ΑΓΩΓΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

.............του .............,κατοίκου ..............,οδός  ......................αρ...,

ΚΑΤΑ

.............. ...............του ..............,κατοίκου  .....................,οδός ...........αρ....

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. .........../....... προσύμφωνο πωλήσεως και μεταβιβάσεως ποσοστών ,οικοπέδου εξ αδιαιρέτου της Συμβολαιογράφου ........................... και με τους σε αυτό αναφερόμενους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, ο εναγόμενος ανέλαβε την δι 'ιδίων αυτού δαπανών, μέσων και φροντίδων ανέγερση πολυκατοικίας επί οικοπέδου που βρίσκεται στον Δήμο Βριλησσίων Αττικής και επί της συμβολής των οδών .............και ............και με το σύστημα της αντιπαροχής, ιδιοκτησίας..............., ..........., .............και....................
Στη συνέχεια, με το υπ'αριθμ.......... /.......συμβόλαιο πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. ............./........... πράξη της τροποποιήσεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, συνεστήθησαν οι ανεξάρτητες και διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας που επρόκειτο να ανεγερθούν στο παραπάνω οικόπεδο. Μεταξύ των μεταβιβαστέων οριζοντίων ιδιοκτησιών της παραπάνω πολυκατοικίας από τους οικοπεδούχους προς τον εναγόμενο ή προς κάθε τρίτο που αυτός θα υποδείκνυε , περιλαμβάνονταν και οι παρακάτω:
1) το με στοιχεία Β2α διαμέρισμα, εμβαδού 38 μ2, το οποίο περιλαμβάνει καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και ένα υπνοδωμάτιο, συνορεύει με οριζόντιες ιδιοκτησίες Β 1 και Β2 β, με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.
2)μία αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας, εμβαδού 4 μ2 και ένας χώρος σταθμεύσεως στην πυλωτή ,επιφάνειας 15 μ2,ανήκων ως παρακολούθημα στην οριζόντια ιδιοκτησία Β2α.
Ακολούθως, σύμφωνα. με το υπ'αριθμ. ........./....... προσύμφωνο πωλήσεως και μεταβιβάσεως διηρημένης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου ...................., αναλάβαμε αμοιβαία, εγώ ως «εκ προσυμφώνου αγοράστρια» και ο εναγόμενος ως «εκ προσυμφώνου πωλητής», την υποχρέωση προς σύναψη οριστικού συμβολαίου πωλήσεως και μεταβιβάσεως του παραπάνω περιγραφομένου Β2α . διαμερίσματος, της αποθήκης στο υπόγειο και του χώρου σταθμεύσεως στην πυλωτή.
Το τίμημα της παραπάνω αγοραπωλησίας συμφωνήθηκε στο ποσό των .................(..............) ευρώ   καταβλητέο ως εξής :

Α)συνολικό ποσό ............. ευρώ. κατέβαλα στον εναγόμενο κατά την ημέρα υπογραφής του παραπάνω προσυμφώνου συμβολαίου (εκ των οποίων το  ........... ευρώ  πριν από την υπογραφή του προσυμφώνου ).
Β)ποσό.............. ευρώ. θα κατεβάλετο από δάνειο που θα μου χορηγούσε, ο  ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)
Γ)ποσό .............. ευρώ θα κατεβάλετο από δάνειο που θα μου χορηγούσε η Τράπεζα EUROBANK.
Δ)ποσά ............. ευρώ, ................ ευρώ., ............. ευρώ,  .......... ευρώ και ........... ευρώ είχα την υποχρέωση να καταβάλω στις 15/9/1998,30/1 0/1998,30/12/1998,30/1 /1999 και 30/3/1999 αντίστοιχα.
Από τα παραπάνω χρηματικά ποσά -δόσεις κατέβαλα στον αντίδικο το συνολικό ποσό των  .................. ευρώ.και συγκεκριμένα το ποσό των .............. ευρώ κατά την υπογραφή του προσυμφώνου, το ποσό των .......... ευρώ στις 15/9/1998 και το ποσό των .............  ευρώ στις 30/1 0/1998.
Στο παραπάνω όμως προσύμφωνο ρητά συμφωνήσαμε με τον εναγόμενο ότι η σύναψη του οριστικού συμβολαίου θα ματαιωθεί αζημίως και για τους δύο στην περίπτωση που δεν θα εγκριθεί ούτε θα μπορεί να δοθεί από τον ΟΕΚ το δάνειο, για το οποίο είχα ήδη καταθέσει την με αριθμό πρωτοκόλλου ........../....... αίτησή μου και ότι στην περίπτωση αυτή θα μου επεστρέφοντο όσα .χρήματα είχα καταβάλει μέχρι τότε.


Επειδή τελικώς δεν ενεκρίθη το δάνειο αυτό από τον ΟΕΚ, με την από ...../.....εξώδικη πρόσκληση και δήλωσή μου που κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο στις ....,,,,,,,,,,,,,,,,γνωστοποίησα σ' αυτόν ότι υπαναχωρώ από τη σύναψη του οριστικού συμβολαίου πωλήσεως και μεταβιβάσεως του διαμερίσματος, της αποθήκης και της θέσεως σταθμεύσεως που περιγράφονται στο υπ'αριθμ. ..../... προσύμφωνο της συμβολαιογράφου  .................και τον κάλεσα να μου επιστρέψει όλα τα χρηματικά ποσά που είχα μέχρι τότε καταβάλει, όπως είχα δικαίωμα από τον παραπάνω όρο του προσυμφώνου.
Ο εναγόμενος όμως,παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου,αρνήθηκε και αρνείται να μου επιστρέψει το ποσό των .................... ευρώ που του κατέβαλα για την παραπάνω αιτία.
Επειδή ο εναγόμενος δεν εξεπλήρωσε την υποχρέωσή του να μου επιστρέψει το καταβληθέν σ'αυτόν ποσό των ............ ευρώ, παρά την ρητή συμφωνία μας και την αντίστοιχη υποχρέωση του, όπως αυτή προκύπτει από το υπ'αρ. ......./... συμβολαιογραφικό προσύμφωνο.,
Επειδή και όλώς επικουρικώς, ο εναγόμενος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία, επί ζημία της περιουσίας μου και συνεπώς πρέπει να μου αποδώσει την ωφέλειά του αφού η παροχή έγινε για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε
Επειδή η παρούσα ,αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, μπορώ δε να την αποδείξω με μάρτυρες και έγγραφα.

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, να μου καταβάλει το ποσό των ....................... ευρώ με τον νόμιμο τόκο από ................, διαφορετικά από την κοινοποίηση της παρούσας αγωγής  μέχρι την εξόφληση.
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα ...................
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια