ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)-ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΝΟΜΟΣ 102/2013 ΜΠΡ ΧΑΛΙΔΙΚ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Ανάθεση γονικής μέριμνας- 4374/2016 ΠρωτΑθ -  Ανάθεση γονικής μέριμνας στον πατέρα αιτούντα, λόγω αλλαγής συνθηκών, δηλαδή μετακόμισης της μητέρας στο εξωτερικό  (Αυστραλίας), παρά την υπογραφή συμφωνητικού για την επιμέλεια μετά απο συναινετικό διαζύγιο...
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)-ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΝΟΜΟΣ 102/2013 ΜΠΡ ΧΑΛΙΔΙΚ


(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Επιτροπεία αλλοδαπού ανηλίκου. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Εφαρμοστέο δίκαιο. Υπήκοος Γεωργίας. Εφαρμοστέο το δίκαιο της Γεωργίας και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα της Γεωργίας που αντιστοιχούν στο θεσμό της επιτροπείας του ελληνικού δικαίου (θέση υπό κηδεμονία).

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102/2013 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης 1638/259/03-09-2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Κορυφίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα, Αικατερίνη Καραγιάννη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριο του στις 6 Φεβρουαρίου 2013 για να δικάσει την υπ` αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1638/259/03-09-2012 αίτηση με αντικείμενο τη θέση ανήλικου προσώπου υπό επιτροπεία και το διορισμό επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου.
ΑΙΤΟΥΣΑ: ............ , κάτοικος Πολύχρονου Χαλκιδικής, , η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, αρχική δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 24-10-2012 και, μετ` αναβολή, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, η πληρεξούσια Δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις του.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Με τη διάταξη αυτήν καθιερώνεται ως ειδικός κανόνας η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων και επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών, εφόσον αυτές συνδέονται με την ελληνική πολιτεία με στοιχείο θεμελιωτικό αρμοδιότητας ελληνικού δικαστηρίου κατά -τις διατάξεις περί γενικών και ειδικών δωσιδικιών (ΑΠ 803/2000 ΕλΔνη 2002.1599, ΑΠ 108/1988 ΕλΔνη 1988.1392, ΕφΑΘ 6073/2002, ΕλΔνη 2003.211). Στις περιπτώσεις αυτές τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν, επί του δικονομικού- μεν πεδίου, αποκλειστικώς το ελληνικό δικονομικό δίκαιο, επί δε του πεδίου του ουσιαστικού δικαίου το από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υποδεικνυόμενο ως εφαρμοστέο δίκαιο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 24 του Α.Κ., «1. η επιτροπεία, καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια, διέπονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του προσώπου το οποίο αφορούν. 2. Ελληνικό δικαστήριο μπορεί να διορίσει επίτροπο ή άλλο επιμελητή για αλλοδαπό που κατοικεί στην Ελλάδα...... Συνεπώς, τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία προς διορισμό επιτρόπου ή άλλου επιμελητή ανηλίκου αλλοδαπού, εφόσον αυτός έχει κατοικία στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας ως προς το περιεχόμενα της επιτροπείας ή άλλης επιμέλειας το δίκαιο της ιθαγένειας του αλλοδαπού, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου αυτού δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη ή γενικά στη δημόσια τάξη (άρθρα 24 και 33 του Α.Κ.). Περαιτέρω, η επιτροπεία ανηλίκων ανήκει στους θεσμούς που επιδιώκουν να προστατεύσουν τον ανήλικο, όταν αυτός δεν "προστατεύεται" από τους γονείς του. Δεν είναι στην κυριολεξία οικογενειακή σχέση, αλλά προσπαθεί να υποκαταστήσει την οικογένεια και γι` αυτό ανήκει στις λεγόμενες "οιονεί" οικογενειακές σχέσεις. Μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες ένας ανήλικος τίθεται υπό επιτροπεία, με βάση το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, συγκαταλέγεται και αυτή της απουσίας της γονικής μέριμνας, η οποία μπορεί να υφίσταται είτε γιατί το παιδί είναι αγνώστων γονέων (ή έκθετο), είτε γιατί η γονική μέριμνα δε δύναται να ασκηθεί από κανέναν από τους γονείς είτε γιατί έπαυσε η γονική μέριμνα των γονέων. Το τελευταίο συμβαίνει όταν και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει ή έχουν κηρυχθεί άφαντοι ή έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα, καθώς και όταν πεθάνει, κηρυχθεί άφαντος ή εκπέσει ο μοναδικός φορέας της γονικής μέριμνας (επιζών γονέας ή μητέρα τέκνου γεννημένου χωρίς γάμου που δεν έχει αναγνωρισθεί). Η επιτροπεία είναι πάντοτε δοτή και πλέον, μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2447/1996, εφαρμόζεται η αρχή της "ενιαίας επιτροπείας", ενόψει της ρύθμισης του άρθρου 1603 του Α.Κ., που προβλέπεται ότι ο επίτροπος έχει «το καθήκον και το δικαίωμα να επιμελείται του προσώπου του ανηλίκου, να διοικεί την περιουσία του και να τον εκπροσωπεί σε κάθε δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του». Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και από τον Αστικό Κώδικα της Γεωργίας, που εν προκειμένου τυγχάνει εφαρμογής δεδομένου ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά η αίτηση είναι υπήκοος Γεωργίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 1275 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα της Γεωργίας ορίζεται ότι «Για τα ανήλικα τέκνα που έμειναν χωρίς γονική μέριμνα, λόγω θανάτου των γονέων, αναγνώρισης των γονέων ως θανόντων, στέρησης γονικής μέριμνας των γονέων, αναστολής ή περιορισμού του δικαιώματος, αναγνώρισης ανικανότητας προς δικαιοπραξία, αναγνώρισης ως αγνοούμενου ή αναγνώρισης του τέκνου ως εγκαταλειμμένου, καθορίζεται η επιμέλεια και η κηδεμονία με σκοπό την ανατροφή, την υπεράσπιση των προσωπικών και περιουσιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων τους» ενώ σύμφωνα με το μεν άρθρο 1276 «Η επιμέλεια ορίζεται για το τέκνο, το οποίο δεν συμπλήρωσε την ηλικία των επτά ετών είτε για το πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ανίκανο για δικαιοπραξία, λόγω ψυχικής ασθένειας ή νοητικής καθυστέρησης» με το δε άρθρο 1277 «1. Η κηδεμονία ορίζεται για το ανήλικο πρόσωπο ηλικίας από επτά μέχρι δεκαοκτώ ετών.... ...
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1279 του Α.Κ. της Γεωργίας «Η καθιέρωση της επιμέλειας και κηδεμονίας του παιδιού μπορεί να γίνει και σε εκείνη την περίπτωση, που: Α) Το δικαστήριο ενημερώνει τους φορείς της επιμέλειας και κηδεμονίας (που κατά το άρθρο 1278 του ως άνω αλλοδαπού δικαίου είναι το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες που υπάγονται στο σύστημα του) για τον περιορισμό και τη στέρηση των γονικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και για τους δύο γονείς του παιδιού, Β) Εγινε αναστολή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του γονέα, Γ) Απεβίωσαν και οι δύο γονείς του παιδιού, Δ) Ο κηδεμόνας του παιδιού που διορίστηκε απεβίωσε είτε στερήθηκε των δικαιωμάτων του, Ε) Το δικαστήριο αναγνωρίζει το τέκνο εγκαταλειμμένο, Ζ) Ο γονέας αναγνωρίστηκε ως ανίκανος προς δικαιοπραξία είτε αγνοείται. Τέλος, κατά το άρθρο 1282 παρ. 2 του ως άνω αλλοδαπού δικαίου «Για την επιλογή του επιμελητή και του κηδεμόνα θα ληφθούν υπόψη τα ατομικά τους προσόντα, η ικανότητα εκτέλεσης των υποχρεώσεων που τους ανατέθηκαν, οι δημιουργηθείσες μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες υπάρχουν μεταξύ αυτών και του επιμελουμένου ή του κηδεμονευομένου, τα συμφέροντα του επιμελουμένου ή του κηδεμονευομένου, επίσης η αναφορά του γονέα ή του διαθέτη. Εξάλλου, με τα άρθρα 1283, 1284, 1288,1290, 1294, 1295, 1296 καθορίζονται οι λόγοι αποκλεισμού του διορισμού ενός προσώπου ως επιμελητή, η εποπτεία του έργου αυτού, οι εν γένει αρμοδιότητες του και εκείνες για τις οποίες απαιτείται η άδεια του αρμόδιου οργάνου, οι υποχρεώσεις και οι εξουσίες του. Από τη σύγκριση του ελληνικού δικαίου με εκείνοι της Γεωργίας, στο οποίο ο θεσμός της επιμέλειας για ανήλικους μεγαλύτερους των επτά ετών καλείται κηδεμονία, διαπιστώνονται ομοιότητες τόσο στη λειτουργία του (προϋποθέσεις, διορισμός, κωλύματα, υποχρεώσεις, δικαιώματα, εποπτεία) όσο και στο σκοπό θέσπισης του, που συνίσταται στην προστασία του ανηλίκου, ο οποίος στερείται της μέριμνας των γονέων του και χρήζει εξ αυτού του λόγου ειδικής προστασίας. Για τη θέση υπό επιτροπεία ανηλίκου, αρμόδιο είναι, κατά το ελληνικό δίκαιο το Μονομελές Πρωτοδικείο της συνήθους διαμονής του ανηλίκου, που δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρα 121 του Εισ.Ν.Α.Κ., 739, 740 παρ. 1 και 796 παρ. 1 του Κ.ΠολΔ.). Εξάλλου, όργανα της επιτροπείας (κηδεμονίας κατά το δίκαιο της Γεωργίας για ανήλικους άνω των επτά ετών) η οποία σκοπείται, όπως εν προκειμένω, να λειτουργήσει επί του ελληνικού εδάφους, όπου δεν προβλέπεται ο από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους διορισμός του επιτρόπου/κηδεμόνα, όπως συμβαίνει στη Γεωργία, είναι το δικαστήριο, ο επίτροπος και το εποπτικό συμβούλιο, κατ` αντίστοιχη και συμβατή με το αλλοδαπό δίκαιο εφαρμογή του άρθρο 1591 του Α.Κ.. Στην προκείμενη περίπτωση η αιτούσα εκθέτει με την κρινόμενη αίτηση της ότι τα τελευταία επτά χρόνια επιμελείται αποκλειστικοί του προσώπου της ανήλικης εγγονής της, η οποία διαβιεί μαζί της, ......... .... ...... ..... ... .. , που είναι υπήκοος Γεωργίας, καθόσον οι γονείς της τελευταίας δε μπορούν να ασκήσουν τη γονική της μέριμνα δεδομένου ότι ο πατέρας της ανήλικης και υιός της αιτούσας είναι εξαρτημένος από μακρόχρονη χρήση αλκοόλ και εδώ και τρία χρόνια εκτίει ποινή σε φυλακή της Γεωργίας η δε μητέρα της ανήλικης, έχει εγκαταλείψει από επταετίας την τελευταία, έχει μεταβεί στη Γεωργία και είναι άγνωστη πλέον η διεύθυνση της. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά ζητά να οριστεί η ίδια επίτροπος της ανήλικης εγγονής της και να διορισθεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο της επιτροπείας αποτελούμενο από τα αναφερόμενα στην αίτηση της πρόσωπα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται, για να δικαστεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, που είναι καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (739, 740 παρ. 1 και 796 του Κ.Πολ.Δ.) και έχει διεθνή δικαιοδοσία αφού η κατοικία του προσώπου που ζητείται να τεθεί υπό επιτροπεία βρίσκεται στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, είναι δε και νόμιμη, στηριζόμενη στις αναφερόμενες στη μείζονα σκέψη της παρούσας διατάξεις του Αστικού Κώδικα της Γεωργίας. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 748 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. προδικασία, με επίδοση αντιγράφου της αίτησης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής (βλ. την υπ` αριθμό Β`6429/08- 10-2012 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, Παναγιώτη Λάμπρου) και στην Κοινωνική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής (βλ. την υπ` αριθμό Β` 6430/08-10-2012 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, Παναγιώτη Λάμπρου).
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυταριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και από όλα τα έγγραφα που η αιτούσα προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο .................... , υιός της αιτούσας και η .. ...... ... ... .... ........ . , αμφότεροι υπήκοοι Γεωργίας απέκτησαν από το γάμο τους ένα θήλυ τέκνο την ..... .. .... , που γεννήθηκε στις 25-2-2003 στην Τιφλίδα της Γεωργίας και είναι υπήκοος Γεωργίας (βλ. ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του υπ` αριθ. 540225 Πιστοποιητικού Γέννησης που εξέδωσε ο Ληξίαρχος του Δήμου Ισάνι, που προσκομίζεται σε ακριβή μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα). Η ανωτέρω ανήλικη από το δεύτερο έτος της ηλικίας της, οπότε την εγκατέλειψαν στη αιτούσα γιαγιά της η μεν μητέρα της, προκειμένου να κατευθυνθεί προς άγνωστο προορισμό της Γεωργίας ο δε εξαρτημένος από το αλκοόλ πατέρας της, προκειμένου να κατευθυνθεί επίσης στη Γεωργία όπου όμως εδώ και τρία χρόνια εκτίει ποινή και βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή της χώρας αυτής, διαμένει με την αιτούσα η οποία την φροντίζει, την επιβλέπει και επιμελείται της υγείας, της παιδείας, της διατροφής και της εν γένει ομαλής της ανάπτυξης. Οι γονείς της αιτούσας, αδιαφορούν από καιρό για κάθε ζήτημα σχετικό με την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου και ήδη δεκάχρονου τέκνου τους αφού εδώ και τουλάχιστον μία τριετία δεν έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία είτε με αυτό είτε με την αιτούσα και για το ίδιο χρονικό διάστημα αγνοείται η ύπαρξη τους. Επομένως, συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί το εφαρμοζόμενο στην εξεταζόμενη περίπτωση αλλοδαπό δίκαιο για να τεθεί η παραπάνω ανήλικη υπό κηδεμονία, κατά το δίκαιο της Γεωργίας, που αντιστοιχεί στο θεσμό της επιτροπείας του ελληνικού δικαίου. Η αιτούσα, που είναι η εγγύτερη συγγενής της ανηλίκου στην Ελλάδα, είναι 60 ετών, διαμένει μαζί της από την εγκατάλειψη αυτής από τους γονείς της και αναπληρώνει επάξια το κενό που δημιούργησαν οι τελευταίοι στην άσκηση της γονικής της μέριμνας εκδηλώνοντας έμπρακτα τη στοργή, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της για την εγγονής της, η οποία, με την αποκλειστική μέριμνα της γιαγιάς της μεγαλώνει ομαλά σε ένα υγιές και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον και διαμορφώνει έναν ώριμο και συνετό χαρακτήρα. Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται ότι η αιτούσα έχει όλα τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επιτρόπου της ανήλικης και, συνεπώς πρέπει να οριστεί επίτροπος αυτής.
Περαιτέρω, πρέπει για την εποπτεία της επιτροπείας να διορισθεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από 1. τη ....... ...... .......... , Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.......... .........), 2. τη ..... .... ........ , υπομηχανικό του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.............) και 3. τη ................. , συνταξιούχο του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.............. ), οι οποίες είναι μέλη του Πολιτιστικού Σωματείου Αμφικτυονίας Ελληνισμού, με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήδη επιδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τα συμφέροντα της ανήλικης στην κάλυψη των κάθε είδους αναγκών της οποίας συμπαραστέκονται με όλες τους της δυνάμεις, γεγονός που δημιουργεί την εύλογη πεποίθηση ότι θα ασκήσουν με επάρκεια και υπευθυνότητα τα καθήκοντα τους. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το Δικαστήριο προχώρησε στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του άρθρου 1608 του Α.Κ., καθόσον στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2521/1997 ορίζεται ότι, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά συνεκτιμάται, με συνέπεια η παράλειψη προσαγωγής της να μην δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης (ΑΠ 1953/2006 ΝοΒ 2007.938). Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, ως βάσιμη και στην ουσία της και να διαταχθούν όσα αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΘΕΤΕΙ υπό επιτροπεία την ανήλικη .............. και της .......... , οποία γεννήθηκε στις 25-2-2003 στην Τιφλίδα της Γεωργίας

ΔΙΟΡΙΖΕΙ επίτροπο της ως άνω ανήλικης την γιαγιά της ........... , κάτοικο Πολύχρονου Χαλκιδικής.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ τριμελές εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τις 1. ................. , Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.............................. ), 2. ................. , υπομηχανικό του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (...) και 3. ..... , συνταξιούχο του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (............).
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου αφενός να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και αφετέρου να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας απόφασης στην ως άνω διορισθείσα επίτροπο και στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πολύγυρο, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημοσία συνεδρίαση στις 5 Μαρτίου 2013.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
http://www.dikigoros-thessaloniki.com.gr/ypotheseis

Σχόλια