Υπόδειγμα Αγωγής Καταβολής Μισθωμάτων και Αποζημίωσης Χρήσεως


Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τακτική Διαδικασία)

ΑΓΩΓΗ

Του …….. κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στον Πειραιά (………) και εκπροσωπείται νομίμως

ΚΑΤΑ

Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Υπουργό των Οικονομικών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Τον κ. Νομάρχη Πειραιά
Τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά
Την Διεύθυνση Κτηματικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Πειραιά
Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιώς


     Στο Ίδρυμα μας ανήκει κατ’ αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής ένα πολυώροφο κτίριο γραφείων ευρισκόμενο στον Πειραιά επί της οδού ……….. αρ. . Όλους τους υπέρ το ισόγειο ορόφους του εν λόγω κτιρίου, ήτοι τους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο (Α’ εσοχή) ορόφους συνολικής ωφέλιμης επιφανείας 1.111 τ.μ., εκτός των χώρων του κυλικείου και του θυρωρείου, καθώς και τον χώρο του Α’ υπογείου, το Ίδρυμά μας εκμίσθωσε ενιαία προς το Ελληνικό Δημόσιο για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, δυνάμει του από 28.3.1991 μισθωτηρίου συμφωνητικού. Η μίσθωση συμφωνήθηκε διετούς διαρκείας, αρχόμενη από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου, ήτοι από ……………., το δε μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των ……………….. δραχμών μηνιαία καθόλη την διάρκεια της μισθώσεως, καταβλητέο στο τέλος κάθε τριμήνου.
     Μετά την λήξη της ως άνω συμβατικής διάρκειας της μισθώσεως, συμφωνήθηκε η αναμίσθωση του ως άνω ακινήτου για την ίδια χρήση, και υπογράφηκε προς τούτο το από …………….. μισθωτήριο συμφωνητικό. Η διάρκεια της μισθώσεως συμφωνήθηκε τριετής αρχόμενη από ………….. (και λήγουσα την ……………..), το δε μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των ……………. δραχμών μηνιαία καθόλη τη διάρκεια της μισθώσεως, ομοίως καταβλητέο στο τέλος κάθε τριμήνου.
     Πριν από την λήξη της ως άνω αναμισθώσεως, και ήδη από …………….., το Ίδρυμά μας με επιστολή του υπό ίδια ημερομηνία που παραλήφθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά με αριθμ. πρωτ. ……………..) επεδίωξε την εκ μέρους του Δημοσίου έγκαιρη εκδήλωση της προθέσεώς του για την σύναψη ή μη νέας μισθώσεως για μίαν ακόμα τριετία, με προτεινόμενο από το Ιδρυμα μίσθωμα της τάξεως των …………….. δραχμών μηνιαία, που κρίθηκε εύλογο και ανταποκρινόμενο στην μισθωτική αξία του ακινήτου.
     Ως εκ του γεγονότος ότι το Δημόσιο απέφευγε να λάβει θέση επί του ζητήματος της συνεχίσεως της προκειμένης μισθώσεως για λόγους σκοπιμότητας, ήτοι αφενός διότι εξ αιτίας οργανωτικής δυσλειτουργίας των αρμοδίων υπηρεσιών του ταλαντευόταν μεταξύ μετεγκαταστάσεως ή μη της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ και αφετέρου διότι με την καθυστέρηση στην έναρξη της αναμισθώσεως, κατά πρακτικήν που ακολούθησε και στο παρελθόν, επιχειρούσε να επωφεληθεί του αντιστοιχούντος μισθώματος, το Ίδρυμά μας επανήλθε με νεώτερες επιστολές του από ……………… και ……………. που παραλήφθηκαν από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και την Διεύθυνση Κτηματικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Πειραιώς με αριθμ. πρωτ. ……………….., …………………… και …………………., ……………….. αντίστοιχα), καλώντας με αυτές το Δημόσιο να αποσαφηνίσει τη θέση του, διαφορετικά να αποδώσει το μίσθιο. Κατόπιν των ανωτέρω επιστολών, το Δημόσιο δια μέσου των αρμοδίων εκπροσώπων του τόσο της Διευθύνσεως Κτηματικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Πειραιά, όσο και του Προϊσταμένου της στεγαζομένης υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά) μας διαβεβαίωσε ότι πρόθεση του Δημοσίου ήταν η παραμονή του στο μίσθιο, πλην η σύναψη της νέας μισθώσεως έπρεπε να εγκριθεί από το Νομάρχη. Στη συνέχεια λόγω της συνεχιζόμενης κωλυσιεργίας του Δημοσίου και μετά την λήξη της κατά τα άνω συμβατικής διάρκειας της μισθώσεως (…………….) το Ίδρυμά μας κάλεσε για ύστατη φορά το Δημόσιο με την από ……………. επιστολή του (που παραλήφθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και τη Διεύθυνση Κτηματικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Πειραιά με αριθμ. πρωτ. ………………. και ………………… αντίστοιχα), να προβεί στην άμεση υπογραφήν συμφωνητικού αναμισθώσεως (επισυναπτόμενου μάλιστα σε σχέδιο κατά το πρότυπο του προηγούμενου τέτοιου συμφωνητικού) επισημαίνοντας συγχρόνως ότι οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση ή ολιγωρία ως προς την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού δεν είναι δυνατό να έχει ως επίπτωση την χρονική μετάθεση των υποχρεώσεων του Δημοσίου από την συνεχιζόμενη χρήση από αυτό του μισθίου. Παρά ταύτα, ατυχώς το Δημόσιο μέχρι και σήμερα παρότι έχει την ελεύθερη και αδιακώλυτη χρήση του μισθίου, αδικαιολόγητα και υπαίτια δεν έχει στέρξει σε αναμίσθωση, ούτε σε νομότυπη, δηλαδή κατόπιν τηρήσεως της προβλεπομένης από τον Νόμο διαδικασίας, παράταση της μισθώσεως, αλλά παρακρατεί το μίσθιο παράνομα και αυθαίρετα παρά την ρητή και σαφή εναντίωση του Ιδρύματός μας στην κατ’ αυτόν τον τρόπο παραμονή του σε αυτό, καθόσον η δηλωθείσα βούληση του Ιδρύματός μας κατάτεινε στην σύναψη αναμισθώσεως και όχι σε εξακολούθηση της μισθώσεως με τους ιδίους – ασύμφορους πλέον για το Ίδρυμα – όρους αυτής που έληξε.
     Επειδή από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28 παρ. 2 και 29 του Π.Δ. 19/19.11.1932 «περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών», που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (άρθρ. 34 Εισ.Ν.Α.Κ.) προκύπτει ότι στις μισθώσεις για την στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών σιωπηρή αναμίσθωση με την έννοια της νέας μισθώσεως με τους ίδιους όρους για αόριστο χρόνο αποκλείεται, παράταση δε του χρόνου της μισθώσεως, για χρόνο μεγαλύτερο του συμφωνηθέντος αρχικά, επιτρέπεται μόνο εάν τηρηθούν οι οριζόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις προϋποθέσεις (δήλωση του Υπουργού των Οικονομικών και ήδη του οικείου Νομάρχη κτλ.) και με τον απαράβατο όρο ότι δεν υπήρξε εναντίωση του εκμισθωτή για την εξακολούθηση της χρήσεως του μισθίου από το Δημόσιο με τους ίδιους όρους.
     Επιπλέον το Δημόσιο δεν έχει προβεί στην καταβολή του δεδουλευμένου μισθώματος του μηνός Απριλίου 1996, το οποίο ήταν απαιτητό από την λήξη της μισθώσεως (……………….), αλλ’ ούτε έχει προβεί σε οποιαδήποτε προς το Ίδρυμα καταβολή για τον εφεξής χρόνο μέχρι σήμερα για την συνεχιζόμενη μετά την λήξη της μισθώσεως εκ μέρους του, χρήση του μισθίου.
     Επειδή εν όψει των ανωτέρω το Ελληνικό Δημόσιο εφόσον παραμένει στην χρήση του μισθίου και μετά την κατά τα άνω λήξη της μισθώσεως και παρακρατεί αυτό αδικαιολόγητα, αυθαίρετα και υπαίτια και παρά την εναντίωση του Ιδρύματός μας στην παραμονή του, είναι υπόχρεο από ενδοσυμβατική αδικοπραξία σε καταβολή αποζημιώσεως χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 601 Α.Κ. ήτοι στην καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος, πέραν τούτου δε και στην κάλυψη της περαιτέρω ζημίας, την οποία υφίσταται το ίδρυμά μας. Αυτή δε η «περαιτέρω ζημία» του Ιδρύματος εκπηγάζει από την αδυναμία μας λόγω της εκ μέρους του Δημοσίου παρανόμου παρακρατήσεως του μισθίου να εκμισθώσουμε τούτο σε τρίτον για το από …………….. και εντεύθεν χρονικό διάστημα και συνίσταται στην «επί έλαττον» διαφορά έναντι του αγοραίου μισθώματος που ανέρχεται σε ……………… δραχμές το μήνα, το οποίο με βεβαιότητα κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα μπορούσε το Ίδρυμά μας να επιτύχει υπό ελεύθερη διαπραγμάτευση και εισπράξει, εφόσον είχε ελεύθερη την χρήση του εν λόγω μισθίου, δοθέντος ότι αυτό ευρίσκεται σε πλεονεκτικώτατη θέση στο κέντρο του Πειραιά, όπου σπανίζουν ακίνητα γραφείων με διαθέσιμους χώρους τόσων πολλών τετραγωνικών, διαθέτει άμεση συγκοινωνιακή πρόσβαση και είναι καλής κατασκευής – αφού αποπερατώθηκε το έτος ……………. – και άρτιας εμφανίσεως.
     Επομένως η ζημία την οποία υπέστη το Ίδρυμά μας από την ως άνω αιτία ανέρχεται στο ποσό των ……………… δρχ. το μήνα, το οποίο αντιστοιχεί σε εύλογο μίσθωμα με βεβαιότητα προσδοκώμενο κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, σε σχέση με τις ως άνω επικρατούσες συνθήκες της περιοχής του μισθίου ακινήτου, την εν γένει κατάσταση του από την άποψη της λειτουργικότητας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων κλιματισμού κτλ. και σε σύγκριση προς ανάλογα ακίνητα της ιδίας περιοχής. Ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει για την ανωτέρω αιτία (δηλαδή ως αποζημίωση χρήσεως) και για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο το ποσό των δραχμών (……………… Χ 3=) …………….. (συμφωνημένο μίσθωμα), πλέον δραχμών (…………….. Χ 3=) ……………… (περαιτέρω ζημία) και αθροιστικά …………….. δραχμές.
     Επειδή νόμιμη συντρέχει περίπτωση να αναγνωρισθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει την ως άνω αποζημίωση για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο παράνομα.
     Επειδή η παρούσα αγωγή μας είναι νόμιμη και βάσιμη, προς απόδειξή της δε επικαλούμεθα έγγραφα και μάρτυρες.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


     και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος του Ιδρύματός μας

 

ΖΗΤΟΥΜΕ


     Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας.
     Να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στο Ίδρυμα μας α) το καθυστερούμενο μίσθωμα μηνός Απριλίου δραχμών ……………….. και β) αποζημίωση χρήσεως για την παραμονή του παράνομα στο μίσθιο κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο έτους …………. δραχμών ………………...
     Να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στο Ίδρυμα μας για όσο περαιτέρω χρόνο διαρκέσει η παρακράτηση του μισθίου το ποσό των ……………….. δραχμών το μήνα ή δραχμές …………… ημερησίως.
     Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή κατά την καταψηφιστική της διάταξη η απόφαση που θα εκδοθεί.
     Να καταδικασθεί το αντίδικο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.


                                  Αθήνα, …………………
                                  Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια