Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώµατα του πολίτη της ΕΕ

 
Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη
Οδηγός για τα δικαιώµατα
του πολίτη της ΕΕ
 
Ελεύερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη
ηγός για τα δικαιώµατα
του πολίτη της ΕΕ
 Δικαιοσύνη


 

Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας όταν κυκλοφορείτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας δώσει λεπτομερείς πρακτικές οδηγίες. Ο οδηγός λαμβάνει υπόψη το δίκαιο της ΕΕ όπως ίσχυε τον Φεβρουάριο του 2013.

Ο παρών οδηγός δεν είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο και δεν είναι εξαντλητικός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των ακόλουθων πληροφοριών.
Πλαίσιο κειμένου: Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Aριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς 00 800 ή μπορεί να χρεώνουν την κλήση.

 ...
Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο (http://europa.eu).
∆ελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 ISBN 978-92-79-30145-2
doi:10.2838/45426
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.
Printed in Italy
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (ECF)

Εξώφυλλο © Istockphoto.com
Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ Ελεύθερη κυκλοφορία και  διαμονή στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 1    Τι είναι η ιθαγένεια της ΕΕ;............................................. 4

Κεφάλαιο 2    Ποιος μπορεί να επωφεληθεί;........................................... 6

Κεφάλαιο 3    Πού μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα;.................. 9

Κεφάλαιο 4    Ετοιμάζεστε για μετάβαση σε άλλη χώρα...................... 10

Κανόνες Σένγκεν........................................................... 12

Κεφάλαιο 5    Οι πρώτοι τρεις μήνες................................................... 13

Γνωστοποίηση της παρουσίας σας................................ 14

Κεφάλαιο 6    Μετά από τρεις μήνες................................................... 15

Κεφάλαιο 7    Διοικητικές διατυπώσεις................................................ 17

Πολίτες της ΕΕ.............................................................. 17

Μέλη της οικογένειας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ .. 19 Κυρώσεις..................................................................... 20

Κεφάλαιο 8    Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής............................ 21

Μέλη της οικογένειας.................................................... 22

Κεφάλαιο 9    Δικαίωμα μόνιμης διαμονής........................................... 24

Διοικητικές απαιτήσεις.................................................. 26

Κεφάλαιο 10 Ίση μεταχείριση........................................................... 27

Κεφάλαιο 11 Περιορισμοί................................................................. 29

Κεφάλαιο 12  Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους μισθωτούς................... 32

Κεφάλαιο 13 Πώς να προστατέψετε τα δικαιώματά σας..................... 34
Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 1Τι είναι η ιθαγένεια της ΕΕ;Τί σημαίνει να είσαι πολίτης της ΕΕ;

ΙθαγΕνΕΙα Της ΕΕ

Κάθε άτομο που έχει την ιθαγένεια μιας χώρας της ΕΕ είναι αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ. Η ιθαγένεια της ΕΕ είναι συμπληρωματική της εθνικής ιθαγένειας και δεν την αντικαθιστά.
Η ιθαγένεια της ΕΕ παρέχει σε κάθε πολίτη της ΕΕ ορισμένα σημαντικά δικαιώματα, τα οποία περιλαμβάνουν:
§ το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εγκαθίσταται οπουδήποτε εντός της επικράτειάς της

§ το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέ- γεσθαι ως υποψήφιος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις δημο- τικές εκλογές στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένει, ακόμη και αν δεν είναι υπήκοος της εν λόγω χώρας
§ το δικαίωμα της προστασίας από τις διπλω- ματικές ή προξενικές αρχές κάθε χώρας  της ΕΕ σε μια χώρα εκτός της ΕΕ όπου η χώρα καταγωγής σας της ΕΕ δεν αντιπροσω- πεύεται από προξενείο ·
§ το δικαίωμα να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και το δικαίωμα να απευθύνεται γραπτώς στα θεσμικά όργανα ή τους φορείς της ΕΕ.

Πλαίσιο κειμένου: Ο παρών οδηγός αφορά το δικαίωμά σας να κυκλοφορείτε και να διαμένετε ελεύθερα στην ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα άλλα δικαιώματά σας ως πολίτη της ΕΕ στην επιγραμμική πύλη ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Your Europe
http://ec.europa.eu/youreurope
ΔΙΚαΙωμα ΕλΕύθΕρης ΚύΚλοφορΙας


Το δικαίωμα αυτό είναι από τα πλέον απτά και πολύτιμα πλεονεκτήματα της Ενωμένης Ευρώ- πης για καθένα από τους πολίτες της. Ήδη, περί- που 13 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης έχουν επωφεληθεί από το πλεονέκτημα που παρέχει αυτό το δικαίωμα και ζουν τώρα σε άλλο κρά- τος μέλος της Ένωσης. Οι πολίτες της Ένωσης κάνουν επίσης κάθε χρόνο πάνω από 1 δισεκατ. ταξίδια σε άλλες χώρες της ΕΕ για δουλειά ή για

τουρισμό χωρίς να υποβάλλονται σε ελέγχους εντός τους χώρου Σένγκεν ή υποβάλλονται σε ταχείς ελέγχους στα σύνορα.
Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ, με την επιφύλαξη των περι- ορισμών και με τις προϋποθέσεις που προ- βλέπονται στις συνθήκες και τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους.

ΕφαρμοςΤΕα νομοθΕςΙα Της Ενωςης

Το σχετικό νομικό πλαίσιο είναι η οδηγία 2004/38/EΚ* (στο εξής: «οδηγία») που ετέθη σε εφαρμογή για τις χώρες της ΕΕ στις 30 Απριλίου 2006. Η οδηγία κωδι- κοποίησε και αναθεώρησε τα υφιστάμενα κοινοτικά μέσα για να απλουστεύσει και να ενισχύσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής για όλους τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικο- γένειάς τους.
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την οδηγία στο
* Οδηγία 2004/38/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- βουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πο- λιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλο- φορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/
ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ
 
Η οδηγία έχει μεταφερθεί από κάθε χώρα της Ένωσης στην εθνική της νομοθεσία. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας σε μια συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ, πρέπει να συμβουλευθείτε την εφαρμοστέα εθνική της νομοθεσία.
Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές, τον Ιούλιο του 2009, για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν καλύ- τερα την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και για τον τρόπο με τον οποίο η οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα στην καθη- μερινή ζωή. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τις κατευθυντήριες γραμμές από το
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF

Πλαίσιο κειμένου: © Fotolia.comΚεφάλαιο 2


Ποιος μπορεί να επωφεληθεί;
Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα; αυτό το δικαίωμα αφορά μόνο τους πολίτες της Ένωσης ή μπορείτε να φέρετε μαζί σας τη ρωσίδα σύζυγό σας; Και τι ισχύει για τον βραζιλιάνο παππού σας που είναι σοβαρά άρρωστος και πρέπει να τον φροντίσετε εσείς προσωπικά;

οΙ ΠολΙΤΕς Της Ενωςης ΚαΙ οΙ οΙΚογΕνΕΙΕς Τούς!


οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της  οικογένειά  τους  (ακόμη   και εάν δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ) καλύπτονται από την οδηγία.
 
μονον ομως Εφοςον μΕΤαβαΙνΕΤΕ ςΕ αλλη χωρα Της ΕΕ η ΕΠΙςΤρΕφΕΤΕ ςΤη χωρα ΚαΤαγωγης ςας αφού ΕχΕΤΕ ΔΙαμΕΙνΕΙ ςΕ μΙα αλλη χωρα Της ΕΕ

Η οδηγία εφαρμόζεται μόνον εφόσον μεταβαί- νετε ή διαμένετε σε μια χώρα της ΕΕ άλλη απ’ αυτή της οποίας είστε υπήκοος, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς σας που σας συνοδεύουν ή έρχονται να σας συναντήσουν.YΈχετε επίσης το δικαίωμα να επωφελείσθε από τα δικαιώματα που χορηγούνται δυνάμει της οδη- γίας, εάν επιστρέφετε στη χώρα καταγωγής σας αφού έχετε διαμείνει σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επωφε- ληθείτε από την οδηγία χωρίς να έχετε διαμείνει σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, για παράδειγμα όταν παρέχετε υπηρεσίες σε μια άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να διαμένετε σ’ αυτήν.


ΠοΙος ΕΙναΙ ΠολΙΤης Της ΕΕ;

Όπως εξηγείται προηγουμένως, πολίτης της ΕΕ είναι κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια χώρας της ΕΕ.


ΠοΙος ΕΙναΙ μΕλος Της οΙΚογΕνΕΙας;

Τα μέλη της οικογένειάς σας, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, έχουν δικαίωμα να σας συνο- δεύουν ή να έρθουν να σας συναντήσουν σε μια χώρα της ΕΕ άλλη από εκείνη της οποίας είστε υπήκοοι. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται ανε- ξαρτήτως του εάν έχουν διαμείνει προηγουμέ- νως σε μια άλλη χώρα της ΕΕ ή ανεξαρτήτως της θεώρησης με την οποία το μέλος της οικο- γένειας εισήλθε στη χώρα υποδοχής της ΕΕ.


Πλαίσιο κειμένου: Μέλη της οικογένειάς σας είναι οι σύζυγοι, οι (καταχωρημένοι) σύντρο- φοι, οι κατιόντες και οι ανιόντες

Για κάθε κατηγορία, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:
§ ο/η σύζυγος
ο/η σύζυγος σας, ανεξαρτήτως του πότε και πού έλαβε χώρα ο γάμος ·
§ ο/η (επίσημα δηλωμένος (-η) σύντροφος
ο/η σύντροφός σας με τον/την οποίο(-α) έχετε σχέση καταχωρημένης συμβίωσης βάσει της νομοθεσίας μιας χώρας της ΕΕ – ωστόσο, ο/η καταχωρημένος (-η) σύντρο- φος έχει το δικαίωμα να σας συνοδεύει ή να έρχεται να σας συναντήσει μόνο στις χώρες της ΕΕ οι οποίες αναγνωρίζουν τη σχέση της καταχωρημένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς το γάμο
§ κατιόντες
οι απευθείας κατιόντες (δηλ. παιδιά, εγγό- νια, κλπ.) που είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών

ή είναι εξαρτώμενοι και οι κατιόντες του/της συζύγου σας ή του/της καταχωρημένου (-ης) συντρόφου σας ·
§ ανιόντες
οι συντηρούμενοι απευθείας  ανιόντες (δηλ, γονείς, παππούδες, κλπ) καθώς και αυτοί του/της συζύγου σας ή του/της κ κατα- χωρημένου (-ης) συντρόφου σας.
Τα παραπάνω μέλη της οικογένειας έχουν τα δικαιώματα που παρέχονται από την οδηγία όταν έρχονται να σας συναντήσουν ή σας συνο- δεύουν, οι δε χώρες της ΕΕ είναι υποχρεω- μένες να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά τους.


ΤΙ ΙςχύΕΙ γΙα Τα αλλα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας;

Άλλα μέλη της οικογένειας, όπως αδέλφια, ξαδέλφια, θείες και θείοι και άλλοι συγγενείς έχουν το δικαίωμα να διευκολύνονται από τη χώρα υποδοχής της ΕΕ κατά την είσοδο και τη διαμονή τους, εφόσον:
§ συντηρούνται από εσάς · ή
§ ζουν υπό τη στέγη σας · ή
§ εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν από- λυτα αναγκαία την προσωπική φροντίδα σας.
Οι γονείς σας ή τα παιδιά σας ηλικίας άνω των 21 ετών που δεν συντηρούνται από εσάς επω- φελούνται επίσης από το δικαίωμα να διευκο- λύνονται κατά την είσοδο και διαμονή τους εάν διαβιούν μαζί σας.

Οι χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να αποκλείουν αυτομάτως μια ιδιαίτερη κατηγορία μελών της οικογένειας.


ΤΙ ΙςχύΕΙ γΙα Τούς αλλούς ςύνΤροφούς;

Το ίδιο δικαίωμα διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής χορηγείται και στον/στην σύντροφο με τον/την οποίο(-α) έχετε μια στα- θερή σχέση δεόντως βεβαιωμένη. Η έννοια αυτή καλύπτει τις σχέσεις με το ίδιο καθώς και διαφορετικό φύλο και εξ ορισμού σχέσεις όπως η συμβίωση (όπου και οι δύο σύντροφοι ζουν μαζί).
Οι καταχωρημένοι σύντροφοι που μεταβαίνουν σε μια χώρα της ΕΕ η οποία δεν αναγνωρίζει το καθεστώς του/της καταχωρημένου (-ης) συντρόφου ως ισοδύναμο με το γάμο εμπίπτουν επίσης σ’ αυτή την κατηγορία.ΔΙΚαΙωμα ΔΙαμονης

Αυτή η ομάδα των άλλων μελών της οικογέ- νειας και των συντρόφων δεν έχει «αυτο- μάτως» το δικαίωμα να σας συνοδεύει στη χώρα υποδοχής της ΕΕ ή να έρχεται να σας συναντά σ’ αυτήν. Τα δικαιώματά τους υπόκει- νται στη διακριτική ευχέρεια της χώρας υπο- δοχής της ΕΕ.
Έχουν το δικαίωμα να τους «διευκολύνεται»  η είσοδος και η διαμονή. Αυτό σημαίνει κυρίως ότι η χώρα υποδοχής της ΕΕ πρέπει να τους αντι- μετωπίζει με ευνοϊκότερο τρόπο σε σύγκριση με τις αιτήσεις εισόδου ή διαμονής υπηκόων τρί- των χωρών. Η χώρα υποδοχής της ΕΕ πρέπει να εξετάζει τους οικογενειακούς δεσμούς τους με εσάς και, εάν θεωρήσει ότι αποτελείτε αληθινή

οικογένεια, πρέπει να τα αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει τα άλλα μέλη της οικογένειας, όπως συζύγους ή παιδιά.
Η χώρα υποδοχής της ΕΕ είναι υποχρεωμένη να αναλαμβάνει εκτενή εξέταση της προσωπι- κής τους κατάστασης και η άρνηση εισόδου και διαμονής σε αυτά τα μέλη της οικογένειας πρέ- πει να δικαιολογείται, να κοινοποιείται γραπτώς, υπόκειται δε σε προσφυγή.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται σε αυτό το μέρος στα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας.


Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 3

Πού μπορείτε
να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα;


ςε ποιες χώρες μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα;

CμΠορΕΙΤΕ να ΕΠωφΕληθΕΙΤΕ αΠο αύΤα Τα ΔΙΚαΙωμαΤα ςΤην ΕΕ

ςΤην ΙςλανΔΙα, Το λΙχΤΕνςΤαϊν ΚαΙ Τη νορβηγΙα …


Μπορείτε να επωφεληθείτε από το δι- καίωμα να κυκλοφορείτε και να διαμέ- νετε ελεύθερα σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει και τις Αζόρες, τη Μαδέρα (Πορτογαλία), τα νησιά Άλαντ (Φινλανδία), τις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίγια (Ισπανία) και τα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα. Ισχύει επίσης για το Γιβραλτάρ.
Δεν ισχύει για τα αγγλονορμαδικά νησιά και τη Νήσο του Μαν, τις Φερ- ρόες Νήσους (∆ανία) ή τις Υπερπόντι- ες Χώρες και Εδάφη.
 
Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το δικαί- ωμα στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορ- βηγία, διότι οι χώρες αυτές συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Παρομοίως οι υπήκοοι αυτών των τριών χωρών μπορούν να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αΙ ΕχΕΤΕ ορΙςμΕνα ΔΙΚαΙωμαΤα ςΤην ΕλβΕΤΙα


Η οδηγία δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την Ελβετία. Εντούτοις, μπορείτε να έχετε ορισμένα δικαιώματα στην Ελβετία βάσει της συμφωνίας ΕΕ- Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προ- σώπων του1999 και των σχετικών πρωτοκόλλων. Τα δικαιώματα αυτά είναι πιο περιορισμένα από αυτά που προβλέπονται δυνάμει της οδηγίας. Μπο- ρείτε να τηλεφορτώσετε τη συμφωνία από το:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:22002A0430(01):EN:HTML

Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 4Ετοιμάζεστε για μετάβαση σε άλλη χώραθα θέλατε να μεταβείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ … τι είδους χαρτιά πρέπει να έχετε έτοιμα πριν από την αναχώρησή σας;


Ως πολίτης της ΕΕ, μπορείτε πάντα να διέλθετε τα σύνορα με ένα ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
 
Το μονο Πού χρΕΙαζΕςΤΕ ΕΙναΙ ΕθνΙΚη ςας ΤαύΤοΤηΤα
Δεν χρειάζεται να έχετε δελτίο ταυτότητας με μηχαναγνώσιμη ζώνη βιομετρικά χαρακτη- ριστικά ή διαβατήριο που να ισχύει για του- λάχιστον ακόμη 3 μήνες εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο είναι έγκυρο, είστε εντάξει. Οι χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να σας υποχρεώσουν να προσκομίσετε μόνο διαβατήριο ή μόνο δελτίο ταυτότητας. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε το ταξιδιωτικό έγγραφο και αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να περιοριστεί. Δεν χρειάζεστε καμία θεώρηση εισόδου.
Δεδομένου ότι μπορεί να σας ζητηθεί από τις εθνικές αρχές να αποδείξετε την ταυτότητά σας για λόγους ασφαλείας ανά πάσα στιγμή, πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητάς σας.χαςαΤΕ η ξΕχαςαΤΕ Το ΔΙαβαΤηρΙο ςας η Το ΔΕλΤΙο ΤαύΤοΤηΤας;

Θέλετε να περάσετε τα σύνορα και αντιλαμβά- νεστε ότι δεν έχετε μαζί σας το δελτίο ταυτό- τητάς σας ή το διαβατήριο; Οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των συνόρων δεν μπορούν να σας στείλουν πίσω προτού σας δώσουν κάθε εύλογη δυνατότητα να αποκτή- σετε τα αναγκαία έγγραφα ή ζητήσουν να τους αποσταλούν τα έγγραφα αυτά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε επίσης να αποδείξετε με άλλα μέσα ότι καλύπτεσθε από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής αποδεικνύοντας την ταυτότητα και την ιθαγένειά σας.
ΚανονΕς γΙα Τα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας ςας


Οι χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται σε θεώρηση απαριθμούνται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 539/2001 και τις διαδοχικές τροποποιήσεις του, [διατίθεται ή στην εθνική νομοθεσία στην περί- πτωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

θΕωρηςΕΙς ΕΙςοΔού;

οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να παρέχουν στα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν ιθαγένεια της ΕΕ κάθε διευκόλυνση, προκει- μένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες θεω- ρήσεις. Οι θεωρήσεις αυτές εκδίδονται ατελώς το συντομότερο δυνατό και βάσει ταχείας διαδι-

κασίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο χρόνος για τη διεκπεραίωση μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέ- ρες μόνο σε ξαιρετικές και δεόντως δικαολογη- μένες περιπτώσεις.
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να απαιτούν για τα μέλη της οικογένειάς σας μόνον θεωρήσεις εισό- δου και όχι θεωρήσεις οικογενειακές ή διαμονής.

ΤΙ Εγγραφα χρΕΙαζονΤαΙ;

Το δικαίωμα εισόδου των μελών της οικογένειάς σας που δεν έχουν ιθαγένεια της ΕΕ προκύπτει από τους οικογενειακούς δεσμούς τους με εσάς που είστε πολίτης της Ένωσης. Το μόνο που μπορούν να ζητήσουν οι προξενικοί υπάλληλοι είναι το διαβατήριό τους και ένα έγγραφο που να αποδεικνύει τους οικογενειακούς δεσμούς τους με εσάς, όπως πιστοποιητικό γάμου ή γεν- νήσεως, απόδειξη ότι διαμένετε ήδη στη χώρα υποδοχής της ΕΕ ( ή δήλωση ότι θα μεταβείτε σε αυτή με τα μέλη της οικογένειάς σας μόλις εκδο- θεί η θεώρηση) και απόδειξη εξάρτησης, όταν απαιτείται. Δεν μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη της οικογένειάς σας να προσκομίσουν έγγραφα, όπως εισιτήρια, πιστοποιητικό απασχόλησης, φύλλα μισθοδοσίας, αποσπάσματα τραπεζικού λογαριασμού, απόδειξη στέγασης και μέσων δια- βίωσης ή ιατρικό πιστοποιητικό.

ΔΙαβαΤηρΙο χωρΙς θΕωρηςη;

Τα μέλη της οικογένειάς σας δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν αυτομάτως στα σύνορα σε περίπτωση που δεν φέρουν ισχύον διαβατήριο ή, απαιτείται, θεώρηση εισόδου, όταν είναι σε θέση να αποδείξουν την ταυτότητά τους και τους οικογενειακούς δεσμούς τους με εσάς.

ΔΕλΤΙο ΔΙαμονης = ΔΕν αΠαΙΤΕΙΤαΙ θΕωρηςηΠλαίσιο κειμένου: Κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής που εκδόθηκε από χώρα της ΕΕ που υπάγεται στο χώρο Σένγκεν (βλ. παρα- κάτω) απαλλάσσει τα μέλη της οι- κογένειας από την απαίτηση θεώ- ρησης σε άλλες χώρες της ΕΕ που υπάγονται στο χώρο ςένγκεν.


Εάν μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ κυκλοφορούν μεταξύμιας χώρας της ΕΕ που υπάγεται στο Σένγκεν και μιας χώρας της ΕΕ που δεν υπάγεται στο Σένγκεν, μπορούν επίσης να απαλλάσσονται από την απαίτηση θεώρησης εάν ταξιδεύουν μαζί σας ή για να σας συναντήσουν και φέρουν ισχύον δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας που έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ άλλη από τη χώρα της εθνικής σας ιθαγένειας.


ΕΠΙβΙβαςη ςΕ ΠΤηςη

Μπορείτε να επιβιβαστείτε σε ενδοευρωπαϊκή πτήση με ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας (τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ με ισχύον διαβατήριο). Μπορεί να γίνουν αποδεκτά άλλα έγγραφα ταυτότητας, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του αντίστοιχου μεταφορέα.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται σ’ αυτό το μέρος στο άρθρο 5 της οδηγίας.


   ΚανόνΕς ςΕνγΚΕν  


Τι ισχύει για την κυκλοφορία εντός του χώρου ςένγκεν;
Πλαίσιο κειμένου: Ο χώρος Σένγκεν είναι μια ζώνη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν υπάρχουν εσωτερικοί συνο- ριακοί έλεγχοι. Στη ζώνη αυτή ισχύ- ουν οι «κανόνες Σένγκεν».

ΤΙ ΕΙναΙ ο χωρος ςΕνγΚΕν;
Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ (αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία,

Φινλανδία, γαλλία, γερμανία, όυγγαρία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία ςλοβακία, ςλοβενία, Ισπανία και ςουηδία, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η νορβηγία και η Ελβε- τία) αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν.
Η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ρουμανία και το Λιχτενστάιν δεν ανήκουν ακόμη πλήρως στον χώρο Σένγκεν. Ως εκ τούτου, οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ αυτών και του χώρου Σένγκεν θα διατηρηθούν έως ότου πληρωθούν οι όροι για την κατάργησή τους.
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία είναι εκτός του χώρου Σένγκεν, δεδομένου ότι έχουν επιλέ- ξει να διατηρήσουν τους συνοριακούς ελέγχους με τις άλλες χώρες της ΕΕ.


ςύνορΙαΚοΙ ΕλΕγχοΙ ςΤούς ΠολΙΤΕς Της ΕΕ

Οι πολίτες της ΕΕ που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα υποβάλλονται σε ελάχιστο έλεγχο και μπορούν να χρησιμοποιούν χωριστές λωρίδες που προορίζονται για τους πολίτες της Ένωσης.
Η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων σημαί- νει ότι δεν πρέπει να δείχνετε πλέον τα διαβα- τήρια ή τα δελτία ταυτότητας όταν διέρχεστε τα σύνορα μεταξύ των χωρών του χώρου Σέν- γκεν. Εντούτοις, πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας το διαβατήριό σας ή το δελτίο ταυτότητας, καθώς το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής υπόκειται στον όρο της προσκόμι- σης αυτών των εγγράφων όταν σας ζητούνται.


… ΚαΙ ςΤα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας Τούς

Τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι πολίτες της Ένωσης καλύπτονται από τους ίδιους ακρι- βώς κανόνες.
Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ μπορούν να εισέλθουν στο χώρο Σένγκεν με θεώρηση εισόδου, εάν απαι- τείται (βλ. παραπάνω), και να ταξιδεύουν ελεύ- θερα σ’ αυτόν, καθώς η ενιαία θεώρηση ισχύει για όλη τον χώρο Σένγκεν.Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 5Οι πρώτοι τρεις μήνεςΠεράσατε τα σύνορα! Και τώρα;

ΔΙΚαΙωμα ΔΙαμονης Εως ΤρΕΙς μηνΕς


Πλαίσιο κειμένου: Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίω- μα να διαμένει στο έδαφος της χώ- ρας υποδοχής της ΕΕ για περίοδο μέχρι τριών μηνών άνευ όρων ή διατυπώσεων πέραν της απαίτησης να κατέχει ισχύον δελτίο ταυτότη- τας ή διαβατήριο.

Δεν έχει σημασία αν έχετε έλθει σ’ αυτήν για να εργαστείτε ή να σπουδάσετε ή απλώς για να την επισκεφθείτε ως τουρίστας. Το μόνο που

χρειάζεστε είναι ένα ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ και σας συνοδεύουν ή έρχονται να σας συναντήσουν μπορούν να δια- μείνουν μαζί σας έως τρεις μήνες απλώς και μόνο με το διαβατήριό τους.


ΕΙΔΙΚη μΕΤαχΕΙρΙςη αύΤων Πού αναζηΤούν ΕργαςΙα

Οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να διαμένουν άνευ όρων ή διατυπώσεων για περί- οδο έξι μηνών ή και περισσότερο αν συνεχίζουν να αναζητούν εργασία στη χώρα υποδοχής της ΕΕ και έχουν πραγματική πιθανότητα να βρουν.Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται σε αυτό το μέρος στο άρθρο 6 της οδηγίας.Πλαίσιο κειμένου: γνωςΤόΠόΙηςη Της ΠαρόυςΙας ςας
γνωςΤοΠοΙηςη Της ΠαρούςΙας ςας

Μπορεί να ζητηθεί από σας, καθώς και από τα μέλη της οικογένειάς σας να γνωστοποιήσετε την παρουσία σας εντός εύλογης προθεσμίας από την άφιξή σας. Έτσι οι δημόσιες αρχές της χώρας υποδοχής της ΕΕ θα είναι σε θέση να γνω- ρίζουν με περισσότερες λεπτομέρειες την κυκλο- φορία του πληθυσμού στην επικράτειά τους.
Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέ- ξουν να μην απαιτήσουν τη γνωστοποίηση της παρουσίας σας.

ΤΙ ςύμβαΙνΕΙ αν ΔΕν γνωςΤοΠοΙηςΕΤΕ Την ΠαρούςΙα ςας;

η μη συμμόρφωσή σας ή η μη συμμόρφωση των μελών της οικογένειάς σας με την απαί- τηση γνωστοποίησης της παρουσίας σας μπο- ρεί να επισύρει διοικητικές κυρώσεις που θα είναι αναλογικές και δεν θα εισάγουν διακρί- σεις. Τούτο σημαίνει ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες προς την παράβαση που διεπρά- χθη και ταυτόχρονα πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που θα επιβάλλονταν στους υπηκόους της χώρας υποδοχής της ΕΕ. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείτε να απελαθείτε για την παράβαση και μόνον αυτού του κανόνα.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στο άρθρο 5 παράγραφος 5 ης οδηγίας.


Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 6Μετά από τρεις μήνεςΤι ισχύει εάν θέλετε να διαμείνετε άνω των τριών μηνών;Πλαίσιο κειμένου: Το δικαίωμά σας να διαμένετε άνω τριών μηνών υπόκειται σε ορισμένους όρους. Η φύση αυτών των όρων εξαρτάται από την ιδιότητά σας στη χώρα υποδοχής της ΕΕ.

ΕξαρΤαΤαΙ αΠο Την ΙΔΙοΤηΤα ςας


μΙςθωΤοΙ, αύΤοαΠαςχολούμΕνοΙ,
ΠαροχοΙ ύΠηρΕςΙων
οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν δικαίωμα διαμονής χωρίς άλλους όρους εκτός από το να είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολού- μενοι. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι παρέχοντες

προσωρινά υπηρεσίες στη χώρα υποδοχής της Ένωσης.
για λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των μισθωτών, βλ. παρακάτω Κεφάλαιο12.


ΔΙαΤηρηςη Της ΙΔΙοΤηΤας Τού μΙςθωΤού η Τού αύΤοαΠαςχολούμΕνού

Οι πολίτες της ΕΕ διατηρούν την ιδιότητα του μισθωτού και του αυτοαπασχολούμενου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
§ εάν είναι ανίκανοι προς εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος ή
§ εάν έχουν καταγραφεί ως ακουσίως άνεργοι και έχουν εγγραφεί ως πρόσωπα που ανα- ζητούν εργασία στην αρμόδια υπηρεσία απα- σχόλησης ή
§ εάν παρακολουθούν μαθήματα επαγγελματι- κής κατάρτισης.ςΠούΔαςΤΕς …

οι σπουδαστές πρέπει να πληρούν τους ακό- λουθους τρεις όρους:
§ να έχουν εγγραφεί σε ένα ίδρυμα για να παρακολουθήσουν, κατά κύρια απασχό- ληση, κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης
§ να διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας ·και
§ να διαβεβαιώσουν την αρμόδια εθνική αρχή με δήλωση ή με οποιοδήποτε άλλο ισοδύ- ναμο τρόπο επιλέξουν ότι έχουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και την οικογένειά τους, προκειμένου να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το σύστημα κοινωνικής προνοίας της χώρας υποδοχής της ΕΕ.


… ΚαΙ αλλα ΠροςωΠα ανΕύ ΕΠαγγΕλμαΤος

Τα άλλα πρόσωπα άνευ επαγγέλματος (π.χ. άνεργοι, συνταξιούχοι κ.λπ.) πρέπει επίσης να έχουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, προκειμένου να μην επιβαρύνουν, κατά την περίοδο παραμο- νής τους, το σύστημα κοινωνικής προνοίας της χώρας υποδοχής της ΕΕ και πρέπει να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας.


ΔΙΚαΙωμαΤα Των μΕλων Της οΙΚογΕνΕΙας ςαςΠλαίσιο κειμένου: Τα μέλη της οικογένειάς σας έχουν το δικαίωμα να διαμένουν μαζί σας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που παρουσιάζονται συνοπτι- κά στο παρόν κεφάλαιο.


ΕξαΙρΕςη γΙα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας Των ςΠούΔαςΤων
Η μόνη εξαίρεση αφορά ορισμένα μέλη της οικο- γένειας των σπουδαστών. Η χώρα υποδοχής της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει ότι μόνον ο/η σύζυγος

τους, ο/η καταχωρημένος(-η) σύντροφος και τα συντηρούμενα τέκνα τους έχουν «αυτομάτως» δικαίωμα διαμονής. Τα άλλα μέλη της οικογέ- νειάς τους, όπως οι γονείς, έχουν μόνο δικαίωμα σε «διευκόλυνση» της εισόδου τους.


ΕΙναΙ ΠροςωΠΙΚο ΔΙΚαΙωμα


Πλαίσιο κειμένου: Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη χώρα της ΕΕ είναι θεμε- λιώδες και προσωπικό δικαί- ωμά σας και σας χορηγείται απευθείας από τη ςυνθήκη για  τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ςυνεπώς, το δικαίωμα δεν εξαρ- τάται από το αν έχετε εκπληρώ- σει διοικητικές διαδικασίες.
Αυτό σημαίνει βασικά ότι, από τη στιγμή που πληροίτε τους όρους, έχετε το δικαίωμα δια- μονής και το δικαίωμά σας δεν σας χορηγείται με απόφαση της χώρας υποδοχής της ΕΕ. Τα έγγραφα που μπορούν να χορηγηθούν σε σας ή στα μέλη της οικογένειάς σας από τη χώρα υποδοχής της ΕΕ πιστοποιούν απλώς ότι έχετε αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, αν δεν εγγραφείτε ή έχει λήξει το δελτίο διαμονής των μελών της οικογένειάς σας, δεν μπορεί να τεθεί τέρμα στο δικαίωμα διαμονής σας εάν εξακολουθείτε να πληροίτε τους όρους. Μπορεί να σας επιβληθεί για τη μη συμμόρφωσή σας με τους εθνικούς κανόνες κύρωση η οποία θα είναι αναλογική και δεν θα εισάγει διακρίσεις.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στο άρθρο 7 της οδηγίας.

Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 7Διοικητικές διατυπώσειςΤι διοικητικές διατυπώσεις μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε για να μπορείτε να διαμείνετε άνω των τριών μηνών;

      ΠόΛΙΤΕς Της ΕΕ      

Εγγραφη

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στις αρμόδιες αρχές αλλά μόνον για διάστημα δια- μονής που υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
οι χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να επι- λέξουν να μην απαιτήσουν από τους πολίτες της Ένωσης να εγγραφούν.

ΠΙςΤοΠοΙηΤΙΚο ΚαΙ ΠροθΕςμΙαΠλαίσιο κειμένου: Η προθεσμία εγγραφής καθορίζεται από κάθε χώρα της ΕΕ, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες από την ημερομηνία της άφι- ξης. Η αρμόδια εθνική αρχή πρέπει να σας χορηγήσει πιστοποιητικό εγ- γραφής στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή σας, καθώς και η ημερομηνία εγγρα- φής, αμέσως μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων.
ΚαΤαργηςη Των αΔΕΙων ΔΙαμονης
οι άδειες διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης καταργήθηκαν από την οδηγία και αντικαταστάθηκαν με πιστοποιητικά εγγραφής τα οποία θα εκδίδονται με πολύ ταχύτερη δια- δικασία.


Εγγραφα Πού ΠρΕΠΕΙ να ΕχΕΤΕ ΕΤοΙμα

Μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πληροίτε τους όρους που απαριθμούνται στο παραπάνω κεφάλαιο 6.
§ Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Ανάλογα με την ιδιότητά σας, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε απόδειξη ότι πληροίτε τους όρους που συνδέονται με το δικαίωμα διαμονής της κατηγορίας της ιδιό- τητάς σας (π.χ. μισθωτός, σπουδαστής κ.λπ.).
§ για τους μισθωτούς
οι μισθωτοί πρέπει να προσκομίζουν βεβαί- ωση πρόσληψης από τον εργοδότη ή πιστο- ποιητικό απασχόλησης. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.
§ για τους αυτοαπασχολούμενους
οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να προσκομί- ζουν απόδειξη ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι.
§ για τους σπουδαστές
οι σπουδαστές πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα:
     απόδειξη της εγγραφής τους σε εγκεκρι- μένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
     απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυ- ψης ασθενείας · και
     δήλωση ή άλλο ισοδύναμο μέσο της επι- λογής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, προκει- μένου να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας τις χώρες υποδοχής της ΕΕ.
§ για άλλα πρόσωπα
Άλλα άνευ επαγγέλματος άτομα πρέπει να προσκομίζουν απόδειξη πλήρους ασφαλι- στικής κάλυψης ασθενείας και επαρκών πόρων, προκειμένου να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής προνοίας της χώρας υποδοχής της ΕΕ.

ΤΙ ςημαΙνΕΙ ΕΠαρΚΕΙς ΠοροΙ;


Πλαίσιο κειμένου: Δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος των πόρων  που  οι  χώρες  της  ΕΕ μπορούν να επιβάλλουν ως
«επαρκείς».


Πλαίσιο κειμένου: Οι πολίτες της ΕΕ έχουν επαρκείς πό- ρους αν το επίπεδο των πόρων τους είναι υψηλότερο από το όριο κάτω από το οποίο χορηγείται στη χώρα υποδοχής της ΕΕ η παροχή στοιχειώ- δους διαβίωσης (ή η κατώτατη σύ- νταξη κοινωνικής ασφάλισης).

Οι εθνικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου πολίτη της ΕΕ, αλλά μπορούν, όπου απαιτείται, να διενεργούν ελέγχους ως προς την ύπαρξη των πόρων, τη νομιμότητα, το ύψος και τη δια- θεσιμότητά τους. Οι πόροι από ένα τρίτο μέρος πρέπει να γίνονται αποδεκτοί.


ΤΙ ΙςχύΕΙ γΙα Τα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας;

Στα μέλη της οικογένειάς σας που είναι πολίτες της ΕΕ θα τους χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής μετά από προσκόμιση των ακόλουθων:
§ ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
§ της βεβαίωσης εγγραφής σας ή, εάν δεν υπάρχει σύστημα εγγραφής, οποιασδήποτε απόδειξη της διαμονής σας στη χώρα υπο- δοχής της ΕΕ και
§ ενός εγγράφου που να βεβαιώνει την ύπαρξη οικογενειακού δεσμού ή καταχωρη- μένης συμβίωσης με εσάς και, ενδεχομένως, εγγράφου που να πιστοποιεί ότι συντηρού- νται από εσάς.Τα μέλη της οικογένειας που έχουν δικαίωμα διευκόλυνσης εισόδου ή διαμονής, πρέπει επί- σης να προσκομίζουν:
§ έγγραφο που τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής τους το οποίο να πιστοποιεί ότι συντηρούνται από εσάς ή ζουν υπό τη στέγη σας·
§ απόδειξη της ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας·ή
§ απόδειξη της ύπαρξης σταθερής σχέσης μαζί σας.


ΕΠΙΚύρωςη ΚαΙ μΕΤαφραςη Εγγραφων


Πλαίσιο κειμένου: ΜΕΛη Της όΙΚόγΕνΕΙας Πόυ ΔΕν ΕΧόυν Την ΙθαγΕνΕΙα Της ΕΕςτα μέλη της οικογένειας που  δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ θα χορηγηθεί δελτίο διαμονής που αναφέρει σαφώς ότι είναι μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ μετά από προσκόμιση των ακολούθων:
§ ισχύοντος διαβατηρίου·
§ της βεβαίωσης εγγραφής σας ή, εάν δεν υπάρχει σύστημα εγγρα- φής, οποιασδήποτε άλλης απόδει- ξης της διαμονής σας στη χώρα υποδοχής της ΕΕ·και
§ ενός εγγράφου που πιστοποιεί την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης ή κα- ταχωρημένης συμβίωσης μαζί σας και, ενδεχομένως, εγγράφου που πι- στοποιεί ότι συντηρούνται από εσάς.
 
ΔΕλΤΙο ΔΙαμονης


Πλαίσιο κειμένου: Αν η χώρα της ΕΕ έχει σοβαρές αμ- φιβολίες για την αυθεντικότητα των εγγράφων που προσκομίζετε, μπορεί να χρειαστεί να τα πιστοποιήσετε ως γνήσια. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθείτε σ’ ένα δικηγόρο, σ’ ένα συμβολαιογράφο ή στην πρεσβεία σας και συνήθως να καταβάλετε ένα τέλος. Εάν η χώρα της ΕΕ δεν κατα- νοεί τα έγγραφά σας, μπορεί να σας ζητηθεί μετάφραση.


Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αρνούνται, να τερματίζουν ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωρίζεται από την οδηγία σε περίπτωση πλαστών εγγράφων.


ΤΙ ΙςχύΕΙ γΙα Τα ΤΕλη;

Οι βεβαιώσεις εγγραφής πρέπει να χορηγούνται ατελώς ή έναντι τέλους που δεν υπερβαίνει αυτό που επιβάλλεται στους ημεδαπούς για τη χορήγηση παρεμφερών εγγράφων, όπως των εθνικών δελτίων ταυτότητας.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στο άρθρο 8 της οδηγίας.Τα μέλη της οικογένειας που έχουν το δικαί- ωμα της διευκόλυνσης εισόδου και διαμονής πρέπει να προσκομίζουν οποιοδήποτε από τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται από τους πολίτες της ΕΕ που έχουν αυτό το δικαίωμα.


ΠροθΕςμΙΕς ΚαΙ Ιςχύς


Πλαίσιο κειμένου: Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ υποχρε- ούνται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δελτίου διαμονής, όταν η προβλεπόμενη περίοδος πα- ραμονής υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι κάτω των τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης.Το δελτίο διαμονής εκδίδεται εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης με ισχύ πέντε έτη για την προβλεπόμενη περίοδο παραμο- νής σας, εάν η περίοδος αυτή είναι μικρότερη των πέντε ετών) από την ημερομηνία έκδοσης. Η βεβαίωση υποβολής της αίτησης χορηγείται αμέσως.


ΕΠΙΚύρωςη ΚαΙ μΕΤαφραςη Εγγραφων

Όπως για τους πολίτες της ΕΕ, μπορεί να σας ζητηθεί να πιστοποιήσετε τα έγγραφα σας ως γνήσια, εάν η χώρα της ΕΕ έχει σοβαρές αμφι- βολίες για τη γνησιότητά τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθείτε σ’ ένα δικηγόρο, ένα συμβολαιογράφο ή στην πρεσβεία σας και να καταβάλετε ένα τέλος. Αν η χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να κατανοήσει τα έγγραφά σας, μπορεί επίσης να σας ζητηθεί μετάφραση.
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αρνούνται, να τερματίζουν ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωρίζεται από την οδηγία σε περίπτωση πλαστών εγγράφων.


ΤΙ ΙςχύΕΙ γΙα Τα ΤΕλη;Πλαίσιο κειμένου: Τα δελτία διαμονής πρέπει να εκδίδο- νται ατελώς ή έναντι τέλους που δεν υπερβαίνει αυτό που επιβάλ- λεται στους ημεδαπούς για τη χο- ρήγηση παρεμφερών εγγράφων.

Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;
Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στα άρθρα 9 έως 11 της οδηγίας.

           ΚυρωςΕΙς        

Και αν δεν πληροίτε τις διοικητικές απαιτήσεις... ;


ΤΙ ςύμβαΙνΕΙ αν ΔΕν ΕχΕΤΕ ύΠοβαλΕΙ αΙΤηςη γΙα Ενα αΠαΙΤούμΕνο Εγγραφο;
Αν εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας δεν συμ- μορφωθείτε με την απαίτηση να εγγραφείτε  ή να υποβάλετε αίτηση για δελτίο διαμονής, είναι δυνατόν να σας επιβληθούν κυρώσεις που θα είναι αναλογικές και δεν θα εισάγουν διακρίσεις. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επι- βάλλουν τις ίδιες κυρώσεις με αυτές που επι- βάλλονται στους ημεδαπούς επειδή δεν έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να σας απελάσουν ή τα μέλη της οικογένειάς σας για απλή παράβαση αυτού του κανόνα.


μΠορΕΙ να ΕΙςΤΕ ύΠοχρΕωμΕνοΙ να ΕχΕΤΕ μαζΙ ςας Τα Εγγραφα;

οι χώρες της ΕΕ μπορούν να απαιτούν ότι οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους βεβαίωση εγγραφής ή δελτίο διαμονής και να διενεργούν ελέγχους, αλλά μόνον εφόσον η ίδια υποχρέωση ισχύει για τους ημεδαπούς σε σχέση με το δελτίο ταυτότητάς τους.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύπωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στα άρθρα 8 παράγραφος 2 και 9 παράγρα- φος 3 της οδηγίας.Πλαίσιο κειμένου: © Dreamstime.comΚεφάλαιο 8


Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής


Τι πρέπει να κάνετε για να διατηρήσετε το δικαίωμα διαμονής;

Πως μΠορΕΙΤΕ να ΔΙαΤηρηςΕΤΕ Το ΔΙΚαΙωμα ΔΙαμονης;
Εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας έχετε  το δικαίωμα αυτό όσο χρονικό διάστημα πλη- ρούνται οι όροι του δικαιώματος διαμονής. Έτσι μπορείτε να απωλέσετε το δικαίωμα εάν δεν εργάζεστε πλέον ή αν δεν διατηρείτε την ιδιότητα του μισθωτού ή έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας και δεν διαθέτετε επαρκείς πόρους που να καλύπτουν τη διαμονή σας.

αν γΙνΕΤαΙ βαρος ςΤο ςύςΤημα ΚοΙνωνΙΚης ΠρονοΙας, μΠορΕΙ Το ΔΙΚαΙωμα ΔΙαμονης να ΤΕθΕΙ ςΕ ΚΙνΔύνο

αν προϋπόθεση για το δικαίωμα διαμονής σας είναι να διαθέτετε επαρκείς πόρους ώστε να μην αποτελείτε βάρος για το σύστημα κοι- νωνικής πρόνοιας της χώρας υποδοχής της ΕΕ (π.χ., όταν δεν είστε οικονομικά ενεργός), το δικαίωμα αυτό μπορεί να αρθεί μόλις κατα- στείτε υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοι- νωνικής πρόνοιας.
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να υπο- βάλετε αίτηση κοινωνικής πρόνοιας στη χώραυποδοχής, εφόσον την έχετε ανάγκη. Έχετε δικαίωμα να λάβετε αυτή την παροχή με τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς της χώρας υποδοχής της ΕΕ.
Ωστόσο, η χώρα υποδοχής της ΕΕ έχει δικαίωμα να εξετάσει τις περιστάσεις της αίτησής σας. Μπορούν να εξετάσουν αν η ανάγκη σας να υποβάλετε αίτηση κοινωνικής πρόνοιας είναι μια περίπτωση προσωρινών δυσκολιών. Θα λάβουν υπόψη τη διάρκεια της παραμονής, την προσω- πική κατάσταση και το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης.
Εάν η χώρα υποδοχής της ΕΕ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αποτελείτε υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής της πρόνοιας μπορεί να προβεί στην απέλασή σας. Ωστόσο, το μέτρο απέλασης δεν μπορεί επ’ ουδενί να είναι αυτομάτως συνέπεια της προσφυγής σας στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.


ςύνΕΠΕΙΕς Της αΠΕλαςης

Αν απελαθείτε γι’ αυτούς τους λόγους, η χώρα υποδοχής της ΕΕ δεν μπορεί να επιβάλει απα- γόρευση εισόδου και μπορείτε να επιστρέψετε οποτεδήποτε και να έχετε το δικαίωμα διαμονής εάν πληροίτε τους όρους που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.


ΕξαΙρούνΤαΙ Τα οΙΚονομΙΚως ΕνΕργα αΤομα

Εξαιρούνται τα οικονομικώς ενεργά άτομα
Οι κατηγορίες των οποίων το δικαίωμα διαμο- νής δεν εξαρτάται από τον όρο των επαρκών πόρων, όπως οι μισθωτοί ή οι αυτοαπασχολού- μενοι δεν μπορούν να απελαθούν επειδή λαμ- βάνουν παροχές κοινωνικής πρόνοιας.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται σ’ αυτό το μέρος στο άρθρο 14 της οδηγίας.

Πλαίσιο κειμένου: ΜΕΛη Της όΙΚόγΕνΕΙας


Τι συμβαίνει στα μέλη της οικογένειας αν ο πολίτης της ΕΕ απωλέσει ο δικαίωμα διαμονής του;


ΔΙαΤηρηςη Της ΔΙαμονης αΠο Τα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας
Τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν, υπό ορι- σμένους όρους, να διατηρήσουν το δικαίωμα διαμονής τους σε περίπτωση θανάτου σας, αναχώρησης ή τερματισμού των οικογενει- ακών δεσμών (διαζυγίου, ακύρωσης γάμου ή λήξης καταχωρημένης συμβίωσης).
Δεδομένου ότι το δικαίωμα διαμονής τους απορρέει από το δικό σας δικαίωμα ελεύθε- ρης κυκλοφορίας και διαμονής και εξαρτάται απ’ αυτό, ο θάνατός σας, η αναχώρηση ή ο τερματι- σμός των οικογενειακών δεσμών επηρεάζει τη νομική τους θέση στη χώρα υποδοχής της ΕΕ.
Όταν αποκτηθεί το δικαίωμα μόνιμης διαμονής (βλ. Κεφάλαιο 9), το δικαίωμα αυτό διατηρείται άνευ όρων ακόμη και σε περίπτωση θανάτου σας, αναχώρησης ή τερματισμού των οικογενει- ακών δεσμών.
Και πάλι, η κατάσταση των μελών της οικογέ- νειάς σας διαφέρει ανάλογα με το αν είναι και αυτά πολίτες της Ένωσης ή όχι.


ΕΙναΙ ΚαΙ αύΤα ΠολΙΤΕς Της ΕΕ

Εάν είναι πολίτες της ΕΕ, το δικαίωμα διαμονής τους δεν θίγεται εάν πληρούν τους όρους του δικαιώματος διαμονής (βασικά πρέπει να είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι ή, εναλλακτικά, σπουδαστές ή άνευ επαγγέλματος με πλήρη κάλυψη ασφάλισης ασθενείας και επαρκείς πόρους) ή εάν είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ ο οποίος πληροί αυτούς τους όρους (π.χ. συντηρούμενα μέλη της οικογένειας).ΔΕν ΕΙναΙ ΠολΙΤΕς Της ΕΕ

Εάν δεν είναι πολίτες της ΕΕ, το δικαίωμα δια- μονής τους δεν θίγεται αν πληρούν τους όρους του δικαιώματος διαμονής από μόνα τους ή εάν είναι μέλη της οικογένειας ενός ατόμου που πληροί αυτούς τους όρους. Επιπλέον, πρέπει να πληρούν, ανάλογα με τις περιστάσεις, ορισμέ- νους πρόσθετους όρους που απαριθμούνται παρακάτω.

Θάνατος ή αναχώρηση του πολίτη της ΕΕ

Ο θάνατός σας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος διαμονής των μελών οικογένειας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διαμείνει στη χώρα υπο- δοχής της ΕΕ ως μέλη της οικογένειάς σας του- λάχιστον ένα έτος πριν από το θάνατό σας,

Μαθητές και οι γονείς τους

Σε περίπτωση αναχώρησής σας, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ κατ΄αρχήν δεν διατηρούν το δικαίωμα διαμονής τους, αλλά η αναχώρηση ή ο θάνατός σας δεν πρέπει να επηρεάζουν το δικαίωμα δια- μονής των παιδιών σας ή του γονέα ο οποίος έχει πράγματι την επιμέλεια των παιδιών, ανε- ξαρτήτως ιθαγένειας, αν τα παιδιά είναι εγγε- γραμμένα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Διαζύγιο ή τερματισμός της καταχωρημέ- νης συμβίωσης

Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν αυτόνομο δικαίωμα διαμονής αν, πριν από την

έναρξη των διαδικασιών διαζυγίου ή λήξης της καταχωρημένης συμβίωσης, ο γάμος ή η κατα- χωρημένη συμβίωση είχε διαρκέσει τουλάχι- στον τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του ενός χρόνου στη χώρα διαμονής της ΕΕ.

Επιμέλεια των παιδιών των πολιτών της ΕΕ ή δικαίωμα επικοινωνίας μ’ αυτά

Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν και αυτά αυτόνομο δικαίωμα διαμονής εάν, με συμφωνία μεταξύ των συζύγων ή των συντρόφων ή με από- φαση του δικαστηρίου, έχουν την επιμέλεια των παιδιών σας ή το δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο παιδί τους, υπό τον όρο ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να γίνε- ται στη χώρα υποδοχής της Ένωσης.
Στην περίπτωση του δικαιώματος επικοινωνίας με ένα ανήλικο παιδί, το δικαίωμα διαμονής δια- τηρείται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

Ιδιαιτέρως δύσκολες περιστάσεις

Τα μέλη της οικογένειας αποκτούν επίσης αυτό- νομο δικαίωμα διαμονής, αν αυτό υπαγορεύεται από ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που έχουν καταστεί θύματα οικογε- νειακής βίας ενόσω υφίστατο ο γάμος ή η κατα- χωρημένη συμβίωση.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας.Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 9Δικαίωμα μόνιμης διαμονής
Το μόνο που χρειάζεστε είναι πέντε χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμο- νής στη χώρα υποδοχής της ΕΕ και έχετε το δικαίωμα να διαμείνετε εκεί σε μόνιμη βάση! Το δικαίωμα αυτό χορηγείται σε σας απευθεί- ας από τη νομοθεσία της ΕΕ.
 
Ποια είναι τα δικαιώματά σας μετά από πέντε έτη συνεχούς μόνιμης διαμονής;

ΔΙΚαΙωμα μονΙμης ΔΙαμονης

Η οδηγία προβλέπει δικαίωμα μόνιμης διαμο- νής για τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Πως Την αΠοΚΤούν οΙ ΠολΙΤΕς Της ΕΕ;Η διαμονή θεωρείται νόμιμηγια τον σκοπό της μόνιμης διαμονής εάν πληρούσε τους όρους της οδηγίας, όπως περιγράφεται προηγουμένως στο κεφάλαιο 6.

Το ΔΙΚαΙωμα αύΤο ΔΕν ύΠοΚΕΙΤαΙ ςΕ ορούς, μΠορΕΙΤΕ ομως να Το αΠωλΕςΕΤΕ;Πλαίσιο κειμένου: Η μόνιμη διαμονή αποκτάται αυτομά- τως μόλις εκπληρωθούν οι προα- ναφερόμενοι όροι –δεν χρειάζεται καν να υποβάλετε σχετική αίτηση! Το δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στα παραπά- νω κεφάλαια 6 και 7, μπορείτε να απωλέσετε αυτό το δικαίωμα μόνο κατόπιν απουσίας για περίοδο που υπερβαίνει δύο συναπτά έτη.

αΠοΔΕΚΤΕς αΠούςΙΕς

η συνέχεια της διαμονής δεν θίγεται από τα ακόλουθα:
§ προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως ή
§ απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλή- ρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή
§ από μια απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, όπως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρ- τιση, ή τοποθέτηση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ ή σε μια τρίτη χώρα.
Πλαίσιο κειμένου: Τα μέλη της οικογένειάς σας που έχουν διαμείνει νόμιμα μαζί σας στη χώρα υποδοχής της ΕΕ για πέντε χρόνια αποκτούν και αυτά το δικαίω- μα της μόνιμης διαμονής.
Πως Την αΠοΚΤούν Τα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας ςας;

Τα μέλη της οικογένειάς σας που διατήρησαν το δικαίωμα διαμονής στη χώρα υποδοχής της ΕΕ σε περίπτωση θανάτου σας, αναχώρησης ή τερ- ματισμού των οικογενειακών δεσμών, μπορούν

να αποκτήσουν και αυτά το δικαίωμα της μόνι- μης διαμονής από μόνα τους μετά από πέντε χρόνια διαμονής.


ΕύνοϊΚοΤΕρη μΕΤαχΕΙρΙςη γΙα Τούς μΙςθωΤούς ΚαΙ Τούς αύΤοαΠαςχολούμΕνούς

Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροίτε για να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εξαρτώνται από την ιδιότητά σας στη χώρα υπο- δοχής της ΕΕ. Ορισμένες κατηγορίες προσώπων τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.
Εάν είστε μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος μπορείτε να αποκτήσετε, υπό ορισμένους όρους, το δικαίωμα της μόνιμης διαμονής πριν από τη συμπλήρωση μιας συνεχούς περιόδου πέντε ετών διαμονής στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:


1.      οΤαν φθαςΕΤΕ ςΤην ηλΙΚΙα γΙα Την αΠοΚΤηςη ΔΙΚαΙωμαΤων ςΕ ςύνΤαξη γηραΤος η Προωρης ςύνΤαξΙοΔοΤηςης

Αν παύσετε να εργάζεστε επειδή έχετε φθάσει στην ηλικία για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξη γήρατος ή για πρόωρη συνταξιοδό- τηση, με την προϋπόθεση:
§ ότι έχετε εργαστεί σ’ αυτή τη χώρα της Ένωσης τουλάχιστον τους προηγούμενους δώδεκα μήνες·και
§ έχετε διαμείνει εκεί συνεχώς για περισσό- τερα από τρία χρόνια.
Αν το δίκαιο της χώρας υποδοχής της ΕΕ δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος σε ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων, θεωρείται ότι η προϋπόθεση της ηλικίας πληρούται όταν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει το 60ό έτος.


2.      μονΙμη ανΙΚανοΤηΤα Προς ΕργαςΙα

Εάν έχετε παύσει να εργάζεστε στη χώρα υπο- δοχής της ΕΕ λόγω μόνιμης ανικανότητας προς εργασία, με την προϋπόθεση ότι:
§ έχετε διαμείνει στη χώρα αυτή συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη.
Εάν η ανικανότητά σας είναι αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθενείας, δεν επι- βάλλεται ο όρος σχετικά με τη διάρκεια διαμονής.


3.     
ΔΙόΙΚηΤΙΚΕς
αΠαΙΤηςΕΙς
 
μΙςθωΤοΙ Πού ΔΙΕρχονΤαΙ Τα ςύνοραΕάν εργάζεστε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ,
§ μετά από τρία χρόνια συνεχούς απασχόλησης και διαμονής στη χώρα υποδοχής της ΕΕ·και
§ διατηρείτε τον τόπο διαμονής σας στη χώρα υποδοχής της ΕΕ στην οποία επιστρέφετε καθημερινά ή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα,
για να αποκτήσετε το δικαίωμά σας μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής της ΕΕ στις πρώ- τες δύο περιπτώσεις, οι περίοδοι απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα της ΕΕ στην οποία εργάζεστε θεωρείται ότι πραγματοποιή- θηκαν στη χώρα υποδοχής της ΕΕ.


μΕλη  Της οΙΚογΕνΕΙας

Στις τρεις περιπτώσεις που απαριθμούνται παραπάνω, τα μέλη της οικογένειάς σας που συμβιώνουν μαζί σας στη χώρα υποδοχής της ΕΕ αποκτούν το δικαίωμα της μόνιμης διαμονής όταν το αποκτάτε και εσείς.
Εάν είστε μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, σε περίπτωση θανάτου σας προτού αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής, τα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία διαμένουν μαζί σας αποκτούν αυτό το δικαίωμα με την προϋπόθεση:
§ ότι είχατε διαμείνει, κατά τη στιγμή του θανά- του σας, στη χώρα υποδοχή της ΕΕ συνεχώς επί δύο έτη ή
§ ότι ο θάνατος ήταν συνέπεια εργατικού ατυ- χήματος ή επαγγελματικής ασθένειας ή
§ ότι ο/η σύζυγος απώλεσε την ιθαγένεια της εν λόγω χώρας της Ένωσης λόγω γάμου μαζί σας.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς λΕΠΤομΕρΕΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στα άρθρα 16 και 17 της οδηγίας.


Τι χρειάζεται να  κάνετε  για να αποδείξετε την κατάσταση μόνιμης διαμονής σας;


ΤΙ Εγγραφο θα ςας χορηγηθΕΙ;


Πλαίσιο κειμένου: Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής σας ως πολίτη της ΕΕ αποδεικνύεται από ένα έγγραφο που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή το οποίο πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό μετά από αίτησή σας. Δεν είστε υποχρεωμένος να υποβάλετε αίτηση, αλλά θα ήταν χρήσιμο να αποδείξετε την ιδιότητά σας του μονίμου κατοίκου.


ΚαΙ ςΤα μΕλη Της οΙΚογΕνΕΙας ςας;
ςτα μέλη της οικογένειάς σας που είναι και αυτά πολίτες της ΕΕ θα χορηγηθεί το ίδιο έγγραφο.
Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το δελτίο μόνιμης διαμονής προτού λήξει η ισχύς του κανονικού δελτίου διαμονής. Το δελτίο της μόνιμης διαμονής πρέπει να τους χορηγηθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης. Το δελτίο της μόνιμης διαμονής ανανεώνεται αυτομάτως ανά δεκαετία.

ΚύρωςΕΙς

Εάν τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ δεν συμμορφωθούν με την απαίτηση να υποβάλουν αίτηση για δελτίο μόνιμης διαμονής, μπορεί να τους επιβληθούν κυρώσεις οι οποίες θα είναι αναλογικές και δεν θα εισάγουν διακρίσεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να απελαθούν για απλή παράβαση αυτού του κανόνα.

Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς λΕΠΤομΕρΕΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στα άρθρα 19 και 20 της οδηγίας.

Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 10Ίση μεταχείρισηΤι άλλα δικαιώματα έχετε εάν κυκλοφορείτε για να ζήσετε ή να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ;

ΤΙ αλλα ΔΙΚαΙωμαΤα ΕχΕΤΕ;


Πλαίσιο κειμένου: Αν κυκλοφορείτε για να ζήσετε ή να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ έχετε μια ολόκληρη σειρά πρόσθε- των δικαιωμάτων που δίνουν πε- ριεχόμενο και καθιστούν χρήσιμη την ελευθερία της κυκλοφορίας.Ιςη μΕΤαχΕΙρΙςη
Το σημαντικότερο από αυτά τα δικαιώματα είναι το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης. Το άρθρο

18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα- ϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων.
Η οδηγία επεκτείνει αυτό το δικαίωμα στα μέλη της οικογένειας, το οποίο σημαίνει ότι οι πολί- τες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν στην επικράτεια της χώρας υποδοχής της ΕΕ απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς αυτής της χώρας της ΕΕ εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης.


ΤΙ αλλα ΕύΕργΕΤημαΤα αΠορρΕούν αΠο αύΤην;

Χάρη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, έχετε το δικαίωμα στα περισσότερα πλεονεκτήματα και ευεργετήματα (μεταξύ άλλων, κυρίως, σε όλα τα κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτή- ματα) που χορηγούνται από τη χώρα υποδοχής της ΕΕ στους υπηκόους της. Για παράδειγμα:Επιδοτούμενοι ταξιδιωτικοί ναύλοι

Εάν η χώρα υποδοχής της ‘Ένωσης στηρίζει τους συνταξιούχους ή τις πολυμελείς οικο- γένειες μέσω επιδοτούμενων ταξιδιωτικών δελτίων ελευθέρας, τότε έχετε το δικαίωμα σ’ αυτά, καθώς και αν πληροίτε τους όρους.

Τέλη εγγραφής και δίδακτρα

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση ακριβώς με τους ίδιους όρους με τους ημεδα- πούς (π.χ., δεν υπάρχουν τέλη εγγραφής ή δίδα- κτρα εάν δεν ισχύουν για τους υπηκόους, ούτε αριθμητικές ποσοστώσεις για τους πολίτες της ΕΕ, ούτως ώστε οι χώρες της ΕΕ να μην μπο- ρούν να παρέχουν προτιμησιακή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα στους δικούς τους υπη- κόους).

Κοινωνική πρόνοια

Έχετε δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής πρό- νοιας για τους ίδιους λόγους με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής της ΕΕ.
Η χώρα υποδοχής της ΕΕ προβλέπει επιπλέον πλεονέκτημα για οικογένειες χαμηλού εισο- δήματος προκειμένου να στηρίξει το κόστος της στέγασής τους; Εάν ναι, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για αυτό το ευεργέτημα και θα σας αντιμετωπίσουν ακριβώς όπως και τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.

Εξαίρεση – πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια κατά τους πρώτους τρεις μήνες

Μια σημαντική εξαίρεση είναι ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν ότι δεν θα χορη- γήσουν το δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές

κατά η διάρκεια των πρώτων τριών μηνών διαμονής σε σας και τα μέλη της οικογένειάς σας (και για ακόμη μεγαλύτερη περίοδο για τους αναζητούντες εργασία), αν δεν είστε μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος.

Εξαίρεση – διατήρηση της σπουδαστικής βοήθειας

οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να αποφασί- ζουν να μην χορηγούν σπουδαστική βοήθεια (π.χ. σπουδαστικές υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια) σε άλλα πρόσωπα εκτός από μισθω- τούς, αυτοαπασχολούμενους, πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα μέλη των οικογενειών τους. Ωστόσο, πρέπει να σας χορη- γηθεί αυτή η βοήθεια μόλις αποκτήσετε το δικαίωμα της μόνιμης διαμονής.

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Τα μέλη της οικογένειάς σας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν το δικαίωμα να εργάζο-  νται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα υποδοχής της ΕΕ. Δεν έχει σημασία εάν εργάζεστε, σπουδάζετε ή απλώς διαμένετε σ’ αυτή , τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να αρχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα με τις ίδιες διατυπώσεις όπως και οι υπήκοοι ης εν λόγω χώρας.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται σ’ αυτό το μέρος στα άρθρα 23 και 24 της οδηγίας.


Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 11


Περιορισμοίγια ποιούς λόγους μπορούν οι χώρες της ΕΕ να περιορίσουν την ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής;


οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς για λό- γους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.
 
λογοΙ ΔημοςΙας Ταξης, ΔημοςΙας αςφαλΕΙας ΚαΙ ΔημοςΙας ύγΕΙας
ΕγγύηςΕΙς

Πλαίσιο κειμένου: Υπάρχουν σημαντικές εγγυήσεις που προβλέπονται από την οδη- γία για να διασφαλιστεί ότι οι πε- ριορισμοί αυτοί ασκούνται ορθά από τις χώρες της ΕΕ.

Οι περιορισμοί αυτοί, όπως άρνηση εισόδου, άρνηση διαμονής ή απέλαση, πρέπει να συμ- μορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέ- σεις που καθορίζονται στην οδηγία.

αναλογΙΚοΤηΤα

Όταν πρόκειται για δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια τα μέτρα που λαμβάνονται γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει:
§ να είναι αναλογικά (η απέλαση αποτελεί δριμύτατη παρέμβαση στη ζωή ενός ατόμου και πρέπει να είναι αναλογική προς τη σοβα- ρότητα της παραβίασης της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας και§ να βασίζονται αποκλειστικά στην προσω- πική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να συνιστά πραγματική, ενε- στώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.

ΠροςθΕΤΕς ΕγγύηςΕΙς

Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτε- λούν αφεαυτές λόγους για τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και δια- μονής. Τα περιοριστικά μέτρα επίσης δεν μπο- ρούν να στηρίζονται μόνο σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης.
Οι χώρες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να συμβου- λευτούν το προηγούμενο ποινικό μητρώο σας, αλλά δεν μπορούν να απαιτούν από εσάς ένα τέτοιο έγγραφο ή βεβαίωση καλής διαγωγής.


ΠαραγονΤΕς Πού λαμβανονΤαΙ ύΠοψη

Η χώρα υποδοχής της ΕΕ προτού λάβει από- φαση απέλασης για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να λάβει υπόψη εκτιμήσεις όπως:
§ η διάρκεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην επικράτειά της,
§ η ηλικία του/της η κατάσταση της υγείας του/ της και η οικογενειακή και οικονομική κατά- στασή του/της·
§ η κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωσή του/της στη χώρα υποδοχής της ΕΕ και
§ το εύρος των δεσμών του/της με τη χώρα καταγωγής.


αύξημΕνη ΠροςΤαςΙα γΙα Τούς μονΙμούς ΚαΤοΙΚούς ΚαΙ Τούς ανηλΙΚούς

Οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής έχουν μόνιμη προστασία κατά της απέλασης, δεδομένου ότι μπορούν να απελαθούν μόνο για σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.
Όταν πρόκειται για πολίτες της ΕΕ που έχουν διαμείνει στη χώρα υποδοχής της ΕΕ κατά τα προηγούμενα 10 έτη ή είναι ανήλικοι (σε περί- πτωση ανηλίκων, η απέλαση μπορεί επίσης να δικαιολογηθεί εάν είναι απαραίτητη για το βέλ- τιστο συμφέρον του παιδιού).

ΔημοςΙα ύγΕΙα

Όταν πρόκειται για τη δημόσια υγεία, μόνον οι πολύ σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες μπορούν να δικαιολογήσουν μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία. Όταν υπάρχουν σοβα- ρές ενδείξεις ότι είναι αναγκαίο, μπορεί να σας ζητηθεί, εντός τριών μηνών από την ημερομη- νία άφιξης, δωρεάν ιατρική εξέταση.
Εν πάση περιπτώσει, οι ασθένειες οι οποίες επέρχονται τρεις μήνες μετά την ημερομηνία άφιξης δεν δικαιολογούν απέλαση.


ΔΙαΔΙΚαςΤΙΚΕς ΕγγύηςΕΙς

Οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους προστατεύονται επίσης από τις ακόλουθες διαδικαστικές εγγυήσεις.

Γραπτή κοινοποίηση και προσφυγή

αν απελαθούν ή δεν τους επιτραπεί η είσο- δος, η απόφαση πρέπει:
§ να κοινοποιείται γραπτώς και κατά τρόπο που να επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να κατανοήσει το περιεχόμενο και τις συνέ- πειές της ·
§ να περιλαμβάνει ακριβείς και πλήρεις πλη- ροφορίες για τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η απόφαση και
§ να διευκρινίζει το δικαστήριο ή τη διοικη- τική αρχή ενώπιον των οποίων ο ενδιαφερό- μενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, καθώς και την προθεσμία για την προσφυγή.

Δυνατότητα δικαστικής προσφυγής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν δικαστική και, ενδεχομένως, διοικητική προ- σφυγή, προκειμένου να προσβάλουν ή να ζητή- σουν την αναθεώρηση απόφασης η οποία έχει ληφθεί εις βάρος τους για τους προαναφερό- μενους λόγους. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να επιτρέπουν τον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης, καθώς και των  γεγονότων  και  των περιστάσεων στις οποίες βασίζεται το προ- τεινόμενο μέτρο.
Αν η αίτηση προσφυγής συνοδεύεται από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή της εκτέλεσης αυτής της απόφασης, η απομάκρυνση από την επικράτεια δεν μπορεί να διενεργηθεί προτού ληφθεί απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα.Απέλαση ως φυσική συνέπεια μιας ποινής κράτησης

Μια απόφαση απέλασης μπορεί να εκδοθεί ως ποινή ή παρεπόμενο μέτρο σε σχέση με ποινή κράτησης. Αν μια απόφαση έχει εκδοθεί γι’ αυτόν τον σκοπό αλλά εκτελείται αφού περάσουν περισσότερα από δύο έτη αφότου έχει εκδοθεί, η χώρα υποδοχής της ΕΕ υποχρεούται:
§ cνα βεβαιωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος εξα- κολουθεί να αποτελεί πραγματική απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφά- λεια προτού τον απελάσει και
§ να βεβαιωθεί κατά πόσο έχει επέλθει ουσι- αστική μεταβολή των περιστάσεων προτού απελάσει τον ίδιο ή τα μέλη της οικογένειάς του.

Απαγόρευση εισόδου

Επίσης, μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος σε απελαθέντες πολίτες και στα μέλη της οικο- γένειάς τους για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά αυτοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την άρση αυτής της απαγόρευσης μετά από εύλογη χρονική περί- οδο και, εν πάση περιπτώσει, μετά την πάροδο τριετίας από την εκτέλεση της οριστικής απόφα- σης απαγόρευσης εισόδου.

Κατάχρηση δικαιώματος και απάτη

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν τα ανα- γκαία μέτρα για να αρνούνται, να τερματίζουν ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα που ανα- γνωρίζεται από την παρούσα οδηγία σε περί- πτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης, όπως είναι η περίπτωση του εικονικού γάμου ή πλαστών εγγράφων.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς λΕΠΤομΕρΕΙΕς;

Μπορείτε να βρείτε την ακριβή νομική διατύ- πωση του θέματος που καλύπτεται στο παρόν μέρος στο Κεφάλαιο VI (άρθρα 27 έως 33) και στο άρθρο 35 της οδηγίας.Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 12Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους μισθωτούςμΕΤαβαΤΙΚΕς ρύθμΙςΕΙς γΙα Την ΕλΕύθΕρη ΚύΚλοφορΙα Των μΙςθωΤων
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να περιορίσουν προ- σωρινά την πρόσβαση στις αγορές εργασίας των υπηκόων της Ρουμανίας και της Βουλγα- ρίας: καθώς οι μεταβατικές ρυθμίσεις τους επι- τρέπουν να καθυστερήσουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των μισθωτών που εγγυάται την ελεύθερη πρό-

σβαση στην απασχόληση, μπορούν αντ’ αυτού να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες.Οι ίδιοι κανό- νες θα εφαρμόζονται για τους μισθωτούς της Κροατίας επί επτά έτη μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ.
Κατά συνέπεια, μπορεί να απαιτηθεί από τους μισθωτούς που προέρχονται από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το αργότερο) να λάβουν άδεια εργασίας για να αποκτήσουν θέση απασχόλησης σε μια από τις άλλες χώρες της ΕΕ.Ως περαιτέρω συνέπεια, οι χώρες της ΕΕ μπο- ρούν επίσης να παρεκκλίνουν από ορισμέ- νες διατάξεις του δικαιώματος διαμονής των μισθωτών της ΕΕ, αλλά μόνον όπου αυτό είναι αναγκαίο. Για παράδειγμα, μια χώρα της ΕΕ που απαιτεί εγγραφή στις αρμόδιες αρχές για περι- όδους διαμονής που υπερβαίνουν τους τρεις μήνες μπορεί να απαιτεί από τους μισθωτούς που προέρχονται από τις ανωτέρω χώρες οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν άδεια εργασίας να προσκομίσουν, εκτός από τη βεβαίωση πρόσλη- ψης από τον εργοδότη ή το πιστοποιητικό απα- σχόλησης, και αυτή την άδεια εργασίας.


Πού μΠορω να βρω ΠΕρΙςςοΤΕρΕς ΠληροφορΙΕς;

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχε- τικά με το κατά πόσο η χώρα της ΕΕ όπου θα

θέλατε να εργαστείτε περιορίζει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, επισκεφθείτε τον επί- σημο δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/eures όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληρο- φορίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων .
Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον οδηγό της Επιτροπής για την απασχόληση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ ο οποίος εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης και υπάρχει στη διεύθυνση

Πλαίσιο κειμένου: © Istockphoto.comΚεφάλαιο 13


Πώς να προστατέψετε τα δικαιώματά σαςΠού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες; Τι μπορείτε να κάνετε εάν θεωρείτε ότι δεν έχουν τηρηθεί τα δικαιώματά σας;


αΠο Πού μΠορΕΙΤΕ να ΠαρΕΤΕ ΔωρΕαν ΠληροφορΙΕς
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, μπορείτε να συμβουλευτείτε την επι- γραμμική δικτυακή πύλη πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρώπη σας:

Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυ- ακό τόπο της γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο:
Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στη νομοθε- σία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία, μπορεί να επισκεφτείτε την επιγραμμική πύλη πρόσβα- σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο δίκαιο της ΕΕ, EUR-Lex


θΕωρΕΙΤΕ οΤΙ ΠαραβΙαςΤηΚαν Τα ΔΙΚαΙωμαΤα ςας;

Εάν νομίζετε ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σας,μπορείτε να προσφύγετε στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, στον Διαμεσολαβητή ή στους διοι- κητικούς φορείς. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που μπορεί να σας αποζημιώσει ή να δώσει εντολή σε έναν φορέα να σας αποζημι- ώσει ή να πάψει να πράττει κάτι. Θα πρέπει να αποταθείτε για βοήθεια σε έναν τοπικό δικη- γόρο. Για πληροφορίες σχετικά με τα ένδικα μέσα, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύ- νης στη διεύθυνση https://e-justice.europa.eu
η Ευρώπη σου: συμβουλές είναι μια ευρω- παϊκής κλίμακας υπηρεσία που σας προσφέρει νομικές πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και συμβουλές για τα δικαιώματά σας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαντήσεις παρέχονται δωρεάν, εντός μιας εβδομάδας, σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισ- σότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/citizensrights

Εάν νομίζετε ότι το πρόβλημά σας προκλήθηκε από κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από μέρους των δημόσιων εθνικών αρχών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα SOLVIT, ένα δίκτυο σε επιγραμμική σύνδεση για την επίλυση προβλημάτων, στο οποίο οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται για να επιλύσουν προ- βλήματα χωρίς νομικές διαδικασίες. Για περισ- σότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/solvit
Εάν νομίζετε ότι δεν έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματά σας και έχετε εξαντλήσει τα επανορ- θωτικά μέτρα που αναφέρονται προηγουμένως, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικτυακό τόπο http:// ec.europa.eu/community_law/complaints/form
Έχετε επίσης δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να υποβάλετε την αναφορά σας, επισκεφτείτε τον:Ευρωπαϊκή Επιτροπή


οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 2013 — 35 σ. — 17,6 x 25 cm
ISBN 978-92-79-30145-2 doi:10.2838/45426

Πλαίσιο κειμένου: DS-31-13-553-EL-C 


               

doi:10.2838/45426

Σχόλια