ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. ΤΗΣ Ε.Π.Ο. ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ..

Φαινομενο των καιρών με την κρίση να έχει πεηρεάσει οικονομικά τις περισσότερες ΠΑΕ και
τους επαγγελματίες ποδοσφιαριστές να είναι συνήθως απλήρωτοι και οι ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ να πέφτουν βροχή...Φυσιολογική εξέλιξη, αφού κάποιοι δέν έχουν τα απαρίατητα προς το ζείν...

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. ΤΗΣ Ε.Π.Ο.
ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Του ……………….., επαγγελματία ποδοσφαιριστή της ., .. ………………, 
κατοίκων …………………. ………...
ΚΑΤΑ
Της ΠΑΕ……………………….., που εδρεύει στην ……………….. και εκπροσωπείται
 νόμιμα.
ΑΘΗΝΑ 5-12-2013
      Την ………….. 2013 υπογράφηκε μεταξύ εμού και της αντίδικου 
Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ……….. που εδρεύει …………….. και εκπροσωπείται νόμιμα, συμβόλαιο επαγγελματία ποδοσφαιριστή, με 
ημερομηνία έναρξης την 30-7-2013 και με ημερομηνία λήξης την 30-06-2016.
      Με βάση το ως άνω......


Για περαιτέρω πληροφορίες για τις προσφυγές.... επικοινωνήστε μαζί μου...

Σχόλια