ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ συμβίωσης, 29 (Ν. 3801/2009)

Άρθρο 29 (Ν. 3801/2009).Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών με το σύμφωνο συμβίωσης.Στο άρθρο..
5 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α') περίληξιαρχικών πράξεων προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής.
«Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί σε συμβολαιογράφο δύναται να δηλωθεί στον Ληξίαρχο του τόπου της κοινής κατοικίας των συμβαλλομένων που αναγράφεται σε αυτό και σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας του ενός μόνο εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος προβαίνει στη δήλωση.»
2. α. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε Ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία γεννήσεων γάμων, συμφώνων συμβίωσης ετερόφυλων προσώπων, θανάτων και εκθέσεων.»

β. Η παρ 3 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

« 3. Στα ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείμενο τη βεβαίωση γεννήσεως, γάμου η Θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ της συμφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης.»

γ. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Δυνατότητα δήλωσης του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και καταχώρισης της λύσης τούτου παρέχεται σε οποιονδήποτε εκ των συμβληθέντων. Στο περιθώριο της

οικείας πράξης καταχωρίζεται και η, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, λύση της συμφωνίας των συμβληθέντων, καθώς και η συνδρομή αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης.»

3. Στο άρθρο 42 του ως άνω νόμου προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί ενώπιον Έλληνα προξένου ανάμεσα σε ετερόφυλα πρόσωπα εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγένεια, δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο συμφώνου συμβίωσης που τηρείται στην ίδια προξενική αρχή.»

4.Το άρθρο 43 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 6 του προηγούμενου άρθρου συντασσόμενες ληξιαρχικές πράξεις καταχωρίζονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο μετά από προηγούμενο έλεγχο αυτών από τον Ειδικό Ληξίαρχο.»

5.Ληξιαρχικές πράξεις συμφώνων συμβίωσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, αποδεικνύουν την ισχύ της συμφωνίας των συμβαλλόμενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων.

6.Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Σύμφωνο συμβίωσης δεν συνεπάγεται δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας των συμβιούντων προσώπων. Η απόκτηση, όμως, τέκνου των συμβιούντων αποτελεί λόγο εξόδου αυτών από την πατρική οικογενειακή μερίδα. Σε περίπτωση κοινής δημοτικότητας των γονέων κατά το χρόνο της δήλωσης γέννησης του πρώτου τέκνου τους οι γονείς υποχρεούνται να προβούν με αμετάκλητη κοινή δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής πράξης στον προσδιορισμό της οικογενειακής μερίδας ενός εκ των συμβιούντων στην οποία θα εγγράφει το τέκνο. Η δήλωση αυτή θα προσδιορίζει και την οικογενειακή μερίδα στην οποία θα εγγράφονται τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέστερα εάν οι γονείς εξακολουθούν να έχουν κοινή δημοτικότητα.»

7.Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 497/1991 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος συμφώνου συμβίωσης και υφίστατο πριν τη μεταδημότευση ενός εκ των γονέων κοινή δημοτικότητα αυτών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν ευρίσκονται εγγεγραμμένα σε αυτή διατηρούν τη δημοτικότητα τους.»

8.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος συμφώνου συμβίωσης είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Πρόσωπα που κατάρτισαν και δήλωσαν ενώπιον του αρμόδιου ληξιάρχου σύμφωνο συμβίωσης, υποχρεούνται εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης τη δημοτικότητα του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.»

Σχόλια