Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σχετικά µε κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 56/Α/23-3-2018) ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού. Με το νόμο 4529 μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/104/ΕΕ που αφορά  αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, που έχουν υποστεί ζημιά λόγω παράβασης του ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
-Παρατίθενται ορισμοί που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των σκοπών του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου («πρόγραμμα επιείκειας», «πρόταση και δήλωση διευθέτησης διαφοράς» κ.ά.).
-Προβλέπονται ρυθμίσεις αναφορικά με την προσκόμιση, κοινοποίηση και χρήση των αποδεικτικών στοιχείων υποστήριξης του σχετικού αιτήματος αποζημίωσης, καθώς και με την επιβολή χρηματικών ποινών ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ που μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κυα ,σε περίπτωση μη προσκόμισης, καταστροφής ή μη σύννομης χρήσης αυτών.
-Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων αποζημιώσεων, την ευθύνη εις ολόκληρον, τον τρόπο εκτίμησης του ύψους της ζημίας, τη συναινετική επίλυση διαφορών κ.ά.

Διαβάστε το κείμενο του : Ν.4529/2018 - ΦΕΚ 56/Α/23-3-2018

Σχόλια