Ν. 4332/2015: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κτλ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ - 2862/2013 ΣτΕ: Η αποποίηση κληρονομίας για τον ανήλικο μπορεί να γίνει μέχρι το πέρας ενός έτους από την ενηλικίωσή του..Άδεια αποποίησης κληρονομίας προς τους γονείς για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους - Χωρίς την άδεια του δικαστηρίου δεν είναι δυνατόν να αποποιηθούν οι γονείς την κληρονομία που επήχθη στα ανήλικα τέκνα τους (Ειρηνοδικείο Χανίων, αριθμός απόφασης 233/2013)

Ν. 4332/2015: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κτλ...


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332/2015
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας−

Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης
για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενι−
αίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια
κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαι−
ωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες
που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμο−
νής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή
εργασία και άλλες διατάξεις.Τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας
Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.»
Ν.  3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής»
Ν.  3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»


Σχόλια