας
Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Αττικής

Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Θεσσαλονίκης

Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Λοιπής Ελλάδας

Πίνακας Υποθηκοφυλακείων Αθηνών - Πειραιώς

Πίνακας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ελλάδας
(της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος)
Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά
 (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)
Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά
 (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Αίτηση για πιστοποιητικό μεταγραφής
(Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Αίτηση για αντίγραφο μερίδας ή πιστοποιητικό ακτημοσύνης
(Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)
Αίτηση για αντίγραφο μερίδας
 (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Αίτηση για αντίγραφο συμβολαίου
 (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)
Αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής υποθήκης
(Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης
(Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)
Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης
 (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Δήλωση φυσικών προσώπων Δ-1
(Κτηματολόγιο)
Δήλωση νομικών προσώπων & φυσικών προσώπων ειδικών περιπτώσεων Δ-2
(Κτηματολόγιο)
Συνυποβαλλόμενα έγγραφα με τις δηλώσεις Δ-1 & Δ-2
(Κτηματολόγιο)
Έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης
(Κτηματολόγιο)
Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-1
(Κτηματολόγιο)
Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-2
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση χορήγησης αντιγράφων
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση χορήγησης αντιγράφου/αποσπάσματος/διαγράμματος
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης
(Κτηματολόγιο)
Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος
(Κτηματολόγιο)
Περίληψη εγγραπτέας πράξης
(Κτηματολόγιο)

======

http://forum.power-tax.gr 
ΕΔΩ!! ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ... ΚΑΝΕΤΕ ΔΕΞΙΟ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΕΛΙΔΑ

Categories

Description Stats Latest File

Αγωγές (διάφορες)

 • 14 files
 • 5556 views
 • 4335 downloads

ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ

 • 58 files
 • 13971 views
 • 11203 downloads

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • 36 files
 • 8970 views
 • 6627 downloads

Αυτοκινητικά

 • 4 files
 • 1601 views
 • 1165 downloads

Δάνεια Προσημειώσεις Υποθήκες εξαλείψεις

 • 18 files
 • 5389 views
 • 3951 downloads

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ_ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • 43 files
 • 13012 views
 • 9153 downloads

Διαζύγια - Διατροφές

 • 19 files
 • 8816 views
 • 5893 downloads

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΕΠΙΤΑΓΕΣ

 • 17 files
 • 8304 views
 • 6317 downloads

Διοικητικά

 • 14 files
 • 6090 views
 • 4190 downloads

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 • 34 files
 • 10024 views
 • 7086 downloads

ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

 • 16 files
 • 4717 views
 • 3807 downloads

Εξώδικα

 • 5 files
 • 3669 views
 • 2310 downloads

Επιταγές προς εκτέλεση

 • 4 files
 • 1172 views
 • 987 downloads

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • 35 files
 • 11263 views
 • 8628 downloads

Ιδιωτ Συμβάσεις

 • 15 files
 • 6214 views
 • 4703 downloads

Καταστατικά-Σωματεία

 • 31 files
 • 14695 views
 • 9961 downloads

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ

 • 29 files
 • 7376 views
 • 6489 downloads

Μισθωτήρια - Συμφωνητικά

 • 8 files
 • 12794 views
 • 8232 downloads

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 • 20 files
 • 7492 views
 • 5695 downloads

ΠΟΙΝΙΚΑ

 • 13 files
 • 5460 views
 • 4058 downloads
 • Latest File 04 November 2008 - 09:51 PM
 • Name: ΑΠΑΤΗ
 • From: Guest

Σχόλια