ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑΣ (ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ) - ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΓΩΓΗ
(ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ)
Του ...., κάτοικος ..... Πιερίας,
ΚΑΤΑ
Του ..... και της ..ς, κατοίκου .... Πιερίας.

Στην .....  τον Οκτώβριο του 2008 εσύναψα προφορικώς με τον εναγόμενο σύμβαση άτοκου και συγγενικού δανείου βάσει της οποίας του κατέβαλα  ποσόν (τρείς χιλιάδες) 3000,00€, προς διευκόλυνση της οικογενείας τους, επειδή όπως μου είχε πει αλά και γνώριζα , είχε πιεστικά οικονομικά προβλήματα και είχε άμεση ανάγκη χρημάτων.
Η καταβολή έγινε μέσω με κατάθεση 3000,00 Ε στην Αγροτική Τράπεζα σε τραπεζικό λογαριασμό της συζύγου του ......
Το δάνειο αυτό ήταν δάνειο λόγω συγγενικής σχέσης (πρώτος μου εξάδελφος) και άτοκο για να τον διευκολύνω δέχθηκα να μου το επιστρέψει μετά από 3 χρόνια (δηλαδή τον Οκτώβριο του 2011, αφού θα είχε τη δυνατότητα λόγω εξόφλησης άλλων χρεών και μετά την πώληση των αγροτικών προιόντων).
Επειδή εγώ εξετέλεσα τις συμβατικές μου υποχρεώσεις προς τον εναγόμενο καταβάλλοντάς της μετρητοίς το  ποσό των 3000,00€ όπως αναφέρεται παραπάνω. Παρότι καλόπιστα πίστευα ότι ο εναγόμενος μετά την προκαθορισμένη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2011 θα μου έδινε  το πιο πάνω ποσόν, άρχισα να του υπενθυμίζω την υποχρέωσή του να μου τα επιστρέψει. Δυστυχώς όμως εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση μας ο εναγόμενος αδιαφορεί μέχρι σήμερα τελείως. Μάλιστα αναγκάστηκα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου μου να του αποστείλω μία επιστολή στις 27-2-2014 υπενθυμίζοντας την οφειλή του. Καμία απάντηση, ούτε προφορική ούτε γραπτή.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν μου έχει καταβάλλει κανένα ποσόν από τα παραπάνω, ούτε και θα έχει καταβάλει το οποιοδήποτε ποσόν την ημέρα συζητήσεως της παρούσας, πρέπει να υποχρεωθεί προς τούτο με Δικαστική απόφασή Σας που πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής,
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι αρμόδιο κατά τόπο και καθ’ύλη και έχω πρόδηλα έννομο συμφέρον.

ΖΗΤΩ

1)  Να γίνει δεκτή η αγωγή μου,
2) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος για τους πιο πάνω ιστορούμενους λόγους στην καταβολή  σ’εμένα ποσού (τρείς χιλιάδες) 3000,00€, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την τον Οκτώβριο του 2011, άλλως από την 31η ημέρα μετά την επίδοση της παρούσας Αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, θεωρούμενης της επιδόσεως της  Αγωγής.
3) Να κηρυχθεί η απόφασή Σας προσωρινά εκτελεστή καθόσον οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της αποφάσεως θα μου προξενήσει σημαντική ζημία γιατί τα έχω άμεση ανάγκη για τις τρέχουσες βιοτικές μου ανάγκες.
4) Να καταδικαστεί στα δικ. μου έξοδα και αμοιβή πληρ. δικηγόρου μου.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19-09-2014
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σχόλια