Διάφορος Κρίση Ποινικού – Πολιτικού Δικαστηρίου Οι Αποφάσεις των Ποινικών Δικαστηρίων δεν αποτελούν Δεδικασμένο στην Πολιτική Δίκη (1)

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSla2TQpT_-BihYf37ssf3SVviYkTKCxtS2oKwgSwkMIFRODgVSmA 
 Με τις αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το Ν. 53/1974  και του άρθρου 14 παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,  το οποίο κυρώθηκε με το Ν. 2642/1997, δεν καθιερώνεται δεδικασμένο στην πολιτική δίκη από ...
απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αλλά κατοχυρώνεται και προστατεύεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, το οποίο και δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο διάδικος έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στα πλαίσια μιας ποινικής δίκης, αλλά έχει εφαρμογή και ενώπιον οιουδήποτε άλλου Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται μεταγενέστερα είτε επί των αστικών αξιώσεων του παθόντος είτε επί θεμάτων διοικητικής ή πειθαρχικής φύσεως, όταν αυτό για τις ανάγκες της δίκης ερμηνεύει την ποινική αθωωτική απόφαση, που στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με εκείνα που εισάγονται ενώπιον του, κατά τρόπο που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την προηγούμενη απαλλαγή του διαδίκου.

 Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε απορριπτέος ως απαράδεκτος ο εκ του άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο δεχόμενο ότι ο αναιρεσείων (οδηγός) είναι συνυπαίτιος για τον τραυματισμό του συνεπιβάτη του,   παραβίασε το τεκμήριο της αθωότητας του αναιρεσείοντος, εφόσον δεν έλαβε υπόψη του ότι η απόφαση του Μον.Πλημμελλειοδικείου είχε κηρύξει αυτόν αθώο για παράβαση του άρθρ. 42 ΚΟΚ (οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος). Όμως όπως προέκυψε για την διαμόρφωση του αποδεικτικού του πορίσματος το Εφετείο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε και την αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ερμηνεία ως προς τους λόγους απαλλαγής του ως άνω αναιρεσείοντος και στην ποινική δίκη κατηγορουμένου, ούτε αποφάνθηκε άμεσα ή έμμεσα για την ποινική ενοχή του, ώστε να ανακύπτει ζήτημα αμφισβήτησής του εξ αυτής παραγομένου και από τις ανωτέρω διεθνείς συμβάσεις προστατευομένου τεκμηρίου αθωότητας του αναιρεσείοντος για την πράξη για την οποία κατηγορήθηκε
http://www.esd.gr

Σχόλια